Bestemmingsplan Oost wekt grote verontrusting STRUIK FOTO-PUZZEI, Invoer van Haflingerpaarden VEERTIG JAAR Programma Volksuniversiteit GESLAAGD Weekblad voor Rijssen voor een moderne BRIL AGENDA extra worden verspreid Succes voor Wilheimina Fordclub opgericht m MEDISCHE DIENST POSTDUIVENN1EUWS Nutsspaarbank Gouden jubilarissen BERICHT voor onze adverteerders op 24 september en op 1 en 8 oktober Uitslag ballonwedstrijd Aanrijding Noar 'n Polder geleden schreef het Vrijdag 17 september 1965 pjP 42e jaargang no. 37 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en RedactieInzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstr. 10 - Rijssen - tel. 2303(05480) - Girono. 1036135 Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting. I If I 5ili woot het propMta*g«gfe 1 V VOOR RUSSEN In opdracht van de firma Roelofs en Haase werden dinsdag en woensdag 2 leslokalen overgebracht van de Banisschool naar de Delleschool. Met het vervoer werden belast de firma Schooten ('n Langn- jan) en de firma Roelofs uit Nijverdal. De lokalen hadden een oppervlakte van 7 x 10 mtr. terwijl het gewicht ongeveer 7 ton be droeg. Onder de vloerbal ken waren 4 stuks stalen balken aan elkaar gekop peld door 2 dwarsbalken. Dit had reeds een gewicht van ongeveer 2 tonVoor en achter reed een kraan- wagen. Uiteraard was bij het vervoer politie-assis- tentie nodig. Het gevaarte was 1 meter breder dan de weg waarover het ver voerd moest worden, waardoor het transport slechts uiterst langzaam vorderde. Veel belangstel ling toonden de kinderen van beide genoemde scho len. In een gecombineerde vergadering van de beide Rijssense Middenstandvergade ringen gaf de directeur van gemeentewerken de heer H. N. Hollander een nadere toelichting over het veelbesproken bestemmingsplan Oost, door de consequenties waarvan vele zakenlie den verontrust zijn. De heer Hollander gaf op duidelijke wijze aan wat de bedoeling van het bestemmings-plan is en vooral elke panden en delen van stra ten in het raam van het ontwerpplan imx' -r verd wijnen. De heer Hollander gaf een interpretatie van de motieven, die de stedebouwkundige hebben bewogen om dit veelomvattende en verstrek kende plan te doen ontwerpen. Mede in verband met de eisen, die de ont wikkeling van het verkeer met zich brengen moest een groot deel van de binnenstad ge saneerd worden. De heer Hollander ging diep in op de ge volgen, die het ontwerpplan met zich zou brengen en wees ook op de toekomstige mo gelijkheden en de ontsluiting van bepaalde gebieden, die in dit ontwerpplan mogelijk is. Spreker gaf ook een nadere toelichting op de mogelijkheid bezwaarschriften in te dienen en behandelde de hiervoor noodzakelijke pro cedure met grote aandacht. Door verschillende aanwezigen werden vra gen gesteld en opmerkingen gemaakt, waar op door de heer Hollander uitgebreid werd ge reageerd. Advertentie De weekend dienst wordt zondag a.s. waar genomen door dokter N. L. J. Zillinger Mo lenaar, Haarstraat 14, tel. 2280. De dienst der dierenartsen wordt waarge nomen door dokter J. Siebelink, Wierden. tel. 05497-1298. 20 september Volksuniversiteit, Maj. v.d. Veer over „Vietnam en Korea" Jeruel. 30 september A.F. V. Aldolem Dia-avond, ei gen werk Eetzaal Hotel Gijsbers. 18 oktober A.F.V. Aldolem Filmavond Eet zaal Hotel Gijsbers. 20 oktober Volksuniversiteit, J. Bakker: Lif tend naar India" Jeruël. 8 november A.F.V. Aldolem Boqdscollectie Neutrale kleuterschool. 12 november Concert Overijssels Philharmo- nisch Orkest Parkgebouw. 19 november Volksuniversiteit, Ds. P. Simoons: „Het Wonder" Jeruël. 30 november A.F.V. Aldolem Eigen-werk- avond. 10 januari Volksuniversiteit, Hoite Kraan: „Een andere wereld" Jeruël. 4 februari A.F.V. Aldolem Bondscollectie Neu trale kleuterschool. 18 februari Volksuniversiteit, Gezagvoerder v.d. Plas: „Een kijkje achter de schermen bij de KLM". Jeruël. 4 maart Volksuniversiteit, Hr. Witpen: „De Kon. Noord- en Zuid-Hollandse Reddings maatschappij". Jeruël. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven) vóór woensdag 12 uur. Met name" werd de vrees gëuit, dat de Enter straat, die in de toekomst een breedte zal heb ben van 22 meter alle sfeer van een winkel straat zal verliezen en het karakter zal krij gen van een drukke verkeersstraat. Dat de Enterstraat als winkelstraat zijn aantrekkelijkheid zal verliezen werd door ver schillende aanwezigen betreurd. Het rigoureuze bestemmingsplan wordt in Rijssen druk besproken en de indruk is ge wettigd. dat er vele bezwaarschriften' inge diend zullen worden. De postduivenvereniging Het Luchtvermaak nam deel aan een wedvlucht op Sittard met 759 duiven. Een gedeelte van de uitslag luidt als volgt: Groep A: 1. H. Ligtenberg 2. H. J. Lankamp, 3. W. Scherphof, 4. H. J. Lankamp, 5. W. ten Hove 6. A. Harbers, 7. W. Sikkelbein, 8. A. Goosen, 9 H J Beltman, 10 H. J. Nieuwenhuis. Groep B: 1. A. J. Harbers, 2. A. J. Dannen- berg, 3. A. J. Dannenberg 4. D. Sprakel, 5. J. van Losser 6. D. Sprakel, 7. J. van Losser 8 G. Wessels 9, ,A. J. Harbers 10 A. J. Tem mink. Groep C: 1. A. ten Hove, 2. J. Nijkamp' 3. J. ter Hamsel, 4. D. J. ten Hove 5. J. ter Harmsel 6. T. Geerling 7. W. J. Goosen. 8. J. ter Harmsel 9. T. Geerling. 10. J. ter Harm sel. De postduivenvereniging De Zwaluw nam deel aan een wedvlucht op Roermond. Een deel van de uitslag luidt als volgt: 1. A. Struik, 2. J. Bakker, 3. H. Broekhaar 4. A. Struik, 5. G. Bargboer. 6. G. Barg- boer 7. H. Ligtenberg 8. H. Broekhaar 9 G. Bargboer 10. J. Pijffers. In de maand augustus werd bij de Nuts spaarbank te Rijssen ingelegd een bedrag van 576,977 en terugbetaald f 307.927. In deze maand werden 108 nieuwe spaarrekenin gen geopend. Maandag herdachten 2 werknemers bij de firma Ter Horst hun 50-jarig dienstverband Ten directiekantore werden ontvangen de he ren J. Rolleman, Dannenberg 51, baas in de kalanderij en J. A. Lohuis, Trompstraat 16, portier. De jubilarissen werden door de heer A. H. ter Horst hartelijk toegesproken. Zij ontvingen een gouden horloge en het gouden bedrijfsinsigne. De echtgenoten, die ook aanwezig waren, werd een bouquet bloemen aangeboden. Gedurende drie weken n.l. zal het WEEKBLAD VOOR RIJSSEN o.m. in Enter en buurtschappen. Opdrachten voor deze uitgaven kunnen wij accepteren tot donderdags 12 uur, voorafgaande aan de dag van ver schijning. Adv.afd. Weekblad voor Rijssen De uitslag van de ballonwedstrijd, die door de speeltuinvereniging „Irene" onlangs is ge houden luidt als volgt: 1. Jan Zwiers (zijn ballon landde in het Itali aanse Bologna). 2. B. Wierbos (zijn ballon kwam tot Bagerns in Oost Duitsland). 3. H. Stegeman (Wurtemberg in Duitsland) 4. D. Teela, Sieg- burg (Duitsland). 40 kaartjes kwamen terug. Voorts werden er nog 20 troostprijsjes beschikbaar gesteld. Op de kruising Rozengaarde-Elsenerstraat had zondagavond laat een aanrijding plaats tussen een bromfietser (J. K. uit Enter) en een personenauto, bestuurd door G. H. uit Nijverdal. De personenauto verleende aan de bromfietser, die op de voorrangsweg reed, geen voorrang waardoor de aanrijding ontstond. Er was alleen materiële schade. Gezien de grote belangstelling, die bestond bij onze vorige foto-puzzel (er kwamen meer dan 800 oplossingen bin nen), hebben wij gemeend weer een fo to-puzzel te moeten brengen, doch nu in een geheel andere vorm. De puzzel is nu als volgt: Wij hebben (in Rijssen) een foto ge maakt (van iets), daarna de schaar er ingezet en de foto verdeeld in 15 onge lijke stukjes'. Gedurende 3 weken wor den er telkens 5 stukjes van de foto af gedrukt. waarna U de gelegenheid krijgt te trachten de foto in elkaar te zetten. In onze uitgaven van 24 september, 1 oktober en 8 oktober worden deze foto stukjes geplaatst. Oplossingen gelieve u als volgt In te zenden: De 15 stukjes dienen opgeplakt en voor zien te worden van naam en adres. Inzenden aan Weekblad voor Rijssen, Enterstraat 10, Rijssen. De inzending sluit op 16 oktober. De volgende prijzen worden toege kend: le prijs f 50,-; 2e prijs f25,-; 3e prijs f 12,50, 4e prijs 17,50; 5e prijs f5,-. De prijzen worden in waardebonnen uitgekeerd, welke besteed kunnen wor den bij onze adverteerders. Adm. Weekblad voor Rijssen. Door de Stichting „Haflingerclub" zal in oktober-november a.s. een aantal hoogwaar dige Haflinger Keurstamboekmerriën uit net Originele fokgebied in Oostenrijk worden aan gekocht. Deze uit Tirol afkomstige kleine en char mante bergpaarden mogen zich, sinds hun ver schijnen hier te lande, in een hoge steeds toenemende belangstelling verheugen en zijn Deze week maakte de V.U. (Afd. Rijssen) haar programma 1965-'66 bekend. Ook dit keer blijkt er weer voor „elck wat wils" te zijn. Wie politiek geïnteresseerd is komt reeds op de openingsavond aan zijn trekken. Reislus- tigen kunnen op 20 okt. gemeten van dia's die Jans Bakker zal vertonen van zijn tocht naar India. Dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn zal ds. Simoons uit Wierden trach- tc^ duidelijk te maken. Dit zal dan zijn op 19 november. Eveneens zijn er avonden georgani seerd in januari, efbruari en maart van het volgend jaar. De bijeenkomsten worden alle gehouden in „Jeruel". De aanvang is steeds gesteld op 8 uur. Gaarne maken wij hierbij het volledige programma bekend. Openingsavond, maandag 20 september Majoor Van der Veer spreekt over Vietnam en Korea. De heer Van de Veer heeft tijdens de Twee de Wereldoorlog enige jaren in Zuid Oost Azië doorgebracht en was later met het Ned. Deta chement in Korea. Door eigen ervaring heeft hij een goed inzicht hoe de politieke verhou dingen in deze gebieden liggen. Woensdag 20 oktober J. Bakker. Liftend naar India. Onze plaatsgenoot Jans Bakker heeft samen met zijn vrouw Wilma liftend een tocht naar India gemaakt. Een verslag hiervan heeft u kunnen lezen in het Weekblad voor Rijssen. In zijn lezing zal de heer Bakker vertellen hoe veel onze maatschappij verschilt van die van India. Jans Bakker heaft o.a. een studie ge maakt van het kastenstelsel. Een grote serie dia's zal zijn lezing begeleiden. Vrijdag 19 nov. ds. P. Simoons. Het Wonder. Ds. P. Simoons uit Wierden zal spreken over „Het Wonder'. Wat is nu eigenlijk een wonder. Wat bedoelt iemand als hij zegt: „Ik heb een wonder beleefd", of „De wonderen zijn de wereld nog niet uit". Raken de wonderen niet eigenlijk hoe langer hoe meer de wereld uit? Maandag 10 januari 1966. Hoite Kraan. Een andere wereld. Oud-rechercheur Kraan van de Amsterdamse Recherche komt uit eigen ervaring vertellen over de achtergronden van de misdaad en waar om mensen tot misdaad vervallen. Dit wordt geen saai politieverslag maar 'n briljante lezing door een vlotte spreker. Vrijdag 18 febr. 1966 Gezagvoerder v.d. Plas. Een kijkje achter de schermen bij de KLM. Gezagvoerder Van der Plas zal trachten een inzicht te geven in wat er allemaal komt kij ken voor, tijdens en na de vlucht met een modern verkeersvliegtuig. Enkele films zullen zijn relaas verduidelijken. Vrijdag 4 maart 1966. Dhr. Witpen. De Kon. Noord en Zuid Hollandse Reddingmaat schappij. Met behulp van een film zal de heer Witpen ons het een en ander vertellen over onze gro te reddingsmaatschappij die hulp verleent aan alls op zes in nood verkerend* schepelingen. voor velen, hoewel sinds 4 jaren over het he le land verspreid, nog volkomen nieuw en een zeldzaam bezit! Wie weet wat de typische, kleine en edele Haflinger als gebruikspaard zowel als rijpaard kan presteren, ontkomt niet aan een gevoel van bewondering voor deze plm. 1.45 m me tende vosjes met weelderige witte manen en lange witte staart. Het ras is ontstaan door paring van kleine koudbloed-bergmerriën met hengsten van Oos terse afkomst. Zo heeft ruim een eeuw ge leden de beroemd geworden Arabische hengst El BEDAVI een grote en veredelende invloed gehad op deze fokkerij en de grondslag gelegd voor het huidige ras. De Haflinger is een klein, stevig en har monisch gebouwd paard met fraaie lange lijnen, goede borstdiepte, droog, zuiver, glas hard beenwerk en beste voeten. Het kleine hoofd met de verstandige levendige ogen en de kleine oren verraden de Oosterse af stamming. De gangen zijn vlot en krachtig. Uiterst sober, zeer vruchtbaar en onvoorstel baar groot is zijn uithoudingsvermogen en zijn prestaties grenzen in verhouding tot zijn grootte aan het ongelooflijke. In de vier voorgaande jaren werden circa 500 Haflinger merriën en enkele hengsten in Ne derland geïmporteerd, waarmede aan de tal rijke aanvragen slechts zéér ten dele kon wor den voldaan. Teneinde aan de wens van vele belangstel lenden tegemoet te komen wil de Stichting nog maals trachten een aantal eerste klas Haf linger merriën aan te kopen en deze onder aantrekkelijke voorwaarden ter beschikking te stellen. Zij die in aanmerking willen komen voor toewijzing van een Haflinger merrie uit de in te voeren collectie - of nadere inlichtingen wensen - gelieven zich ZO SPOEDIG MOGE LIJK te richten tot de Stichting „Haflinger club" Koninginnegracht 43 te 's Gravenhage. Onze oud-plaatsgenoot de heer H. H. Ligten berg, slaagde te Amsterdam aan de V.U., Getjan, Goajt, Garrat en Getheendrek, En ook nog Bats, joa good eroan, Bats van den hoond den zoo hard snorken, x). Dee woln miej in min hemd loatn stoan. Ik kan miej vuursteln det ze dachen, Non mut Jan zelf het mear ees lien, Ze harn geliek, 'k har eur al vaake, Miskien te vaake, al loatn rien. Ik zol dan met eur met noar 'n Polder Woer Bats ne kaste biejn har stoan, Ik wus neet aanders of det was zoo, 't Plan was um zuewn uur vot te goan. Um zuewn uur haaln ze miej heel netjes Van 't hoes op en doar gung het dan, In Nijverdal, dus 't eerste plaesken Woer awwe duurkümm, lean ze an. Garrat, 'n chauffeur, den druenk een boltjen, Tenminste 'k meann det 'n boltjen was, Pas laater moarkng ik, hee har waater En gin janeawer in het glas. Hee druenk doar zes, zuewn gleaskes waater, Ik zear nog: Garrat weet waj doot, Iej munn nog jaang, hee huel zik dikke, Ziej bange Jan, det geet wal good. Ik wur trakteerd, ze warn neet kniepreg, Net wat ik wol det kon ik nemm, Det betje skrik da'k laater duurstun, Det kon 'k doar wal vuur ouwer hemm. Toen wlej wier vot gung, 't was al laate, Zat ik, joa det wil ik wal weetn, Want Garrat ree, hee huel zik dikke, Tot halfweg Riessen ech te zweetn. De hearn dee harn natuurlijk wille Det ze den bak harn oet kunn haaln, Det mog ook wal, z' hebt vuur det grèpke Ne heele reknge munn betaaln. En ikke, 'k kom van allemoaie Nog 't beste vot, 'k heb 't good ehad, 'k Buur ook nog geeld umdet 'k dit varsje Non in de kraante heb ezat. (zie Weekblad van vorige week). J. ROZENDOM, RIJSSEN. Advertentie Op het federatief concours van de Kon. Ned Federatie van Harmonie en Fanfare ge zelschappen te Voorst (Gld) behaalde de mu ziekvereniging Wilheimina een fraai resultaat. Wilheimina, dat op dit concours deelnam aan marswedstrijden behaalde 37 punten, dat het hoogst behaalde aantal betekende. Hierdoor kreeg de Rijssense muziekvereni ging de le prijs toegewezen. Voor de uitvoe ring kreeg het Rijssense korps 9V2, voor klank gehalte 9l/s voor tempo 9 en voor gericht marcheren 9. Het tamboerkorps behaalde ^eveneens een le prijs met 72 punten. Ruim honderd vijf tig Ford eigenaars uit het gehele land waren naar Amersfoort ge togen om de oprichtingsvergadering van de Ne- derlandsche Ford Club bij te wonen. Het voor lopige bestuur bestaat uit de heren A. van Bessem, voorzitter, C. J. Wittekamp, secreta ris, H. P. Doodeman, penningmeester, F. Cle ment en mevrouw C. Parera. Het enthousias me voor deze club, die zich niet alleen met de autosport zal bezighouden maar ook tal van andere activiteiten wil ontplooien, is zeer groot Men verwacht dan ook dat de Neder landse Ford Club binnen enkele maanden de grootste merkenclub van Nederland zal zijn. Het ligt in de bedoeling van het voorlopig bestuur om zo spoedig mogelijk over te gaan tot de oprichting van regionale onderafde lingen van de club. Geïnteresseerden kunnen zich als lid aan melden bij het secretariaat van de club, post bus 6006, Amsterdam. Zaterdagmiddag wordt hier vanwege de Commissie voor het Parkgebouw een Vlie gerwedstrijd gehouden voor schooljongens van 10 jaar en ouder. Maandagmiddag had hier ten overstaan van notaris Schönfeld Wichers de trekking plaats der Verloting, verbonden aan de land- en tuin bouwtentoonstelling. Van de 10 duizend loten waren er ruim 7 duizend verkocht. De hoofd prijs, een motorfiets is gevallen op een der onverkochte loten. In de buurtschap Eisen, nabij Rijssen zijn door een landbouwer bij het graven van zand, urnen gevonden in bizonder gaven toestand] gevuld met aarde en beenderen. Men zoekt ijverig naar meer. Het terrein bevindt zich op betrekkelijk korten afstand van het onlangs door dr. Holwerda gedeeltelijk blootgelegde uamnM,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1