„BIJ TER HORST HOUDT MEN EIGEN PERSONEELSWERVINGSBELEID OP NA Verbond Veilig Verkeer start binnenkort met cursus pech onderweg nog een heel groot zorgenkind Woningnood is ook in Rijssen EEN ECHTE LIEVENS IN HET RIJKSMUSEUM TE ENSCHEDE Bestuurders CNV menen: EE Extra huizen voor Rijssen? DeKwalileits tandpasta Bouw van 164 woningen in de Welle GAB werd niet goed geinformeerd Cursisten slaagden voor machineschrijven keuze uit spaarvormen met Mevr. W itkop nu presidente van Ned. vereniging van huisvrouwen oorlichtingsavond 'voor de kleuters VAN OUDHEIDKAMER RIJSSEN Nog lange lijst van wachtenden Fraai succes voor J. Holtkamp V eertig jaar in dienst bij N.V. Ter Horst BURGERLIJKE STAND AGENDA VEEMARKT N Vrijdag 16 februari 1968 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 3 Woensdagmiddag hebben twee bestuursleden van het CNV, t.w. de heren P. Tjeerdsma en G. Vunderink, een werkbezoek gebracht aan de N.V. Ter Horst Co., waar zij tot de conclusie zijn gekomen dat bij de N.V. Ter Horst Co. een onjuist beleid wordt gevoerd. „Ter Horst zal er wel in slagen tijdelijk personeel te krijgen maar als men niet bereid is een ander beleid te voeren meer op moderne leest geschoeid, dan zal men op de duur toch worden gedwongen naar België uit te wijken", was de mening van de twee bestuurs leden van het CNV die na een uitvoerig gesprek met de directie en het Geestelijk Arbeidsbureau tot deze uitspraak kwamen. „Bij Ter Horst houdt men er een eigen personeelswervingsbeleid op na, dat veel kritiek uitlokt", aldus de heer Tjeerdsma. De bestuurders van het CNV zullen een rapport uitbrengen dat ook aan het NVV en NKV zal worden overhandigd. Daarna zal men zich gezamenlijk bezinnen op een mogelijkheid om een oplossing te vinden. Kaartenbak Spit, Spierpijn JUL Verkeerd beeld NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK De bank waar u zich thuis voelt! Aantal leden nog niet voldoende VRIJDAGAVOND hield de afdeling Rijssen van het Verbond voor Veilig Verkeer een halfjaarlijkse vergadering in café Struik, onder voorzitterschap van de heer G. Strijker. In zijn openingswoord deelde deze mee dat aan het verzoek, om twee keer per jaar een ledenvergadering te houden, zal worden voldaan. De afdeling Rijssen telt momenteel 236 leden wat naar de mening van de voor zitter nog lang niet voldoende is. Het bestuur streeft naar een ledenaantal wat tussen de 500 en 600 ligt, dat gezien naar het aantal inwoners van onze woonplaats zeker haalbaar moet zijn. Van een aqntal woning wetwoningen in 't uitbreidingsplan de Welle, is reeds de goothoogte be reikt. r r mm Net als in andere plaatsen of gemeenten is ook in Rijssen de woning nood nog steeds een groot zorgenkind. Momenteel staan weer talloze gezinnen op de lange wachtlijst, om in aanmerking te kun nen komen voor een woning. Enkele jaren geleden was er een kleine opleving, mede dank zij het aantal particuliere woningen die werden gebouwd. Deze woningbouw is echter verminderd, waarschijnlijk ook door het feit dat de kosten die het verwezenlijken van een eigen woning met zich meebrengen, sterk stegen. Hoe het ook zij, het aantal woningzoekenden steeg eveneens. Manetje werd vergelen De CNV-bestuurders zijn tijdens het gesprek tot de ontdekking gekomen, dat Ter Horst welliswaar een eigen personeelswervingsbe leid heeft gevoerd, maar dat men doodeen voudig de voor de hand liggende mogelijkhe den heeft laten liggen. Zo was bijvoorbeeld bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Almelo niet bekend, dat men honderd man personeel nodig had en evenmin dat men bereid was on geschoolden te accepteren. Op 2 februari van dit jaar wist men bij het GAB niet beter of er was een aanvrage voor 41 man, wevers en spinners, de zogenaamde vervangingsvraag. Nimmer heeft de directie van Ter Horst, aldus CNV-woordvoerders, het GAB behoorlijk geïnformeerd over de openstaande plaatsen en pas na de bewuste publikaties is het mogelijk geweest gegevens te verkrijgen. Dat eigen wervingsbeleid komt neer op een selectie, gebaseerd op 'n kaartenbak, die pas sinds 1956 bestaat, althans is bijgehouden en iedere arbeider, die sindsdien bij Ter Elorst gewerkt heeft en er eens is weggegaan, wordt aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. ADVERTENTIE en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met Burgerlijke stand TTB. GEBOREN: Jerrit, zv G. Tijhuis en J. Nijland, Prins r'rederik Hendrikstraat 9, 8 feb.; Tan, zv. J. van der Kolk en F. W. Vossebelt, WalStraat 5, 12 feb.; Arend Jan, zv. H. Schuitert en J. Dangremond Krijkesweg 3",' 11 feb.; Martin, zv. H. Achterkamp en A. Leeftink. Arend Baanstraat 3, 11 feb. ONDERTROUWD. Jan Willem Veneklaas, 22 jaar, Rijssen, Han- gerad 40 en Willemina Tijhof, 21 jaar Rijs sen, Oranjestraat 32, 6 feb.; Derk Teela, 21 jaar, Rijssen. Welleweg 28 en Maria van der Stouw, 20 jaar, Rijssen, Wel leweg 22, 9 feb. GETROUWD: .ammert Dinant Ligtenberg, 21 ja$r en Jo- tanna van de Maat, 21 jaar, Rijssén, Graaf Jttostraat 11, 9 feb. TVERLEDEN: lendrikus Slagman 49 jaar ev J. Smeijers, van '.peykstraat 13, 3 feb. te Beilen; Janna Smeijers, 46 jaar, ev. H. Slagman, van Speykstraat 13, 3 feb. te Beilen. 7 februari Holland Schwarzwald wandeltocht Sportclub Rijssen, Clubgebouw, 13.30 uur. .3 februari Dropping Excelsior Clubhuis, 7.30 uur. 23 februari Jubileum E.R.K.V. Café ter Harm- sel, 7.30 uur. 24 februari, Technische dag E.R.K.V. voor waterslagers, Café Struik, 11 uur. 6 februari Filmclub Rijssen, bespreken sce nario ,,De Fiets" Kantine Omefa, 8 uur. 7 februari Verkeersavond Ned. Ver. van Huis vrouwen Parkgebouw, 8 uur. 3 febr. Volksuniversiteit N.V. Philips, draag bare expositie van eerstelingen op het ge bied van licht en radio met films, LTS, 8 u. ■9 februari, Lezing Kleuterleidsters van het Verbond voor Veilig Verkeer. Gym. lokaal Graaf Adolfstraat 7 uur. en 5 maart. Uitvoering VEK, Parkgebouw, 7.30' uur. maart, Uitvoering Ned. Kamerkoor LTS 8 uur. i5 maart Kruisjasayond, Excelsior Clubhuis, 8 uur. 18 maart Filmclub Rijssen, jaarvergadering, «;ertonen filmprogramma Kantine Omefa, 8 hur. J.9 maart. Uitvoering DOS Parkgebouw 7.30 uur. 3 april. Twente Zangers met The Shepherds. Parkgebouw, 8 uur. 15 april (2e Paasdag), Internationale wind- hondenrennen. De Koerbelt, 11 uur. 12 april, Filmclub Rijssen; vertonen en be spreker van door de leden gemaakte filums met onderwerp ,,De Fiets" Kantine Omefa 8 uur. 20 mei Filmclub Rijssen; lezing over het fil men door drs. J. W. A. Schuurman, Kan- tine Omefa 8 uur. 8 juni, Buiten-excursie met filminstructie Filmclub Rijssen. juli Filmclub Rijssen; bespreken opnamen van 8 juni Kantine Omefa, 8 uur. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie- oen op het gemeentehuis, afdeling Algemene liaken, kamer* 7, boven, vóór maandag 5 uur. ingevoerd; Runderen 22, Varkens 449. To- I 471. •rijzen: 12 melk- en kalfkoeien van f. 950,- tot f. 1.250,- per stuk, 8 pinken van f. 775,- »jt f. 900,- per stuk, 2 graskalveren van f. 500 tot f. 650,- per stuk, 6 drachtige zeugen van f. 325,- tot f. 375,- per stuk, 443 biggen van f. 66,- tot f. 74,- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel redelijk vlot, prijzen staande. Zeugen: Handel vlot, prijzen staande. Biggen: Handel kalm, prij- nm l«U hoger. Als er 'n paar plekjes aan zitten, komt hij niet.in aanmerking. Men wil niet begrijpen, aidus de beide CNV'ers, dat het GAB een arbeidsbemidde- lende taak heeft, die uitmondt in een arbeids- voorzieningstaak. Zowel van da zijde van de arbeid rs als van die van de werkgevers gaat men om het GAB heen. Bovendien en de heer Tjeerdsma trok een vergelijking met het westen van het land, is het GAB hier kwantitatief zowel als kwalita tief onderbezet, Het zal één van de eerste vra gen zijn die tijdens de maandelijkse verga dering op het ministerie van Sociale Zaken te Den Haag ter tafel worden gebracht. De CNV-bestuurder is er van overtuigd dht hier- Dertig cursisten van het „Instituut Ries- sen" behaalden onlangs het diploma typen. De geslaagden zijn: Jennie Beunk, Jetty Baan, kink, Ellen Westhof, Herma Sahertian, Grietje Averink, huis, Hendrika Dannenberg, man, Dini ten Hove, Jennie Mensink, Jennie Wolterink, Janneke Breu- Brinks, Liesje Jannie Broek- Dineke Voort- Baan, Janneke Jannie Strijker, Ina Harbers, Dini Dannenberg, Wim Rutter- kamp, Henk Reinink, Adri Veld, Engelbert Schuitemaker, Henk Pluimers, Henk Dam Wiechers, Bertus Brunnenkreef, Jan van de Brink, Bennie Eshuis, Ja^scha Ligtenberg, Gerrit Veen, Berend Borghuis, Herman Lan- deweerd. Deze cursisten werden opgeleid door de heren G. Kraa, W. Ligterink en Chr. van der Stouw. in dringend verbetering moet worden ge bracht. Maar, afgezien daarvan, acht hij het beleid bij Ter Horst onjuist. Als men bijvoorbeeld stelt, dat er nu honderd man nodig zijn, dan is dat aantal bepaald discutabel. De uitbrei ding kan pas in maart gerealiseerd worden, omdat pas dan de twaalf nieuwe machines er zullen komen. Bovendien en dat achtte de heer Vunderink een kwalijke zaak, bestaat er een afspraak tussen de directie van Ter Horst en Co en Nijverdal-ten Cate om geen personeel van elkaar over te nemen. De selectiemethoden leiden er verder toe, dat van de 33 man, die uit de kaartenbakken van het arbeidsbureau te Nijverdal kwamen en die potentieel tn aanmerking kwamen, er tenslotte vijf werden gekozen. Daarvan werd er geen enkele aangesteld op grond van aller- 1°' overwegingen. Nu heeft men dan. aldus de CNV bestuur ders, als resultaat van de publikaties ongeveer 60 sollicitanten gekregen, waarvan er tien zijn aangesteld. Men is namelijk doodsbenauwd mensen aan te stellen, die niet in het bedrijf passen, die er niet thuishoren, zoals men dat dan zegt. En mede daardoor ontstaat het verkeerde beeld als zouden Twentse arbeiders liever werkeloosheidsuitkeringen ontvangen dan werken. De CNV-afgevaardigden hebben de directie onder ogen gebracht, dat men dit een ongenuanceerde en hoogst onbillijke uitla ting vindt. Veel eerder is het zo, dat Ter Horst in gebreke blijft zijn wervingsbeleid op moderne leest te schoeien en het GAB in te schakelen zoals dat overal elders gebeurt. Zoals reeds gemeld zullen de vakbonden zich thans beraden over de verder te onder nemen stappen, omdat men niet gerust is op de ontwikkeling en de vrees blijft bestaan, dat Ter Horst te eniger tijd toch zal besluiten naar België te vertrekken. Maandag zullen het gemeentebestuur van Rijssen, de directie van Ter Horst en Co. als mede de directeur van het Gewestelijk Ar beidsbureau Almelo, de heer C. van Zuidam een onderhoud hebben met leden van Ged. Staten. Onderwerp van gesprek zal zijn een extra toewijzing van huizen om zo te probe ren werknemers aan te trekken en onder te brengen in Rijssen. Dit werd meegedeeld tijdens het onder houd. dat de CNV-bestuurders P. Tjeerdsma en G. Vunderink gisteren hadden met de di rectie van Ter Horst en Co. ADVERTENTIE ADVERTENTIE 4% M 6 «..en niei duurder dan andere Het ledental van de plaatselijke afd. van de Vereen, v. Huisvrouwen is in het afgelo pen jaar iets gedaald. Dit bleek dinsdag toen de afdeling in hotel Gijsbers haar jaarvergadering hield. De se cretaresse mevrouw Witkop gaf in haar jaar verslag een overzicht van de verschillende activiteiten, zoals lezingen, excursies enz. Uit het financieel verslag bleek, dat er een batig saldo is. Hierna volgde de bestuursverkiezing waar bij afscheid werd genomen van de aftreden de presidente mevrouw Duindam, van mevr. Ter, Harmsel Hack en van het I.V.H.A.- contactlid mevrouw Pavlicek. Mevrouw Van Vliet Reekers werd in het bestuur gekozen en mevrouw Jansen Stam zal de I.V.H.A. in deze afdeling verte genwoordigen. Aan mevrouw Beltman Swam werd ver zocht zitting te nemen in het bestuur van het Clubhuis te Rijssen in verband met de vaca ture door het vertrek van mevrouw v.d. Lee. Tenslotte werd mevr. J. Witkop Wester beek met algemene stemmen aangewezen als presidente. Na een geanimeerde bespreking over de plannen van het komende jaar, werd de ver gadering door mevrouw Duindam gesloten. Bijzonder spijtig was naar zijn mening dat niet alle 300 geslaagden van de sleutelcursus lid waren geworden van de afdeling. Allerlei activiteiten van het afgelopen jaar memoreerde de voorzitter o.a. de deelnamen van het voortgezet onderwijs aan de dis- tricfsfinale te Almelo, waar de chr. huis houdschool als tweede eindigde. Winnaar werd Deventer die ons land in Bern zal ver tegenwoordigen. Zes sleutelcursussen werden gehouden in 1967. Voorts werden alle bedrijven aange schreven voor het organiseren van een cur sus. Ook aan alle verenigingen in Rijssen werd een schrijven gericht een verkeers avond te beleggen voor de leden. Het vinden van een geschikte plaats voor een jeugdverkeersschool blijkt een moeilijk heid, omdat het bestuur hierin tot heden nog niet slaagde. Er wordt gezocht naar een ter rein van 30 bij 40 meter. Binnenkort zal ook worden gestart met een z.g. pechcursus onderweg. Op 27 april zullen zowel de l.t.s. als de bei de uloscholen en de huishoudschool, deelne men aan de districtsfinale. Verder zal de afd. Rijssen trachten op de komende RIJLITO wat propaganda te maken voor de vereniging. Voor de kleuters zal op 29 februari een voorlichtingsavond worden gegeven en op 5 maart zal de nieuwe verkeerssleutelcursus starten. Tijdens de vergadering werden een aantal dia's vertoond door de heer H. Zandvoort. Bij de bestuursverkiezing werd de heer G. Smit gekozen als secretaris, terwijl het bestuur werd uitgebreid met de heer G. J. Lingeman. Wie of wat is Lievens? Iemand als Jan Wolkers of misschien een merk vaneen auto van vóór 1914? Er is één categorie mensen, die U onmiddellijk hierop kan antwoor den. Dat zijn de kunsthistorici. Zij vertellen U direct, dat Lievens een vriend en studiegenoot van Rembrandt was en dat hij als jong kunstenaar hemelhoog is geprezen door niemand minder dan Con- stantijn Huygens. Eén kunsthistoricus heeft zelfs een boek over hem geschreven: in 1932 publiceerde H. Schneider ,,Jan Lievens. Sein Le- ben und seine Werke". Hierin kunt U alles over deze schilder vin den. Ook dat hij maar 38 landschappen maakte. TJ mag er dus trots op zijn, dat één daarvan in het Rijksmuseum te Enschede is te zien. Er zijn immers in de wereld nog zeker 1000 andere musea, die ook Hollandse schilderijen uit de zeventiende eeuw verzamelen. Het schilderij is een somber heuvellandschapdat het toonbeeld van absolute eenzaamheid zou zijn, als niet ook een herder met een kud de vee en een zeilschip waren afgebeeld. De voorstelling Wekt associaties op met de landschappen van Rem brandt. Een relatie tot deze kunstenaar is zeker niet uitgesloten. Rembrandt en Lievens hebben namelijk een tijd lang samen op één atelier gewerkt. Dat was omstreeks 1630 in Leiden. In die tijd heeft Constantijn Huygens, de secretaris van stadhouder Frederik Hendrik"en de vader van Christiaan (de uitvinder van het' slingeruurwerk en de spiraalveer in de horloges) hen daar bezocht. Wat hij in zijn dagboek, dat hij in het Latijn bijhield, noteert, is niet mis. In zeer vrije vertaling schrijft hij het volgende: ,,Als ik zeg, dat zij binnen korte tijd diégene zullen overtreffen, die als de grote kun stenaars worden beschouwd, voeg ik niets toe aan de verwachting die de kenners van hen hebben. Rembrandt stel ik in smaak en le vendigheid, boven Lievens, maar deze laatste waardeed ik meer om zijn grote inventiviteit en zijn gewaagde concepties" Ons schilderij is dus gemaakt door iemand, die reeds in zijn eigen tijd erg hoog gewaardeerd werd. Jammer genoeg is het niet gesig neerd. Daardoor zijn we niet geheel zeker óf het wel door Jan Lie vens is geschilderd. Schneider heeft het landschap aan hem toege schreven. De catalogus van de tentoonstelling volgt deze attributie. Maar er zijn kunsthistorici, die menen, dat het landschap ook heel goed gemaakt zou kunnen zijn door Haarlemse landschapsschilders uit de kring rondom Jacob van Ruisdael. Dat is nu één van de pro blemen, waarover kunsthistorici zich kunnen druk maken. Mocht het ook U interesseren, gaat U dan eens kijken in het Rijksmuseum te Enschede en oordeelt U zelf of U het schilderij van zo'n hoge kwali teit vindtdat het door een groot kunstenaar als Jan Lievens ge schilderd kan zijn. U hebt hiervoor nog ruim de tijd, want de tentoonstelling is ver lengd tot 31 maart. Vergeet U dan niet ook de toelichting met kleu rendia's te velgen. Hoe het gat zal moeten worden gedicht, is een probleem, waar ook d*e gemeente nog geen oplossing voor heeft. Wel zullen binnen kort ruim dertig gezinnen van de lijst kunnen worden afgevoerd, omdat in het uitbreidings plan Zuid, aan de Kattenhaarsweg, de T. Lod derstraat en de Esstraat, ruim dertig wonin gen gereed komen. De gelukkigen zien dan ook reikhalzend uit naar het moment, wanneer zij de wo ning kunnen betrekken. Bijna iedere dag ko men wel wat toekomstige bewoners kijken hoe ver de schilders, elektriciens en loodgieters zijn gevorderd. Met de dplevering van deze woningen is De Rijssense hondenfokker Johan Holtkamp behaalde op de Nationale Keezenhondenclub- match te Den Bosch uitstekende successen met zijn Dwergkees Tokie van Riessenhagen. Hij kreeg het predicaat lu, tevens was zijn hond de op een na beste van de match en de beste zelfgefokte hond. Er waren 50 dwerg kezen ingezonden. Als keurmeester fungeerde de Engelsman R. Clay. Dinsdag herdacht de heer J. Brinks, Ter Horstlaan 36 het feit, dat hij 40 jaar in dienst was bij de N.V. Ter Horst en Co als baas in de weverij. Ten kantore van directie werd heet echtpaar Brinks ontvangen. De heer A. H. ter Horst sprak hierbij een dankwoord en feliciteerde de jubilaris. Hij bood hem de enveloppe aan en het insigne. Mevr. Brinks kreeg bloemen geoffreerd. het complex van de 89 woningen voltooid, en wordt de bouw voortgezet in het nieuwe plan De Welle, dat geheel bouwrijp is en waar reeds druk wordt gewerkt aan de voltooiing van 46 woningen. Van een aantal woningen is reeds een hoog te bereikt tot aan de goothoogte. Binnenkort zal ook nog worden gestart met 10 woningen. In totaal zijn in het uitbreidingsplan de Wel le 104 woningwetwoningen gepland, waarvan de Algèmene Woningbouw vereniging Ries- sen, dit jaar alleen vergunning kreeg te bou wen. Bovendien komen er in dit plan nog 60 particuliere woningen, waar van een aantal reeds flink opschiet. Een aantal woningwetwoningen zal nog dit jaar worden opgeleverd. De huurprijs wijkt bijna niet af van de huurprijs van de woningen in plan Zuid. Waarschijnlijk zal dit variëren van f 110.- tot f 115.- per maand. De duurdere woningen, wetwoningen die be doeld zijn als doorstroomwoningen, zullen waarschijnlijk variëren in prijs van f 160.- tot f 170.- per maand. In het uitbreidingsplan de Welle liggen de straten reeds klaar, terwijl ook de gas en elektriciteitskabels zijn aan gelegd, met een kabel voor telefoon. Promt in de eerste week van de maand februari zorgt „Marietje", het Ever zwijn in Ouwehands Dierenpark, voor zo'n vier tot vijf jongen. De heer Ouwe hand is omstreeks die tijd jarig, dus weet hij het maar al te goed. Meestal is het een verjaardagscadeautje voor haar baas. Dit jaar zal er geen verjaardagsge schenk voor de heer Ouwehand komen. Toen hij bij „Marietje" een kijkje ging nemen, nieuwsgierig als hij uiteraard om deze tijd van het jaar. is, kwam hij tot de conclusie, dat ze nog bij de jon gen van vorig jaar rondscharrelde. Men was totaal vergeten „Marietje" bij de beer („Boris") te doen

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 3