Voorlichting over voeding De fiets in de vakantie (assette GS keurde aankoop van woonhuizen af HBS-geslaagden ADVERTEREN DOET VERKOPEN Woensdag SI mei 1967 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 3 JJIJ ZIET ER NIET UIT als een dichter, Hij voelt zich da nook niet door de muze op de slapen gekust. Hij is een nuchter mens de 46-jarige G. J. Rozen- dom (roepnaam Jan). Toch worden zijn gedichten graag gelezen. Zowel door het weekblad Twenth als door dit weekblad bezit hij vele lezers, die iedere week al weer uitzien naar zijn gedicht. Tot zelfs in Amerika Lenie van Riessen An j erf ondscollecte Krediet van f 8.025,- voo reconstructie van gevaarlijk punt De vasthouder wint Betere lichtvoorziening voor de „Lichtenberg" Vuilnisstortplaats gaat open voor particulieren Meer leermateriaal voor ULO-school Verkoop grond voor winkel-woonhuis PREDIKBEURTEN Gemeenteraad komt vanavond bijeen Raad niet in beroep tegen afkeuring van uitbreidingsplannen Aankoop van panden in de binnenstad Veel geslaagden voor bet leerling-stelsel DIT LAG OP STRAAT In gesprek met dichters en schrijvers van Rijssen Controleur in algemene dienst van de ge meente speciaal belast met Sociale Zaken. Tal van bijbaantjes: gemeentelijke controleur vermakelijkheidsbelasting, hoofd, tevens hoofdinstructeur van de BB, ambtenaar van de B.S. en onbezoldigd rijkspolitieman", zo luidt zijn opsomming. Blauwe, ernstige ogen en zwart haar, waar in zich nog weinig grijs vertoont, een breed gezicht dat doorgaans ernstig staat. Hij is een figuur met een ietwat naar binnen gekeerde humor. „Bekeuringen? Nou, ik heb er nog maar één gemaakt." Geen dienstklopper, maar wel een man, die stil en plichtsgetrouw zijn weg gaat door de gemeente. Geen huisbakken stilzitter. ,,Als u het weten wilt: voorzitter Rijssens Mannenkoor, idem Vereniging van Rijssense oud-strijders, dito .personeelsvereniging ge meente, tweede voorzitter Dierenbescherming, dirigent hervormd kerkkoor en bejaarden- koortje Eltheto. Piano, orgel ik speel alles uit het hoofd. „Riessen, ja Riessen" heb ik op mu ziek gezet met behulp van mijn dochter. Dat is momenteel een populair volkslied. We zin gen het ook op het „Mannenkoor". Toch zijn zijn slapen wel even vluchtig beroerd door de muzen als je dat alles zo hoort. „O ja, dan heb ik nog de Zondagsschool in Eisen. En ik ben lid van de Hervormde Jeugdraad. Ik geloof dat we er nu wel zijn." „Bent u wel eens thuis" vraag ik hem doe lende op al die activiteiten buiten het norma le werk. „Dat valt wel mee. Maar dinsdagavond, dat is vast gepland, dan ga ik naar het bejaar denkoor. Dat wordt toch zo gewaardeerd. De heer Rozendom is ook nog enige tijd in structeur geweest van een ponyclub. Zijn hob by? Paardrijden, maar dat wordt te duur. „Ik heb tijden gehad dat ik wel vijf, zes ge dichten per week moest maken voor bruiloften en partijen. Niet alleen in Rijssen maar voor mensen uit Hengelo, Enschede, ja voor oud- Rijssenaren tot zelfs uit Amerika toe. Ze stu ren Jan Rozendom dan hele boekdelen met ge gevens. Zo krijg ik 'n soort schelmenroman van een a.s. jong paar, geschreven op de achter kant van een rol behang." Een halve meter bij 25 cm, beide kanten beschreven. „Daar gaf hij haar de eerste kus etc. Ik mag het slechts even inzien." Je bent eerst al een half uur druk met het lezen van al die voor geschiedenissen. Ziet u eens hier. Tien dicht- J. ROZENDOM al duizend keer beschreven vellen vol gegevens.... „Hoe lang al? Vanaf mijn achtste jaar. Als kind ben ik er mee begonnen. In militaire dienst heb ik opk veel gepubliceerd." In 1945 verscheen Rozendoms eerste ge dicht in het Riessens in het weekblad. Tot dusver heeft hij er ruim duizend gepubliceerd. Of hij wel eens reacties krijgt. Soms wel eens een brief ja. Ook wel boze? Nee, maar de mensen lezen wel eens meer dan er in staat." En dat .is echt niet het geval. Want Jan Ro zendom is er de man niet naar iemand te kwetsen of te blameren. Ze komen wel eens bij hem aandragen met een gek geval dat iemand heeft beleefd. Maar hij weigert er een gedichtje over te maken: „Ik wil niemand pijn doen, nee, dat doe ik niet „Dat zou u net denken dat juist de mensen die plat verstaan mijn gedichten lezen. Niks hoor! Er zijn juist veel nieuw ingekomenen uit het westen en zo die er van genieten. Ze vertalen ze dan met het woordenboek van Schönfeld-Wichers in de hand. Jan Rozendom bezit ook zelf een exemplaar. Hij kreeg het van de auteur aangeboden met een persoonlijke opdracht... in dichtvorm. „DAT SCHRIJVEN VAN MIJ heeft zo wei- nig te betekenen" lacht de rijzige, mevr. M. J. Vlaardingerbroek-De Jong in haar zon- doorstoofde huis aan de Stationsdwarsweg 47. Ik heb inderdaad twee kinderboekjes uitge geven bij J.N. Voorhoeve Den Haag. Onder pseudoniem ja, Lenie van Riessen". Een be wijs - zij is nu al 15 jaar in Rijssen woon achtig dat ze zich hier best thuis voelt. Dat beaamt ze van harte. „Als je de mensen maar even leert kennen zijn ze bijzonder hartelijk". Kinderboekjes dus met een christelijke ten dens. „Nu ben ik bezig met stripverhalen. Ik had een serie sprookjes op rijm gezet voor een onderwijzeres van een school hier. Daarna heb ik rijmpjes gemaakt bij tekeningetjes van haar. Haar blauwe ogen hebben niets te verbergen. Zij kijken wat verwonderd over de aandacht die ik aan haar literaire broddelwerk besteed. Ze acht het niet de moeite waard. „Och ja, goed ik ben nu begonnen met een verhaal voor grotere meisjes. In Den Haag schreef ik wel schetsjes voor een liefdadigheidstoneel groep. Maar dat boek, dat kan lang duren" lacht ze en ze schudt haar hoofd met de lan ge donkerbruine haren. „Waarom? Wel vanwege mijn sociale werk. Van de U.V.V. ben ik presidente geweest. Ik zit nu sedert kort weer in het bestuur van de Ned. vereniging voor huisvrouwen. Voor mijn ziekte heb ik vaak langdurig zie ken thuis opgezocht. Met dia's van de Keuken hof en zo, dingetjes, die we zelf hadden ge maakt. Maar je krijgt dan zo gauw Jantje, Pietje, Klaasje bij het kasteel, of bij -het mo nument en zo." Mevr. Vlaardingerbroek begreep dat dit de mensen ook kon gaan vervelen. Ze kreeg een gelukkige inventie. Plaatste een bericht je in de ziekenrubriek van De Spiegel, waar in zij om dia's vroeg (dubbele, waar een an- MEVR. VLAARDINGERBROEK lumineus idee men. Zo heeft hij eens een gedicht gemaakt der toch niets mee deed). Maar liefst zonder mensen er op dus niet in de particuliere sfeer. Dia's van bloemen, gebouwen, dieren, bui tenlandse landschappen. ,Dat is een lumineus idee geweest", vertelt zij met een meeslepend enthousiasme. „Hon derden kreeg ik uit het gehele land. En de stroom gaat nog steeds door. Ik heb mijn vas te klanten, die me ieder jaar weer een serie sturen. En ze toont me de grote doos vol „sle den" van een harer dia-vrienden. „Deze meneer uit Amsterdam bijv. maakt van al zijn reizen in het buitenland 'n dubbele dia: een voor zichzelf en een voor mijn zie ken! Hobby's? Naar stenen uit de ijstijd speu ren in leemgroeves. Ze toont me met de los se hand wat er zo voor het grijpen ligt in haar verzameling: schrabbers, pijlpunten, stenen, kogels. .Overal loop ik rond te kijken met mijn schopje, als ik ergens ben. Tot zelfs in het bui tenland toe. Trier is mijn verste vindplaats. Mijn gastvrouw praat snel, overtuigend en met 'n innemende stem. Ook over haar privé- reisbureau. Dat wil zeggen: ze verzamelt fol ders uit alle 's Heren landen, van zoveel moge lijk plaatsen. Wie dan ergens heen wil kan van haar archief gebruik maken als hij dat wenst. Vooral bejaarden doet zij er een plezier mee. Maar ook privé of als „de huisvrouwen op excursie willen. Mevr. Vlaardingerbroek bezit een veelzij dige interesse, waarbij het auteurschap echt niet bovenaan de lijst prijkt. Als zij echter zo onderhoudend en vlot kan schrijven als de wijze waarop zij met de wil lekeurige bezoekers een gesprek op gang weet te houden hoop ik nog menig boek van haar te mogen lezen. Wie met Rijssense dichters en schrijvers praat hoort uiteraard de naam van de heer K. Schönfeld Wichers nogal eens vallen. Hij is het immers geweest die de gemeenschap heeft verrijkt met een woordenboek van het Riessens. „Gedichten? Zoals u ook wel eens een rijm pje maakt met Sinterklaas" meent hij als ik hem vraag naar andere, meer literaire ar beid. Gelegenheidspoëzie zou hij het willen noe- op een typisch Rijssens boerenhuis. Monu mentenzorg wilde het behouden. De heer Schnö- feld Wichers deed een poëtische duit in het zakje, opzettelijk „om stemming te wekken" zoals hij mij vertelt. Maar het feest ging niet door. Schetsen in dialect over het olde Riessen, daaraan bezondigt de Rijssense kandidaat-no taris zich wel. „Het verwondert je anders wel dat de mensen het dialect zo slecht schij nen te kunnen lezen" meent hij. „En vooral met de jongeren is dit het geval." Mijn opinie, dat je de streektaal voor je werk gebruikend, beter een mengeling kunt nemen van plat en Nederlands, wil je voor iedereen verstaanbaar zijn, deelt hij geenszins. „Iede re intelligente Rijssenaar moet dialect zonder meer kunnen lezen", zegt de heer Schönfeld Wichers. En met de precisie, die hem eigen is, zal hij het blijven schrijven, fonetisch zo juist mogelijk de klank benaderend. WAAR IS DE TIJD GEBLEVEN dat Rijs sen met volle teugen genoot van de steeds zo verrukkelijke Ter Horst-revue. Er is met de ze op artistiek peil staande amateur-uitvoe- De Anjerfondscollecte, die elk jaar wordt gehouden om en nabij de verjaardag van ZKH Prins Bernhard, zal dit jaar plaats vin den de periode van 19 juni t.m. 1 juli. Vele verenigingen werken hier elk jaar aan mee, temeer daar de medewerkende vereni gingen 20 pet. ontvangen van de opbrengst van deze collecte. De overige 80 pet. gaan naar het provinciaal Anjerfonds en dit fonds geeft jaarlijks aan diverse verenigingen een subsidie. Zo hebben reeds enkele malen Rijssense verenigingen een behoorlijk sub sidie gekregen, onder meer Buurt- en Club huiswerk, de toneelvereniging De Gong, de Muziekschool en de Chr. Oratoriumvereniging .Hosanna". Mochten er verenigingen zijn die ook mee willen helpen deze collecte te laten slagen, dan kunnen zij zich daartoe wenden tot de contactpersoon van het Anjerfonds, de heer Strijker, gemeentehuis. Afgelopen week is het pand Oranjestraat 1 hoek Elsenerstraat met de grond gelijk ge maakt. Het college is van mening dat, ver keerstechnisch gezien, de beschikbare grond gedeeltelijk moet worden benut voor recon structie en wijziging van de aansluiting Oran jestraat Elsenerstraat. Zij adviseert de raad om het benodigd krediet f 8.025.- hiervoor vast te stellen. ringen toch wel een belangrijk stuk culture traditie verloren gegaan. De revue was doorgaans zeer origineel van opzet, waarbij men het. „spectacle" niet schuw de. G. Smit en G. Mekenkamp waren de geeste lijke vaders van dit fraaie schouwspel met dien verstande dat Smit de teksten van de schetsjes grotendeels voor zijn rekening nam. De nu reeds bijna tachtigjarige Nitert wist op voortreffelijke wijze de zo gevoelige en gees tige gedichten van Mekenkamp te vertolken De chef van de centrale werkplaats van Ter Horst, of smederij zo u wilt, staat de humor op het gezicht te lezen. Hij bezit een ko- misch-ontwapenende blik, die hem zo goed te pas kwam als hij bijvoorbeeld samen met Smit als „boertjes van boet'n" allerlei „spelden in de richting van het Schild" prik te De jolige-jongensachtige stem die hem on danks zijn zeven en vijftig jaren nimmer heeft verlaten geeft hem ook iets wat hem zonder meer stempelt tot een geboren toneel figuur. „Gedichten, ja die maak ik nog af en toe. Veur bruloften en veur eigen leefhebberie'je. Uitgeven denkt hij niet aan. Hij heeft een maal een gelegenheidsgedicht opgestuurd naar een dagblad. Het werd geplaatst, maar het beloofde honorarium heeft hij nooit ge zien. Toen was daar de schik van af al ging het niet om het geld „IVO JA INDERDAAD. Naar de Franse hei lige Saint Yf. Van moederskant heb ik Frans bloed. Vandaar mijn schuilnaam Ivo." Dat Franse zit er wel helemaal in bij de hr. I. F. J. Groothedde (59). Donker, zeg maar pikzwart haar (voor zover nog aanwezig), bruine ogen en een gebronsd gezicht. „Maar dat komt omdat ik veel buiten ben". Onderwij zer Nederlands aan de r.k. ulo Don Bosco. „Da's mijn vak. Maar wat doe je op zo'n school. „Natuurlijk heb ik er een paar lessen Engels en biologie bij. Als het aan de cardioloog (hartspecialist) had gelegen was hij eigenlijk maar liever he lemaal niet weer naar school gegaan. In elk geval een zware beperking van de geestelijke arbeid, zo luidde het consigne na een hartin farct. „En toen was het gebeurd met het boeken schrijven',, zegt de heer Groothedde met een berustend gebaar. Hij heeft anders zijn portie wel geleverd. I. GROOTHEDDE by de vleet Voor de schoolbibliotheek van de uitgeverij De Spaarnestad bijvoorbeeld. Hele series. Na dat hij opgevallen was met een opstel als kwekeling reeds en hij met succes korte verha len in diverse geïllustreerde bladen geplaatst had gekregen. Eerst onder schuilnaam Ivo Tenacity. „Dat is Engels voor vasthoudenheid, geloof ik." In elk geval een goed gekozen naam. Want ADVERTENTIE alles voor Baby's huid ja STOFVRIJ AFCESmTBM de heer Groothedde leverde boeken aan de lo pende band. Zoveel dat hij de titels niet dan met de grootste moeite en met behulp van zijn vrouws geheugen weer uit de vergetelheid te voorschijn plukt. O ja, „Pukkel", dat was wel een succes. Laatst nog een oudleerling uit de kop van Noordholland (Heilo) op een begrafenis in Deventer: „Meneer wat is dat toch een pracht boek". Ik was de titel zelf vergeten." Hoeveel? Bij de Spaarnestad een stuk of tien, Verdienen? Je werd er niet vet van f 150.- kreeg je voor een boek. Ik deed er een maand over. Eerst schrijven in klad. En dan uittik ken. Later werd het honorarium zelfs verlaagd, tot f 100.-. Bij de uitgeverij Helmond te Hel mond gaven ze maar zestig. Maar dat waren van die langwerpige, je was er veel gauwer klaar mee, weet je nog vrouw? Vooral jongens-, maar ook meisjesboeken. Kitty leert het nooit", herinnert de heer Groothedde zich. „Toen kwam de oorlog. Een brief uit Den Haag. Van de Koeltoerkammer. Moest opge ven of mijn grootouders Joods waren etc. Ben ik uiteraard niet op ingegaan". Na de oorlog begon het lieve leven van vo ren af aan, met steeds stijgend succes. Bete re uitgevers als Kluitman in Alkmaar, ten be wijze dat je kwaliteit ook vooruit ging bij het klimmen der jaren. „De Verdwenen Rembrandt" beleefde zelfs een druk of acht. Is nog voorgelezen voor de KRO-microfoon. En „Pukkel" is als hoorspel opgevoerd. Ik schreef toen ook weer meisjes romans. Onder het pseudoniem Gonnie van Dieren „(daar ben ik namelijk geboren)" Toen kwamen de echte romans. De gro- temensenboeken. Het vreemde bloed, Het ter racotta beeldje, Licht zonder schaduw, Noem maar op „Maar het waren doorgaans serieboeken en dan krijg je geen naam. Anne de Vries sprong er toen uit met Bartje. Dat was ook een serie- boek, zoals u weet. Leesboekjes en biologiewerkjes voor de scho len, niet dat gezeur over die chitinelaag, waar ik zelf zo'n hekel aan heb. Maar meer over het gedragspatroon van de beesten". Ik heb hier hele stukken van de heer Groot- hedde's literaire weg over moeten slaan, ter- wille van de ruimte „Het laatste voor die hartinfarct? Dat was een betrekkelijk klein jongensboek. Uitgege ven bij De Standaard te Antwerpen: „Herrie in de Eifel. „Toen kreeg ik een rook-, maar ook een schrijfverbod. Ook geen verenigingswerk meer. Een geitefokverenigings bestuurslidmaat schap mocht dan nog, maar meer niet Ideeën? Ik loop alweer zo lang met een idee rond. Dat moet zich hier in Rijssen afspelen. Het gaat over een schrijversechtpaar. Ik sta er mee op en ga er mee naar bed. Eigenlijk jammer die serieboeken", zo herhaalt de heer Groothedde zich. „Ik zou zo graag eens een echt goed literair werk willen schrijven. Ik heb al die tijd nog spijt dat ik mij daar niet direct op het toegelegd Moderne literatuur? De heer Groothedde kijkt met een gezicht van la-me-niet-lachen. Hij is wel zoveel Neerlandicus dat hij het kaf van het koren weet te scheiden. Maar Jan Wolkers HOND MET DE BLAUWE TONG pakkend en me drie vieze woorden en een vloek zonder enig verband, achter elkaar aanwijzend, ze hardop voor zich zelf mompe lend, zegt hij: „Mot dat nou, die aaneenscha- keling van platitudes, zeg maar gewoon van vuiligheid, waarbij hij ter afronding nog een zeer kras voorbeeld uit zijn hoofd citeert. Als u ook eens zo'n realistisch boek ging schrijven..." „U zou dan misschien rijk kun nen worden" lok ik hem uit zijn tent. Meneer, waar ziet u mij voor aan. Ik hak nog liever mijn hand af dan dat ik dergelijke vuiligheid ga schrijven, als je dat toch leest wat er tegenwoordig aan de markt komt! Ik acht het een groot gevaar voor de opgroei ende jeugd." En nog even namijmerend: De uitgevers, ze kennen mijn naam nu wel, maar ik heb geen bekendheid gekregen, serieboeken worden nu eenmaal niet gerecenseerd. Ja inderdaad toch geloof ik dat jeugdlectuur, verantwoorde jeugd lectuur nog belangrijker is dan een goed boek voor volwassenen". Smakelijk eten kent geen grenzen! Wie van een buitenlandse reis terugkomt, zal ongetwijfeld prettige herinneringen be waren aan allerlei lekkernijen en maaltijden, die hij over de grenzen genoten heeft. Het wordt steeds gewoner, dat wij in eigen land nog eens nagenieten en uitheemse schotels op tafel brengen. Wij hebben enkele recepten van buiten landse lekkernijen voor u verzameld. De pi- lav en de paella zijn niet duurder dan een gemiddeld Nederlands maal en doen er in voedingswaarde niet voor onder. Recepten voor 4 personen. Pilav (Turkije) 400 g (snelkokende) rijst, 500 g lamspoe- let, 100 g. boter of margarine, 2Va dl. bouil lon, 1 kg. tomaten of 3 tomaten en 1 klein blikje tomatenpuree, 2 uien, 50 g. amande len, 50 g. rozijnen, Va theelepel kaneel Va theelepel zwarte peper, zout Het lamspoelet met zout bestrooien. De uien fijnsnipperen en in de helft van de boter of margarine lichtbruin fruiten. Het poe let meebakken. De tomaten ontvellen, klein- snijden en met de tomatenpuree door het vlees-uienmengsel roeren. De bouillon erbij schenken. De amandelen laten wellen, ze ontvellen, fijnhakken en met de rozijnen aan het mengsel toevoegen. Met de zwarte pe per, kaneel en zout deze Turkse combinatie op smaak afmaken. De rijst apart gaarkoken en erbij geven. Paella (Spanje) 500 g kippepoelet, 3/4 1 water, V» eetle pel zout, 2 uien, 2 teentjes knoflook, 75 g bo ter of margarine of 5 eetlepels olie, 500 g droogkokende rijst, 1 groene of rode papri ka, 3 tomaten, 100 g garnalen, V* blik dop erwten. Het kippepoelet wassen en zachtjes gaarko ken in het water met zout in plm. 1 uur. Het vlees van de botjes halen en in stukjes snijden. De bouillon meten en zonodig tot 3/4 1 aanvullen. De uien en knoflook schoon maken en kleinsnijden. De boter of marga rine of olie heet laten worden en de uien en knoflook in een grote braadpan goudgeel fruiten. De rijst toevoegen en onder goed om scheppen even meebakken tot ze geel ziet. De paprika wassen van steel en zaadlijsten ontdoen en in kleine smalle reepjes snijden. De tomaten wassen en in plakjes snijden. De paprika, tomaten en stukjes kip op de rijst leggen, de bouillon toevoegen en het geheel met wat zout en peper aan de kook brengen De rijst op een heel zacht vuur in plm. Vz uur gaar laten worden zonder erin te roeren. De garnalen wassen en met de doperwten bij de rijst voegen. Het geheel onder om scheppen goed heet laten worden. Smörrebröd (Skandinavië) Roggebrood, knackerbröd en witbrood be leggen met de volgende combinaties: noten-kaasboter en sardines; plakjes hardgekookt ei en augurk; plakjes tomaat, hardgekookt ei en ham. blaadjes sla, tomaat en hardgekookt ei; smeerkaas en hardgekookt ei; schelvislever en plakjes komkommer; gespoten eiboter en garnalen. zalm met hardgekookt ei. Albino-shake (Amerika) 3/4 1 yoghurt of karnemelk, *200 g verse of een blikje aardbeien, suiker naar smaak. De aardbeien wasseh en door een zeef wrijven of met een mixer fijnmaken. Vruch tenmoes, suiker en yoghurt of kamemel goed door elkaar mengen. De drank (koud laten worden) met een garde of mixer luchtig klop pen en in glazen overdoen. In plaats van verse aardbeien kunnen pok frambozen of rode bessen worden gebruikt. In verband met een gering elektriciteits vermogen in het gebied „de Lichtenberg" zal de N.V. IJsselcentrale de bewoners voorzien van een sterkere stroomvoorziening. Her haaldelijk hebben eerstgenoemde hierop aan gedrongen. Hoewel dit technisch wel moge lijk was, stuitte dit af op extreem hoge kosten. Nu de N.V. IJsselcentrale op de Lichtenberg een trafostation heeft gebouwd, is het mo gelijk dat de bewoners een betere stroomvoor ziening krijgen. Voor de kosten van de net- splitsing zal de gemeente Rijssen hiervoor f 500.- moeten betalen aan de gemeente Hol ten. De N.V. IJsselcentrale is echter bereid dit bedrag terug te betalen aan de gemeen te Rijssen. Het college van b. en w. stelt de raad voor dit voorstel tot betere lichtvoorzie ning aan de „Lichtenberg" vast te stellen. Het gemeentebestuur heeft besloten om op zaterdag de vuilnisstortplaats van 10-12 uur open te stellen voor het storten van afval stoffen door particulieren. Dit is geschied omdat juist op zaterdag door veel particulieren vuilnis buiten de stortplaats wordt neergegooid, wat uiteraard juist gedurende het weekend een zeer rom melig aanzien geeft. Ook komt het voor dat vuilnis wordt ge stort in sloten of op andere daartoe niet geëigende plaatsen. Dit is uiteraard verbo den, maar het schijnt dat niet alle ingezete nen hieraan willen meewerken. Het is op grond daarvan dat wij alle lezers die in de gemeente Rijssen wonen willen opwekken om te komen tot een „schonere" stad. Wij zijn daarom ook verheugd dat de gemeente de stortplaats op zaterdag heeft opengesteld, want op die dag wordt er veel opgeruimd. Het bestuur van de vereniging tot stichting en instandhouding van een U.L.O. school met de bijbel heeft in een schrijven aan het ge meentebestuur verzocht om medewerking te verlenen bij het aanschaffen van een micro scoop, een brancard, instrumenten en materi aal voor het vak scheikunde. Het college stelt de raad voor de gevraagde medewerking te verlenen. Het college van b. en w. stelt de raad voor om het terrein (groot 1091 m) aan het Beatrixplein in plan „Vennekensgaarden" te verkopen aan de heer G. van Olst, die hier op een woon-winkelpand wil bouwen. De prijs voor genoemd perceel is f 16.- m2 of in to taal f 17.456.- en is gebaseerd op de tot 1962 gelden kostprijsberekening vermeerderd met het sedertdien geleden renteverlies. Het niet aanwezig zijn van de benodigde fi nanciering is voor G.S. aanleiding geweest de aankoop van enkele panden t.n. Rozengaar- de 12. t.m. 20 en Kerkstraat 9 en 11 af te keu ren. Tegen de aankoop zelf bestond geen be zwaar. Om toch over te kunnen gaan tot aan koop van genoemde panden stelt het colle ge van b. en w. de raad voor nieuwe besluiten te nemen. Ned. herv. gem. GROTE KERK: 9.30 u. Ds. J. van 't Ende (voorber. H. A.); 15.00 u. ds. J. Vos. WESTERKERK: 9.00 u. en 10.45 u. Ds. J. de Lange (voorber. H.A.); 19.00 uur. Ds. J. van 't Ende. ELSEN: 10.00 u. Ds. J. Vos. GER. GEM. NOORDERKERK: 9.30 u. en 19.00 u. Ds. A. Bregman; 15.00 u. lees- dienst. GER. KERK BOOMKAMP: 9.30 u. en 19.00 uur. Ds. IJkema van Almelo. GER. GEM. IN NED. ESKERK: 9.30 u., 14.30 u. en 18.30 u. leesdienst. OUD GER. GEM. BEVERVOORDE: 9.30 u. en 19.00 u. Ds. H. A. Vosman; 14.30 u. leesdienst. OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK: 9.30 u., 15.00 u. en 19.00 u. Ds. J. W. Slager. Voor het HBS-diploma slaagden maandag te Almelo onze plaatsgenoten: Willie Geuzen dam, Jacky Koedijk en Gerdie Struik. De gemeenteraad zal vanavond om half acht bijeenkomen in een openbare .vergadering. En kele punten van de twintig punten tellende agenda zijn: Voorstel tot benoeming van le den in de middenstands en marktcommissie, het beschikbaar stellen van een krediet voor uitbreiding van het gasnet, medewerking ver lenen aan bestuur van de U.L.O.-school voor aanschaf van materiaal, aankoop van enkele panden ten behoeve van de sanering en het geven van enkele straatnamen in plan Zuid. Het college van b .en w. stelt de raad voor om niet in beroep te gaan tegen het besluit van G.S., die de uitbreidingplannen zuid VIC en Oost VK afkeurden. Het college is van me ning dat bij lezing van de overwegingen, die G.S. besloten tot onthouding van goedkeu ring, een diepgaand overleg nodig is met ste- debouwkundige, provinciale planologische dienst en G.S. In het kader van de sanering van de bin nenstad heeft het college overeenstemming bereikt met de eigenaars over de aankoop van enkele woningen aan de Bloemstraat, Hoge- pad en Noachtstraat. Zij stelt de raad dan ook voor om tot aankoop van de drie panden in ge noemde straten over te gaan. Afgelopen woensdag slaagden voor het leer- lingspelsel schilderen de volgende leerlingen: Leuvenink, G. J. Gorssel; Beunk, G. H. Al melo; Wagelaar, A. H. Nijverdal, Wonnink, J. Deventer; Heering, G. A. Enter; Leeftink, G. H. Markelo; Schol, E. Deventer; Rogier, G. Fr. J. Deventer; Toomemen, D. M. Bath- men; Poesse, D. J. Bathmen; Edelijn, W. We- sepe met lof geslaagd; Wesseldijk, D. G. Harf- sen; Leusink, H. Rijssen; Tijhof, W. Rijssen; Konijnenbelt, B. Nijverdal; De heer. KI. Hel- lendoom; Ligtenberg J. Rijssen; Otten, M. J. Enter; Wensink, G. J. Enter; Kreijkes, P. Rijssen; Nitert G. H. Enter; Pas, S. Rijs sen; Wijnen, J.S.M. Nijverdal; Koldewijn, S. Deventer. -tiiiiiwiniiiauiiiiiiiMiMiimi:iiiiiiiiiiinininiuiüiiiiiiitiiitiniiiiiiiti Reisbureau zorgt voor huurfietsen. Het Duitse reisbureau Hummel heeft voor een wereldprimeur gezorgd door voor het ko mende seizoen in de reisprogramma's de mo gelijkheid van het huren van een fiets op te nemen. Aan alle stations in Beieren waar heen Hummel vakantiereizen verzorgt, kun nen fietsen worden gehuurd, waarvoor geen speciale borgsom hoeft te worden betaald. Het motief van Hummel is dat fietsen gezond is. Huurfietsen rond Zürich. In een straal van 25 km rond Zürich zullen bij een groot aantal restaurants en hotels fiet sen kunnen worden gehuurd voor het maken van ontspannende fietstochten in de landelij ke omgeving. De organisatoren geloven hier mee niet alleen vakantiegangers van dienst te zijn, maar ook allerlei zakenlieden die er overdag eens even uit willen zijn. Met de au to vanuit Zürich naar zo'n hotel rijden en dan een uurtje gaan fietsen om frisse lucht te happen, wat beweging te hebben en er even helemaal uit te zijn. Skiërs op de fiets. In het trainingsprogramma van de Franse nationale ski-ploeg vormt de fiets een belang rijk onderdeel. De skiërs moeten dagelijks fietsen om in goede conditie te blijven, waar bij ook snelheidswedstrijden worden verreden. Bedrijfsartsen pleiten voor de fiets. Verschillende bedrijfsartsen in Duitsland zien de fiets als een doelmatig medicijn voor al voor werknemers met aanleg voor bloedva ten en stofwisselingsstoornissen. Zij schrijven in deze gevallen een uur fietsen per dag voor. Over de resultaten is men bijzonder tevreden. In een bedrijf waar 47 medewerkers dit medi cijn kregen, waren er acht na een jaar vol ledig vrij van klachten, terwijl drie-en-dertig anderen zich aanzienlijk beter voelden dan voordien. Fietsenimport Amerika. In de eerste zes maanden van het afgelopen jaar werden in Amerika 315.590 fietsen inge voerd. De grootste leverancier was Japan (95.374 stuks) op de voet gevolgd door Enge land (89.023 stuks). Andere belangrijke leve ranciers waren West-Duitsland en Oostenrijk. Burgemeester houdt het bij de fiets. Wilhelm Bastemeyer, burgemeester van het 5000 zielen tellende dorpje Werste in Westfa- len houdt het bij de fiets, ook als hij officieel ergens naar toe moet. Een dienstauto heeft hij tot nu toe altijd van de hand gewezen. Toen hij onlangs 65 jaar werd, wist de ge meenteraad hem dan ook geen beter geschenk aan te bieden dan een nieuwe fiets. Nieuwe fietsroutes in Utrecht. Uit het jaarverslag van de ANWB-afdeling Utrecht blijkt dat met de provinciale diens ten in deze provincie overleg gaande is over de planning van één of meer toeristische fiets routes in de provincie Utrecht, waaraan een duidelijke behoefte blijkt te bestaan. FIETSENDE SCHOOLJEUGD IS NONCHA LANT. Groepen scholieren die dagelijks naar school en terug naar huis fietsen zijn uit het oogpunt van verkeersveiligheid een probleem. Dat zegt het jaarverslag over 1966 van de gemeentepo litie in de Noordoostpolder. Het is een pro bleem waaraan blijkbaar weinig valt te doen want het euvel treedt, ondanks herhaalde waarschuwingen, elke dag aan het licht. Het gedrag van de fietsende jeugd is over het ge heel genomen op de buitenwegen beneden ale peil. De nonchalance die hierbij aan de dag wordt gelegd tart elke beschrijving. Kennelijk beseffen de meeste scholieren niet dat zij spelen met hun leven en dat van anderen. Hoe vaak komt het niet voor dat fietssturen in el kaar raken, wat dan resulteert in een valpar tij. Een juist passerende automobilist valt dan later moeilijk iets te verwijten. De korpschef roept in zijn rapport de medewerking van de ouders en onderwijskrachten in om te bereiken dat de jeugd zich in het verkeer beter gaat gedragen. Spoorbaan wordt fietspad. In de omgeving van Hannover worden een aantal niet meer gebruikte spoorbanen veran derd in fietspaden. Dit besluit is vooral geno men om aan de schooljeugd die vaak van vrij drukke binnenwegen gebruik moet maken een veilige weg te verschaffen. Blijf jong op de fiets. Dat fietsen de mens jong houdt bewees de heer K. Behrenct uit Hannover die met zijn vijfenzeventig jaar in 1966 in totaal 9.741 km. op de fiets aflegde. De even oude P. Kascher bracht het tot 9.617 km. Beiden voelen zich er best bij. Heilsoldaten op de fiets. Het Leger des Heils heeft in India een fiets- ralley voor 1000 heilsoldaten gehouden die in iedere plaats die in de ronde is opgenomen het evangelie verkondigen. GEVONDEN: Blauw-witte sokjes; bankbil jet van f 10,-; postduif met gummiring van wedvlucht, no. 624, metalen ringno. 811105-29 Holl.; rode step; sleuteltjes; damesportemon nee; zilveren rozenkrans; herenpolshorloge met stalen band; tangetje; rode damesknip- portemonnee; sleutel; 2 kinderjasjes (grijs en donker); groene kinderwant; hangertje van kettinkje met drie witte steentjes; bank biljet van tien gulden; tas met gereedschap; blauw kinder jasje met cape; gekleurde hoofd doek; leren gevoerde motorhandschoenen; wit-zwarte hoofddoek; bruin-wit-zwarte hond; zonnebril; zwarte damesschoen met hoge hak; bankbiljet van f 25,-; armband; toilet tasje; blauw nylon kinderjasje; bedelarm- bandje; donkerblauw vest; 2 blauwe zwem broeken; zwarte regenbroek; rode step; zwarte portemonnee met ritssluiting; grijze poncho; bedelarmband; muntbiljet van f 5,-; zwarte regenbroek; rood-groene knipporte- monnee; bedelarmbandje; ringsleutel; twee ballpoints; zonnebril; stuk ijzer (vermoedelijk van autoradio). VERLOREN: Bruine herenportemonnee; groene fietscape; gouden armbandje; bos sleutels met pasfoto van kind; rode knippor- temonnee, inhoud f 5,-; bruine portemonnee, inhoud ongeveer f 19,-; damespolshorloge (goud) met doublé bandje. Verder staan er op het groepsbureau der rijkspolitie nog enkele rijwielen. Welke inwo ners van Rijssen missen hun rijwiel? Inlichtingen tussen 18.00 uur en 20.00 uur aan het groepsbureau, Graaf Ottostraat 74. NIET TELEFONISCH.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1966 | | pagina 9