p w W Nieuwe toren op de Schildker zal stadsgezicht verfraaien m 8 J8 ft m W pa Bestaande toren in verval 31 P® M §pH|g 13 SI pt iHf mmmm 011 KOSTEN WORDEN 01' F 110.000 GERAAMD .V-rydag 29 december 1967 Bp! llgggcs 'J- Va sms 1 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie Enterstraat 10 Telefoon 2 IBfl mmm *»a "5. WBB K Als de raad vanavond zijn fiat geeft aan het voorstel van b. en w., zal de her vormde Schildkerk binnenkort worden voorzien van een nieuwe toren. Archi tect Van der Laan uit Zwolle heeft het college van b. en w. de afgelopen week een schetsontwerp voorgelegd, waarop hjj een prachtige toren, geheel aange past aan de stijl van de eeuwenoude kerk, heeft ontworpen. De nieuwe toren krijgt verschillende kleur- nuances. In het gedeelte waarin de klok wordt overgeplaatst is ook ruimte ontworpen voor kleinere klokken, zodat er zelfs een carillon kan worden ingebouwd. De vervanging van de oude noodtoren, is beslist noodzakelijk. Deze oude toren ver toont zoveel gebreken, dat reeds eerder in de raad hierop werd geattendeerd. Het ge meentebestuur is dan ook van mening, dat de toren moet worden gesloopt. Temeer daar één van de buitenmuren tekenen van verval vertoont. Langzaam maar zeker zakt deze muur naar buiten, veroorzaakt door de oude toren, die rust op de grote bogen in het kerkgebouw. Wanneer de vernieuwing wordt gereali seerd, zal het voor de derde keer worden dat het kerkgebouw wordt voorzien van een nieuwe toren. De eerste toren die bij de bouw van de kerk werd geplaatst, ging bij een felle brand verloren, zodat alleen de ballustrade overeind bleef, met daaronder de galmgaten. De brand had plaats in 1827. In de oude pastorie achter de Wierdensestraat hangt een tekening van de Sqhildkerk met de eerste toren. Nog hetzelfde jaar werd een houten noodtoren gebouwd, die tot heden op het kerkgebouw staat. De raad heeft jaren lang gepraat over een reparatie of vernieu wing van de toren op de Schildkerk, wat beslist geen overbodige luxe betekent. De beslaande toren kost bovendien veel geld aan onderhoud. In verband met de vernieuwing heeft men een beroep gedaan '»-. f) "W Of op monumentenzorg voor een eventuele bij- chitect Van der Laan, heeft de volle in- drage. Bij besprekingen met deze instantie stemming van het college van B. en W. De is duidelijk gebleken dat hiervan geen finan- totale kosten van vernieuwing worden ge- j ciele hulp is te verwachten. Daarom stelt raamd op f 110.000,-. Hierin zijn dan ook j het college van B en W. de raad voor, de alie technische voorzieningen inbegrepen kosten te laten komen ten laste van het Ook de te vernieuwen draagconstructie van j dokter Stokkersfönds. Het ontwerp van ar- de toren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1967 | | pagina 1