Hendrika Zwoferink: 16.000ste ft Monumenten van Twentse bouwkunst verdwijnen Stokmansveldweg aan openbaar verkeer onttrokken? Sclmilhuisje van N.S. sneuvelde Noorderkerk richtte mannenkoor op assens groei gaat snel STRUIK WEEKBLAD VOOR RIJSSEN VAN DER STOUW Een hard gelach Pufkes (oliebollen) Alleen geestelijke liederen Aanrijding Hagens sprak voor Oudheidkamer Bouw bungalows voor verlovingsringen Kerktelefooniiitzendingen Kerstzangavond in Schildkerk Verkiezing ambtsdragers Kerstconcert Rijssens Mannenkoor Prachtig resultaat Auto tegen lichtmast Benoemd KANTOORINRICHTING MEDISCHE DIENST Gouden jubileum Wielrijder tegen vrachtauto Vrijdag 17 december 1965 42e jaargang no. 50 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur pos a onnees 1,95 per kwartaal Enterstr. 10 - Rijssen - tel. 2303(05480) - Girono. 1036135 Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting. rillil Van 5 november tot en met 5 december heeft ter secretarie ter inzage gelegen het voorstel van het gemeentebestuur tot onttrek king aan het openbaar verkeer voor de aansluiting van de Stokmans veldweg op rijksweg 44a. Deze onttrekking is door Rijkswaterstaat als voorwaarde gesteld voor het verkrijgen van een vergunning tot aansluiting van de nieuwe Pelmolenweg op de Wierdensestraat. Bij Rijkswaterstaat, aldus een schrijven van B. en W. aan de raad is herhaalde malen aangedrongen deze voorwaarde te laten vervallen, maar men is daartoe niet bereid en men beroept zich er op dat vol gens het vastgestelde en goedgekeurde uitbreidingsplan deze aan sluiting zou vervallen. V Lös hoes volgende week donderdag 23 december reeds verschijnen (1 dag eerder dus). Advertenties en berichten voor dit nummer kunnen wij aannemen tot en met woensdag 22 december, 's middags 12 uur WEEKBLAD VOOR RUSSEN Sedert woensdagmorgen heeft Rijssen 16.000 inwoners. Hiervoor zorgde Hendrika Maria Zwoferink die in de nacht van dinsdag op woensdag geboren werd. Voor Jan Zwoferink en Albertje Netters die op nummer 15 aan het Hogepad wonen, betekende de geboorte van hun eerste dochtertje een mijlpaal in hun nog jonge leven. Een mijlpaal was het ook voor het gemeentebestuur van Rijssen dat in Hen drika Zwoferink de 16.000ste begroette. Toen Jan Zwoferink woensdagmorgen naar het gemeentehuis ging om zijn dochter aan te geven, had hij er geen flauw vermoeden van dat zjjn gezin die dag in het middelpunt der belangstelling zou komen te staan. Na de officiële aangifte werd Jan ontboden bij de burgemeester, die hem als eerste gelukwens te. Tegen elf uur kwamen burgemeester Land weer en wethouder Goossen hun opwachtng maken bij de familie Zwoferink. Zij kwamen uiteraard niet met lege handen. De 16.000ste kreeg een spaarbankboekje aangeboden met 16000 centen hierop. Mevrouw Zwoferink ontving bloemen. „Ik had de burgemeester nog nooit eerder gezien", aldus mevr. Zwoferink, die uit Al melo komt. „Ik hoop u nog eens achter de kinderwagen tegen te komen", had Rijssens eerste burger geantwoord. 's Avonds kwam een deputatie van de Mid denstandscentrale haar gelukwensen aanbie den. De 16.000ste ontving een spaarbankboekje, het gelukkige ouderpaar werd een taart aangeboden. Op de foto v.l.n.r.: wethouder Goossen, de heer en mevrouw Zwoferink met Hendrika en burgemeester Landweer. Voor eenibeperkt gehoor hield de heer Ha- gens uit Alm^o voor de leden van de Oudheid- kemer „Riessén" een causerie over een nogal teer onderwerp, n.l. het verval en het ver dwijnen van norumenten van Twentse Bouw kunst. De heer Hagens somde diverse gebouwen en molens op die de laatste tijd zijn verdwe nen, o.m. het bouwhuis van het kasteel De Oosterhof, (Ook het kasteel zelf kan wel af geschreven worden) het „Manzeshoes" en (buiten Rijssen) de kleine watermolen aan de Hazelbekke, het Lös Hoes in Woolde (Twickel) en diverse andere monumenten, waarvan het verlies voor het Twentse landschap zeer te be treuren valt. Spreker weet deze gang van zaken voorna melijk aan gebrek aan initiatief en samen werking tussen de diverse instanties, die het verloop maaraan „de boer of de mulder" over laten. Vermeld moet echter worden dat men niet „op alle fronten" met de handen in de schoot zit. Zo wordt b.v. het schaapschot te Hezin- gen gerestaureerd, (een succes van de Stich ting Oversticht) evenals het gebouw van de Tegen deze onttrekking is een aantal bezwa ren ingediend n.l. door: 1. Fa. Ter Horst en Co. Zij wil gaarne weten in hoeverre de noordelijke inrit van de woning bewoond, door tandarts Witkop, gehandhaafd kan blijven en voorts is men van mening dat de waarde van deze woning zal dalen. 2. H. Jordaan „De Grimberg" Hij vraagt of het voetbalterrein thans een nieuwe toe gang zal krijgen tot de nieuwe Pelmolenweg. 3. G. Bruggink (Stokmansveldweg 1). Hij maakt bezwaar omdat hij door deze afsluiting gedwongen wordt een grote omweg te maken. 4. Sportvereniging „Rijssen Vooruit". Het bestuur van deze vereniging maakt bezwaar omdat met geen enkel voertuig het voetbal terrein kan worden bereikt. Het college merkt ten aanzien van deze be zwaren op: 1. De noordelijke inrit kan zonder bezwaar gehandhaafd worden. De betrokken woning heeft ook nog een inrit naar de Wierdense straat, welke blijft bestaan. We vermogen dan ook niet in te zien, dat dit pand in waarde zal verminderen. 2. Wij zijn genegen voor het voetbalterrein alle mogelijke medewerking te verlenen voor een nieuwe toegang. 3. Dit bezwaar wordt ook al ten dele opge vangen, wanneer de hierboven bedoelde nieu we toegang wordt aangelegd. Verder bestaat het voornemen om de Stokmansveldweg door te trekken naar de Pelmolenweg. Zodra deze weg gereed zal zijn, is het bezwaar van de heer Bruggink opgeheven. 4. Wat opgemerkt is onder 2 geldt ook hier. Het college is er zich van bewust, dat de voorgenomen sluiting bezwaren oproept, maar zij acht deze bezwaren niet van zodanige im portantie, dat, gelet op de omstandigheden, niet tot deze sluiting moet worden overge gaan. Zij stelt de raad dan ook voor tot bo venvermelde onttrekking over te gaan. Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen een ontwerp-herziening bestemmingsplan V. F. Deze herziening omvat het gebied, begrensd door Schapendijk. De Ruyterstraat, Graaf Ot- tostraat en Lentfertsweg; het terrein is be stemd voor het bouwen van bungalows. Bij besluit d.d. 16 november 1964, 4e afd. is door Gedeputeerde Staten op formele gron den aan een praktisch gelijk plan goedkeuring onthouden. In het nu ter inzage gelegde ont werp is met de bezwaren van Gedeputeerde Staten rekening gehouden, aldus b en w in een schrijven aan de raad. Oudheidkamer te Oldenzaal. Voorts is het bleekhuisje te Losser reeds fraai gerestaureerd Interessant wöè Ki< uiteenzetting van de heer Hagens over de betekenis van Lös Hoes". Deze naam dient niet alleen in de betekenis van „grote ruimte" te worden gezien, doch vooral als'losstaand huis. De geraamtes van de oude „losse huuze" werden n.l. gebouwd op zwerfstenen, zodat het geheel min of meer „los" van de grond stond. Aan de hand van dia's werden diverse ver dwenen of, door onoordeelkundig gebruik, tot verdwijnen gedoemde gebouwen, molens enz. getoond. Eveneens kon men echter zien hoe het wel moest, getuige de waterkorenmolen te Die- penheim „De Hakkert", welke thans nog als zodanig wordt gebruikt. Naar aanleiding van het besprokene en ver toonde ontspon zich een hevige discussie over de aankoop van een bekend (historisch) pand t.b.v. de Oudheidkamer „Riesssen". De finan ciële positie van de Stichting laat een koop echter niet toe. In overweging werd gegeven met het gemeentebestuur c.q. de eigenaresse in overleg te treden. Advertentie ALLE BREEDTES VOORRADIG. Enige leden der Ned. Herv. Gemeente in Rijssen hebben, door hun contacten met de Overijsselse Zieken-Omroep (O.Z.O.) de be schikking over allerlei apparatuur zoals band recorders, microfoons voor opname e.d. Ten gerieve van de zieken en bejaarden gaan deze personen nu programma's samenstellen. En deze een keer in de veertien dagen afdraaien voor de kerktelefoon. De programma's worden samengesteld in samenwerking met de jeugdraad. Zij om- 'vatten o.a. meditaties, geestelijke muziek, reportages e.d. De eerste uitzending heeft in middels plaats gehad op donderdag 16 dec. (gisteren). In verband met de Kerstdagen (op zaterdag en zondag) zal het Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar weer een kerstzangavond worden gehouden in de Ned. Herv. Kerk. Het was tot nog toe een goede gewoonte dat deze kerstzangavond (die steeds onder leiding staat van de heer J. Rozendom) plaats had op de avond vóór kerst. Door omstandigheden is het echter niet mo gelijk de zangavond te doen plaats hebben op kerstavond. Deze zal nu worden gehouden op woensdag 22 dec. a.s. in de Schildkerk. De wijkkerkeraad van wijk I (Oost) der Ned. Herv. Gemeente heeft tot ouderlingen her kozen de heren Berkhoff en Goossen. Tot diakenen werden herkozen de heren Borg huis en De Goeyen, Voorts werd de heer J. A. Scholman benoemd tot diaken met bepaalde op dracht. Allen hebben hun benoeming aange nomen. Op vrijdagavond vóór Kerst geeft het Rijs sens Mannenkoor onder leiding van Ber Joos- sen haar traditionele kerstconcert in het Park gebouw te Rijssen. Voor dit concert blijkt evenals vorige jaren weer grote belangstelling te bestaan. De heer J. Pijffers, de Bleiidestraat 28, alhier behaalde op dc duivente;.toonstelling te Nijverdal 5 prijzen met 5 ere prijzen met zijn inzending duiven. Voor het beste viertal van de gehele tentoonstelling werd hij winnaar van een prachtige beker. Tengevolge van de gladheid van het wegdek begon de auto van de Rijssenaar G. D. V. za terdagmiddag te slippen, tengevolge waarvan deze een kwart slag naar slinks draaide en tegen een lantaarnpaal opbotste. Het gebeurde op de Enterstraat ter hoogte van het woon huis van de Wed. Zeeuw. Er was flinke ma teriële schade. Onze plaatsgenoot, de heer A. F. M. Paauwe is benoemd in de adviescommissie van de K.V.P. tot samenstelling van de Groslijst. 'n Heeln dag was Dieks non al op pad Mear nog gin weeld vuur 'n loop ehad. As moarn Merieje wal wol broan Dan mos zee ees noar 'n slager goan. Hee haaln de kogels oet 't gewear, Ne kaans kreeg hee non toch neet mear O nee, van skeetn kurn neet mear van, Hee gung wer op de kukngne an. Hee was het non ook mear as zat, De beene zung um oonder 't gat. Stokstief bleef Dieks ineenn wier stoan, Dee kaans leut hee zik neet ontgoan. Nen dikken haazen, heel kort biej, Woch eawn, dach Dieks, iej zeeht vuur miej. Hee pakng 't gewear, hee richen, klik, O gin petroonn, dach Dieks met skrik. Vuur Dieks van 'n skrik wier was bekümn Har 'n haazen al de beene nümn. Met 't stat jen zweejn hee Dieks gedag, Vuur Dieks 'n bezuender hard gelach. J. ROZENDOM, RIJSSEN 'k Wil vuur 'n speeltuin van Irene Gearne hier wat klaantn ophuern, Leu noar wee ze d'aandre wekke 'n Breef met pufkes hen kuent stuevn. 'k Weet neet of iej ze al earder Van Irene hebt ehad, As det wal zoo is, dan nemm iej Non in elk geval dr wat. Want ze smaakt bezuender lekker, Doar kan ik oe borg vuur stoan, Dus bestelt nen buul vol pufkes, Loat dee kans oe neet ontgoan. J. Rozendom, RIJSSEN HAARSTRAAT Uw speciaal* adres voor complete De ongekende storm van vorige week heeft ook Rijssen niet ongemoeid gelaten. Nadat eerder een etalageruit van „Otje van Potje" het moest ontgelden, waarbij nogal wat scha de aan serviezen werd toegebracht, smeet vrijdagavond een rukwind het schuilhuisje op het perron van de N S. alhier op de rails. Op hetzelfde moment naderde de D-trein uit Enschede in volle vaart en de machinist zag geen kans bijtijds te stoppen. Met veel gekraak versplinterde de lokomotief het schuil huisje.Ter hoogte van de overweg aan de Nijverdalsestraatweg kwam de trein tot stil stand. Door het ongeluk was de verdere avond de treinenloop gestagneerd. De passagiers wer den met gecharterde bussen naar Deventer ver voerd. De schade was nogal aanzienlijk. Het schüil- huis was in stukken en brokken tussen de rails De weekend-dienst wordt waargenomen door dokter J. de Jong, de Ruyterstraat 19, tel. 3000. De dienst der dierenartsen wordt waargeno men door dokter J. P. van Nouhuys, Rijssen, tel. 2487. Door de leden van de Noorderkerk is het initiatief genomen tot het oprichten van een zangkoor, dat zuiver bedoeld is om de kerkdien sten luister bij te zetten. De toeloop van le den was direct zeer groot, zodat het aantal leden van dit Mannenkoor reeds 120 bedraagt. Vrijdagavond is voor het eerst ge oefend onder leiding van de directeur, de heer De Jong uit Deventer, die reeds de leiding heeft van een 4 tal koren. Het repertoire zal alleen bestaan uit geestelijke liederen. Het streven is om op Kerstmis reeds enkele liederen ten gehore te brengen. Er is een bestuur geformeerd, dat er als volgt uitziet: Voorzitter H. Seppenwoolde, se cretaris J. van Putten 2e voorz. A. ten Hove, verder D. Wessels, G. Baan en M. Baan. Het ligt niet in de bedoeling om concerten te geven in het openbaar. Het Mannenkoor zal wel in Gemeentelijk Kerkerlijk verband optre den. geraakt. Een wissel was stukgereden en de rails waren ontzet. Personeel der N.S. uit Hengelo dat later op de avond met een reparatiewagen arriveerde „lijmde de brokken". Aanvankelijk werd het treinverkeer over één spoor geleid, terwijl de reizigers uit het westen des lands via Zutfen naar Twente ver voerd werden. Gelukkig bevonden zich geen reizigers in het schuilhuisje op het moment dat dit tegen de rails werd gekwakt. Persoonlijke ongelukken deden zich dus niet voor. De heer J. Nijsink, Moddesteeg 5, van be roep houtdraaier vierde zijn vijftig-jarig ju bileum bij de Fa. Ter Horst. In verband met dit feit werd hij met zijn echtgenoot ten kan tore van de directie ontvangen. Namens de directie werd het woord gevoerd door de heer A. H. ter Horst. De jubilaris ont ving een gouden horloge en het gouden be- drijfsinsigne. Mevrouw Nijsink ontving bloemen. Op de hoek Wierdensestraat- Enterstraat had zaterdag een aanrijding plaats tussen 2 personenauto's. A. G. uit Dalfsen, die uit de richting En ter kwam gereden kwam in aanraking met het voertuig van de heer J. J. S. uit Rijssen. De politie te Rijssen stelt een onderzoek in naar de oorzaak. Toen de 65-jarige wielrijder J. V. vanaf de Esstraat de Haarstraat op reed, werd hij aangereden door een vrachtauto met oplegger, bestuurd door A. E. v. G. uit Zutphen. Met een heisenschudding werd hij per ziekenauto naar het P.I. ziekenhuis te Almelo overee- bracht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1