Matige belangstelling voor concert van Stem des Volks 5Geen subsidies voor instellingen die de zedenleer negeren P.v.d.A.-kamerleden en deputatie vakbonden bezochten Ter Horst Rijssens vervangt Mannenkoor stropdas door zwarte vlinder Twenthe Zangers stelen zangavond Dirigenten door ziekte vervangen VOORTMAN N.V. OYER PERSONEELSMOEILIJKHEDEN AI ruim vijftig sollicitanten v. PREDIKANTEN BEDANKTEN VOOR BEROEP Vleeswaren gestolen bij slager Beverdam Geen buit bij inbraak Verenigiilg telt nu 332 leden GETJAN HART IN DE MAAGE Feestavond voor personeelsleden van de Omefa Huldigingen op jaarvergadering II I. Wolterink voor SGE MEDISCHE DIENST PREDIKBEURTEN .Vrijdag 16 februari 1968 51ste jaargang no. 7 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en Redactie Enterstraat 10 Telefoon 2303 (05480) Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting De Twenthe Zan gers onder leiding van dirigent D. Steen, die de heer G. Hulsink. wegens ziekte, moest vervangen. VOOR EEN MATIG AANTAL bezoekers heeft de Stem des Volks, in samenwerking met de Stem des Volks uit Almelo, en met mede werking van de Twenthe Zangers, dinsdagavond een concert ver zorgd in het Parkgebouw. Bijzonder jammer is dat voor een dergelijke uitstekend geslaagde culturele avond zo weinig belang stelling is in onze woonplaats waar toch talrijke zangliefhebbers zitten. SUCCES PRACHTIGE STEM ZIEKENHUISKOSTEN VERZEKERING De gemengde koren van de Stem des Volks, tijdens het optreden in 't Parkgebouw, on der leiding van di rigent J. Brilman. Molen niet van Schreurs maar van fam. Slaghekke DE KON. JUTEFABRIEKEN VAN TER HORST CO. hebben de afgelopen week een bezoek gehad van enkele PvdA-Kamerleden en vertegenwoordigers van de vakbonden, die zich op de hoogte stelden van de moeilijkheden van het personeelstekort waarmee de N.V. Ter Horst te kampen heeft. Niettemin hebben ruim vijftig man om werk, waarvan reeds een aantal werknemers is gevraagd begonnen. HET RIJSSENS MANNENKOOR zal niet meer optreden met een grijze stropdas. Een zwart vlindertje zal een beter cachet geven aan de zangers. Dit werd vrijdagavond besloten op de vergadering van het Rijssens Mannenkoor, in het bijzijn van enkele afgevaar digden van het gewestelijk bestuur van de zangersbond. Op de voorgrond v.l.n.r. de Kamerleden mr. H. J. Masman, E. R. Wieldraai er en drs. G. M. Nederhorst. 4 WEEKBLAD VOOR RUSSEN De aanwezigen hebben kunnen genieten van een prachtige zangavond, waarin vooral de Twenthe Zangers onder leiding van de heer D. Steen uit Almelo (de vroegere diri gent van Ons Genoegen) het beste van de avond hadden. Ook de gemengde koren, die werden gedirigeerd door de heer J. Brilman uit Almelo, lieten een goede indruk achter. Jammer was dat het koor uit onze plaats niet alleen optrad, zodat de kwaliteit niet kon worden beoordeeld, dit wegens ziekte van de dirigent. J. C. Brink. De Stem des Volks uit Almelo beet de spits af en zong ter opening het bekende strijd lied Morgenrood, wat uitstekend van gehoor was. Minder van kwaliteit was Liebes Wal ser van Joh. Brahms, waar vooral in het eerste gedeelte weinig klank was te bespeu ren, De laatste gedeeltes werden echter goed vertolkt, waarin het koor zich volledig kon uitleven in de snelle walsen. Vervolgens kwam de Stem des Volks, het Almelose koor versterken in het Zegekoor, uit Judas Maccabaus, dat voortreffelijk werd gezongen, evenals het Schon weichet dir, Sonne, van W. A. Mozart en Schützt Titus. Een hartelijk applaus was de beloning. Het optreden van de Twenthe Zangers was een grandioos succes, ondanks dat het koor van een invallende dirigent gebruik moest maken, daar de heer G. Hulsink wegens ziekte verstek moest laten gaan. Dit was dan ook te merken in het nummer Kaljinka dat ondanks de prachtige en kleurrijke klank, de vaart, waarmee de heer Hulsink gewoon is het nummer brengen enigszins miste, waardoor het nummer wat traag werd ge bracht. Het Loch Lomond met als solisten de he ren H. Voortman en D. Kwintenberg werd één van de glansnummers van de avond. De zuivere en klankvolle tenorstem van de heer Voortman bereikte vooral in de hoge noten een prachtig volume, waartegen de heer Kwintenberg goed duelleerde. Ook het Oudhollandse liedje, Daar was eer wuft die spon, oogstte bijzonder veel succes bij het dankbare publiek. Na de pauze kwamen de Twenthe Zangers er steeds beter in en het I could have dance all night en I got plenty o' nuttin, werden met het Ol' man river, goed vertolkt. De heer D. Bakker blijkt nog steeds over een prachtige bas-baritonstem te beschik ken. Dit bewees hij dan ook in de negro-spi- rituel Joshua fit the battle of Jericho, waar in hij als solist optrad. Het laatste nummer werd met een nog snellere vaart dan bij het optreden als toe gift gezongen. Een daverend applaus, waar bij niet alleen de handen, maar ook de voe ten werden gebruikt, zodat de zaal dreunde van het lawaai, was de beloning die de zan gers kregen voor hun optreden. De gemengde koren besloten de zangavond met de Deutsche Messe van F. Schubert. Psalm 23, eveneens van F. Schubert en het zo bekende Hallelujakoor, uit de Messias van G. F. Handel. Tijdens de zangavond werd nog een verloting gehouden waarvan de .nfy; brengst was bestemd voor de Stem des Volks. Het optreden van de Twenthe Zangers was glansrijk, zodat naar alle waarschijnlijkheid straks in april, als een concert wordt ver zorgd met The Shepherds de zaal in de LTS wel te klein zal zijn. De afgelopen week hebben de predikanten J. H. Vlijm, van Krimpen aan de IJssel, en A. Noordegraaf, van Oldenbroek, bedankt voor het beroep naar de Ned. hervormde kerk in onze woonplaats. Bij slager Beverdam in de Grotestraat werd in de nacht van dinsdag op woensdag een inbraak gepleegd in de slagerij, waarbij voor ongeveer f 50,aan vleeswaren werd ontvreemd. De ongewenste bezoeker(s) is (zijn) via een kapot raam de slagerij binnen gedrongen. Tot nog toe ontbreekt elk spoor van de dader(s). NOTTER, In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de School met den Bijbel aan de Klokkendijk, ongewenst bezoek. Door in een raam van één der lokalen een ruit in te slaan, kon men dit aan de binnenkant ope nen. Na alle bureaus en verschillende kasten in de lokalen doorzocht te hebben moest men met lege handen weer vertrekken. Daar aan d eStegeboersweg enige voorwer pen uit de school van meester Harbers aan de Warnaarstraat te Wierden werden gevon den, meent de rijkspolitie verband tussen de ze twee inbraken te moeten leggen. Van de dader(s) ontbreekt tot heden elk spoor. ADVERTENTIE ALLES ONBEPERKT ASSURANTIEKANTOOR Tel. 2269 b.g g. 2892 of 05704-257 In één van de zalen van de Ger. Gemeente Noorderkerk, hield de kiesvereniging van SGP afd. Rijssen, dinsdagavond de jaarver gadering, waarvoor een goede belangstelling was. Ook waren enkele afgevaardigden van Vriezenveen en Enschede vertegenwoordigd. Voorzitter J. de Rooy sprak een kort ope ningswoord, waarna secretaris D. Wessels een overzicht gaf van de activiteiten van het afgelopen jaar. Uit zijn jaarverslag bleek dat dë vereniging is uitgegroeid tot 332 leden. Uit het jaarverslag van penningmeester G. J. ten Bolscher bleek dat de kiesvereniging in een zeer gunstige financiële positie ver keert. Bij de bestuursverkiezing werden de aftre dende heren H. Assink, G. J. ten Bolscher en A. Otten herkozen, terwijl de heer G. Lan- genhof aan het bestuur werd toegevoegd. Als afgevaardigden naar de statenkring Oost, die op 14 maart in de Ger. Gem-kerk in Wierden zal worden gehouden, werden de heren A. Baan en G. Langenhof aangewezen. De he ren J. Goossen en J. Voortman zullen de afd. Rijssen vertegenwoordigen op de lande lijke SGP-vergadering in Tivoli te Utrecht. Het SGP-raadslid J. H. Wolterink hield vervolgens een korte inleiding over het ge meentelijk subsidiebeleid. Hij toonde zich een fel tegenstander van het verlenen van finan ciële hulp aan instellingen, die met de zeden leer geen rekening houden, o.a. instellingen die godslasterlijke en vulgaire boeken uitge ven. Daarom moet de SGP-fractie steeds te gen bepaalde subsidieplannen stemmen", meende hij. ,,De overheid mag nooit een zedelijke ver wildering stimuleren. Zij gebiedt wel dat het in het bezit zijn van vuurwapens, dolken of gifaftipullen, zonder vergunning ten strengste is verboden, maar het zevende gebod, dat momenteel sterk in het gedrang komt, wordt erg verwaarloosd wat ten zeerste is te be treuren. De subsidies moeten niet worden verstrekt met het oog op de leefbaarheid van de plaats, maar de mens moet leven naar de normen die God in Zijn Woord stelt, wat te genwoordig veel te wensen overlaat. De mens zal bij brood alleen niet leven maai bij het levende woord, dat uit de mond Gods gaat", sprak de heer Wolterink, die van me ning is dat film, cabaret e.d. als ontspanning zinloos vermaak is en regelrecht tegen Gods Woord indruist. ,,Het verlenen van subsidies, ten behoeve van de cultuur kan alleen worden goedge keurd als getracht wordt de gaven en de krachten, die God in Zijn schepping legde, te ontplooien", aldus de heer Wolterink. Een forum bestaande uit de heren J. Goos sen, J. H. Wolterink, H. Rosman, G. J. Smeijers, J. Voortman en G. Pluimers, be antwoordde een aantal vragen betreffende dit onderwerp. Geconcludeerd kon worden dat de SGP niet negatief staat tegenover het verlenen van subsidies aan de Plattelandsbibliotheek, Oudheidkamer Riessen en Clubhuiswerk Rijssen. Getjan was al nen dag of wat Ech sloereg in de hoed, Het was neet slim, mear toch mog hee Het berre nog neet oet. Hee mos 'n poar daage rusteg bliewn En 't etn wat minneseern, Want het küm van de maage voort Wat non Getjan mankeern. Zin dokter har um vuur eskreewn Wat hee alzoo mog hemn, Het was gin etn woermet Getjan Van hatte in kom stemn. 't Was allemoale lichte kos, Det stun um maager an. Gin broene boonn', gin oarfensoep, En doar huel hee zoo van. Getjan har met zikzelf beklag Det hee doar zoo mos lig'ng, Hee har zo'n honger det hee zoo Het berre oet wol springn, Getjan den mog gin pap mear zeen, Too, vreug hee an Meriej. Eén teelder oarfensoep, zol det Zoo slach non wean vuur miej. Miskien dar iej non niejnde zeent Of zee zik leut beproatn, Tot d'aandre wekke mur ik oe Toch ech niejskiereg loatn. P.S. Dus de aandre wekke goa we vearder. J, ROZENDOM, RIJSSEN. De medische dienst voor het komende week einde wordt waargenomen, door dokter L. Kunst Wierdensestraat 77c telef. 2204. De veeartsennijkundige dienst wordt waargeno men door dokter J. Siebelink, Rijssensestraat 48a telef. 05496-1298. Vorige week donderdagavond hield de per soneelsvereniging van de Omefa een feest avond voor de personeelsleden met hun da mes. Voorzitter A. G. Gijsbers sprak een kort openingswoord, waarin hij enkele voor vallen memoreerde uit het bedrijf in dicht vorm. De heer B. G. Eerdmans sprak over het zakelijk verloop van het afgelopen jaar, waarna de aanwezigen een diner werd aan geboden. De voorzitter van de personeelsvereniging trad tijdens het diner op als conferencier en vertelde enkele grappen, waarmee de stem ming er goed in kwam. Besloten werd een volgende avond niet al te lang uit te stellen. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.00 uur en 10.45 uur ds. W. van Tuyl. 19.00 uur ds. D. H. Bosma van Nijverdal. WESTERKERK 9.30 uur ds. M. H. Boogert van Hellen- doorn. 15.00 uur ds. Van Donkersgoed. ELTHETO 9.00 uur de heer Spanjer. ELSEN 10.15 uur leesdienst. GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur ds. H. Brinkman. OEREFx GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en ,19.00 uur ds. A. Bregman. 15.00 uur leesdienst. GEREF. GEM IN NED. ESKERK 9.30 u., 14.30 u. en 18.30 u. leesdienst. OUD GER. GEM BEVERVOORDE 9.30 u., 14.30 u. en 19.00 u. leesdienst. OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur ds. J. W. Slager. RED. PROTESTANTENBOND 10.45 u. ds. P. W. van Arkel van Delden. WOENSDAG 21 FEBRUARI 1968 Westerkerk 19.30 uur ds. W. van Tuyl. Bevervoorde 19.30 uur ds. H. A. Vosman. Oranjekerk 19.30 uur ds. J. W. Slager. Eskerk 19.30 uur leesdienst. DONDERDAG 22 FEBRUARI 1968 Noorderkerk 19.30 uur de heer J. Baavens van Ridderkerk (theologisch student). In het verslag van vorige week, over het afbreken var. de molen aan de Markelose- weg, stond abusievelijk vermeld, dat de mo len aan de Molendijk behoorde aan de fam. Schreurs. Laatstgenoemde molen is echter eigendom van de fam. Slaghekke. In een onderhoud met de Tweede Kamer leden t.w. mr. H. J. Masman, E. R. Wiel- draayer en drs. G. M. Nederhorst met de di rectie van Ter Horst werden de problemen van het personeelstekort besproken. De PvdA delegatie heeft vragen gesteld aan de ministers Roolvink en De Block over de kwestie Ter Horst. In een gesprek met de Kamerleden, ver klaarden zij ons dat zij de indruk hadden ge kregen, dat Ter Horst zeer redelijke pogingen in het werk heeft gesteld om personeel aan te trekken. De Kamerleden waren dan ook van me ning dat Ter Horst alles in het werk zal stel len om in onze woonplaats te blijven. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, dan zal de voor- keyr, om zich elders te gaan vestigen, toch naar het oosten van het land uitgaan. De heer Nederhorst was ten hoogste ver wonderd, dat de zaak niet openbaar is ge worden bij de vorig jaar gehouden hearing over de textiel in het oosten. ,,Want het heeft naar mijn mening al een hele tijd gespeeld", zo vertelde hij ons. ►.Bij ons bezoek aan Rijssen vorig jaar, waarbij ook een bezoek werd gebracht aan Ter Horst, kregen wij de indruk dat in Rijs sen geen moeilijkheden waren in de industrie" aldus de heer Nederhorst. Op de vraag, of het eventueel mogelijk was dat Ter Horst een gedeelte van het bedrijf zou kunnen overplaatsen, naar Neede, in de leegstaande fabrieken van Nico ter Kuile, zei de heer Nederhorst; ,,Het is een mogelijkheid, maar dan wan neer er geen andere oplossing is". Het onderhoud met de directie van Ter Horst duurde bijna twee uur en kenmerkte Voor de vergadering, die onder voorzitter schap van de heer J. Rozendom werd ge houden, was grote belangstelling. s zich door de prettige sfeer, was de mening van de PvdA Kamerleden. Vrijdag brachten vertegenwoordigers van de vakbonden een bezoek aan Ter Horst om zich eveneens op de hoogte te stellen. Het waren de heren W. I. Verstraten (St. Lambertus), J. M. van Gils (St. Lambertus) G. Poelman (De Eendracht) en L. Doeve (Unitas). Htt is een algemene oriëntering, vertelde de heer W. I. Verstraten voor aanvang van 't overleg. „We hebben regelmatig contact met Ter Horst en komen er vaak. Niet dat we er kind aan huis zijn, maar wij blijven nu een- maai graag op de hoogte met de gang van za ken. Ik kom zelf uit Zeeuws-Vlaanderen waar men aan de pendel gewent. Een uur in de bus tussen arbeidsplaats en huis is daar een nor male zaak. In Twente is dat totnutoe altijd anders geweest. Van oudsher had men zijn werk vlak bij huis. Dat is op het ogenblik snel aan het veranderen. Aan de algemene be geleiding bij die verandering ontbreekt echter nog veel. Ook in het oosten zal men zich meer op de pendel moeten instellen". Al dus de heer Verstraten. Uit het jaarverslag van secretaris B. J. San- derman, die echter door ziekte afwezig was, bleek dat het koor was gegroeid tot 105 leden. Het afgelopen jaar werden zes nieuwe ieden verwelkomd. Tevens memoreerde de secreta ris enkele activiteiten van het afgelopen jaar. Penningmeester H. Nijkamp kon een batig saldo noemen. Het bestuur bleef ongewijzigd. De heren G. Kreijkes, H. Nijkamp en R. Smelt, werden bij grote meerderheid van stemmen herkozen. Tijdens de vergadering werden enkele leden van het koor gehuldigd, in verband met een jubileum. De heren G. H. Borkent en D. Bak ker ontvingen uit handen van de voorzitter een insigne en een oorkonde, de heer A. Dreyer die 35 jaar lid was ontving een boekenbon. De heren J. Kreykes en G. W. Poortman die 40 jaar lid waren kregen uit handen van de voorzitter een insigne en een oorkonde aan geboden, terwijl de dames in de bloemen wer den gezet. De heer J. H. Borghuis die onafgebroken lid is geweest, vanaf de oprichting, werd tot erelid benoemd. Namens het gewestelijk be stuur sprak de heer G. H. Pot, woorden van waardering. De heer Borghuis, die door omstandigheden zich genoodzaakt zag te bedanken, ontving een ingelijste oorkonde. Zijn vrouw kreeg bloe men geoffreerd. De vergadering besloot ver der de contributie te verhogen met 25 cent, wat in een speciale kas zal worden gestort. Ten overstaan van notaris F. van Schooten had dinsdagavond in café Spekhorst de open bare verkoop plaats van het pand Tabaks- gaarden 50 van de gemeente Rijssen. Het woonhuis werd door de heer H. Geerling ge mijnd voor de som van f 26.200.-. In een gehouden vergadering is het bestuur van R.M.C. als volgt geformeerd: H. Kreykes, voorzitter, B. Eshuis, secretaris, J. Meyer, penningmeester en de heren G. Roelofsen en A. Kuipers.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1