„In een school ben ik geboren; straks sterf ik in een school Oorzaak van wateroverlast is stuwdam in „De Weyerd ■I i Dokter J. de Jong medisch adviseur bij Astmafonds De heer Boerkoel over kastelen Bewoners rond plantsoen menen „Kalk valt van kelderwanden FILMNIEUWS aldus pastoor R. W. J. Peters 91 jaar oud en 67 jaar in het ambt Afdeling C.P.J. ook in Rijssen J. Schulenburg veertig jaar bij Ter Horst Duo Harbers-Bakker won Reginox-dropping Woensdag 5 april 1967 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 3 In een wolk van geurige sigarenrook komt hij me tegemoet. Hij rookt veel en graag. En het doet hem uiterlijk gezien geen kwaad. Over en kele weken zal pastoor R. W. J. Peters (92) en 67 jaar in het ambt zich terugtrekken in een tot huis („heel mooi") verbouwde school naast de pastorie. Reeds eerder heb ik hem eens beschre ven als een Vlaams pasteurke. Een Hugo.Ver- riest, een Guido Gezelle zie je met enige fanta sie in deze gedrongen figuur, deze kleine wils krachtige kop, dit met scherpe rimpels gegra veerde gezicht, waarover zo spoedig een milde glimlach schuift, 'n Eenvoudige wijsheid stra len ook zijn eenvoudige woorden uit. Hij nodigt mij naar zijn woon-, werk- en bidvertrek. Waar een kanarie zo hartstochtelijk het leven bezingt dat we soms onze stemmen moeten verheffen. ONDERSCHEIDING OPGEPIKT PREDIKBEURTEN BENZINE VERNIEUWING Wachtmeester A. Beun over verkeersregels AT n der werkel oosheid UI .«k boiiw ïOrio;- Drs. Ligtenberg voor apartheidspolitiek Bromfietser zwaar gewond na botsing Simavi-collecte Voor beroep bedankt vUfrir mm ANAhA x VN ,\A AGENDA „Hang de jas daar maar over de bidstoel". Zijn blanke gezicht is nu eens luisterend naar me opgeheven, dan kijkt hij voor zich. Monke lend proeft hij mijn vragen. Maar hij beant woordt ze vlot en graag. Zonder enige terug houdendheid ook. Remigius, Wilhelmus, Josephus Peters werd op 20 september 1875 geboren te Duiven bij Zevenaar. „Mijn grootvader had daar een school, een internaat". Voorbereiding voor Se minarie. Na zeven jaar semenarie Kuilenburg en vier jaar Rijssenburg werd de oudste nog in het ambt zijnde pastoor van ons land ka pelaan te Ankeveen. Op 15 aug. 1900 werd ik priester gewijd, ja. Daarna werd ik benoemd naar Maarssen, het laatst bij Arriens. In 1916 Tilligte, waar toen nog maar een schuilkerk was. Hier heb ik een kerk gebouwd." Het geheugen is nog prima. Feiten en jaar tallen rollen uit de kleine wat strakke mond als gold het een van buiten geleerd lesje. Als de telefoon hem naar de gang roept zie ik hoe zowel Paus Paulus (op een immense kleu renfoto) als kardinaal Alfrink een plaatsje heb ben gevonden tussen 43 ^e|.4^n^nj3^ili&e ta- ferelen aan de wand. l'e&ën hét Wam van de achtertS&i een fraai <gias-rin leoèT van -Bemigi- us („ik ben genoemd naar een bekende bis schop van Reims"). „In 1921 kwam ik naar Rijssen. Tot twee jaar geleden bezocht ik mijn parochianen nog op de fiets." „U doet het geestelijke werk toch niet meer alleen." „Neen, nee kapelaan C. van den Hoorn as sisteert me nu. Hij is momenteel zeilen op de Friese meren. Met dit weer!" Maart gooit zo nu en dan een zak vol hagel tegen de ruiten en pastoor Peters ziet de kapelaan daar al in de boot. Letterlijk en figuurlijk. Hij moet er ei genlijk wel om lachen, maar zonder leedver maak. „De parochie telt 1650 zielen. Ik ga nu mee in de auto met de kapelaan. In 1924 werd hier de pastorie gebouwd en in 1925 de kerk. Of ik de oudste pastoor van Nederland ben? Ik denk het wel. In het diocees allang". Zijn paarsroze bef draagt hij als teken van waardigheid en ere. Hij mag zich hiermee tooien sedert de dag dat hij werd benoemd tot erekanunnik van het metropolitaan-kapittel Ut recht. Hij is adviseur van kardinaal Alfrink. Pastoor Peters ontving zijn fraaie bef toen hij veertig jaar pastoor was in Rijssen. Bij zijn gouden priesterjubileum werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. „Ik heb zoveel feesten gehad, ik kan het in het laatst echt niet meer uit elkaar houden" glimlacht hij. Die kanarie boven zijn schrijfbureau onder breekt ons gesprek voor de zoveelste maal. Pastoor Peters is er zeer mee verguld. „Zo dra de doek 's morgens van de kooi gaat be gint ie. Met een rechterhand die langzaam ten hemel wijst: Hij kan één toon vijftien tellen lang aanhouden." „Hier in deze kamer werkt en studeert en bidt u neem ik aan, maar brevieren doet u in de tuin?" „Nee, nee, ook hier in de kamer. Ik moet de woorden ook duidelijk vormen en krijg dan teveel koude lucht binnen. En dan krijg ik steevast keelpijn". Een praktisch man, pas toor Peters. Alleen vraag ik me af hoe hij nog ruimte heeft heen en weer te lopen met al die boeken links en rechts op de vloer: „Ja, ik ben aan het sorteren en opruimen voordat mijn opvolger wordt benoemd." Immers dat geschiedt in de r.k. kerk van de een op de andere dag. De voorganger moet dan snel verhuizen. Hij krijgt daar echt geen dagen de tijd voor. „Hoeveel huishoudsters ik heb gehad? De eerste 27 jaar geloof ik, de tweede een jaar of drie, vier en de huidige Marie Hummelink is hier alweer 17 jaar. „In de oorlog heb ik drie keer mot gehad met de moffen. Een keer eerst naar Hengelo Ned. herv. gemeente: Grote kerk; 9.30 u. ds. J. van 't Ende, 15.00 u. ds. J. Vos. Westerkerk; 9.00 u. en 10.45 u. ds. J. de Lan ge, 19.00 u. ds. J. van 't Ende. Eisen 10.00 u. ds. J. Vos. Ger. Gem. Noorderkerk: 9.30 u. 15.00 en 19.00 u. leesdienst. Ger. Gem. in Ned. Eskerk 9.30 u, 14.30 u en 19.00 u. leesdienst. Geref. kerk Boomkamp. 9.30 u en 15.00 u. ds. H. Brinkman. Oud. Ger. Gem. Bevervoorde 9.30 u en 19.00 u. ds. H. A. Vosman. 14.30 u. leesdienst. Oud. Ger. Gem. in Ned. Oranjekerk; 9.30 u„ 15.00 u. en 19.00 u. ds. J. Slager. Ned. Protestantenbond 10.45 u. ds. J. Olde- kam£ van Uithuizen. en toen naar Arnhem, een keer een nacht in de openbare school; ik sliep tussen de sol daten in het stro. Maar de laatste keer, het was op beloken Pasen, hebben ze me hier in de pastorie ter dood veroordeeld. 's Avonds om zeven uur zou ik de kogel krij gen. Oorzaak: er was overal aangeplakt dat men de voordeur open moest zetten voor in kwartiering. Ik had dat niet gedaan. Ze dron gen naar binnen. We vluchtten in het gewelf van de kerk. Ze grepen ons en 's middags stond ik hier voor een soort Standgerecht in de kamer. „Waarom stond uw deur niet open?" Bij dezen wordt u veroordeeld tot de kogel." Pastoor Peters zat niet in het verzet. Hij had geen onderduikers of wapens verborgen in de pastorie. Maar wel hielp hij onderduikers aan kleren en geld. Een van hen heeft hem verra den. Herhaaldelijk heeft hij huiszoeking gehad. Waarbij ze zelfs gaten in de kelders onder de kerk hakten om naar verborgen plaatsen te zoeken. Om vermeende onderduikers of wapens op te sporen. In onze plaats was het verzet zeer actief. Daaraan sShrijft pastoor Peters deze Duitse invallen in zijn pastorie toe. Hij heeft ook eenmaal een scherpe preek gehouden. Er zou feest zijn in het Parkgebouw voor de jeugd. „En die had toen immers niks, dus was het verleidelijk." Ik zei in mijn preek als je honger hebt neem je toch ook geen ratte- kruid in! Als er toen een n.s.b.-er in de kerk had gezeten Na de terdoodveroordeling weer voor het Standgerecht: „U hebt een vijandelijke daad gesteld door uw deur gesloten te hebben. Een vriendschappelijke daad kan u redden. U moet er voor zorgen dat er voor zeven uur twee hon derd liter benzine komt, dan bent u vrij." Toen dacht pastoor Peters dat het wel met een sis ser zou aflopen. „Ik zag in dat het bangma kerij was." De koster, die ook in de pasto rie zat opgesloten, moest er op uit. Hij kwam om zes uur met een kan met een twintig liter benzine. Het was niet genoeg. De doodstraf zou worden uitgevoerd Toen begonnen de kanonnen te-bulderen. Ik werd benauwd, ik zat opgesloten op mijn slaap kamer. Toen het kanongebulder ophield werd ik weer rustig. Er werd op mijn deur ge trommeld. „Kom er maar uit". Daar zou je het hebben. Ik was inmiddels in slaap gevallen. Het was morgen. De vijand was verdwenen, we waren bevrijd „Hebt u het die middag erg benauwd ge had?" „Eerst wel. Maar ik heb geen traantje laten vallen en gebeden: Heer niet mijn wil, maar Uw wil geschiede". De vijand had inmiddels flink huisgehouden in de pastorie." Met 'n wijze glimlach vertelt pastoor Peters: „Tussen de rommel stond één fles wijn, leeggedronken, op tafel. De rest hadden ze niet kunnen vinden. Die had ik gelukkig onder de kerk verstopt." Sprekende over de grote ver anderingen, welke zich in de katholieke kerk voltrekken inzake liturgie, huwelijk etc. waarbij ook „de pil" valt vat pastoor Pe ters zijn mening voorzichtig als volgt samen: „Al is alle verandering geen verbetering, ik ben er voor. Als je ziet wat de kapelaan hier doet. De voortvarendheid waarmee hij het jeugdwerk op poten heeft gezet! De boel is hier fijn in orde. Ik zou wel eens willen we ten, waar ze met Pasen zo de liturgie hebben gevierd Met opgeheven, bezwerende hand: „Af schaffing celibaat? Ik kan me moeilijk voor stellen dat de priesters die gaan trouwen nog door onze katholieke mensen worden geac cepteerd. Als priester dan. Nee nee de grote meerderheid in onze kerk zal niet voor de af schaffing van het celibaat zijn." „De laatste weken heb ik niet meer ge preekt. Maar afgelopen zondag heb ik de mis gelezen. Drie keer. Ik heb erbij gezegd om dat de kapelaan ja$ig is. Hij moet helaas ook worden verplaatst. Parochies beneden de twee duizend zielen krijgen geen kapelaan meer toegewezen." „Ja ik zou het liefst mijn laatste levensdagen slijten in Duiven. In mijn geboortehuis. Mijn zuster woont er nog. Maar het internaat is een bejaardentehuis. En met een berusten de glimlach en opgeheven hand: „Ik ben in een school geboren,, je zult zien straks sterf ik ook nog in 'n school". Afgelopen vrijdag kwam het bestuur van het Astmafonds afdeling Rijssen bijeen. Ver heugend was de mededeling, dat dokter De Jong zich bereid heeft verklaard als medisch adviseur tot het bestuur toe te treden. Er wordt nog overleg gepleegd met twee per sonen, waardoor alle mogelijke richtingen vertegenwoordigd zullen zijn. Verder werd be sproken een plan om medio mei op de markt een stand te plaatsen teneinde het ASTMA- fonds meer bekendheid te geven en om le den te werven. NOTTER Wachtmeester A. Beun uit Lich tenvoorde die enkele jaren geleden ook in onze woonplaats was gestationeerd, heeft afgelopen week een lezing gehouden over de nieuwe verkeersregels in Notter. De afdeling Notter-Zuna-Rijssen van de B.V.D. had hier voor ook leden uitgenodigd van de EHBO af deling Notter. De bijeenkomst werd gehouden in het kan toor van de coöperatieve aan het verkoop vereniging „Trio". De presidente mevr. J. Ooms-Kool, sprak een kort openingswoord, waarna het woord werd gegeven aan de heer Beun. Laatstgenoemde wees de aanwezigen op het nut en het gebruik van de nieuwe regels in het verkeer. Na de pauze maakten velen van de gele genheid gebruik om vragen te stellen, die de heer Beun op correcte wijze beantwoord de. Mevr. Ooms-Kool dankte aan het eind van de vergadering de heer Beun voor zijn leerzame lezing en bood hem een flink kren tenbrood aan. Mevr. Beun werden bloemen geoffreerd. „Waar statige kastelen rijzen" was de ti tel van een lezing die de heer Boerkoel uit Aalten hield voor de Ned. Ver. van Huis vrouwen afd. Rijssen. Na een kort bezoek aan het huis Bergh te 's Heerenberg nam spreker de aanwezigen mee langs verschillende kastelen en oude ge restaureerde gebouwen, o.a. te Doesburg en Bronkhorst. Hierbij werden prachtige dia's vertoond. De spreker vertelde ook van enige oude gebruiken in de Achterhoek, b.v. de broodle vering op Hemelvaartsdag bij „De Mulder- fluite" en illustreerde zijn lezing met ver schillende sagen en legenden o.a. over de „Witte Wieven". Hij eindigde zijn reis met een bezoek aan de Walburgiskerk te Zutphen met mooie muurschilderingen en aan de oude kloosterbi bliotheek de Librije. De afdeling Rijssen van de ANB hield haar jaarvergadering in café Hegeman. Bij de ANB afdeling Rijssen stonden als werkzoekenden ingeschreven, op 1 jan. 1967, 72, per eind jan. 100 en per 1 mrt 69 bouwvak kers. De twee aftredende bestuursleden S. Baan en H. Nijland Werden bij acclamatie herkozen. Afgelopen donderdagavond werd in de christelijke landbouwhuishoudschool een af deling van de christelijke plattelands jonge- renbond opgericht. De aanwezige jongelui wa ren enthousiast. Besloten werd om op woens dag 26 april opnieuw een avond te beleggen, die zal plaats hebben in de christelijke land bouwhuishoudschool. De heer Bergsma, com missaris van politie te Zwolle, zal dan spre ken over „Gevaren langs de weg". Deze avond begint om 8.00 uur. De titel van dit stukje is ontleend aan een uitspraak in het klankbeeld dat aan het be gin van de avond werd vertoond. Dit klank beeld gaat gedeeltelijk over de C.P.J. Het veelomvattende werk van de christe lijke plattelands jongerenbond is niet in en kele regels te omschrijven. Toch willen we enkele activiteiten noemen. Ze organiseert leerzame discussieavonden, gezellige ontmoe- tings- en ontspanningsavonden, wedstrijden en cursussen van uiteenlopende aard. De C.P.J. biedt een fris programma van vorming, ontmoeting en ontspanning. Over al deze activiteiten werd na de vertoning van het klankbeeld gesproken. Aan het eind van de avond sprak de presi dente van de Overijsselse C.P.J., Mej. H. J. Luiten uit Hardenberg dan ook de wens uit, dat nog veel meer jongens en meisjes uit Rijssen en omgeving mee gaan doen aan dit mooie en boeiende werk. De C.P.J. is er: „Ook voor jou!" Voor de kiesvereniging van de SGP afd. Rijssen sprak in de bovenzaal van de Noor derkerk drs. G. J. Ligtenberg (oud-Rijssenaar) over apartheidspolitiek. Hiervoor was een goede belangstelling. Voorzitter J. de Rooy sprak een kort openingswoord. De heer Ligtenberg lichtte het onderwerp, dat handelde over de rassenscheiding, toe, met een aantal landkaarten van Ameri ka en Zuid-Afrika. Spreker legde het accent op de rassenscheiding in Zuid-Afrika, waar bij de negers (Bantoes) verweg in de meer derheid zijn. (Ruim 13,5 miljoen negers te genover 3 miljoen blanken). Een tegenstelling is dat de rassenscheiding in Amerika bij de wet is verboden en in Afrika bij de wet is ge regeld. Aan de hand van een aantal voorbeelden bij onlusten in de Kongo, was spreker van me ning dat het niet wenselijk was de Bantoes on middellijke zelfstandigheid te geven. Dit zou catastrofale gevolgen kunnen hebben. Ge zien de huidige omstandigheden was de heer Ligtenberg wel voor de rassenscheiding. Een aantal vragen betreffende het onderwerp wer den door hem op correcte manier beantwoord. De heer M. Poortman sloot deze interessante bijeenkomst. Na afloop werd bekend gemaakt dat woensdag 19 april de heer F. T. Roeters van Lennep uit Wassenaar zal spreken over „Is Europese éénwording in strijd met ons be ginsel". O O De 19-jarige J. N. is maandagavond na een botsing tussen de door hem bereden bromfiets en een door de Niiverdaller Z. bestuurde auto 5f met vermoedelijk een schedelbasisfractuur, naar een ziekenhuis in Almelo overgebracht. De jongeman reed met zijn broer G. N. als duopassagier de Arend Baanstraat op, toen hij op de kruising met de H. J. Opstallstraat werd aangereden door de van de kant van de Markeloseweg komende auto. Beide jongelui werden naar het ziekenhuis vervoerd. J. N. was er het ergst aan toe. In de week van 3-8 april wordt ook in on ze gemeente de jaarlijkse SIMAVI-Collecte gehouden. Vele dokters en verpleegsters in de tropenlanden zetten hun persoon en hun kennis in voor de hulp aan mensen, die aan vaak afschuwelijke ziekten lijden, veroor zaakt door onhygiënische toestanden en on dervoeding, door onkunde en verkeerde be handeling. Duizenden mensen komen zonder ook maar één dubbeltje op zak naar de ziekenhuizen en poliklinieken, naar dokters en verpleeg sters, in de hoop van hun ziekten en kwalen te worden verlost. Velen werden bijtijds gered. Maar ook ve len stierven, zonder dat er een dokter aan te pas kwam. SIMAVI helpt waar zij kan en wil gaarne van de door U gegeven gelden steeds meer ongelukkig zieke mensen redden door het schenken van medicijnen, instrumenten, ver bandmiddelen, verplegingsartikelen. Iedere dokter en verpleegster, die in tropenland een verantwoord stuk werk doet, wordt door SI MAVI voorzien van het onontbeerlijke mate riaal. Er wordt niet gevraagd naar geloof en er wordt niet gekeken naar huidskleur IE DEREEN wordt geholpen. LAAT ONZE BARMHARTIGHEID DAAR OM GROTER ZIJN DAN HUN VERTWIJFE LING!! Hoe groter Uw offer, hoe méér hun levens kans! Ds. J. Vos, Ned. herv. predikant, bedankte voor het beroep naar Groot-Ammers. Dinsdag herdacht de heer J. H. Schulenburg aan de Witmoesdijk dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij Ter Horst en Co. N.V., waarbij hij de laatste 17 jaar werkzaam was in de Kamgarenspinnerij. Ter gelegenheid van dit feit werd de heer Schulenburg samen met zijn echtgenote door de directie van de Kamgarenspinnerij ontvan gen. Hierbij was ook burgemeester C. J. B. Land weer aanwezig, die hem namens de koningin de bronzen medaille in de Huisorde van Oranje Nassau opspeldde. Namens de direc tie dankte de heer J. ter Horst de jubilaris voor al het werk dat hij in deze afgelopen 40 jaar verrichtte. De heer Schulenburg werd als blijk van waardering een enveloppe met in houd alsmede het speldje voor 40 jaar trou we dienst overhandigd. Mevr. Schulenburg werd een boeket bloe men aangeboden. Voor het personeel van de aanrechtenfa- briek „Reginose" werd een dropping georga niseerd waarvoor veel animo bestond. In een gesloten vrachtwagen vervoerd, werden de deelnemers gedropt achter in de buurtschap Notter. Hier kreeg men de opdracht een vergaderzaaltje in Notter op te zoeken en daarvan de naam te noteren. Vervolgens moest gezocht worden naar een bepaald nummer aan de Rijssensestraat, en daarna naar het punt waar de finish was. Dit alles moest in de kortstmogelijke tijd worden uitgevoerd. Winnaar werd het paar HarbersBakker die in 59 minuten de kantine van de „Regi- nox" hadden gevonden. Tweede werden de heren Van Geenen en Harbers, terwijl het duo GerritsenHarbers de poedelprijs kregen toegewezen met ruim 2 uur. Na afloop lieten de gebraden haantjes zich wel smaken na zo'n flinke wandeling tijdens welke maaltijd de prijzen werden uitgereikt aan de gelukkigen. 3 april A.F.V. Aldolem, bezoek Hengelo-Ray onavond. 4 april Toneelvereniging „Kunst naar Kracht", Parkgebouw, 8 uur, Blijspel „Vo gel vliegt de wereld in".' 3 april, Kadervergaderingen Sportclub Rijs sen, Clubhuis 8 uur. 7 april Rep. Noordermannenkoor in de Noor derkerk. Elke vrijdagavond aanvang 7.45 uur. 8 april Rep. Rijssensmannenkoor Parkge bouw, elke zaterdagavond om 5.30 uur. 1 mei Kadervergaderingen Sportclub Rijssen, Clubhuis 8 uur- 5 juni Kadervergaderingen Sportclub Rijssen Clubhuis 8 uur. 26 april A.F.V. Aldolem, inlevering Eigen AVcrk. 27 april Film '„Goal"", wer eTffk3rtYpïfteftSchap Voetbal, Parkgebouw. 22 mei A.F.V. Aldolem, Negatief-Positief-Me- thode. 4 augustus Jaarvergadering Sportclub Rijssen Clubhuis, 8 uur. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7, boven, vóór maandag 5 ADVERTENTIE POEDER - CREME - OLIE-ZEEP Veel bewoners rond „De Weijerd'' klagen er over dat zij te kampen heb ben met wateroverlast. Bij enkelen staat het water met grote plassen in de kel der. De oorzaak wijten zij aan het feit dat vorig jaar een stuw werd gemaakt in de bronput van „De Weijerd", waar het water opborrelt en vandaar een weg zoekt door het plantsoen. De heer J. Strokap, aan de Vennekesgaar- den, zegt: „Voordat deze stuw er was, hebben wij nooit wateroverlast gekend. Sinds verleden jaar, toen de bron is schoongemaakt en er een stuw dam is in gebouwd begon de ellende. Het water staat regelmatig bij ons in de kelder. De wan den zijn zo vochtig dat de kalk er af valt. Daar om geloof ik ook, evenals de buren dat de stuw de oorzaak is van deze nare affaire. Het grondwater dat in voorgaande jaren nooit zo hoog kwam te staan, kan niet zo snel afvloei en door die stuwdam." Sommige bewoners die menen dat het ge meentebestuur dit moet verhelpen, hebben hun nood geklaagd bij de directeur van gemeen tewerken de heer N. L. Hollander. Laatstge noemde is echter een andere mening toege daan. Naar de mening van de heer Hollander is niet de stuw, maar de vele regenval van de laatste tijd hieraan debet. „Maar het wordt natuurlijk onderzocht" zegt hij. „De mensen hebben het recht om te weten wat de oorzaak is, en zou de stuw de re den zijn van hun wateroverlast, dan zullen wij maatregelen nemen. Wij hebben van men sen uit de binnenstad nog niet zo lang gele den eveneens klachten gehad van waterover last. Bij controle van de rioleringsbuizen, ble ken deze lek te zijn. Achteraf blijkt dat de ze ouizen jaren idiig ick muav.n zijn geweest, want toen wij dit euvel verhielpen kregen wij klachten van bewoners in die straat dat er re gelmatig water in hun kelder stond. Het grond water kon voorheen zich een weg banen door de lekke buizen, maar toen deze gerepareerd waren drong het water door de keldermuren. De conclusie was dus dat de bewoners hun kelder niet waterdicht hadden. Of dik hier ook het geval is weet ik niet, we zullen dit op kor te termijn onderzoeken", zegt de heer Hollan der. De stuw die vorig jaar werd gemaakt in het smalle slootje aan de Molenstraat, heeft tot taak 't water op peil te houden in „de Weijerd" en tevens het schoonhouden van de bron, zo dat dit geen modderpoel wordt. Het gemeen tebestuur heeft de bron (wat voorheen wel een modderpoel was) destijds keurig gerepareerd en van „de Weijerd" een prachtig park ge maakt. Talrijke eenden en een paar zwanen zwemmen er trots rond, en zijn alweer bezig de bevolkingsaanwas in „de Weijerd" uit te breiden. Woensdag: Het dagboek van Anne Frank Vlak na de bevrijding keert Otto Frank te rug uit een concentratiekamp en gaat naar zijn specerijenfabriekje, waar hij tijdens de oorlog met zijn familie ondergedoken was. Hij ontmoet Kraler en Miep, de dapperen, die de steun en toeverlaat waren van de onderduikers, die het „Achterhuis" bevolkten. Miep geeft hem het dagboek van zijn doch ter Anne. Het dagboek voert ons terug naar juli 1942. De jacht op de Joden is in volle gang en tot hen die een onderduikadres hebben beho ren Anne Frank (toen 13 jaar oud), haar ouders en haar 16-jarig zusje Margot, alsme de het echtpaar Van Daan met hun 16-jarige zoon Peter. Het dagboek verhaalt de ontwikkeling van een zeer gevoelig, opgroeiend jong meisje, dat met dezelfde problemen geconfronteerd wordt als elk ander meisje van haar leeftijd. De gedwongen opsluiting smoort uiteraard Anne's aangeboren energie en uitgelatenheid. Zij voelt zich geremd door de loodzware last van de dagelijkse observatie van ieder ge baar en woord. Zij denkt dat de volwassenen voortdurend kritiek op haar hebben en trekt .steeds meer naar haar vader. Als ten overvloe de de reeds beperkte ruimte en de ma gere rantsoenen nog meer vermindeeren door de komst van de tandarts Dussel, die in Anne's kamertje wordt ingekwartierd, ziet het meisje haar laatste restje „privacy" verdwij nen. Bovendien denkt ze dat Peter van Daan Margot aardiger vindt dan haar. Naarmate de maanden verstrijken worden de spanningen in het achterhuis groter. Zij horen op een avond een inbreker in het kan toor aan het werk en niemand durft een be weging te maken, uit angst dat de dief hem zal verraden. Kraler en Miep vertellen de volgende dag, dat het de inbreker niet gelukt is de safe te openen Er is altijd kans dat hij terug zal komen. In december 1942 proberen de onderduikers hun ellende te vergeten door de viering van het Chanuka-feest, dat door kleine kaarsjes en de originele, zelfgemaakte cadeautjes van Anne enige vrolijkheid brengt. Opnieuw horen ze echter de inbrekers en Peter veroorzaakt lawaai als hij zijn kat probeert te pakken. De inbreker vlucht en laat in de haast de buitendeur openstaan. Een nachtwaker ver trouwt de zaak niet en roept twee manschap pen van de Feldgendarmerie te hulp. Het gebouw wordt doorzocht, de geopende safe wordt aangetroffen en de onderduikers wach ten muisstil tot het drietal vertrokken is. Het is weer juni 1945. OttoFrank vertelt Miep en Kraler dat hij de enige van dt acht is die de hel heeft overleefd. Hij leest in Anne's dagboek: „Ik geloof nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mens".

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1966 | | pagina 5