Kostbare collectie antiek in rijksmuseum geëxposeerd opende tentoonstelling Ds van t Ende nam zondag afscheid Feest van de vrede Veel woorden van lof voor de scheidende marktmeester Jansen Rij ssens Mannenkoor gaf subliem concert Rijssens Mannenkoor kreeg maandag grammofoonplaat VOORTMAN N.V. mg in gebouw Irene Zangavond in Noor der kerk VAN OUDHEIDKAMER RIESSEN Voorzitter A. ter Harmse Volkskerstzang gaat wel door Liturgische dienst in de geref. kerk NA RUIM ANDERHALF JAAR Bijna volle Schildkerk Tweede kerstdag in 't Parkgebouw Kerstzangdienst in de Schild kerk Veertien geestelijke liederen I MEDISCHE DIENST KERSTFEEST yr|jiïag 22 december 1967 50ste jaargang no. 52 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en Redactie Enterstraat 10 Telefoon 2303 (05480) Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Schilderijen, sieraden en zeer oude horloges T li VOOR In het bijzijn van talrijke aanwezigen heeft voorzitter, A. ter Harmsel, vrijdagavond de expositie van de collectie oudheidkundige voorwerpen, die wijlen mevr. v. Heel-Willems naliet aan de stichting oudheidkamer Riessen, officieel geopend in het rijksmuseum te Enschede. Voorzitter Ter Harmsel stak zijn teleurstel ling over het feit dat de voorwerpen niet in Kijssen konden worden geëxposeerd, niet on der stoelen en banken. „Niettemin zijn wij bijzonder verheugd dat de voorwerpen hier een uitstekende plaats hebben gekregen", al dus de voorzitter, die met het voltallige be stuur van de oudheidkamer naar Enschede was gekomen. Onder de aanwezigen bevonden zich bur- C. B. J. Landweer en beide wet- A, Scholman en .T. Gonsen. De r A. L. Hulshof, hield een kort inleidings- '.voord, waarin hij sprak van een historisch jmoment voor het museum bij het exposeren van bovengenoemde oudheidkundige voor werpen. Burgemeester drs. J. A. F. Boelen van Zwolle, voorzitter van de culturele raad voor Overijssel, sprak over de taak van het mu seum in deze tijd. Hij was van mening dat (ondanks het feit, dat momenteel het conserveren niet meer de hoofdzaak was) en dat in deze tijd teveel de nadruk werd gelegd op de creativiteit van een museum. Hij prees het rijksmuseum gelukkig dat haar een voortreffelijke taak was opgelegd, de mensen te interesseren voor oudheidkundi ge voorwerpen, waarvoor men nu in de ge legenheid wordt gesteld. Mr. drs. O. ter Kui- le, conservator van het rijksmuseum, gaf vervolgens aan de hand van een aantal dia's tekst en uitleg over een aantal kostbare schilderijen die de oudheidkamer Biessen ten deel viel. Hierna bezichtigden de aanwezigen de col lectie, die bestaat uit gouden en zilveren kunstvoorwerpen, oude horloges en schilde rijen. De collectie Delfts aardewerk zal naar alle waarschijnlijkheid het komende jaar worden geëxposeerd. De totale collectie schilderijen bestaat uit dertig stuks, van verschillende beroemde Hollandse meesters uit de zeven tiende eeuw. Een aantal schilderstukken die representa tief kunnen worden geacht voor Hollandse schilders uit de zeventiende eeuw, zijn o.m. een schilderstuk van Jan Lievens, die veel in zijn jeugd heeft samengewerkt met Rem brandt. Van Albert Cuyp, hangt er 'n sfeer vol schilderstuk waarin een landschap met koeien staat afgebeeld. Het prachtige wintergezicht op Kampen is van Barent Averkamp. Op het schilderij is duidelijk te zien, waar deze oude meester eerst de figuren heeft geschetst, voordat hij het doek schilderde. Het schilderij dat de meeste aandacht trok van de belangstellen den is een kerkinterieur van Saenredam. Ook de kunstvoorwerpen, sieraden en de oude horloges hadden alle aandacht van de belangstellenden. Afgelopen dinsdagavond zijn een aantal leden van de stichting oud heidkamer met een gecharterde bus naar Enschede geweest, om de collectie te bezich tigen. Vanaf vorige week vrijdagavond is de tentoonstelling geopend tot en met zondag 14 januari. De volkskerstzang die vanavond in de ga rage van de O.A.D. wordt gehouden, begint om 19.30 uur. De muziekvereniging Wilhel- mina zal de zang begeleiden. Aan het begin van de avond worden programma's ver strekt. Op le kerstdag wordt in de geref. kerk (Boomkamp) 's middags van 15.00 uur tot 16.00 uur een kerkdienst gehouden, met me dewerking van het meisjeskoor Blijde Stem men, onder leiding van mevr. Lugtigheid. De liturgie en de predikatie berust bij ds. H. Brinkman. Aan het orgel A. Nawijn. De toegang is vrij. ADVERTENTIE Ziekenhuiskostenverzekering ALLES ONBEPERKT ASSURANTIEKANTOOR Tel. 22 69, b.g.g. 28 92 of (05704) 257 Na ruim anderhalf jaar nam zondagmiddag ds. J. van 't Ende afscheid van de Hervormde gemeente van Kijs sen. Dit in verband met zijn vertrek naar Stadskanaal, waar de classis Winschoten hem heeft benoemd als pre dikant in buitengewone dienst, verbonden aan het zie kenhuis te Stadskanaal. Wijkgemeente Oost moet hiermee de wijk- predikant, na het vertrek van ds. A. Kool naar Utrecht, weer bijzonder gauw missen. Onder de talrijke genodigden, waren o.m. Zoals het kleine meisje op deze foto, staan elk jaar weer met kerstmis honderden kinderen met glinsterende ogen onder de kerstboom. Kerstmis het mooiste van alle christelijke feestdagen, wordt haast overal op de wereld gevierd. Ze den en gewoonten uit 't noorden van Europa, vooral uit het Duitse taalgebied, zijn in de loop der eeuwen in de verst verwijderde lan den overgenomen. De altijd groene naaldbo men worden bij duizen den van Scandinavië en de Duitse Bondsrepu bliek tot aar Vuurland, Zuid-Afrika en Nieuw- Guinea gebracht. Kerstmis is het feest van de vrede. En is het feest van de kinderen. Hun verwachtingsvolle stemming slaat in de ad- ventsweken voor kerst mis,, ook over op de vol wassenen. Onder de bont versierde kerst boom behoort in de meeste Duitse gezinnen een huis van koek te staan (zie foto), zoals het voorkomt in het sprookje van „Hans en Grietje", dat moeder en de grotere zusjes voor de kleintjes bakken en in elkaar plakken. aanwezig): burgemeester C. B. J. Landweer, de wethouders J. Goossen en J. A. Scholman, verschillende predikanten van de classis De venter en de ring Rijssen: uit Wierden ds. J. G. Den Bie en G. Westland, uit Nijverdal A. J. v.d. Neut en H. Stoutjesdijk, uit Enter ds. J. Jacobs en de plaatselijke hervormde predikanten ds. J. de Lange en ds. J. Vos. Als afscheidstekst had ds. van 't Ende 1 Korinthe 1 vers 18 gekozen in welk woord Paulus de Korinthiërs vermaant „Want het woord des Kruises is wel voor diégenen die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods". Door de prediking van het woord Gods, voor de volken tijdens Paulus Zendingsreis een dwaasheid, wordt de waarheid via de Drie- enige God aan het licht gebracht. Al is Gods Woord voor de Grieken in die dagen een dwaasheid en voor de joden een ergenis, toch schenkt de Heere ons door dit Woord, een weg ten eeuwigen leven. God zelf strekt door die waarheid in deze apostolische woorden, zijn uitgebreide armen naar ons uit, in deze Adventstijd. Zijn eigen Zoon brengt ons via het kruis die Waarheid. In het licht van dit kruis moeten we ant woord geven op de vragen van de Bijbel. Is deze waarheid voor ons een kracht Gods? In nederigheid en liefde moet deze bood schap door de wereld gedragen worden. De Bijbel moet een hoofdplaats in ons huis inne men. De dynamiek van de kracht Gods maakt van ons leven een ruïne, en kan daarna tot een zegen worden. Du medische dienst voor het komende weekeinde en de Kerstdagen wordt als volgt waargenomen: Zaterdag en zondag dokter G. A. Huisman, Boomkamp 23, tel. 2563. Maandag Eerste Kerstdag dokter D. Oost hoek, Stationdwarsweg 63, tel. 2606. Dinsdag Tweede Kerstdag dokter L. Kunst, Wierdensestraat. De veeartsenijkundige dienst wordt zondag waargenomen door dokter J. P. van Nou- huys, dokter Stokkerstraat 37, tel. 2514. Dokter J. Siebelink, Rijssensestraat 48a, Wierden, tel. 05496-1298 neemt Eerste en Tweede Kerstdag waar. NOTTER Uitgaande van het bestuur van het gebouw voor chr. belangen zal Vrijdag avond om half acht weer een kerstwijdings- dienst worden gehouden in het gebouw „Ire ne" te Notter. Sprekers zullen in deze dienst zijn ds. De Bie, Ned. Hervormd predikant te Wierden en ds. Krijger. Geref. predikant te Wierden. De Chr. gemengde zangvereniging „Looft den Heer", te Notter zal evenals vo rige jaren haar medewerking verlenen. ln de raadzaal van het gemeentehuis, nam m fl[: pestur H Jansen maandagmiddag af scheid. in verband met zijn pensioengerech tigde leeftijd. De heer Jansen kreeg veel woor den van dank toegezwaaid tijdens het afscheid. De heer H. Eeltink, sprak namens het hoofd bestuur van de ambulante handelaren als eer ste de scheidende marktmeester toe. „Dit afscheid is aan de ene kant een ver heugend feit, terwijl van het tegenovergestelde hier ook sprake is. Verheugend voor u, daar wij maar weinig kritiek kunnen hebben op het werk dat u altijd met volle inzet hebt gedaan. Jammer, dat u, nu de markt zo floreert in Rijs sen weggaat," aldus de heer Eeltink, die de heer Jansen een enveloppe met inhoud over handigde, terwijl zijn echtgenote en dochter bloemen werden aangeboden. Wanneer we in die kracht en door dit woord des kruises stand houden, zal onze Koning ook getrouw zijn en hij zal u brengen tot het eeuwige leven. Ook de jeugd, evenals de oude ren, zal in die kracht haar Koning kunnen die nen", aldus de scheidende predikant. Ds. van 't Ende besloot zijn meditatie met de woorden: ..Ik heb u gewaarschuwd, kies dus. Uit u zelf kunt u niets, alleen door de Genade Gods kunnen wij zalig worden". Namens de classicale vergadering van De venter en de ring Rijssen sprak ds. A. J. v.d. Neut een kort afscheidswoord: „Het spijt ons bijzonder; zo'n waardevolle kracht weer zo spoedig te moeten missen Er is echter volledig begrip voor uw beslis sing. Uw nieuwe werk, als ziekenhuispredi kant, is echter ook gedeeltelijk oud. De bood schap van de gekruizigde Christus is ook daar uw opdracht. Gods zegen op uw werk en le vensloop zij ook in Stadskanaal uw deel", al dus ds. v.d. Neut. Als voorzitter van de centrale kerkeraad en tevens via kerkvoogdij en gemeente sprak vervolgens ds. J. de Lange. „Het wederzijds contact, was toch ondanks die korte tijd, goed, al was het door uw ziek te niet zo erg nauw. Wij wensen u Gods zegen toe. Staande werd ds. van 't Ende Psalm 121:4 toegezongen. Met de woorden: Moge God dit bevestigen nam ds. van 't Ende afscheid van de Neder lands hervormde gemeente van Rijssen. Velen namen daarna nog persoonlijk afscheid van ds. van 't Ende in het catechisatielokaal. Het Rijssens Mannenkoor heeft vrijdag avond een voortreffelijk kerstconcert ver zorgd in de Ned. hervormde kerk te Vriezen- veen. Het koor dat onder leiding staat van dirigent G. Hulsink, kwam op uitnodiging van de vereniging voor Volksontwikkeling naar Vrieaenveen. Het programma werd geopend met het wel zeer fijn genuanceerde nummer „O, sacrum convivum" van Viadana. In dit nummer smaakte het publiek dadelijk het genoegen, het stemmenmateriaal van het koor te be luisteren in de vele forto's. De twee composities van Poulence t.w. .Tottt puissant" er. ,8*igneur je vous en wem praefeU* gehoor, vaarta de tenoren ijl en fijn door de zware en kleur rijke basstemmen speelden. Een drietal geestelijke liederen en wat Ne- gro-spirituals sloot het eerste gedeelte van het programma af. Na de pauze werden een aantal kerstliederen gezongen, waarin het mannenkoor de medewerking kreeg van een koperkwartet, bestaande uit enkele leden van de muziekvereniging Wilhelmina. Het koperkwartet speelde zuiver en zeer te recht complimenteerde de dirigent de musici. De verschillende kerstliederen zong het koor op sublieme wijze en gaaf in technisch op zicht. Vooral het Stille Nacht" van Grüber en het kerstlied van Diamant ,Ons ghenaket die avondstar" blonken uit in het program ma. Het bekende engelenlied .Ere zij God" werd als laatste gebracht, waarin het man nenkoor zich ten volle kon uitzingen. Dinsdag. Tweede Kerstdag concerteert het Rijssens Mannenkoor in het Parkgebouw. De Attwang is gesteld op 17.00 uur. Ook de heer G. Kappert, voorzitter van de „vereniging met de Jangen naam", had veel woorden van lof voor de marktmeester, die zijn werk uitstekend heeft verricht. De heer Kap pert bood hem eveneens een enveloppe met in houd aan. De heer Jansen sprak tot slot een dankwoord, waarin hij het accent legde op de prettige samenwerking met de politie, markt- commissie en de marktkooplui. Onder de aan wezigen bevonden zich o.m. de voltallige marktcommissie bestaande uit de heren: J. A. Scholman, G. Strijker, G. Kappert en H. van de Weert. Een Hemels licht blonk in de nacht, Luid zongen Eng'lenkoren, De blijde boodschap werd gebracht; De Heiland is geboren. Niet bij het koninklijke slot Kwam men dit heilsfeit melden, Maar 't Heilig Kerstlied: Eer zij God, Weerklonk in Bethl'hems velden. De herders haastten zich terstond. Naar Jezus' schaamle woning, Een stal, waar men het Kindje vond, Zij knielden voor hun Koning. Voor 't Kind dat eeuwen was voorzegd En dat nu was gezonden, Dat in een kribbe was gelegd, In doeken slechts gewonden. Al was de stal niet rijk versierd, Zag men geen lichtjes branden, Het Kerstfeest werd oprecht gevierd Met stil gevouwen handen. Hoe vieren wij het heilig feit Van Jezus' komst op aarde, Wordt slechts de kerstdis toebereid En heeft dit enkel waarde? Hoe vieren wij het Kerstfeest nu? Met drinken en met eten? Is hoofdzaak slechts het Kerstmenu, Wordt Jezus' komst vergeten? Gaat toch naar Bethl'hems kribbe heen, Zoals de herders deden, Daar viert men Kerstfeest, daar alleen, Daar vindt Ge rust en vrede. J. Rozendom, Rijssen. In de geref. gemeente Noorderkerk werdt dinsdagavond, tweede kerstdag een zanguit voering gehouden, waaraan medewerken, het meisjeskoor, het Noordermannenkoor en het gemengd koor van de geref. gem. Noorder kerk. Ds. A. Bregman zal een openingswoord spreken. De zang staat onder leiding van diri gent W. de Jong, uit Deventer. De zangavond begint om 19.30 uur. Traditiegetrouw zal morgenavond in de Schildkerk weer de jaarlijkse Kerstzang- dienst worden gehouden. Medewerking hier aan wordt verleend door het hervormd ge mengd koor, o.lv. de heer J. Rozendom en de meisjes van de J.M.V „Esther". Het orgel wordt bespeeld door Jenny ter Harm sel. Ds. J. de Lange zal de kerstmeditatie houden. De dienst begint om half acht. Tot grote vreugde van de leden van het Rijssens Man nenkoor is maan dagavond de zo lang verwachte grammofoonplaat gearriveerd. Een telefoontje van de maatschappij, waar de plaat werd gemaakt, ging 's avonds naar Rijssen, waar bij tegelijkertijd 100 grammofoon platen op de snel trein gingen in Amersfoort. Spoedig waren een groot aantal leden in de grote zaal van het Parkgebouw aanwezig, waar met spanning werd gewacht op het moment, dat de heer Baan de plaat draaide. Een pick-up met stereofonische geluidsversterkers werd op 't podium geplaatst, en onder doodse stilte luis terde men naar de zang van koor. Ook voorzitter J. Rozendam toonde zich verheugd dat de plaat was gearriveerd. Elke zaterdagavond moest hij meedelen dat het niet was bekend wanneer de plaat verscheen. De veertien geestelijke liederen, die het koor op de plaat vast legde, onder leiding van de vroegere di rigent Ber Joosen, zijn in mei opgeno men in de grote hervormde kerk in Al melo. De heer R. Smelt, tweede voorzitter van het koor, overhandigde de heer J. Rozen dom gisteravond in het bijzijn van de meeste leden een grammofoonplaat, als waardering voor zijn vele werkzaam heden voor het koor. I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1967 | | pagina 1