Chr. onderwijs herdenkt jubileum van de Oranje- en Julianaschool Deputatie van G.S. was sterk geïnformeerd in onze plaats Tips voor moeder als de baby met vakantie is J. Smit won wedvlucht met jonge duiven van Tilburg Zestig en veertigjarig bestaan Vijf gewonden bij ongeluk op de autobahn Autoverzekering VOORTMAN N.V. Oude en nieuwe gedeelte bezichtigd Wegens geldgebrek geen festiviteiten A. J. J. Schulz tot commies benoemd Winnaar van pony nog niet bekend MEDISCHE DIENST OONS ALLER LOT PREDIKBEURTEN SCHAPENMARKT VEEMARKT DIT LAG OP STRAAT Woensdag 19 juli 1967 voor :oZrr:P^r If "f ,bedraagt 1,75 Per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk dinsdagmorgen 12 uur pos abonnees 2.3o per kwartaal Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Het schoolbestuur zestig jaar terug, bij de oprichting van het chr. onderwijs in Rijssen. Staahde v.l.n.r.: ds. Gunning, de heren J. G. Eshuis, De Goeyen, Goossen Schulenburg, Hamer, Gerritsen. Voortman, Baan en Bouwmeester. De Oranjeschool, gezien vanaf de Lentfersweg, toont zich beter op de foto, dan wat het gebouw in werkelijkheid is. Gemoderniseerd Weinig veranderd Vierde schoolhoofd Afgelopen week bracht een deputatie van Gede puteerde Staten samen met de directeur van de provinciale planologi sche dienst, en de hoofd ambtenaar van de pro vinciale griffie een be zoek aan onze woon plaats. Bi) het bezoek, /:f;t dat min elf meer een in- waren de heren sterk geïnteresseerd in de uit breiding en sanerings plannen van onze woon plaats. Zij bezochten samen met het college van b. en w., en de directeur van gemeentewerken, de heer N. L. Hollander, enkele belangrijke ob jecten, als het zwembad en het sportpark op de Koerbelt. Ook het oude gedeelte van de stad werd met belangstelling bezichtigd. Het college bood hen ter afscheid een diner aan in hotel Rijsserberg. Op de foto van links naar rechts: wethouder J, Goossen, de heer N. L. De Julianaschool in de Zuiderstraat die er zowel van binnen als aan de buitenkant keurig verzorgd uitziet. Hollander, mr. J. L. M. Niers, burgemeester C. B. J. Landweer, de heer J. Meulink en de heer G. Strijker aan de dis in het hotel. Burgerlijke stand Geslaagd Albert Huesken (18 jaar) dodelijk verong Meisje licht gewond bij verkeersongeluk Straten stonden weer blank na regenbui Geslaagd Twee scholen in onze woonplaats, vie ren dit jaar een jubileum. De Chr. school aan de Oranjestraat, herdenkt 't feit dat zij zestig jaar heeft bestaan en de Ju lianaschool aan de Zuiderstraat her denkt 't veertigjarig jubileum. Aan het jubileum zal praktisch geen aandacht worden geschonken, dit in verband met de vele uitgaven die het schoolbestuur had met de bouw van de vierde lagere school (Prins Alexanderschool) in het uitbreidingsplan de Welle. Wel zal tij dens de ingebruikneming van deze school het feit worden herdacht met 't personeel van de Chr. scholen. Beide scholen ressorteren met de Wilhelmina- school aan de Bevervoorde onder een schoolbestuur. Het Chr. onderwijs in onze plaats werd op initiatief van wijlen ds. Gunning (schoonva der van onze burgemeester C. B. J. Land weer) gesticht. dwijnen, al vindt het huidige schoolhoofd, de heer J, Eshuis dit wel enigszins spijtig. Het laatste is volkomen te begrijpen. Als leerling speelde hij reeds op het schoolterrein en na ik houd niet van die gebouwen met allemaal glas, waar je dwars door heen kunt kijken. Natuurlijk ben ik wel een voorstander van veel licht. Nu moeten wij veel werken met kunstlicht. Ook de sfeer is heel anders in de nieuwe gebouwen. Nee, ik zal er beslist eerst aan moeten wennen", zegt hij. De heer Eshuis is het vierde hoofd aan de Oranjeschool. De eerste hoofdonderwijzer was de heer Schuurman. Ruim zeventien jaar was deze als „bovenmeester" werkzaam aan de Oranjeschool. Hij is enige jaren geleden in Amersfoort overleden. Na hem kwamen respectievelijk de heren Zwagers, De Jong en Renger. De heer Eshuis werkt met tien personeels leden aan de 323 kinderen tellende school. FRANKFURT, Bij een verkeersongeluk op de autobahn nabij Frankfurt, werden drie personen uit Rijssen, t.w, het echtpaar R. M. en hun dochter, met het echtpaar W. uit Hol ten gewond. Het ongeluk gebeurde toen de personenwa gen waarin de vijf personen zaten wilde in halen. Een achterop komende Duitse vracht wagen schepte de wagen, die enkele malen over de kop vloog. De inzittenden van de personenwagen wer den op advies van een ontboden arts, naar het ziekenhuis in Selders vervoerd. De personenwagen werd totaal vernield. De vrachtwagen werd licht beschadigd. De familie was op de terugweg van een vakantie die zij bij familieleden in Kloster- dorf (Zw.) doorbrachten. Maandag is de familie naar Rijssen terug gekeerd. De medische dienst voor het komende weekeinde wordt waargenomen door dokter L. Kunst, Wierdensestraat 77c. Tel. 2204. De veeartsenijkundige dienst wordt waarge nomen door dokter J. Siebelink, Rijssensestr. 48a, Wierden. Tel. 03496-4298. ADVERTENTIE JOOOOOOOOOOOOOOOO00OO0OO0OOOOOC geen elgeD risico ASSURANTIEKANTOOR TELEFOON 2269 0OOOOOOOO0OOO0OGO0000O0OOOOOOO Tot commies op de afdeling sociale zaken ter gemeentesecretarie is benoemd onze vroe gere plaatsbewoner de heer A. J. J. Schulz uit Diepenveen. Zwat omliende adverteanties Zee we in de kraante stoan, 't Zeent berichen dee we gearne Zoonder mear weelt ouwersloan. Want dee zwatte doodsberichen Lease wiej het leefste neet, Leever lease wiej wat aanders, 'n Meanske hooit neet van verdreet. Dood, det is toch wal het minste Woer een meanske an wil deankng, Is het ook neet 't allerbeste Doar gin andach an te skeankng, Joa wiej weet de dood geet daagleks Met de skoarpe zaejsel roond, Mear wiej deankt dan biej oons zeiven Wiej zeent joonk, stoark en gezoond. Mear 't is aajt gin heel oold meanska Det noar 'n koarkhof wordt ebrag, Het zeent ook heel kleane wichter, Leu ook in de volle krach. Noch gezoondhaejd, krach noch leaftied, Gef oons ook mear zekerhaejd, Alle daage mut een meanske Op de dood wean vuurberaejd. J. Rozendom, Rijssen. Als eerste werd de Oranjeschool gebouwd. Drie lokalen waren naar de mening van het schoolbestuur voldoende. Het laatste bleek een grote vergissing. Het jaar na de opleiding van de school, was men genoodzaakt het schoolgebouw uit te breiden. Waarschijnlijk ook om financiële redenen, bouwde men maar een lokaal bij aan het oude gedeelte. Ook dit was niet voldoende. Het aantal leerlingen breidde zich gestadig uit. Opnieuw werd een lokaal bijge bouwd. Deze jaarlijkse uitbreiding ging door tot en met 1912. Toen was de school vol tooid, tot een schoolgebouw dat nu nog volledig wordt gebruikt. De ingemetselde tegels, in het oude ge bouw, vormen het bewijs van de uitbreiding. Op elke tegel staat het jaartal vermeld. In wezen is er aan de school heel weinig veranderd. Het gebouw wordt er echter niet beter op. Dit is zowel aan de buitenkant van het gebouw als binnenin heel duidelijk te zien. De muren zien er echt vervallen uit. De voegen in de muren verdwijnen langzaam, terwijl de vloeren in de lokalen geregeld om reparaties vragen. Het is zelfs voorgekomen dat een aantal leerlingen van de lagere technische school, die voor nood in één der lokalen van de school waren ondergebracht, door de vloer zakten. Natuurlijk is het dan ook geen overbodige luxe, dat deze school binnenkort gaat ver- onderwijzersdiploma, hem aan de Oranje- het behalen van het benoemde het bestuur school, waar hij na het vertrek van de heer Renger, die met pensioen ging, werd be noemd als hoofd. Hij is echter helemaal geen voorstander van de nieuwe moderne schoolgebouwen. ..Nieuwe scholen bevallen mij niet zo erg, In tegenstelling tot de Oranjeschool de Juüiahasehooi ei~ nog Keurig uit. urnKéie jaren geleden werd deze schoei met een nieuw lokaal uitgebreid. Ook de garderobes en de toiletten werden gemoderniseerd. De hoofdonderwijzer Van Maanen bevalt het uitstekend aan de school. Hij werd de opvol ger van de heer Schuitemaker, die naar Harderwijk vertrok in 1951. In 1959 solliciteerde hij naar een acht- mansschool in Hilversum. Rijssen bleef hem echter in elk opzicht trekken. Na een perio de van drie jaar werkzaam te zijn geweest in Hilversum, solliciteerde hij opnieuw naar Rijssen, waar hij onmiddellijk weer werd benoemd aan de Julianaschool waar 355 kinderen onderwijs krijgen van negen perso neelsleden. Begin september zullen een aantal kinde ren de Julianaschool verlaten, zij worden verplaatst naar de prins Alexanderschool in het uitbreidingsplan De Welle. j uV": 11 11 i'v L:: I y Ned. herv. gemeente. Grote Kerk 9 uur en 10.45 uur de heer Kommers van Ernst. 19.00 uur ds. J. de Lange. Westerkerk; 9.30 uur. ds. J. de Lange. 15.00 uur de heer Kommers. Eisen; 10.00 uur. Leesdienst. Geref. Gem. Noorderkerk: 9.30 uur en 19.00 uur ds. A. Bregman, 15.00 uur. leesdienst. Geref. kerk Boomkamp; 9.30 uur en 19.00 u. ds. H. Brinkman. Oud Ger. Gem. Bevervoorde: 9.30 uur en 19.00 uur. ds. H. A. Vosman, 14.30 uur leesdienst. Oud Ger. Gem. in Ned Oranjekerk: 9.30 u, 15.00 uur en 19.00 uur ds. J. W. Slager. Ger. Gem. ijn Ned. Eskerk 9.30 uur 14.30 uur en 18.40 uur leesdienst. Op 11 september zal in onze woonplaats op nieuw de traditionele schapenfokveedag voor Oost Overijssel worden gehouden van scha pen, die zijn ingeschreven in het Texels Schapenstamboek. Deze schapenfokveedagen zijn altijd bui tengewoon geslaagd. Buiten dit evenement worden er echter wei nig schapen aangevoerd voor de markt. De marktcommissie is, na ingewonnen ad viezen van schapenkooplieden, schapenhouders en van het Texels Stamboek van oordeel dat de handel in schapen op deze markt dient te worden gestimuleerd. Door de uitgebreide reclame zal enerzijds getracht worden een grote aanvoer van markt- schapen te bewerkstelligen en anderzijds een gunstig klimaat te scheppen door de aan- wwigheid van vele kooplieden en exporteurs. GEBOREN: Jan, zv J. Tijhof en D. Strokap, Molendijk 41, 12 juli; Theodora Jacoba Geertrude, dv G. F. A. Slaghekke en Y. G. Bos, Molendijk 3a, 13 juli; Gerritdina Hendrika, dv G. Hofstede en G. Vos, Wierdensestraat 13, 15 juli; Antonia, dv G. J. Pijffers en J. Nijland, H. J. v. Opstallstraat 46, 8 juli te Almelo; Gerritdina Johanna, dv G. J. Pijffers en J. Nijland, H. J. v. Opstallstraat 46, 8 juli te Almelo; Johanna Willemina, dv J. H. Voortman en J. Danneberg, Bleekstraat 12, 12 juli te Almelo. ONDERTROUWD: Jan Schuppert, 30 jaar, Deventer, Dokter J. C. van Sleestraat 12 en Willemina Wesse- link 25 jaar, Rijssen, Trompstraat 30, 17 juli. OVERLEDEN: Janna Bargboer, 63 jaar, ev A. J. Preuter, Arend Baanstraat 43, 10 juli te Almelo; Lamberta Maria Hendrika Johanna ter Hof stede, 69 jaar, wv L. Tijhuis, Wierdense straat 126a, 13 juli te Almelo. Runderen 8, varkens 536, totaal 544. Prijzen: 22 drachtige zeugen va* f 425.- tot f 475.- per stuk. 514 biggen van f 70.- tot f 84.- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel kalm prijzen staande. Zeugen: Handel rustig prijzen staande. Biggen: Handel zeer kalm prijzen staande. Aan de rijksuniversiteit te Groningen slaag de onze plaatsgenote mej. O. J. Zomer voor het candidaatsexamen psychologie. De achttienjarige Albert Huesken, is zater dagmiddag bij een verkeersongeval nabij het plaatsje Linge, in Duitsland, dodelijk veron gelukt. De oorzaak van het ongeluk is tot heden nog niet bekend. Hij had samen met zijn vriend H. ten H. een vakantietocht gemaakt door Duitsland. De jongemannen waren juist op de terugweg, en hadden eve» tevoren de landkaart geraad pleegd. Toen H. ten H. al weer op weg was miste hij zijn vriend. Onmiddellijk reed hij terug in de veronderstelling dat Albert pech had met zijn bromfiets. Hij vond echter zijn vriend badend in het bloed op de weg liggen. Een ontboden arts verleende eerste hulp. Toen de jongeman zou woren vervoerd naar het ziekenhuis bleek hij reeds te zijn over leden. Zijn bromfiets werd totaal vernield. De verslagenheid in de buurt is erg groot. In de vakantiemaanden blijven veel gezinnen niet in hun eigen huis. Als het jongste gezinslid dan nog baby is, rijst de vraag: meenemen of elders onderdak brengen? In beide gevallen komt de baby in een vreemd bedje te slapen. Uw kruisverenigingen wijzen erop, dat het dan van belang is extra aandacht aan de slaapgelegenheid van de baby te schenken. Aan de volgende aanwijzin gen hebt u wellicht houvast: 9 Als het bedje spijlen heeft, moeten deze zo dicht bij elkaar staan dat het hoofdje er niet tussendoor kan. Laat de baby zonder kussentje slapen. Gebruik liever geen tuigje om de baby in bed vast te binden. Als u wel licht meent dat het tóch nodig is, zorg dan dat het kindje zich vrij kan bewe gen. Het bovenstukje moet goed aansluten en mag niet knellen. Riempjes moeten niet aan de spijlen van hef bedje worden bevestigd, maar de band jes van tuigje of trappeldekentje e.d. moeten onder de matras doorlopen. Ook in trappelzak en trappeldekentje moet het kind zich kunnen omdraaien. Maak dekenklemmen niet te hoog vast, want sommige kinderen woelen zich er onder en kunnen dan niet meer terug. Zorg ervoor dat de baby zich niet in de dekentjes en lakens kan vastwoelen. Stop deze dus zo ver mogelijk in. Als u nog twijfelt of vragen hebt, wil de wijkverpleegster van één van de kruis verenigingen u graag verder inlichten. iiiiiiuiuiiiiinniimninininiiniiinminunuiinimnaianiinjnminnui,111 Het negenjarig meisje J. W. L. uit Rijssen werd woensdagavond licht gewond tijdens een verkeersongeluk in de Molenstalweg. Het ongeval had plaats doordat zij plotse ling de weg overstak, zonder te letten op 't achter haar komende verkeer. Zij werd ge schept door een personenauto, bestuurd door B .J. M. uit Nijverdal. Met een bloedende hoofdwond, diverse schaafwonden en een diepe beenwond bleef zij op het wegdek liggen. Een plaatselijke arts achtte opname in het ziekenhuis te Almelo noodzakelijk. In de loop van de avond kon zij echter weer naar huis worden vervoerd. Zowel de auto als de fiets werden licht beschadigd. Zondagmorgen stonden verschillende stra ten in onze woonplaats weer blank, na een hevige regenbui. De brandweer is de hele morgen bezig geweest om het vuil weer van de straten te spuiten, dat door de riolerings putjes over de straten had gestroomd. De overstromingen hadden plaats op de En- terweg, Graaf Adolfstraat, Tabaksgaarden en Haarstraat-Holterweg. Bij bakker Immink aan de Haarstraat waren graszoden tegen de deur aangebracht om hét vieze water tegen te houden. Onze plaatsgenoot M. Rohaan, slaagde te Arnhem bij PBNA voor tekenaar construc teur (fijn mechanische techniek). De eerste prijs, een pony, van de verloting die Excelsior organiseerde op maandag 3 ju li is nog steeds niet afgehaald, doordat de ei genaar van lot no. 600 zich nog niet heeft ge meld. GEVONDEN: Bruine portemonnee; witte damesportemonnee; streng rode kralen; rose handdoek met witte badmuts; autoped; hals ketting; geel/zwarte portemonnee; twee jonge honden (vuilnisbakkenras)twee huissleutels; badhanddoek met grijze zwembroek; stam kaart van de OAD t.n.v. J. Nijland; blauwe handdoek en rode zwembroek; snelbinders van bromfiets; bruin portemonneetje; rode damesportemonnee; gouden hanger; witte fietspomp; paar rolschaatsen; leren brom- fietskap; zwarte regenbroek; Schots geruit kindertasje; rechter wit kinderschoentje; ge blokte tas met ketting; bril, zwart met goud montuur; grijze paraplu; steeksleutel, maten 13 en 14; regenjas, bruin en sjaal en hand schoenen; sleutelring met 5 sleutels; briefje van f 5,-; donker windjack met capuchon; schaar; twee bankbiljetten van tien gulden; goudkleurige armband; zwarte gans; bank biljet van f 5,-; bankbiljet van f 10,-; bank biljet van f 5,-. VERLOREN: Verzekeringsplaatje GWM- 904; bruine portemonnee met ritssluiting; gouden broche; kampkaart; Ierse setter, (weggelopen). Verder staan er op het groepsbureau nog enkele rijwielen. Welke inwoners van Rijs sen missen hun rijwiel? Inlichtingen op het groepsbureau der rijks politie te Rijssen, Graaf Ottostraat 74. Tus sen 18.00 uur en 20.00 uur. NIET TELEFONISCH. De postduivenvereniging De Reisduif nam afgelopen zaterdag deel aan een wedvlucht met jonge duiven vanaf Tilburg. In verband met een nationale feestdag in Frankrijk kon de wedvlucht met oude vogels vanaf Creil (Fr.) geen doorgang vinden. Komende zater dag wordt de marathonvlucht vanaf Bordeaux vervlogen. Het is de laatste wedvlucht met oude' duiven in dit seizoen, dat zeer zwaar is geweest. De uitslag vanaf Tilburg was -als volgt: 1 en J. Smit, 2. W. G. Kempe, 4. H. Nij- kamp, 5 Fieffers, 6 J. Brinks, 7. H. Kienhuis, 2. E. Lohuis. 9 en 10 -T. NTiikavrm.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1967 | | pagina 1