Kruipend van Nijverdal naar Rijssen honderd gulden i i®l; Farrt Bergmans vond nog geen fortuin in Canada Geen alcohol in verkeer Glaasje op? Laatje rijden! Uw NIEUWJAARSWENS in het WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Zangavond in Noorderkerk ACHTTIEN MAN PROCES-VERBAAL Niet naar Rijssen terug Glaasje op laat je rijden H$TRUIK Oud-plaatsgenoot promoveerde tot doctor ll|Éliil Kerstsangdienst Dokter D. Oosthoek geblesseerd in voetbalwedstrijd Bejaarde werd ernstig gewond bij aanrijding AGENDA Kerstviering voor Ned. Vereniging van Huisvrouwen Vrijdag 23 december 1966 49e jaargang No 50 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt ƒ1.75 per kwartaal voor postabonnees 2.35 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 Telefoon 2303 (05480) Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting V - Adv.-afd. Weekblad voor Rijssen HI v p xmmm mümmI m&m mM AA,.. Weekblad voor Rijssen kreeg nieuw jasje Bruidspaar in tic belangstelling Met auto in tuin van burgemeester Moedercursus Auto uit de bocht, bestuurder brak been Veemarkt Rijssen Jeugdouderling in geref. kerk Boömk Kerstwij dingsdienst Auto ramt lantarenpaal Kerstfeest Veel tegenslag Per vliegtuig WEEKBKD VOOR RUSSEN -z Tientallen belangstellenden ke ken vorige week vrijdagavond lachend toe. hoe de negentienjarige Henk Bramer uit Wierden krui pend de eindstreep haalde in Rijs sen. Het gelukte wat voor enkele weken een Nijverdaller niet ge lukte. Henk had namelijk 'n wed denschap afgesloten van f 100 met zijn vriend Joop Hazebroek uit Nijverdal, dat hij van Nijverdal naar Rijssen zou kruipen voor bo venstaand bedrag. In een druile rige regen startte hij om zeven uur op de Rijssensestraat, doel: Het Schild in Rijssen. Begeleid door zijn vrienden arriveerde Henk om 10.30 uur bij de over weg aan de Nijverdalseweg in Rijssen. De politie uit onze woon plaats verleende hem op het druk ke kruispunt alle voorrang. Dood moe maar gelukkig kwam de vin- naar om ruim elf uur aan op het Schild. Ilij had het gehaald. Het Oudejaarsnummer verschijnt op vrijdag 30 december a.s., nieuwjaarswensen voor dit nummer ontvangen wij gaarne vroegtijdig. - OV mvmmm - m Met ingang van deze week zal het u zo vertrouwde Weekblad voor Rijssen' verschijnen in een zg. nieuw jasje. Het formaat van het blad is iets groter ge worden. wat verband houdt met het feit dat bet weekblad op een nieuwe pers wordt gedrukt. Ook het aantal kolommen voor zowel de tekst als voor de advertentiepagina's is gewijzigd. Het aantal kolommen voor de tekstpagina is gebracht van vijf op zes. Voo:r de advertentiepagina's be draagt het aantal kolommen tien. Eveneens is bet verschijnen van het weekblad gewijzigd. Tot en met vol gende week verschijnt het weekblad nog op vrijdag. Met ingang van januar? zult u het blad op woensdag in de brievenbus lenigen. I>it in verband met een enquête, die wij hielden onder dr lezers, waaruit bleek dat het merendeel de voorkeur er aan gaf het weekblad op woensdag te ontvangen. De slui tingstijd voor het opgeven van adver tenties is in verband met de wijziging gesteld op dinsdagmiddag 12 uur. De heer H. ter Harmsel is woensdag aan de Rijksuniversiteit te Leiden gepromoveerd tot doctor in de wiskunde en natuurweten schappen. Promotor was prof. dr. C. J. Gor ter. De heer Ter Harmsel is 45 jaar en werk zaam op het Kamerlingh Onneslaboratorium. Hij woont in Oegstgeest. Zijn proefschrift was getiteld: f'The heath of vaporization of ^hydrogen and of helium", oftewel ,,De ver- dampingswarmte van waterstof en van helium." De zangkoren van de ger. gem. Noorder kerk zullen op tweede kerstdag 's avonds een zangavond verzorgen in de Noorderkerk. Op deze avond zullen het meisjeskoor en het gemengde koor onder leiding van de heer W. Kouwenhoven en het mannenkoor o.l.v. de heer W. de Jong een kerstprogramma verzorgen. De leiding berust bij ds A. Breg- man. De zangavond begint om 7.30 uur. Op zondag 25 december, le kerstdag, zal van 3 tot 4 uur een kerstzangdienst worden gehouden in de geref. kerk (Boomkamp) Medewerking wordt verleend door het meis jeskoor „Blijde Stemmen" o.l.v. mevr. Lug- tigheid en een gemengd zangkoor o.l.v. de heer G. Kaspersma. De liturgie wordt verzorgd door ds H. Brink man. Trompettisten zijn de heren H. en J. Kalter. Aan het orgel de heer A. Nawijn. Voorts zal er veel samenzang en beurtzang zijn. Tengevolge van gladde gedeelten op de En terstraat slipte woensdagmorgen de heer G. J. van L. uit Rijssen met zijn personenwa gen. Na een boompje omver te hebben ge reden kwam de wagen tot stilstand in de tuin van de burgemeester. Persoonlijke ongeluk ken deden zich hierbij' niet voor. Zowel zijn wagen als de tuin van de burgemeester werden fcwaar beschadigd. Dinsdagmiddag traden mej. M. Kamp huis en Harrie Nijland in het huwelijksboot je Dit voor hen beiden heugelijke feit ging net ongemerkt voorbij.- Voor de r.k. kerk adden de kabouters van de „Walburgis- ,roep" en junioren van de voetbalvereni ging RKSV een erehaag gevormd. De bruid is n.l. acht jaar kabouterleidster geweest en de bruidegom vele jaren juniorenleider. Een en ander trok uiteraard nogal bekaks. Uitgaande van de ver. het Groene Kruis wordt weer een Moedercursus georganiseerd Voor nadere mededelingen verwijzen wij u naar een advertentie in dit nummer. Dokter D. Oosthoek heeft zaterdagmiddag een pijnlijke herinnering over gehouden van de voetbalwedstrijd tussen HTC en Hatto Heim. Een kleine oneffenheid in het /eld te Zwolle was de oorzaak dat de schoids- rechter-arts struikelde en rpet een van pijn vertrokken gezicht bleef liggen. Zowel spelers als toeschouwers snelden onmiddellijk toe om hem te helpen. Eerst liet 't zich aanzien dat het linker enkel was gebroken, by na der inzien bleek diet gelukkig niet zo te zijn. De kranige dokter kwam weer in de been. Toch zou hij de wedstrijd ni» op gebruikelijke wijze vcf'der ieraeii. ivïtyj ïtög?én kele minuten te spelen besloot de scheids rechter de wedstrijd verder zittend uit te fluiten. Hatto Heim leidde op dat moment met een 0-1 voorsprong. Terwijl de spefers van beide teams rustig verder speelden zat dokter Oosthoek op het gras midden op het speelveld, (een stoel was hierby wel op zyn plaats geweest), rustig het spel te bezien. Hij behoefde in deze laatste minuten geen en kele keer een overtreding te bestraffen. Na afloop van de wedstrijd werd hij door vier politieagenten van het veld gedragen. Het bleek dat dokter Oosthoek de gewrichtsban den in zijn linker enkel had beschadigd. Maandagmorgen kon hij echter gewoon spreek uur houden voor zijn patiënten. Door de gladheid van de weg is de heer J. W. uit Rijssen woensdagmorgen met zijn volkswagenbusje uit de bocht gevlogen op de Nijverdalseweg. De heer W. brak daar bij zijn rechterbovenbeen. Het busje dat uit de richting Nijverdal kwam geraakte in de bocht in een slip en kwam op de zij kant op het trottoir terecht. Dokter D. Oost hoek verleende eerste hulp, waarna de heer W. naar het P.I. ziekenhuis in Almelo werd vervoerd. De 78-jarige H. ter K. is dinsdagmorgen ernstig gewond geraakt toen hij zonder vol doende op het verkeer te letten de drukke Haarstraat overstak. De heer Ter K. kwam uit de Esstraat rijden en stak de Haarstraat over toen op het zelfde moment een vracht auto van Palthe naderde, bestuurd door de heer R. H. uit Tubbergen. De heer Ter K. botste tegen de wagen en werd op het weg dek geslingerd. Dokter L. Kunst uit Rijssen verleende eerste hulp. De heer Ter K. werd per ambulance naar het ziekenhuis in Al melo vervoerd. Zijn toestand is ernstig. Aangevoerd: Runderen 20, Varkens 600, To taal 620. Prijzen: 17 melk- en kalfkoeien van f.950,- tot f. 1.150,- per stuk, 3 graskalveren van f. 550,- tot f. 650,- per stuk, 15 drachtige zeu gen van f. 385,- tot f. 425,- per stuk, 585 big gen van f. 75,- tot f. 90,- per stuk. Overzicht Handel: Rundvee: Handel slap, prijzen staande. Wel veel belangstelling. Zeugen: Handel rustig, prijzen lager. Biggen: Handel redelijk vlot, prijzen hoger. Tot jeugdouderling in de geref. kerk, Boomkamp werd afgelopen zondag benoemd de heer D. ter Steege, Schapendijk 25, Not- ter. Als tegenkandidaat fungeerde de heer A. van Duin. NOTTER In het gebouw „Irene" te Not- ter, zal uitgaande van het bestuur van het gebouw voor Cristelijke belangen, vrijdag avond half acht weer de jaarlijkse Kerstwij- dingsdienst worden gehouden. De sprekers voor deze avond zijn ds. Bloem geref. predikant te Goor en ds. J. Vos Ned. Herv. predikant te Rijssen. De christelijk gemengde zangvereni ging „Looft den Heer" onder leiding van haar directeur de heer Slont uit Almelo zal haar medewerking verlenen, terwijl de sa menzang begeleid wordt door de trompet tist Kalter uit Rijssen. Maandagavond reed de heer W. Spekhorst, toen hij zich naar huis begaf, pardoes met zijn auto tegen een lantaarnpaal op aan de Rijssenseweg in Enter, nadat hij door het natte weggedeelte aan het slippen was ge raakt. Met een harde klap kwam hij tot stilstand. De auto werd zwaar beschadigd en moest met een takelwagen worden weggesleept. De heer Spekhorst liep een snijwond aan zijn onderlip op en werd voor nader onderzoek naar het ziekenhuis in Almelo gebracht. Na behandeling kon hij later huiswaarts ke ren. Tijdens een snelheidscontrole die de poli tie uit Rijssen dinsdagavond hield op de Wierdensestraat kregen achttien personen een procesverbaal. Allen overschreden de max. snelheid van 50 km. Herders komt naar Bethlehem, Noodde eens een Eng'lenstem, Zoekt de Koning van 't heelal In een nederige stal. Vreest niet herders, ga met spoed, Valt het Koningskind te voet, 't Kind in doeken slechts gehuld, Kwam ook voor uw zondeschuld. 't Kindje Jezus, arm en klein Wil ook uw Verlosser zijn, Buigt u neer voor 't Koningskind, Dat ook u zo teer bemint. En de herders zijn gegaan, Baden 't Kindje Jezus aan, Zij geloofden zeer oprecht Wat van Jezus was gezegd. Ook nu wordt het heerlijk woord Van Gods Kind alom gehoord, Ook nu klinkt het weer met klem, Haast u toch naar Bethlehem. Hoe ontvangen wij 't bericht Van de komst van 't God'lijk Wicht, Met een heerlijk kerstkonijn? Met een glaasje goede wijn? Zingen wij van heil en vree In een kroeg of een café, Zijn wij ook zo heel erg blij Met een extra dagje vrij? Zien wij ook het heilig Feit Slechts als een bijkomstigheid? Wordt de kerstdis meer bemind, Dan 't geboren Christus-Kind? Laat ons met de herders gaan, Laat ons om Zijn kribb' gaan staan, In de stal, niet rijk versierd, Wordt Zijn komst oprecht gevierd. J. Rozendom, Rijssen. ADVERTENTIE Enterstr. 8 Tel. 2498 Rijssen Ruim veertien jaar is het geleden dat de fam. Bergmans uit de Oranjestraat in Rijssen zijn geluk zocht in Canada, om daar te trachten een toekomst op te bouwen. Begin deze maand, om precies te zijn 3 december stond de heer Berg mans plotseling met zijn vrouw voor het ouderlijk huis tot verrassing van zijn reeds bejaarde ouders. Het is voor de tweede keer dat hij met vakantie naar Rijssen komt. Vijf jaar geleden is hij na afwezigheid van ruim negen jaar voor het eerst terug geweest in Rijssen. Van uit hotel De Kroon belde hij toen naar huis, waar men niet anders wist dan dat de zoon in Canada zat. Toch is Jan Hendrik Bergmans niet erg fortuinlijk geweest in Canada. Toen hij bij aankomst werk zocht kwam hij bij een grote farmer terecht. Na drie maanden kreeg hij bij werkzaamheden met een vrachtwagen Uit een onderzoek, dat het NIPO naar aanleiding van de actie „Glaasje op? Laat u rijden!" in opdracht voor het Verbond voor Veilig Verkeer begin januari van dit jaar heeft gehouden, bleek dat 80 pet van de ondervraagden in de laatste twee weken al coholhoudende dranken hadden gedronken Ondervraagd werden 723 mannen in een goed gespreide landelijke steekproef 50 pet van alle mensen die alcohol hadden gedron ken en die per auto uitgingen, namen zowel op de heen- als terugweg achter het stuur plaats. De belangrijkste motieven van deze rijders waren: „Er zat voldoende tijd tus sen" (45 pet), en „Ik voelde me nog best in staat te rijden" (43 pet). Een Amerikaans onderzoek heeft aange toond, dat de kans op een verkeersongeval bij een bloed-alcoholgehalte van 1,5 promil le, 25 maal zo groot is als by een bloed-al coholgehalte van 0 promille. Proefondervindelijk is vastgesteld dat bij een groot aantal personen bij een bloed-al coholgehalte van 1 promille (is 1 gram al cohol op 1 liter bloed), de opmerkingsgave met 35 pet, de reactietijd met 17 pet, de vaardigheid tot juist handelen met 10 pet verminderde. Het ligt voor de hand dat een beschonken automobilist met alle uiterlijke kenmerken van dien, veelal niet eens in staat is achter het stuur te gaan „zitten". Een gevaar op de weg zijn die automobilisten die menen dat ze na één of twee glaasjes „geen last" hebben, „nog beter" kunnen rijden, of er van overtuigd zijn dat een kop koffie de al cohol neutraliseert. Een goede rijder, die op bezoek gacit bij familie en goede vrienden, van gezelligheid houdt en een glaasje niet ontbeert, kent zijn verantwoordelijkheid, hij laat zich ryden! GEZELLIG ZIJN? Ja, maar laat het gezellig blijven! Heeft u tijdens een bezoek aan familie of goede vrienden rond de kerstdagen en de jaarwis seling trek in een feestelijke dronk? Er is niets op tegen, ook al bent u gemotoriseerd Maar houdt het feestelijk. Ga zelf op de te rugweg niet achter het stuur zitten. „Laat u rijden!" door uw vrouw of verloofde; of door hem of haar, die een alcoholvrij drankje net zo gezellig vindt; door een taxi (tijdig bestellen: 1 of 2 da geen van te voren om lang wachten tp voorkomen) door tram of bus (een aantal openbare vervoerbedrijven zetten in de nachtelijke uren tijdens de jaarwisseling extra ver voer in). Tot slot de gastvrouw, die natuurlijk het beste met haar gasten voorheeft: een „goe de" gastvrouw heeft met de feestdagen al coholhoudende drankjes in huis, een „idea le" gastvrouw zorgt dat er voor haar gas ten ook een keuze van alcoholvrije dranken is. Gezellig zijn? Niets op tegen! Maar houdt het gezellig. Laat het feestelijk blijven! Glaasje op? Laat je rijden! 5.852 PER JAAR. In sommige landen, o.a. Zweden» is het aanbieden van sterke drank aan personen, van wie men weet dat ze nog aan het ver keer moeten deelnemen, verboden en dus strafbaar. Bij ons niet. Maar hoe zou een gastheer zich voelen wanneer zijn gast. straks betrokken raakt bij een verkeersongeluk tengevolge van het door hem geschonken glaasje? Dit kunnen de consequenties zijn: Vryheld. Zonder dat er sprake is van een verkeersongeval, kan rijden onder in vloed een gevangenisstrai van max. 3 maan den ten gevolge hebben. Een gevangenisstraf van maximum 3 jaar kan men krijgen wanneer „dood door schuld" een gevolg is van rijden onder in vloed. Rijbewijs Bij het rijden onder invloed kan de rijbevoegdheid tot max. 5 jaar worden inget- -'-ken, bij herhaling: 10 jaar of zelfs volledige intrekking. Geld Zowel gevangenisstraf als intrekking van het rijbewijs kunnen rampzalige fi nanciële gevolgen voor het gezin hebben. Blijkens de cijfers van het C.B.S. werden in 1964 plm 5.852 mensen veroordeeld wegens het rijden onder invloed (art. 26). Reden te meer zónder „glaasje op" achter het stuur te gaan zitten» een ernstig ongeluk. Bij het laden van deze wagen viel hij er af en brak zijn rug. Ruim twee maanden verbleef hij in het ziekenhuis. Nog een half jaar werkte hij bij de farmer, die een fruitkwekerij bezat. Hierna kreeg hij werk in een staalfabriek waarbij hij ging wonen in Caiterville een plaatsje van ongeveer 1.500 inwoners bij de Niagarawatervaflen. „Nee", zegt de heer Bergmans, „ondanks alle tegenslagen, zou ik voor geen geld weer in Holland willen wonen. Ik vind het fijn om eens e en vakantie door te brengen in Rijssen maar ik prefereer Canada. Myn vrouw denkt er net zo over." Laatstgenoemde verschuift even op haar stoel en zegt: „Natuurlijk vind ik het fijn om de familie te bezoeken, maar om weer vaste voet te zetten in Rijssen trekt mij evenmin. Trouwens wij hebben twee dochters getrouwd in Canada en die bezoeken wij geregeld." De ouders van de heer Bergmans zijn er echter helemaal niet zo blij mee, als ze in januari hun zoon weer zien vertrekken. Zij zien er tegenop, dat hij in februari opnieuw moet worden geopereerd aan zijn rug. Om hem dan niet te kunnen bezoeken is ook heus niet zo'n prettig vooruitzicht. Twee keer heeft de heer Bergmans al een rugoperatie moeten ondergaan na het onge luk. Twee jaar geleden hebben de artsen hem voor invalide verklaard. „Werken is er dan ook niet meer bij. alleen kleine dingen rond en in onze woning", zegt de heer Bergmans. „En hiervoor moesten zij naar Canada", zegt zijn moeder bitter, die heel graag zag, dat zij maar voorgoed in Rijssen bleven „Het is jammer dat wij niet twintig jaar eerder zijn geëmigreerd", merkt haar zoon op. „Dan hadden wij zeker meer bereikt, maar het noodlot kun je niet ontlopen. In deze veertien jaar, dat wij uit Holland weg zijn, hebben wij toch meer bereikt, dan die hele tijd daarvoor in Rijssen. Er zijn in Canada veel betere toekomstmogelijkheden dan in Holland. Vooral als je een gezin hebt met enkele jongens. De studiemogelijkheden zijn in Canada fantastisch. Daar komt nog bij, dat de werkeloosheid niet zo erg is als in Holland Natuurlijk heb je in Canada ook werklozen, maar dat zijn mensen, die niet willen werken", zegt de heer Bergmans. Mevrouw Bergmans vult nog aan, dat ook hun dochters het uitstekend naar hun zin hebben in Canada. „Zij zijn beiden getrouwd en denken er niet over naar Holland terug te keren", zegt zij. „Wij zijn wel erg blij, dat wij nu in Rijssen zijn, omdat juist in deze maand een broer van mijn man met zijn vrouw 12Va jaar getrouwd zijn. Maar daarom zijn we echt niet naar Rijssen gekomen, 'oor", verklapt zij nog gauw. Volgende maand, op 7 januari zal het echt paar weer per vliegtuig vertrekken naar Canada, tot aan Toronto. Daarna gaat het met de trein verder naar Caiterville, waar ?e opgewacht zullen worden door hun beide dochters met hun kinderen. (alleen Rijssen Excelsior voor le- 7 uur. Club- De afd. Rijssen van de Ned. Ver v Huis vrouwen hield woensdagavond haar jaarlijkse kerstviering in het Parkgebouw. De president mevr. G Duindam-v Zeulen heette de aanwezigen welkom en las daarna hel Kerstevangelie voor. De voordrachtskunstenares mej Liesbeth Veendorp verzorgde verder deze geslaagde avond. Haar programma bestond uit Neder landse, Engelse en Franse kerstliedjes waar bij mej Veendorp zichzell op de guitaar begeleidde. Verschillende gedichten werden voorgedra gen, o.m. van Hoomik, Gabriël Smit, Anton var Duinkerken en Bertus Aafjes. Mej. Veendorp vertelde twee kerstverhalen „Het ezeltje van Gcd" van Louis Untermeijer en „Kerstnacht van een koning" van J. Toon der. Met het gezamenlijk zingen van enige kerstliederen werd de avond besloten. Er was veel belangstelling. 22 "en 23 dec. Prijsschieten den) Clublokaal Sportclub 23 december. Dropping V.V. huis Excelsior 7 uur. 7.30 uur. 26 december. Kerstconcert. Rijs sen, Mannenkoor, Parkgebouw. 11 uur. 6 en 7 jan. '67, Tentoonstelling „de Reisduif" café ter Harmsel. .7 januari. Volksuniversiteit, lezing van de heer H. Kraan over „politie en misdaad" Jeruel 8 uur. 12 januari Rijssense Bestuurdersbond, Fo rumavond onderwerp: ..Wat hebben we aan de vakbeweging", café ter Harmsel, 8 uur. 16 januari Ne-'erlandse Vereniging van Huis vrouwen, Flexa-demonstratie, Parkgebouw, 8 uur. 10 februari. Volksuniversiteit, lezing van, prof Dr w. Brand over „Het wereldbe volkingsvraagstuk" Jeruel 8 uur. februari. Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen, lezing Stichting Goed Handwerk Parkgebouw 8 uur. maarl. Volksuniversiteit, film ..Tropengoud" 'eruel, 8 uur. 14 maart. Lezing, dr. Meinema over het Kan kerfonds. Jeruel, 8 uur. 16 maart, Bijeenkomst Rijssense Bestuurders- bond, spreker de heer R. Wijkstra, onder werp: „De algemene vakbeweging", Café ter Harmsel, 8 uur. 21 maart. Ned. Ver. van Huisvrouwen, le zing met dia's, door de heer Boerkoo] over de Achterhoek. Parkgebouw. 8 uur. Gpgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7, boven, vóór maandag IX uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1966 | | pagina 1