GEMEENTERAAD VERGADERDE Felle discussie over aankoop grond en betaling informaties Raadstukken moeten worden betaald Juridisch rapport over grondaankoop Bromnozems worden geweerd uit centrum P VOORTMAN N.V. H m ma Predikbeurten Neet alleene kujern, mear ook doon RAADSTUKKEN GRATIS AAN DE KRANTEN? Veel succes voor Gert en Hermien GEWONDE BIJ AANRIJDING MEDISCHE DIENST BURGERLIJKE STAND Vrijdag 1 maart 1968 51ste jaargang no. 9 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135' Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Dit is een gedeelte van het perceel grond waarover vrijdagavond in de raad felle discussie werd geleverd. Op de achtergrond het woonhuis, op de hoek Rozengaarde- Graaf- Ottostraat dat wordt afgebroken. 1 BR De gemeenteraad heeft vrijdagavond fel gediscussieerd over het wel of niet gratis verstrekken van raadsstukken aan de pers en over de aankoop van een perceel grond in de Rozengaarde. Vooral bij het laatstgenoemde agendapunt, waarbij het college vpn B. en W. de raad voorstelde, een schrijven van de fa. Wed. G. J. Meenk.s, die tegen de aankoop protest aantekende, ter kennisgeving aan te nemen, ontlokte een fel debat. De oorzaak ligt in het feit dat de hervormde diaconie, waaraan de grond toebehoorde, de fa. Wed. Meenks bij eventuele- -verkoop de eerste koop gaf. Dit werd nota rieel vastgelegd. De grond is inmiddels aan de gemeente verkocht. De raad besloot na een voorstel van het P.v.d.A.-raadslid Jansen, dat bij een volgende vergadering een juridisch rapport ter inzage zal liggen en de onteigeningsprocedure af te wachten. Met vijf tegen en tien stemmen voor besloot de raad tevens dat de pers de raads stukken zal moeten blijven betalen. PAAUWE gratis voorlichting REGELING KWALIJKE ZAAK ZIEKENHUISKOSTEN VERZEKERING GOOSSEN veilige weg NIET OPENHARTIG OVERTROKKEN GOEDE VERHOUDING SCHOLMAN volledig inlichten PLUIMERS radicaal BRUGGINK troebel water GEEN EERLIJK SPEL NIET KOSTELOOS JANSEN kwalijke zaak WEEKBLAD VOOR RUSSEN Het PvdA-raadslid Jansen sprak zijn ver wondering uit over het voorstel van B. en W. en was van mening dat de raad voor de aan koop van het perceel grond, beter had moe ten worden ingelicht dat hierop een claim «at. Het vreemde van alles vond hij dat wet houder Scholman (AR) de huurovereen komst, waarin vastgesteld is, dat de fa. Wed. Meenks de eerste koop heeft, zelf onderte kende. Het SGP-raadslid Voortman, meende even- de fa. Wed. Meenks de eerste van mening ben, dat het colle- eens dat, wanneer eerst overleg was ge pleegd, veel narigheid had kunnen voorko men. Zijn partijgenoot Pluimers vond het zeer vreemd dat niet in de stukken was op- GROTE KERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds. J. de Lange (voorber. H.A.) 19.00 uur Ds. L. Brasser van Voorthuizen WESTERKERK 9.30 uur Ds. L. Brasser 15.00 uur Ds. H. de Bie van Wierden ELTHETO 9.00 uur Ds. C. J. v. d. Graaf ELSEN 10.15 uur Ds. C. J. v. d. Graaf GEREF. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur Ds. A. Bregman 15.00 uur Ds. A. Bregman (Bed. H.D.) 19.00 uur leesdienst GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds. H. Brinkman GEREF. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur, 14.30 uur en 18.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur Ds. H. A. Vosman 14.30- uur leesdienst OUD GER. GEM, IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur Ds. J. W. Slager NED. PROTESTANTENBOND 10.45 uur Ds. M. Blom van Hengelo WOENSDAG B MAART Noorderkerk 19.30 uur De heer A. M. den Boer (theologisch student) Bevervoorde 19.30 uur Ds. H. A. Vosman Oranjekerk 19.30 uur Ds. J. W. Slager Eskark 19.30 uur leesdienst genomen dat koop had. Omdat ik ge van B. en W. dit niet willens en wetens hebben nagelaten, stel ik voor de beslissing over te hevelen naar de diaconie van de Ned. hervormde kerk," aldus Pluimers. Wethouder Goossen (SGP) gaf ten ant woord dat het college volledig op de hoogte was geweest, maar de indruk had gekregen dat de herv. diaconie een regeling had getrof fen met de fa. Wed. Meenks. ,,Wij moeten hier buiten blijven om de vei lige weg te kiezen. Daarom gaan wij ontei genen en zullen we de akte moeten passeren. Want als het blijkt dat de fa. Wed. Meenks in het gelijk wordt gesteld, komen wij nooit van de grond af. Wij zullen hierbij een advo caat moeten raadplegen, want we moeten de grond in ons bezit hebben. Uit een Verklaring van wethouder Scholman, konden we destijds opmaken, dat de aankoop rustig door kon gaan. We moeten wel, uit veiligheidsoverwe gingen, de onteigeningsprocedure volgen." sprak wethouder Goossen, die van mening was, dat de rechter wel uit zal maken wie er gelijk heeft. Het CHU-raadslid Bruggink was het niet duidelijk wat de opzet was van de fa. Meenks en meende dat deze firma in troebel water wilde vissen. Het PvdA-raadslid Jansen ont lokte opnieuw een discussie uit met de op merking, dat de fa. Meenks in 1958 aan wet houder Scholman meedeelde dat men met de prijs wel akkoord ging. waarop de wethouder zou hebben geantwoord dat overleg zou wor den gepleegd met de diaconie. Totdat in 1961 de fa. Meenks plotseling de huur werd opge zegd van de grond, die deze nog altijd in huur had en hiervoor ook betaalde. „Nu hebben wij de grond gekocht, zonder dat wij wisten dat een particulier de eerste koop had. Dit vind ik een kwalijke zaak," 3l- dus Jansen die de vraag tot driemaal toe moest stellen wat de gemeente van plan was. Het antwoord dat hij van voorzitter Land- medewerking meer," aldus een verontwaar digde mijnheer Meenks, die nadat de raad op 24 november 1967 besloot de grond te kopen, dadelijk protest aantekende. Als men toen bij ons was gekomen, rpet de vraag of de gemeente het terrein kon kopen, onder voorwaarde dat wij het terrein zouden mogen gebruiken, tot het moment, dat wij gaan verhuizen naar het industrie-terrein in de Mors, dan hadden wij onmiddellijk het be staande contract verscheurd. Nu het op eerï dermate onelegante wijze wordt gespeeld en v - A ADVERTENTIE ALLES ONBEPERKT ASSURANTIEKANTOOR Tel. 2269 b.g.g. 2892 of 05704-257 ..Onteigeningsprocedure weer kreeg luidde: afwachten, het is de juiste weg." Wethouder Scholman, die zich eveneens in de discussie mengde, was de mening toege daan dat de heer II. J. Meenks. die een pro- testschrijven richtte tot de raad. de pers on- de zaak rustig op zijn beloop wordt gelaten geeft mij genoeg te denken. Bovendien tonen zij hier mee aan in het ongelijk te staan. Waarom komt men niet eerlijk met de zaak voor de dag? Wij betreuren het ten j i zeerste dat het gemeentebestuur regelrecht tegen een eerlijke en openhartige transactie *v n gaat, wat duidelijk wordt aangetoond nu ^e raad van mening is de grond aan te hou- raadslid Pluimers was van mening dat ach ter de gehele gang van zaken wel een com merciële achtergrond schuilt. „Waarom moeten wij dan wel het abonne mentsgeld betalen, wat f 51,per jaar is", vroeg hij. Zijn partijgenoot Wolterink was van mening dat de krant het sterk overtrok ken voorstelde. Hij zag de krant als een za kelijke instelling en schaarde zich achter de mening van het college van B. en W. Het PvdA-raadslid Jansen meende dat door deze handelswijze de informatie sterk zou worden belemmerd, waarop Voortman (SGP) zei er niets voor te voelen, subsidie te verlenen aan het Dagblad van het Oosten. Paauwe voerde nog aan dat alle handelingen van de Tweede Kamer ook gratis aan de pers werden ver strekt, maar het leverde niets op. Het meren deel van de raadsleden schaarde zich ach ter de mening van B. en W. zodat de pers de raadstukken voorlopig nog zal moeten be talen. Tegen het voorstel van B. en W. stem den de raadsleden De Lange, Jansen, Plifl- mers (PvdA), Paauwe (KVP) en De Ridder (CHU). Ter Horst en Seppenwoolde waren niet aan wezig. 't Zit um neet in mooie wüere, Wüere helpt een meanske n^et, Wüere hebt alleene wearde As de doad er achter steet. Vuile leu kuent heel mooi küjern, Zeent met 'n moond bezuender vlot, Mear dee zelfde leu skeet vaake As ze helpen munn, te kort. Det soort leu det weet in 'n reegel O zoo krek woer of het mut, Mear wat hej non an een meanske Det 't wal weet, mear het neet dut. Leu in nood zeent neet ehulpen As er ouwer wordt esprükn, Mear wonear eur stoarke haane Dee weelt helpn, wordt too estükn. Nee, um oonze mooie wüere Zit gin leu in nood veleang, Met de doad en neet met wüere Kunne wiej eur kruus helpn dreang. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Het telegram van de middenstandsvereni ging HABI aan de minister over de affaire Ter Horst, gaf voor het KVP-raadslid Paauwe aanleiding te adviseren aan de bui tenwereld, dat de teneur als zou de verhou ding tussen Ter Horst en het gemeentebe stuur niet best zijn, onjuist is. Hij sprak de hoop uit dat G.S. een aantal woningwetwo ningen aan onze plaats toewijst. Haase (SGP) vroeg hierop of er een be spreking had plaats gehad tussen het ge meentebestuur, directie van Ter Horst en G.S. Wethouder Scholman beantwoordde dit be vestigend en repliceerde verder dat men tot de conclusie is gekomen dat van de 408 wo ningzoekenden in onze woonplaats, er 15 bij de N.V. Ter Horst werken. Hierbij zijn ook personen die onder de vastgestelde leeftijd liggen. De overigen zullen In de loop van dit jaar een woning toegewezen krijgen. Het voorstel van B. en W. tot het aanvullen van een al- juist had ingelicht, waardoor misverstanden waren ontstaan. ,,Als de heer H. J. Meenks de pers wil in lichten, moet hij dit volledig doen. De fa. Meenks heeft zes jaar lang het recht gehad van eerste koop van de grond, die zij voor f 10,in huur had. Toen de diaconie de grond wilde verkopen, reageerde de fa. Meenks hierop niet, zodat het recht van eer ste koop verviel. De heer H. J. Meenks was hierbij tegen woordig. Toen hij zich later realiseerde dat dit wel erg dom is geweest, kwam de reac ts tie. De fa. Wed. Meenks weet terdege dat de eerste koop voor haar is vervallen. Bijzonder jammer is dat dit nooit schriftelijk is vastge steld in de notulen," aldus de wethouder die van mening was dat de fa. Wed. Meenks on juist handelde. Besloten werd het voorstel van het PvdA- raadslid Jansen aan te houden en een juri disch rapport af 'te wachten. De heer H. J. Meenks is echter een geheel andere mening toegedaan. Hij is van mening dat geen eerlijk spel wordt gespeeld. ,,Het is een bijzonder vies zaakje gewor den. Zonder ons ergens van in kennis te stel len heeft de herv. diaconie de grond aan de gemeente verkocht, terwijl wij het recht van eerste koop hebben. De zaak is aan het licht gekomen, toen de notaris ons belde dat hij de akte moest passeren, waarin staat dat wij het recht van eerste koop hebben. Vanzelf sprekend gingen wij met de transactie van de diaconie met de gemeente niet akkoord en hebben de notaris ook de reden verteld waar om niet. Wel zijn wij er van overtuigd dat de ge meente niets, of te wel niet voldoende heeft geweten dat wij de eerste koop hadden, met uitzondering van wethouder Scholman, die de huurovereenkomst notabene zelf heeft onder tekend. Als men destijds bij ons was geko men en de situatie had uiteen gezet, dan had den wij zeer zeker onze medewerking willen verlenen, maar nu het op zo'n laffe wijze wordt gespeeld, verlenen wij geen enkele den, ondanks dat zij een uitvoerig schrijven van ons heeft gehad. Niettemin zullen wij van onze kant het er niet bij laten zitten", besluit de heer Meenks die het een vervelen de geschiedenis vindt, temeer daar wethou der Scholman de akte, waarin duidelijk staat geschreven dat de fa. Wed. Meenks de eerste koop heeft, naast de handtekening van de huurder heeft ondertekend. Op 8 december heeft de fa. Wed. Meenks een schrijven aan de gemeenteraad gericht, waarin werd meegedeeld dat ook een schrij ven werd verzonden naar Gedeputeerde Sta ten, over de overeenkomst tussen de her vormde diaconie en genoemde firma, die ook al eerder een poging van de diaconie om de grond te verkopen aan de kerkvoogdij verijdelde. Met vijf tegen en tien stemmen voor, be sloot de raad de raadstukken niet kosteloos aan de pers te verzenden, ondanks het ver zoek van de hoofdredactie van het Dagblad van het Oosten, die aandrong op het gratis verstrekken van informaties ten behoeve van de bevolking. Het merendeel van de raad was van me ning dat de krant niet alleen moet worden gezien als een instantie die voorlichting ver strekt, maar ook als een commercieel be drijf. Het PvdA-raadslid Jansen vond het een vreemde gang van zaken dat het college van B. en W. negatief reageerde op het verzoek, omdat naar zijn mening de krant de spreek buis is voor de bevolking. „Wij moeten de pers niet alleen zien, als een commercieel bedrijf, maar tevens als een instantie die voorlichting geeft. Daarom zou ik graag zien en dan spreek ik namens de gehele fractie, dat de informaties koste loos worden verstrekt," aldus Jansen die ge steund werd door Paauwe. Laatstgenoemd raadslid vond het vreemd, dat de raad in 1964 over dit punt al eens was gepeild door de voorzitter en nadien nooit weer. „Het gaat niet om de f 35,maar om het principe en aangezien er zoveel nieuwe gezichten bij zijn gekomen in de raad is een onderzoek op nieuw niet misplaatst. Ook ik ben van me ning dat de bevolking gratis voorlichting moet krijgen. Alleen Rijssen en Goor maken hierop een uitzondereng", aldus Paauw die bijval kreeg van De Ridder (CHU). Het antwoord van de voorzitter luidde: „Andere kranten zien het anders". Het SQP- gemene politieverordening, waarbij wordt verboden op een bepaald tijdstip met een bromfiets met ingeschakelde motor te rijden in een gedeelte van de Wierdensestraat werd op voorstel van het PvdA-raadslid De Lange gewijzigd. Besloten werd dat in een gedeelte van de Wierdensestraat, vanaf de Enterstraat tot aan het Schild, voor het gedeelte Enterstraat vanaf de Wierdensestraat tot aan de Oranje straat en voor het gedeelte Rozengaarde vanaf de Wierdensestraat tot aan de Kerk straat, op donderdag, zaterdag en zondag wordt verboden van 19.00 uur tot 22.00 uur voor bromfietsers met ingeschakelde motor gebruik te maken van deze weggedeelten, dit voor de veiligheid en rust van de bevolking De raadsleden Pluimers (PvdA)' en Haase (SGP) stemden tegen. De reden van Haase was, dat hij graag meer soepelheid wilde voor de te treffen maatregel. Hij werd hierin gesteund door zijn partijgenoot Wolterink en het AR-raadslid Borghuis. Het PvdA-raadslid Pluimers wilde het voorstel radicaal laten verdwijnen. „Als de bromfietsers de voorgeschreven snelheid overschrijden, moet de politie de bromfietsen maar in beslag nemen. Als ze dit niet kunnen constateren mogen zij wel bij mij komen en dan zal ik hen wel van ad vies dienen", aldus Pluimers. Het voorstel werd met dertien stemmen aanvaard, waar bij de bewoners aan deze weggedeelten ont heffing zullen krijgen. Het socialistische Tweede Kamerlid J. W. Masman heeft naar aanleiding van het raadsdebat in de gemeente Rijssen over het al of niet gratis verstrekken van raadsstuk ken aan de pers de minister van Binnenland se Zaken, mr. H. K. J. Beernink de volgende vragen gesteld: 1. Is het waar, dat het gemeentebestuur van Rijssen raadsvoordrachten slechts aan de pers ter beschikking stelt tegen betaling van leges? 2. Is de minister bereid als zijn oordeel uit te spreken, dat in navolging van het rijk en bijvoorbeeld het provinciaal bestuur van Overijssel het tot een goede democratische taakvervulling van een gemeentebestuur be hoort om raadsvoordrachten, die immers naar hun aard publiek bezit zijn, onbelem merd, dat wil zeggen vóór de behandeling in de raad én gratis aan daarvoor; in aanmer king komende persorganen ter beschikking te stellen? Een bomvolle zaal heeft woensdagavond ge noten van het optreden van het bekende duo „Gert en Hermien", dat met hun populaire liedjes een enorm succes boekte, in het Park gebouw. Naast diverse bekende liedjes wer den ook operettestukjes uitgevoerd. Het op treden van drie dames, die uit de zaal wer den gehaald, was eveneens een succes. Ook de bekende conferencier J. Reinders oogstte een daverend applaus voor zijn grap pen en grollen. Het kunstfluiten bleek hij voortreffelijk t£ beheersen. Vreemd aandoend was de reclame die een aantal bedrijven maakte, waarvoor het publiek toch echt niet naar het Parkgebouw was gekomen. Eveneens vreemd is dat bij een populair op treden de zaal van het Parkgebouw, tot de laatste plaats is bezet, terwijl bij een con cert op wat hoger niveau, talrijke plaatsen onbezet blijven. Hopenlijk wordt dit anders bij het optreden van het Ned. Kamerkoor op 7 maart in de L.T.S. kantine en het concert dat de Twenthe Zangers zullen geven met medewerking van The Shepherds. Ondanks de ziekte van dirigent G. Hulsink zal wel worden geconcerteerd. Dirigent J. Bril uit Delft, die het koor mo menteel dirigeert, zal bij de uitvoering op 5 april de leiding hebben. De 36-jarige Ter L., die zaterdagmiddag van een carnavalsoptocht kwam in Hellen- doorn, veroorzaakte op d" Haarstraat een aanrijding waarbij de 20-jarigè L. aan zijn been werd gewond. Ter L. reed onder in vloed, richting Rijssen en kwam op het lin kerweggedeelte, waar L. in tegenovergestel de richting reed. Ter L. rded pardoes op de bromfietser in, die gewond op straat bleef liggen. De bromfietser werd opgenomen in het zie kenhuis waar een zware bloeduitstorting aan het bovenbeen werd geconstateerd. In de loop van de avond kon hij weer naar huis worden vervoerd. Zowel de bromfiets als de auto werden licht beschadigd. De politie, maakte procesverbaal op en nam ter plaats» het rijbewijs van Ter L. in beslag. De medische dienst voor het komende week einde wordt waargenomen door dokter J. Bij- Ieveld, Haarstraat 44, telef. 2603. De veeart- sennijkundige dienst wordt waargenomen door dokter J. Siebelink, Rijssensestraat, Wierden, tel. 05496-1298 Geboren: Kees, zv M. J. Nijland en R. Meijer, Kattenhaarsweg 53, 21 febr.; Christina Frederika Johanna, dv J. ter Harmsel en B. Harbers, Weth. H. H. Korte- boslaan 131, 21 febr.; Johan, zv J. van den Noort en W. Harbers, Graaf Ottostraat 102, 21 febr.; Gerrit Jan Johan, zv W. Pijffers en Z. H. Stam, Piet Heinstraat 19, 22 febr.; Johannes, zv G. ter Maat en H. Breukink, Opbroekweg 22, 24 febr. Getrouwd: Jan Willem Veneklaas, 22 jaar en Willemina Tijhof, 21 jaar, Rijssen, Hange- rad 40, 20 febr.; Derlf Teela, 21 jaar en Maria van der Stouw, 21 jaar, Rijssen, Stationsdwarsweg 48, 23 febr. Overleden: Maria Nijland, 71 jaar, wv H, Nijkamp, Walstraat 61, 23 febr.; Jan Willem Keizer, 63 jaar, ev G. Rozendom, Arend Baanstraat 48, 23 febr.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1