GEMEENTERAAD VERGADERDE Nieuwe gemeentehuis verrijst toch op het Driehoeksplein Weekblad voor Rijssen Café Van de Vegte sluit haar deur kmmE: m &im:0S Verkeerssituatie in de Esstraat niet opgelost Predikbeurten AUTOVERZEKERING VOORTMAN N.V. Aaast de Regge 'SP:pASlK# .TA Akkerdijk wordt een verharde weg Toch microfoons in de raadzaal? 'jjj0 Reden is leeftijd en isolement Zendingsavond in veel belangstelling Noorderkerk trok Ingezonden DE PLAAGSLAGEN Medische dienst Jongen (6 jaar) werd bij botsing gewond Noorderkerk beroept opnieuw 2e predikant Bazaar in Eltheto dM-k v ''Gv ■rl'Pif Woensdag 1 november 1967 50ste jaargang no. 45 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal. Administratie en Redactie Enterstraat 10 Telefoon 2303 (05480) Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk dinsdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting NIET ENTHOUSIAST BUSHALTE wwm TROTTOIRS ONTHEFFING TERREINEN HOGE KANT verschijnt weer op vrijdag v G7 'ij 'pApPpp pp GGuGuTv :UUY''A/7 1 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Niet tegenstaande talrijke bezwaren, vooral van de middenstandszijde, zal het Driehoeksplein in het centrum worden benut voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Dit ook tot alle spijt van de automobilisten, die vaak gebruik maken van het unieke parkeerterrein in de binnenstad. Het AR raadslid Borghuis begon hierover in de raadsvergadering van woensdagavond tijdens de rondvraag (die niet officieel op de agenda vermeld stond) omdat hij nu eens graag zekerheid wilde, en niet wilde worden geconfronteerd met allerlei twijfels omtrent de plaats van verwezenlijking van het nieuwe gemeentehuis. Verder werkte zich de raad op vlotte wijze door de zestien punten tellende agenda. Enkele belangrijke punten, naar de mening van de raad, droegen hun steentje bij ter discussie. Het voornaamste punt was wel, het voorstel tot invoeren van een parkeerverbod in de Esstraat (het gedeelte tussen de Wal en de Haarstraat). Het reeds lang ingestelde eenrichtingsver keer, zal hierbij ook worden ingesteld voor fietsers en bromfietsers, luidde het voorstel. De raad kwam niet tot een beslissing, zodat het voorstel werd teruggenomen. Omtrent, de realisering van het nieuwe ge meentehuis op het Driehoeksplein was het KVP raadslid Paauwe niet al te enthousiast ge stemd. ,,Ook het nageslacht zal ons dit zeker kwalijk nemen", sprak hij, toen hij het be sluit hoorde dat het nieuwe gemeentehuis wel zal worden verwezenlijkt op het Drie hoeksplein. Wethouder Goossen (SGP) was het niet eens met Paauwe en antwoordde dat. de ge plande plaats, al voordat de woningen op het terrein waren afgebroken, was bestemd voor WETHOUDER GOOSSEN (SGP) vol bouwen de bouw van een gemeentehuis, en niet voor een parkeerplaats. „Bovendien ben ik van mening dat de city van Rijssen moet worden volgebouwd", sprak de wethouder. Het PvdA raadslid Jansen informeerde of uit de plaats nog bezwaren waren gekomen op het besluit van de raad om het Driehoeks plein te benutten als terrein voor het nieuwe gemeentehuis. Het college was het met Jansen eens dat alle bezwaren die op het voorstel, dat in 1962 reeds is vastgesteld, opzij moeten wor den gelegd. Ook wethouder Scholman (AR) was dit van mening, al kon hij zich de re acties van het publiek op het prachtige plein wel enigszins voorstellen. Het SGP raadslid Pluime'rs legde de na druk op het feit dat een bushalte in de na bijheid van het station wenselijk was. Vaak kwamen bij hem mensen die naar een bus halte vroegen. Dit zal samen met het voor stel van zijn partijgenoot Rosman, die de be dieningswegen van de Haarstraat wilde ge repareerd zien, in het college worden bespro ken. Het SGP raadslid Wolterink die nogal commentaar had op het feit, dat de rondvraag niet officieel op de agenda stond, (en dit in het vervolg wel graag zag) wilde graag voorgelicht worden over de levensmo gelijkheid van de markt. Tot zijn grote ver bazing had hij gelezen, dat vorige week maan- NED. HEHV. GEMEENTE. GROTE KERK. 9.30 u ds. J. Vos, 15.00 u ds. J. van 't Ende. Westerkerk 9.00 u en 10.45 u ds. W. van Tuyl 19.00 u ds. J. Vos. Eltheto 9.00 u ds. J. van 't Ende. Eisen 10.15 u ds. J. van 't Ende. GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 u en 15.00 u ds. H. Brinkman. GER. GEM. NOORDERKERK. 9.30 uur ds. A. Bregman. 15.00 u ds. A. Bregman. (Bed. H.D.), 19.00 u. leesdienst GER. GEM. BEVERVOORDE. 9.30 uur en 19.00 u ds. H. A. Vosman. 14.30 u leesdienst. OUD GER. GEM. in Ned. Oranjekerk: 9.30 15.00 u en 19.00 u ds. J. W. Slager. ROSMAN (SGP) reparaties dag maar één rund was aangevoerd. ,,De veemarkt zit met een groot financieel tekort en in het verleden is zelfs gesproken van opheffing van de markt. Ik zou graag wil len weten wat de toekomstverwachtingen zijn van de markt", sprak hij. Wethouder Scholman antwoordde hem dat de .Koude Markt" in Zwolle, de oorzaak was geweest van de geringe aanvoer. Een des kundige had de marktcommissie geadviseerd ondanks de achteruitgang toch door te gaan met het houden van een veemarkt. Het raadslid Paauwe was het niet eens met de voorzitter. Ook hij had een deskundige geraadpleegd. Deze was tot de conclusie ge komen, dat niet alleen de veemarkt maar in de toekomst ook de varkensmarkt binnen kor te tijd zou zijn verdwenen. Besloten werd dat Wolterink in een volgen de raadsvergadering uitvoerig zal worden in gelicht over de levensmogelijkheid van de markt. Het CHU raadslid Bruggink attendeerde het college op de slechte toestand van de trot toirs van de Dannenberg, die bij regenachtig weer bijzonder slecht begaanbaar zijn. Zijn partijgenoot De Ridder vond het voor stel van het college betreffende de te nemen maatregelen in de Esstraat geen bijzonder gelukkig genomen keus. Eén kant van de straat voor parkeerverbod was voldoende naar zijn mening. Hij adviseerde daarbij de raad om aan de heer M. Poortman geen parkeerha- ventje toe te staan. De SGP fractie was van mening dat aan beide zijden van de straat wel een parkeer verbod moest worden ingesteld. Wolterink pleitte dan ook voor tijdelijke ont heffing van een parkeerverbod voor de heer Poortman, die veel gebruik van de straat moet maken voor het inladen van goederen in zijn bestelwagen. Het raadslid Bruggink was van mening dat de situatie erg gevaarlijk zou worden voor de kinderen die de Haarschool bezochten. Hij adviseerde de raad een achteruitgang te ma ken bij de Haarschool, zodat de kinderen, via het pad tussen slager Beverdam en de krui denierszaak van Ten Berge, de school kunnen verlaten, zonder dat ze gebruik maken van de gevaarlijke Haarstraat. Hij adviseerde het college contact op te ne men met het schoolbestuur, waarbij een re geling zou kunnen worden getroffen met de eigenaars van het pad. Het raadslid Jansen was bang dat eventue le ontheffing voor de heer Poortman conse quenties met zich mee bracht voor andere zakenmensen. Hij gaf het college van b. en w. de raad hiermee terdege rekening te houden. JANSEN (PvdA) consequenties Hij was tevens de mening toegedaan de parkeerplaatsen van de auto's van dokter D. Oosthoek en dokter G. A. Huisman in de Boomkamp te merken. „Vaak komt het voor, dat wanneer de art sen plotseling wegmoeten, zij bijna geen kans zien hun auto's tussen de geparkeerde wa gens weg te krijgen. Vooral op marktda gen is dit heel erg", sprak hij. De gunning aan de kopers van de auto boxen en de autoboxterreinen in het Lent- fert en de Vennekesgaarden, gaf het raads- Het laat zich aanzien, dat de raad voorlopig nog niet uit de raadzal zal verdwijnen te vergaderen, ondanks het vele lawaai dat het verkeer veroorzaakt op de Haarstraat en waardoor de ver gaderingen bijzonder vermoeiend zijn om te volgen. Tijdens de raadsvergade ring van woensdagavond maakte voor zitter Landweer aan de raadsleden be kend dat het college van B en W van mening waren, dat de raadsvergade ringen dienden te worden gehouden in de daarvoor bestemde raadszaal. Het voorstel van B en W om met het aan brengen van de geluidsinstallatie te wachten tot dat het nieuwe gemeente huis was verwezenlijkt, viel niet in goe de aarde bij de raadsleden, zodat dit voorstel werd terug genomen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de raad toch bin nenkort met microfoons voor zich zitten ondanks dat de f 5.000,die dit gaat kosten wel wat zwaar weegt bij het col lege van B en W. Het P.v.d.A.-raadslid klaagde opnieuw dat het zo onrustig vergaderen was in de zaal, waarbij de sprekers niet te verstaan zijn wanneer het zware verkeer optrekt, als het stop licht op groen springt. Er ontstond dan ook algemene hilariteit, toen een raads lid voorstelde, de stoplichten tijdens de vergadering op rood te laten staan. Ook wensten sommigen „lawaaitoeslag". De persmensen die het meest last hebben van de onduidelijkheid van het spreken, werden uitgenodigd wat meer naar vo ren te komen. Het was een kleine pleis ter, maar misschien is binnenkort het euvel verholpen door achttien micro foons lid Brugging aanleiding te vragen of b. en w. wel rekening hielden met de bergingsruim te voor de machines en gereedschappen van de gemeente. Wethouder Goossen antwoordde hem, dat destijds was besloten alle gebouwen, die niet meer nodig zijn, te verkopen. De opbrengst hiervan zal benut worden voor andere beno digde dingen. Het KVP raadslid Paauwe stelde voor, de terreinen in handen te houden van de gemeen te en deze beschikbaar te stellen voor men sen, die vanwege de stadssanering, uit de binnenstad moeten verdwijnen. Zij zouden op de vrij gekomen terreinen, een woning kun nen bouwen, zodat zij toch nog in de buurt van het centrum bleven. Hiermee zou het al ternatief voor deze mensen om naar plan Zuid te moeten verhuizen, mee zijn wegge nomen. Hij kreeg te horen van wethouder Goossen, dat het voorstel niet aan de eisen van het be stemmingsplan voldeed. Ook zouden de ter reinen te klein zijn voor het bouwen van een woning. Zij zullen dan ook alleen mogen worden gebruikt voor de bouw van autoboxen, of voor eventuele tuingrond. Bij uitzondering van Paauwe, die tegen stemde, kregen de kopers toch gunning van de raad. Het voorstel tot verbetering van de Akker- dijk veroorzaakte nogal wat discussie in de raad. Het raadslid Brugging die beslist niet te gen het voorstel was, vond toch dat een ver betering van de Baankamp en Westerstraat urgenter was. Ook vond hij het bedrag van f. 200.000,-, dat voor verbetering van de dijk was uitgetrokken aan de hoge kant. Hij kreeg steun van Ter Horst die het even eens een kostbare geschiedenis vond. Vooral ook al in verband met het geringe aantal mensen, die aan de dijk wonen. Het raadslid Jansen vond de opmerking van beide raadsleden misplaatst. ,,Als wij op deze manier willen doorgaan, komen de buitenwegen nooit in aanmerking voor verbetering" meende hij. De raad steunde hem hierin, zodat het voor stel werd aangenomen. Verder werd besloten aandacht te schenken aan de verbetering van de trottoirs van de Dannenberg en de Haarstraat, en de verlich ting van de Stationsdwarsweg. BORGHUIS (AR) overeenstemming Het AR raadslid Borghuis adviseerde het college om bij eventuele onteigening van per celen, zoveel mogelijk te trachten eerst over eenstemming te krijgen. Het advies kwam, nadat hij gevraagd had of het college in middels overeenstemming had bereikt met de kerkvoogdij van de Ned. hervormde kerk voor aankoop van grond. B. en w. moesten hem ontkennend antwoord den. Men is hierover nog in bespreking met de kerkvoogdij. Het vorig jaar hebben wij de verschijning van het Weekblad verplaatst van de vrijdag naar de woensdag. Dit geschiedde mede op grond van de uitslag van een enquête onder onze adverteerders. Wij menen echter dat in het algemeen de abonnees deze verplaatsing niet zó op prijs hebben gesteld. Hun voorkeur gaat duidelijk uit naar een nieuwsblad dat zij tegen het weekeinde ontvangen. En omdat zij dit prettig vinden en wij zowel de ene als de andere groep gaarne willen gerieven, zullen wij met ingang van de volgende week het Weekblad voor Rijssen weer op vrijdag laten verschijnen, terwijl door de uitgave van een nieuw blad, dat gratis huis-aan-huis in de plaatsen: Rijssen, Enter en Wierden zal worden bezorgd de adverteerder volledig aan zijn trekken komt. De naam waaronder het nieuwe blad zal uitkomen is geïnspireerd op de drie genoemde plaatsen; samen vormen zij nl. een driehoek, dus heel eenvoudig „DE DRIEHOEK" ,,De Driehoek" komt elke week op woensdag in elk gezin in de plaatsen Rijssen, Enter en Wierden in een oplage van 7500 exemplaren. De advertentietarieven zijn zeer aantrekkelijk gesteld. Ook het tarief van het „Weekblad voor Rijssen" is enigszins aangepast, waardoor nóg voordeliger adverteren mogelijk is. Onze vertegenwoordiger zal u gaarne voorlichten. Adm. Weekblad voor Rijssen. Kennismaking tegen sterk gereduceerd tarief. Ter introduktie van de nieuwe uitgave wordt elke adverteerder in de gelegenheid gesteld gedurende 2 weken advertenties in ,,De Driehoek" te plaatsen tegen de halve mm-prijs voor losse advertenties ongeacht de grootte van de advertenties. Dat komt neer op een prijs van 6 cent per mm. ADVERTENTIE ASSURANTIEKANTOOR telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 05704 - 257 Na vandaag zal onze woonplaats een café minder tellen, daar de heer J. van de Vegte aan de Wierdenseweg, na 38 jaar de cafédeur gesloten zal houden. Zijn leeftijd en het feit, dat de nieuwe be- dieningsweg, waarmee men momenteel bezig is zijn café min of meer isoleert, zijn de re denen, dat de heer Van de Vegte, die ook landbouwer is er een punt achter zet. Opvolgers heeft hij niet, want zijn enige zoon is belasting-consulent te Almelo. Voordat de heer v.d. Vegte naar Rijssen kwam in 1929 heeft het café al meerdere eigenaars gekend. De heer L. Tijhuis nam de zaak over van zijn vader, die indertijd diverse tollen in Ne derland exploiteerde. De heer Lubbers had voordien het beroep van caféhouder gekozen en het café overgenomen van de heer F. Koedijk (Króonfraans) een bekende persoon lijkheid in Rijssen in de jaren 1914-1918. De eerste eigenaar is waarschijnlijk de heer Haarle geweest, maar de „analen" weten hier weinig over te vertellen. Wel is algemeen bekend dat in vroegere ja ren er vaak een grote bedrijvigheid rond het Veer heerste. Vroeger toen de Regge nog be vaarbaar was, losten schepen hier hun lading, die vaak uit turf bestond. De Vaste brug over de Regge, was toen een ophaalbrug, waarbij een tolhuis stond, juist tegenover het huidige café Van de Vegte. Op Pinkstermaandagen trok de Kermis, die op het Veer werd gehouden veel belang stelling. Een kermis, die behalve uit een draai molen en de kop van jut, voornamelijk uit diverse kramen bestond. In de laatste wereldoorlog in april '45 heeft de bezetter de brug over de Regge laten sprin gen. voordat ze de aftocht blies. De familie van de Vegte was toe geëvacueerd. Het pand liep overigens nogal schade op. Voor de oorlog was Jan van het Veer, zo- Woensdagavond werd in de ger. gem. Noor- derkerk een zendingsavond gehouden t.b.v. de Spaanseevangelische zending. Er was een behoorlijke belangstelling. Onder de aanwe zigen bevonden zich ds. W. van Tuyl, Ncd. Hervormd predikant en ds. A. Bregman, pre dikant van de geref. gemeente Noorderkerk. Ds. M. C. Tanis, chr. geref. predikant sprak over „Gedenken en bewaren". Als thema had hij gekozen: Het monument van Gods al macht, naar aanleiding van een tekst uit Jo- zua 4 vanaf vers 20. Ds. Tanis vergeleek het teken, dat het volk Israël oprichtte te Gil gal, bij het doortrekken van de Jordaan, met het monument van de reformatie dat 450 jaar geleden, symbolisch werd opgericht door doc tor Maarthen Luther te Wittenberg, die aan de slotkapel zijn 95 stellingen aan de deur sloeg. Ds. Tanis legde bij deze tekens de nadruk op het feit, dat hierin God alleen de eer voor toekwam. Naar de mening van ds. Tanis liet de gods dienstvrijheid in Spanje nogal wat te wensen over. Veel protestante jongeren zouden ge- d- ongen worden om soms de r.k. godsdien sten bij te wonen. „Het is heel erg dat wij de godsdienstvrij heid in ons land ons niet bewust zijn. Wij vragen om brood en spelen, maar de Spaan se bevolking smeekt ons om bijbels", besloot ds Tanis, de interessante avond. Aan de neutrale kleuterschool is met ingang van 1 november in de plaats van mevr. Van Heerde-Van Tongeren, mej. J. Feenstra be noemd als kleuterleidster. als hij wordt genoemd in de Volksmond, als melkboer, een bekende figuur in de straten van Rijssen. Na de oorlog echter heeft hij zich echter alleen op het café en het landbouwbedrijf toegelegd. Nu gaat hij op bijna 70-jarige leeftijd uit rusten en genieten van een verdiende rust. A f FA I. ../.wn» UgTj, v0 Dit terrein, dat voor het grootste deel deze naam draagt is het jachtterrein van de gebr. Kreijkes, Tabaksgaarden 37 te Rijssen en da teert al uit de vorige eeuwen, waardoor de her komst is verloren gegaan. Aan de naam kon men nagaan, dat dit terrein met plagen en slagen te maken heeft gehad, en het is wel opmerkelijk, dat dit terrein nu weer bij alle Rijssenaren het gesprek van de dag is als misgund jachtterrein. De oppervlakte bedraagt 148 hectare ver deeld in 352 kadastrale nummers en is eigen dom van 91 kleine grondeigenaren. Op dit terrein is door de Gebr. Kreijkes al vele ja ren gejaagd maar op hun verzoek van 5 april 1967 om weder in het bezit te worden gesteld van een jachtacte werd deze op 5 juli door de burgemeester (dus 3 maanden later) ge weigerd op grond van het feit, dat het niet aan de eisen van de jachtwet voldeed. Om dat de oude kadasterkaart van het terrein niet duidelijk meer was is een nieuwe gete kend en de namen van eigenaren in elk per ceel geplaatst. Van praktisch alle eigenaren over het ge hele terrein is vergunning gekregen tot het bejagen van hun gronden. Tot op heden 17 oktober blijft de jachtacte geweigerd niette genstaande alle moeite en duidelijkheid. De gebr. Kreijkes hebben op dinsdag 10 okt. opnieuw de jachtacte aangevraagd on- de overlegging van de verbeterde kaarten- lijsten om op maandag 16 okt. aan de ha zenjacht te kunnen deelnemen wanneer de acte alsnog zou worden verlend, maar zon der resultaat. Noodgedwongen moeten ze afzien van ver dere stappen en voor het resterende jachtsei zoen hebben ze geen f. 225 voor 3 jachtacten over. Buiten dit terrein in de gemeente Rijssen hebben de andere jagers wel jachtacten ge kregen, maar of deze nu wel aan de eisen van de jachtwet voldoen betwijfel ik ten zeerste. De grondeigenaren buiten de Plaagslagen kunnen het beste beoordelen of deze jacht terreinen wel aan de jachtwet (40 hectare aaneengesloten) voldoen. Het gaat nu niet meer om de acte voor de ze periode maar alleen om het feit of hier met twee maten gemeten is. Het zal onze Gemeentelijke Overheid niet sieren, dat hun plagen en slagen onverminderd op de hoofden van de Gebr. Kreijkes nederdalen, maar be denken dat iedere slag tevens een slag is in hun eigen aangezicht. Gedenk aan de spreek woorden 1. Men moet altijd 1 slag voor het barsten ophouden te slaan. 2. De laatste sla gen geven de olie. Met dank voor de plaats ruimte. J. Averesch Hangerad 14 I Rijssen. De medische dienst voor het komende weekeinde wordt waargenomen door dokter D. Oosthoek, Boomkamp 2, telef. 2234. De veeartsennijkundige dienst wordt waargeno men door dokter J. Siebelink, Rijssensestraat 48A telef. 05496-1298. Het zesjarige zoontje van de fam. Klein Lee- tink is vorige week ernstig aan het hoofd ge wond, toen hij op de Markeloseweg in bot sing kwam met een vrachtwagen van de fa. Wessels. Het ongeval had plaats, doordat de knaap niet voldoende lette op de naderen de vrachtwagen toen hij van het trottoir wil de fietsen. Hij werd bij de val met zijn hoofd tegen de straatstenen gesmakt. Dokter L. Kunst verleende eerste hulp, waarna de knaap naar het P.I. ziekenhuis in Almelo werd vervoerd. Hier constateerde men, be halve een diepe hoofdwond een schedelletsel. In verband met het feit, dat ds. A. W. Ver hoef van Barneveld bedankte voor het beroep naar de geref. gem. Noorderkerk, wordt zater dagavond een ledenvergadering belegd waar in opnieuw een tweede predikant zal worden beroepen. Het tweetal dat de kerkeraad sa menstelde is ds. J. C. Westrate van Melis- kerke en ds. A. Hofman van Zeist. Tevens zal op deze ledenvergadering een verkiezing worden gehouden van ouderlingen, waarbij alle acht diakenen als tegenkandidaten fun geren. In het bejaardencentrum Eltheto zal vrij dag en zaterdag een bazaar worden gehou* den, van artikelen die de bejaarden zelf ge- maakt hebben. De bazaar wordt gehouden in de ontspanningszaal van Eltheto.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1967 | | pagina 1