RAAD RIJSSEN Raad reserveerde één ton voor gemeentehuis STRUIK Artsen wensen regeling hulpverlening verkeersslachtoffers FOTO-LEGPUZZEL s JÊ lej komt toch ook? Politiebureau wordt ,rijwielbnreau' Inzate woonhuis Verkoop boerderijtje Floralia trok grote belangstelling voor 'n moderne tienerbril Stropers van bed gelicht Bromfiets onbeheerd MEDISCHE DIENST Uitslagen schaakclub Fancy fair Aanrijding KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING Vrijdag 1 oktober 1965 jaargang no. 39 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en RedactieInzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstr. 10 - Rijssen - tel. 2303(05480) - Girono. 1036135 Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting. Bezwaar tegen 2 procent KOVO of Gijsbers? Gemeentehuis Artsenvergoeding WEEKBLAD VOOR RUSSEN Vroede vaderen hielden zich twee uur bezig met rioleringsplan De vroede vaderen van Rjjssen die dinsdagavond in vergadering bijeen waren hebben zich twee uur lang beziggehouden met het rioleringsplan. Van het Adviesbureau Bon- gaerts en Kuyper uit Den Haag waren vertegenwoordigers aanwezig. Deze heren heb ben, (uiteraard in een geheime zitting) tal van technische vragen beantwoord. Na afloop deelde de heer Kuyper mede dat het gaat om een miljoenenplan. Dit plan voorziet in een aantal stamriolen in de stad. Er zullen in totaal vier stamriolen komen te liggen, n.l. in de Holterstraatweg-Molenstalweg, in de Esstraat-Huttenwal, in de Arend Baanstraat. Elsenerstraat-Wierdensestraat en in de Karei Doormanstraat. De gemeente streeft er naar om deze vier onderdelen achter elkaar uit te voeren. In de Boomkamp en Hutten- wal is men reeds met de uitvoering bezig. Uiteraard is het de bedoeling het hele stel sel op zo kort mogelijke termijn te finan cieren. Natuurlijk is het grote probleem de financiering zelf. Wanneer het plan eenmaal is uitgevoerd en de stamriolen dus zijn ver zwaard, zal er bij normale regenval van wateroverlast geen sprake meer zijn. Een normaal rioleringsstelsel is echter nimmer berekend op buitengewone regenval zoals één of tweemaal per jaar voorkomt. In dergelijke gevallen kunnen de riolen het water in geen enkele gemeente verwerken. Het raadslid van de Boerenpartij, de heer Averesch, maakte bezwaar tegen de uitkering ineens aan het gemeentepersoneel. „We moeten niet te veel in het kielzog van de regering JAVERESCH - Vrije Boer ...bezwaar tegen uitkering... willen gaan en maar met geld rondsmijten", aldus de heer Averesch. Hij zag de billijk heid van de 2 pet uitkering wel in, maar de noodzakelijkheid betwijfelde hij. Het voorstel om pand Spuitstraat 9 (het voormalige „brandweerhuisje") met ingang van 1 januari te verhuren aan de confec tiefabriek KOVO, wekte weerstand bij enkele raadsleden. De confectiefabriek KOVO moet zijn pand aan de Enterstraat 133 binnenkort verlaten. Het pand Spuitstraat 9 is echter inder tijd verhuurd aan hotelhouder Gijsbers. De heer Gijsbers gebruikt dit pand als opslag plaats voor dranken. Zal het pand aan de KOVO verhuurd worden, dan zal voor de heer Gijsbers een andere oplossing gevonden moe ten worden. De heer Ter Avest (CH-AR) wilde weten waarom het pand ineens aan de KOVO verhuurd is. De voorzitter zei een ontplooiend bedrijf preferent te achten boven een pakhuis voor dranken. De heer Jansen (P.v.d.A.) maakte de raad er echter op attent dat ook de heer Gijsbers al jarenlang een bedrijf uitoefent. Hij wilde voor de heer Gijsbers dan wel een andere oplossing. De voorzitter zegde toe wel eens met de heer Gijsbers te willen praten, doch hij wees de raad erop dat indertijd was gezegd dat de huur aan Gijsbers slechts voor 3 maanden zou gelden. De heer Rmeijers (SGP) vond in deze handels wijze iets onbillijks zitten. „Is het niet moge lijk om er bij Ged. Staten op aan te drin gen voor Rijssen een -perkte industriehal te bouwen", aldus de heer Smeijers. De voor zitter antwoordde dat dit reeds gebeurd was, doch dat het antwoord „neen" was geweest. 9V Het begint er langzamerhand op te lijken, dat het politiebureau te Rijssen een bewaar plaats van rijwielen gaat worden. Sedert ge ruime tijd staan hier een aantal rijwielen, welk aantal dé laatste week tot bijna 20 stuks is opgelopen. Hieronder bevinden zich fietsen van nog zeer goede kwaliteit. Ingezet werd ten verzoeke van de hypothe caire crediteur een woonhuis met erf en tuin Nijverdalscweg 13 groot 5.21 are en wel op 7600. De voorzitter toonde zich echter bereid om voor de heer Gijsbers naar een andere moge lijkheid uit te zien. Het leek erop dat het voorstel de eindstreep zou halen. Toen kwam echter de eer Hodes (KVP) met de sugges tie om het voorstel aan te houden. Hij zag liever dat er voor de KOVO naar een andere oplossing werd uitgezien, zodat de heer Gijsbers kon blijven waar hij was. In ieder geval wilde hij voor de heer Gijsbers een mogelijkheid hebben. De burgemeester nam de suggestie over »n 't voorstel werd aan gehouden tot een volgende vergadering. De reservering van een ton voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis kon niet met een hamerslag worden afgedaan. De heer Woiterink (SGP zag liever die ton gereserveerd voor het rioleringsplan. „Dat zijn twee verschillende zaken", antwoordde de bur g-meester. Deze noemde het raadhuis een zeer tu gen te aangelegenheid. Het provinciaal bestuur had op de reservering aangedrongen en hij zou het onjuist vinden als de raad er niet zijn fiat aanhechtte. De partij- 'genoot van de heer Woiterink, de heer H..ase, noemde het eventueel niet aanne men van dit voorstel een stap terug. Hij stelde de vraag of het nieuwe gemeentehuis groot genoeg is voor het Rijssen na 1980. „Dit raadhuis is opgezet voor een gemeen te van 25000-30000 inwoners. Of het na 1980 nog groot genoeg is, is een onderwerp dat met de deskundigen besproken moet worden en wel op korte termijn. De heer Hodes (KVP) zei dat de suggestie van de heer Woiterink het rioleringsplan niet zou bespoedigen. Met de urgentie van deze zaak was hij het echter wel eens. Het voorstel, reservering van een ton voor het nieuwe gemeentehuis, werd aan vaard met alleen de stem van de heer Woi terink tegen. Het vaststellen van een regeling voor me dische hulp aan verkeersslachtoffers kreeg de bijval van de arts in de raad de heer Oosthoek (CH-AR). Hij vond het hoofdzaak dat er bij verkeersongevallen een arts aanwezig is. De heer Jansen (PvdA) vond dat artsen wel eens moeilijk bereikbaar zijn. Hij zag hier In hotel Spekhorst vond dinsdagavond ten overstaan van notaris F. v. Schoten, de ver koop plaats van een boerderijtje voor de heer Kistemaker uit Enschede. Het boerderijtje werd verkocht voor 19.100 aan mevrouw Masman uit Utrecht. Een perceel grasland voor de heer J. ten Wolthuis aan de Ligtenbergerdijk werd gekocht dcor de heer Lensink voor 9100.- Een onverwacht grote belangstelling trok dinsdagavond de bloemen en plantenexpositie van de leerlingen van de Schildschool, die telken jare in de herfst wordt gehouden. Het initiatief van de heer J. Nijhof, een expositie van werkstukjes uit de natuur is dit jaar door het nieuwe hoofd, de heer W. Kalkman, met groot succes overgenomen. Met zeer groot enthousiasme zijn de leerlingen de laatste week in de weer geweest om de tentoonstelling te doen slagen. En met succes. Naast de stekjes, die in het voorjaar werden meegegeven en nu tot fraaie planten zijn uitgegroeid is er een veelheid van opgemaakte bakjes rtc. te be wonderen. Natuurlijk is er een druk gebruik gemaakt van paddestoelen om het geheel op te fleuren. Boomstronkjes, mandjes, zelfs krui- wagentjes waren zodanig opgesierd, dat het de bewondering van velen wekte. Het toneel was omgetoverd in 'n levend stukj - natuur, met o de achtergrond door het hoofd, de heer W Kalkman geschilderde nieuwe school die tegenover het Hervormd Bejaardencentrum aan de Lentfertsweg zal verrijzen. Al met al bevatte de tentoonstelling meer dan 200 werkstukjes. Er zijn liefst 50 prijsjes toege wezen. een taak voor de kruisverenigingen een onder werp dat al eens eerder in de raad besproken was. ue voorzitter zegde toe de mening van de kruisverenigingen te zullen vragen De heer Hcdes deelde mede, dat heel wat ongevallen door de artsen verhaald kunnen worden op de Rijksverzekeringsbank. Dat was een behoor lijke premie, doch „als de kosten niet ver haald worden kunnen wij inspringen". Dokter Oosthoek stelde dat het verkeers slachtoffer een loontrekkende kon zijn, doch ook een ander. De heer Hodes wilde een restrictie aan het voorstel toegevoegd zien en wel dat de arts van gemeentewege een uitkering zou ont vangen indien er uit andere hoofde geen uit kering volgt. De burgemeester nam deze restrictie over zodat ook dit voorstel een besluit geworden was. Hierna sloot de voo-zitter de vergadering met gratis tiener-brilspeldje De Rijkspolitie te Rijssen heeft in samen werking met haar -ollega's te Markelo een drietal Rijssenaren aangehouden, die zich had den schuldig gemaakt aan z.g. autostroperij in de omgeving van de Friezenberg. Het wa ren de 27-jarige G. T. de 25-jarige A. J. P. en de 19-jarige T. H. Zij werden van bed gelicht en bekenden zich aan stroperij te hebben schul dig gemaa'-* Behalve er vuurbuks, en een lichtbak werden enkele hazen, konijnen en een fazant in beslag genomen. Een jager, die de heren had gesignaleerd, had de politie op de hoogte gesteld. De caféhouder J. L. aan de Enterstraat deed bij de politie aangifte dat bij hem reeds sedert enige dagen een bromfiets onbeheerd stond. De politie heeft zich over de bromfiets „ontfermd". De weekenddienst wordt waargenomen door dokter D Oosthoek, Stationsdwarsweg 63, tel. 2606. (Alleen voor noodgevallen). De dienst der dierenartsen wordt waarge nomen door dokter J. Siebelink, Wierden, tel 05496-1298. De Rijssense huisartsen hebben gezamenlijk eer> brief aan b. en w. \an Rijssen gezonden, waarin gewezen word. op het probleem van de hulp aan verkeerssh offers en gevraagd wordt of een regeling "„vergoeding kosten hulp ve keersslachtoffers" is te treffen. De hulp bij straatongevallen betekent voor de huisartsen meestal een vrij langdurige ver storing van het gewone werk en het ver strekken van verbandmiddelen. Verhaal van de kosten op een IZA of een particuliere ver zekering of op iemand die niet verplicht ver zekerd is, geeft in de meeste gevallen geen moeilijkheden. Wel echter het verhaal op het AZA hetgeen het meest voorkomt. Het AZA beschouwt deze hulp als een waarneming van dc artsen onder elkaar; slechts indien het een slachtoffer uit een an dere gemeente betreft, zou het AZA tot ver goeding willen overgaan. Indien de hulp aan verkeersslachtoffers vanwege de gemeente is geregeld, wordt veelal door de gemeente dan ook van alle verhaal afgezien. Een goed slui tende regeling voor de hulpverlening aan ver keersslachtoffers is het opofferen van enkele verhaalskosten wel waard. Het komt thans ook nog veel voor, dat voor hetzelfde verkeersongeval meerdere artsen worden gewaarschuwd, omdat geen centraal waarschuwingssysteem bestaat. Voor een goe de hulpverlening aan verkeersslachtoffers is 't daarom naar de mening van b. en w. dan ook noodzakelijk, dat deze vanwege de gemeente wordt verzorgd. In de gemeente Hellendoorn bestaat een dergelijke regeling en daar heeft men er goede ervaringen mee opgedaan. Alleen de politie roept daar een arts op: getuigen van het ongeval waarschuwen de politie. Door pu- blikaties in de pers en de gang van zaken in praktijk is het publiek thans volledig bekend roet de regeling. De politie in Rijssen is be reid aan een dergelijke regeling haar mede werking te verlenen. Jaarlijks kan een der artsen bij toerbeurt als eerstaangewezene voor de hulpverlening optreden; eventueel kan er ook nog een plaats vervanger van de eerstaangeweze e zijn. Pas als de eerstaangewezene c.q. de vervanger niet aanwezig is, waarschuwt de politie één der anderen. De vergoeding kan, evenals in de gemeen te Hellendoorn, gesteld worden op 12,50 en wordt omschreven als „onderzoek van en eer ste hulp aan slachtoffer van een verkeerson geval, inclusief verbandmiddelen en het op maken van een rapport". Door de leden van de schaakclub Rijssen werd een onderlinge competitie wedstrijd ge speeld. De uitslag was als volgt: Woolderink-Stoker 0-1, MarraPouw 1-0; Pijffers-Troost 0-1, J. ter HarmselKoedijk 0-1, FidderKieven 1-0. Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 okto ber wordt er in het Jozefgebouw een fancy- faii gehouden. De baten komen ten goede aan de sportverenigingen. Toen de Rijssenaar B. J. G. per bromfiets de middenbaan van de Haarstraat wilde over steken passeerde juist een personenauto be stuurd door M. G. v. B. uit Hellendoorn. De bromfietser reed tegen de linkervoorzijde, van de auto op kwam te vallen en werd zodanig gewond, dat hij naar het P.I. ziekenhuis te Almelo moest worden overgebracht. Beide voertuigen werden beschadigd. Verder bestaat de mogelijkheid het tarief met de helft te verhogen indien de werk zaamheden moeten worden verricht op werk dagen tussen 20 en 8 uur, tussen 's zater dags 13 uur en 's maandags 8 uur, tussen 20 uur op de dag voorafgaande aan een er kende christelijke feestdag of een andere er kende feest-of herdenkingsdag en 8 uur van de dag volgende op de feest- of herdenkingsdag. (De vergoeding wordt dan dus 18,75) B. en w. stellen de raad voor een regeling te treffen door hulpverlening aan verkeersslacht offers. Hoaste alle wekke wordt er Een beroop op oons edoan, Hoaste ginne wekke daw* neet Met de knippe kloar munn stoan. 't Is kollekte op kollekte, 'n Een den hew' nog neet ehad. Of doar kuemp al wier nen aandern, Ze loopt oe de duure plat. Aj non deankt det ik wil skoojern, Um wat geeld, dan hej 't neet good, 'k Vroage vuur 't Roo-Kruus heel vreand'lek Um nen halven liter blood. Gleuwe neet det ik hier vearder Het woerum' hoof oet te leg'n, Woer det blood vuur is, det weet toch Iedereene zol 'k zoo zeg'n. Is het ginnen zeang det 'n meanske Det zoo zeek op berre lig, Duur oons blood, wiej huert het- vaake Nog wier de gezoondhaejd krig. Awwe zelf gezoond zeent, is het Oonze plich noar 't Park te goan, Wee zol het non durven waejgern Hier zin blood vuur of te stoan. Nee, of 'k mos miej stoark vergissen, 't Geet ook dit keer wal wier good, Het Roo-Kruus krig van de meessen Wal nen halven liter blood. Zoo 't miej duch, zal iedereene, Hier de noodzaak van verstoan, Waejneg leu zuelt in oktober,* Dach ik zoo, verstek loatn goan. Bloedafname-avonden op de maandagen 18 en 25 oktober a.s. in het Parkgebouw te Rijs sen. J. ROZENDOM, RIJSSEN. I I I III i i i i i i i u i i i I I :i i; i i i In verband met hun 40-jarig dienst jubileum bij de firma Ter Horst ontvingen 2 werkne mers een koninklijke onderscheiding, n.l. de eremedaille in brons, verbonden aan de Órde v,ao Oranje Nassau. Het waren J, Waanders ür. Stokkersstraat 7, wever en A. van Brussel, Nijverdalsestraat 6, aanknoper. Burgemeester Landweer speldde de jubilarissen de onderschei ding op. Namens de directie voerde de heer H. Jordaan het woord. Hij bood hen een geschenk onder couvert aan en het bedrijfsinsigne. De echtge notes, die ook aanwezig waren, ontvingen bloe men. iiniBii!iiiii(i![aiii>ni:i;:i!iiMitriiiii!iiii:ii!)iiiiiiiiii!iinaiiii'i' iriniüiiiiüi;;»!»* In ons Weekblad van vorige week drukten wij vijf foto-stukjes af. Wij adviseren u dat Weekblad zorgvldig te bewaren. Deze week volgen andermaal 5 fotostukjes. De laatste 5 stukjes drukken wij af in het Weekblad van 8 oktober a.s. De 15 fotostukjes die u dan in uw bezit kunt hebben, dient u uit te knippen en op een stevig vel papier of stuk karton te plakken. Natuurlijk dient dat op plakken in een volgorde te geschieden dat de complete foto weer voor de dag komt. De inzending sluit op 16 oktober a.s. Uw oplossing moet voorzien zijn van naam en adres en ingeleverd worden bij de Adm. Weekblad voor Rijssen, Enterstraat 10, Rijssen. In ons nummer van 23 okt. a.s. plaatsen wij de op lossing en worden de prijswinnaars bekend gemaakt. De prijzen worden in waardebonnen uitgekeerd. De eerste prijs bedraagt 50.- de tweede 25,-, de derde f 12,50, de vierd- 7,50 en de 5e prijs 5,-. ui in ■aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiii:.i::iiiiniittKiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiniiiiiiii)iuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiaiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii{i!iiiti

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1