F. KOOPMAN F. KOOPMAN 11 Ur □BBflBDHHDnU Ontroerde Duys zette spontaan volkslied in °P gereedschapmakers HANS Z IJ SUNG VERPLAATST BEGONIASTRAAT no. 10 jsSSssssÊiSli iiiiiilsUiiiiiL A.EBEIMER Verzeke ngsinspecteurs VERPLAATST BORNERBROEKSESTRAAT16 - Almelo GOEDE HUIS VRIEND VOORLICHTINGSDAG KRACHT een wonder op wielen. Debat in trant „Stadhuis Stelten" van ENIGE ERVAREN ASSISTENTE Texas Instruments Autnobielbedrijf houdt de vond van dinsdag CEBUT0 Reisburo REKLAMEBURO 15 mart a.s. vrij. A. J. Hameleers geen spreekuur Chr. Begrafenis Onderneming 2 ervaren TRACTOR- CHAUFFEURS GESLOTEN HET WONDER van Almelo DIESEL- MONTEUR Dasselaar's LANDHUIS Lochtenberg WTERREIN VRL. ADMINISTRATIEVE W0NINGRUIL l| ALMELO Koninklijke Nederlandsche Katoenspinnerij N.V. Automobielbedrijf DOLF VAN DEN BROEKE N.V. Stoomspinnerij Twenthe PRAAT U GEMAKKELIJK Dan kunt u daarmee veel geld verdienen Reis- en reklameburo Reis- en reklameburo DE KRANT een 's MAANDAGS MAGAZIJN Wolters Woninginrichting Wierden KONINKLIJKE jf^j NEDERLANDSCHE KATOENSPINNERIJ N.V. HENGELO II HOLLAND N.v. v f: yip I Sf ~fj Zo kan *t toevallig ook nog een keer ALMELO De zilveren Vuist is gisteravond uitgelopen op een spontane demonstratie ten gunste van ons vorstenhuis. Aan het slot van zijn jubileumuitzending liet Duys Carel Briels aan het woord. In het licht van de actie voor India wilde hij het eigen verdriet over zijn Nijmeegse Waterloo vergeten. Hij uitte echter felle kritiek op „de grollen en grappen waarmee de republikeinen koningin Juliana een onnoemelijk verdriet hebben berokkend". „Zevenmijlsactie" voor vluchtelingenvervoer mist zijn doel Zeeman veroordeeld in Gibraltar CAROL DAY ZATERDAG 19 FEBRUARI 1966 PAGINA 8 Met grote blijdschap en dank aan God geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje WILLEMINA JANTIN A J G. J. H. van den Bosch H. B. van den Bosch- a Grobben ïj Linda Almelo, 18 februari 1966 Albert Cuypstraat 73 Tijd.: Pr. Ireneziekenhuis, 2e verdiep. West k. 18. In plaats van kaarten D. V. op zaterdag 26 februari a.s. hopen wij met onze kinderen de dag te. herdenken dat wij voor 50 jaar hl het huwelijk zijn verbon den. E. J. Dekker B. J. Dekker-Kobes Vriezenveen, febr. 1966 Hammerweg 68 Receptie van 3-5 uur en 's avonds na 8 uur in zaal Zandwijk. Voor uw vele blijken van belangstelling en deelne ming ondervonden tijdens de ziekte en na het over lijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader JOHAN KROEZE betuigen wij u onze op rechte dank. J. M. Kroeze- van Baaren Hannie Jan Henk Jolande Wierden, februari 1966 Looweg 16 Voor de zeer vele blijken van deelneming en belang stelling ons betoond, tij dens de ziekte en bij het overlijden van onze ge liefde man en vader Geert Hendrik Olthof betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. Fam. Olthof Stationsdwarsweg 13 Rijssen Heden overleed nog vrij onverwacht, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, be huwd-, groot- en overgrootvader GRADUS ARENDS echtgenoot van H. Mannessen in de ouderdom van 77 jaar. Kinderen, behuwd-, klein- en achterkleinkinderen Tilburg, 17 februari 1966 Van Alphenstraat 16 De crematie zal plaats hebben op dinsdag 22 februari 1966, 13.45 uur, te Dieren. HET MAKELAARSKANTOOR is, ingaande 15 februari 1966, VAN MARKTSTRAAT NO. 10 NAAR Telef. blijft ongewijzigd: 05490-3923 en hebt u overdag vrije tijd en telefoon tot uw beschikking? door propagandagesprekken te voeren t.b.v. de abonnementenwerving van een groot onafhan kelijk weekblad. Aantrekkelijke faciliteiten maken een hoge produktie mogelijk. Geboden wordt: een hoge provisie en een ruime vergoeding van onkosten. Wilt u er meer van weten, schrijft u dan naar de Verkoopafdeling van Bonaventura - Postbus 152 - Amsterdam of belt u 020-24 49 50 toestel 24. (Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur). GRCAUSESTRAAT 73 TELEFOON 100-14000 ENSCHEDE Personenwagemler voor geheel Twente en bestelwagenroor Enschede - Hengelo n omstreken Nu al meer dan 5 jaar verzorgden wij reizen, drukwerken en reklame- aktlviteiten vanuit ons kantoor Boddenstraat 55 Dat wij uit onze jas gegroeid zijn is zo'n groot woord, maar toch zijn wij verheugd u in het vervolg wat „royaler" te kunnen ontvangen IN ONS NIEUWE KANTOOR WATO busverhuur T.E.T. Dagtochten CEBUTO Busreizen RAILTOURS Treinreizen CENTOURI Vliegreizen KETEL Rijnreizen AGENT MIJ Zeeland N.S. Vakantiereizen Club 33 JONGEREN-REIZEN Ons telefoonnummer blijft 6070 Handels-, Reklame- Familiedrukwerk Boek- en offsetdruk StempelsStempelinkt Stempelkussens Naamplaten in elke uitvoering en kleur Relatiegeschenken o.a. Ballpoints, Asbakken enz. Déze avond Inlichtingen te ve zeer belangrijk voor U. rijgen onder tel. no. 05490-5208. Directie en personeel van de N.V. Wavin te Hardenberg geven met leedwezen kennis van het overlijden van haar medewerker ALBERTUS WITHAAR De gedachtenis aan zijn persoon en zijn werk zal in hoge ere blijven. Directie en personeel Hardenberg, 18 februari 1966 arts voor ziekten van hart en bloedvaten van 21 t/m 26 febrnari Vanaf 28 februari kunnen Weer normaal telefonisch afspraken worden gemaakt 's morgens tussen 9-11 uur (telefoon 05490-66001. ALMELO - Tel. 3448 Sterfgevallen kunnen wor den gemeld per tel. 3448 De oudste onderneming ter plaatse met het nieuw ste materiaal. Lijkvervoer van en naar andere plaatsen. Wij verzorgen de gehele begrafenis voor u op nette wijze. GEVRAAGD Niet jonger dan 25 jaar Telefonisch contact 05237-224 voor jong en oud wegens 5-daagse werkweek marktstraat 2 tel. 1244 GEVRAAGD goede TRANSPORTBEDRIJF Westeinde 370 - Tel. 397 Vriezenveen Aadorp b(j Almelo Prachtig gel. nabij bungalowpark, royaal vrijst. m. gr. gar. en plm. 800 m2 tuin. Ind.: ben.: 3 kampkeu ken; boven: 3 slaapk., douche. 45.000,- Mak. en Ass. kantoor Soesterbergsestraat 8, Soest, tel. 02955-2064 en 5404 rname aangeboden Ter 0 MET C( ÏPLEET BOUWPLAN e woning met garage aan de Grote ®aatweg te Wierden. Rijks$edkeuring aanwezig. van alleenstaa Inl Makel? rs- en Assurantiekantoor Almelo, telefoon 05490-3456 Bornsestraat 8 mi»/ KONINKLIJKE NEDERLANDSE TEXTIEIUNIE N.V. VRAAGT voor haar hoofdkantoor een AANGEBODEN DEVENTER-ALMELO: woning bevat 3 slaapka mers, voor- en achter kamer, keuken, voor- en achtertuintje 4- schuur. Randerstraat 14. Deventer Op woensdag 23 ihruari organiseert de Ver. voor Bedr. Voorlichting ^en voorlichtingsdag in het Agra risch Centrum te Almelo. Er worden 1. Enkele econom. inleidingen gehouden t.w.. ispecten van de rundveehouderij; 2. De vc ?ding van het rundvee; 3. I e veeverbetering. AAWANG 09.30 UUR. Leeftijd 18-22 jaar. Ulo-diploma gewenst, alsmede enige kantoor ervaring. Accuratesse vereist. Geboden wordt een prettige werkkring. Bij gebleken geschiktheid kan worden gerekend met een juiste honorering en goede vooruit zichten. Sollicitaties te richten aan de Directie van de Lansinkesweg 4, HENGELO (O.) KOLTHOFSINGEL 8 POSTBOX «3 ALMELO HOLLAND RIJSSENSESTRAAT 63-65, WIERDEN, TELEFOON 05496-1234-1900 DISTRICT DEALER. Nog scherper richtte hij zich tot het gemeentebestuur van de hoofdstad. Pa thetisch riep hij uit: „Waar is de glorie van Amsterdam gebleven". Via de com missie voor het verwijderen van uri noirs en de koninklijke lange onderbroe kenadviseurs kwam Briels op zijn plan. dat een grootse manifestatie in het Rijksmuseum had moeten worden gehou- 't Gesprek eindigde zeer emotineel. Duys en Briels konden nauwelijks hun ontroe ring bedwingen bij een heilsdronk uit gebracht op het Huis van Oranje. Toen hierop iemand in de zaal aarzelend het Wilhelmus inzette riep Willem dat wie behoefte had het volkslied te zingen dit best mocht doen. Na een ongeblik stilte zette hij hierop spontaan in. Er bleken toch nog enkele republikeinen in de zaal te zitten, gezien de nogal zwakke onder steuning, die Willem van zijn audito rium ontving. Het was echer eén ont roerend en eerlijk stuk TV besloten met „Leve de koningin" waarna Duys zijn stem nauwelijks meester was: „Ik weet niet of we nog in de lucht zijn, maar we moeten het hier maar bij laten". Het meest interessante deel van de Vuist werd bijgedragen door Toon Her mans, geïnterviewd n.a.v. zijn nieuwe One Man Show, Boeiende, bijna ver geelde, beelden zou ik willen zeggen uit het prille begin van de TV (1956) en nog eens weer het onvergetelijke stukje meubilair van Toons zus Sibylle. Ze komt in Tien jaar Toon weer terug, om rankt door o.m. 16 a 18 nieuwe liedjes. De heer Van Vlijmen die nog even de noodklok voor India liet luiden incas seerde en passant een halve ton van een bedrijf, dat onbekend wenste te blijven. Met alle respect voor de wereldreizen van de oude heer Lok maar dit was toch echt de peper in de pap niet waard om met Willem te mogen spreken. Drs. Hoogendijk heeft het debat tus sen de heren Koekoek en Roolvink zeer juist gekarakteriseerd door te spreken van een komische woordenwisseling. Het leek veeleer op een dialoog uit Stadhuis op Stelten. De „geachte afgevaardigden" spraken finaal langs elkaar heen. Ze wilden of konden elkaar niet begrijpen. Roolvink, die een veel intelligenter de bater is dan zijn tegenstander haalde echter ook oude petroleumlampen van grootvaders zolder zonder soms con creet op de vragen van de fractievoor zitter der Boerenpartij in te gaan. Albert Mol kan niet zingen zoals hij ten overvloede als gast in de Corrie Brokkenshow bewees. Over welke kwa liteiten hij wel beschikt kwam duidelijk naar voren in zijn monoloog over Het Wonderkind. V. Babylijkje gevonden Een boswach ter heeft in Leusden een babylijkje ge vonden. in plastic gewikkeld. Dr. Zelden- rust, die sectie heeft verricht, is van mening dat het pasgeboren meisje heeft geleefd en kort na de geboorte door ver stikking om het leven is gekomen. Aanrijding In een ziekenhuis in Nij megen is de vijfjarige Marcel Gertsen uit Renkum overleden. Het kind werd bij het oversteken van de Dorpsstraat in Renkum aangereden door een bestelau to. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG, De „zevenmijlsactie" van dt Nederlandse stichting tot steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer dreigt te mislukken, doordat duizenden kopers de kaarten niet aan koningin Ju liana hebben gestuurd, maar de kaarten als souvenir zelf houden. Dat scheelt bijna een gulden per kaart voor de stichting: geld dat nu ten goede komt aan de P T.T.. hetgeen allerminst de be doeling is van de actie. GIBRALTAR, Twee van de drie leden van de bemanning van de Ne derlandse duikboot „Zeehond", die in Gibraltar terecht hebben gestaan op beschuldiging van mishandeling van een Spanjaard en diens zuster, zijn van rechtsvervolging ontslagen. De derde werd tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. De openbare aanklager zei dat de 75- jarige Spanjaard en diens 78-iarige zus ter op 13 februari te middernacht wak ker werden omdat er iemand tegen de deur van hun huis stond te schoppen Toen zij opendeden werden zii door W. aangevallen en verwond. W. bood z'n ver ontschuldigingen aan en voerde als ver zachtende omstandigheid aan. dat hij op de avond van de aanval veel gedronken had. Hij bood de Spanjaard en diens zuster ook ongeveer duizend gulden bi; wijze van compensatie aan. Voor de gereedschapmakerij zoeken wij die in staat zijn precisie-apparaten te vervaardigen en te repareren. Mondelinge sollicitaties elke dag na 16 uur aan het bedrijf: Kolthofsingel 8, Almelo. K!JK EENS AAM. GEROOKTE ZALM, broodjes, koude kip en een door DAVID WRIGHT HEERLIJK, GORDON JE MOEDER, GORDON. JE HEBT HAJP NIET GE NOEMD ZU OVERLEED VIER GELEDEN. IK BEN DA\R3M BU MUW OUDE UDER TERUGGE KEERD. HU (5 EENZAAM. BOVBiD'.EN 50^j82LBEUa= VEEL 6ELD-. Op ons kantoor is thans plaats voor een OP DE BOEKHOUDING Voor deze functie denken wij aan een be schaafd meisje van ca. 20 jaar. Wij vragen: Tenminste mulo- of gelijkwaardige opleiding. Wij bieden: Prettig, afwisselend werk en een salaris, dat in overeenstemming zal zijn met de belang rijkheid van deze functie. Sollicitaties kunt u richten aan: Stationsplein 18 - Almelo - Tel. 05490-4841.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1966 | | pagina 2