Dr. Albert Schweitzer overleden Te weinig animo JEUGDDRUMBAND „IRENE WORDT OPGEHEVEN bestaat 100 jaar Aldolem Zondagsschool AGENDA BENOEMD GESLAAGD Inspecteurtje spelen en sanering In zwembad achtergelaten INTREDE DS. J. DE LANGE Voor beroep bedankt R.M.C. boudt laatste puzzelrit ZONDAGSDIENST SNORKER1EJE ,A2e jaargang no. 36 Vrijdag 10 september 1965 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en RedactieInzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstr. 10 - Rijssen - tel. 2303(05480) - Girono. 1036135 Advertenties 12 cent per mm Bij contract koiting. Expositie INGEZONDEN Programma Feest van 't gulden jaar Groeiende arbeid V V/V" Op 90-jarige leeftijd is de Elzasser zende ling dr. Mbert Schweitzer, vorige week za terdag in zijn oerwondziekenhuis in Lambare- ne overleden. Het stoffelijk overschot werd reeds volgende middag ter aarde besteld. Met Albert Schweitzer ging een groot weldoe ner heen. De laatste jaren is er -ol kritiek geuit op de toestanden in Lambarene, waar vooral op hygiënisch gebied veel te wensen over zou zijn. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Dp jeugddrumband van de speeltuinvereni ging Irene wordt wegens (te) weinig animo van leden en aspirant-leden opgeheven. Het bestuur van de speeltuinvereniging heeft dit besluit „met groot leedwezen" genomen. Er zijn nog verschillende pogingen in het werk gesteld om te trachten de Jeugddrumband nieuw leven in te blazen. Het is echter niet gelukt. Zonder twijfel zullen velen in Rijssen het besluit van het bestuur betreuren. De jeugddrumband heeft in de 8 jaar van haar bestaan veel sympathie veroverd. De fleu rige en kleurige groep verleende vaak mede werking aan evenementen, optochten etc. en wist enkele keren de naam van Rijssen hoog te houden, als men op concoursen met goede waarderingen, bekroningen en prijzen uit de bus kwam. Diegenen, die op de hoogte zijn van de op richting van de ugddrumband en die weten met welke moeilijkheden deze gepaard is ge gaan, zullen verwonderd opkijken, dat deze jeugddrumband onvoldoende levenvatbaarheid bleek te bezitten. den. Op 4 feb. volgt weer een bondscollectie. terwijl in maart een reclame-avond zal wor den verzorgd. Voor het voorjaar staat een bustocht (met onbekende bestemming) op het programma. Uiteraard zal elke deelnemer zijn foto-apparaat moeten meenemen. In de maand mei zal de A.F.V. Aldolem weer een foto-expositie houden. De foto's voor deze tentoonstelling zullen in april moeten wor- len ingeleverd. Over het formaat zal het be tuur zich nog nader beraden. 20 september Volksuniversiteit. Maj. v.d. Veer over „Vietnam en Korea" Jeruel. 20 oktober Volksuniversiteit, J. Bakker: Liftend naar India" Jeruel. 8 november A.F.V. Aldolem Bondscollectie. 12 november Concert Overijssel Philharmo- nisch Orkest Parkgebouw. 19 november Volksuniversiteit Ds. P. Simoons „Het Wonder" Jeruel. 10 januari Volksuniversiteit, Hoite Kraan: „Een andere wereld" Jeruel. 4 februari AFV Aldolem Bondscollectie. 18 februari Volksuniversiteit, Gezagvoerder v.d. Plas: „Een kijkje achter de schermen bij de KLM" Jeruel. 4 maart. Volksuniversiteit Hr. Witpen: „De Kon. Noord en Zuid-Hollandse Reddingsmaat- schappeij" Jeruel. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschieden op het gemeentehuis, afdeling Algemene Za ken. Kamer 7 (boven) vóór woensdag 13 uur, De bij de Ned. herv. gemeente alhier be roepen predikant, ds. J. de Lange van Zeist hoopt op zondag 3 oktober a.s. zijn intrede te doen in de middagdienst in de Schildkerk, na vooraf in de morgendienst (Westerkerk) te zijn bevestigd door ds. C. Vos van Gouda Ds. J. Vos Ned. herv. predikant bedankte voor het beroep naar Oosterwolde. De heei J Hflalboom te Ede werd benoemd tot onderwijzer bij een der scholen onder be heer staande van de vereniging tot het stich ten en instandhouding van scholen met de Bijbel te Rijssen. De Rijs se Motorclub organiseert op woens dag 15 sept. a.s. haar laatste puzzelrit dit seizoen. De ~*art is 's ave s om ha1f acht aan de veemarkt. De rit staat open voor auto's motoren en bromfietsen. Aangezien in het don ker gereden moet worden, hebben de organi satoren neend er een eenvoudige puzzel- tocht van te moeten maken. De oriërterings- punten zullen dan ook vrij gemakkelijk door de deelnemers gm-ondm kunnen worden. De medische zondagsdienst wordt zondag a.s. waar-genomen door dokter D. Oosthoek Stationsdwarsweg 63 tel. 2606. De dienst der dierenartsen ordt waargeno men door dokter J. P. van Nouhuys, Rijs n, tel 2487 Bats wür wa1-' hi wat snorken Dina toch, Bats stotn eur an, Zee, half wakker, goojn zik umme, Mear het snorken gung vedan. Bats kneep Dina is in 'n nueze, Een gesnork as van n~n big'n. Bats kneep harder, zee, kloar w'-ker, Non wat hej, loat miej toch lign'g. Dina skaejt toch oet te snorken, 'k Zin het non toch earlke zat, Ik doo zoo gin ooge dichte, Mear meteen zat Bats op gat. Want hee huern nop aajt det snorken, Nee doar kon hee niks van snapn, Bats treuk 't lech an en toen zag hee Ook meteen wee of 't um lapn. Hee zag 'n hoond den rusteg snorkend, Laank oet vuur het berre lear, Beste )eu, 'k vertel neet vearder, Nee, ook neet wat Dina zear. koos nieuw In de laatst gehouden raadsvergadering heeft wethouder Goosen zich van zijn zwakke zijde laten zien. Nu hij niet weet hoe hij het var kentje moet wassen valt hij kwaad uit tegen raadslid Averesch. De voorzitter praat van „Inspecteurtje spelen" en „het lijkt wel op verkiezingspropaganda". Dit is een zwakke uitdrukking, hetwelk de heer Averesch een grote eer is. Het zijn niet de slechtste vruch ten waar de wespen aan knagen. Waren er in de week maar meer inspecteurtjes. De heer Averesch heeft toch onder ede verklaard dat hij de belangen van de gemeente en ingeze tenen zou behartigen, en dat hij zich aan die eed houd, is hem te prijzen. Dat hij zich ter plaatse van de wantoestan den wil overtuigen kan b en w hem toch niet kwalijk nemen; raadslid Averesch heeft in de week nog gespeeld voor inspecteurtje. He* is nog niet zo heel lang geleden dat er zondags twee raadsleden voor inspecteurtje speelden, maar dan voor eigen belang. Omdat wethoider Goosen praat van leken, was het wel eens goed dat er meerdere raadsleden zich van de wantoestanden overtuigden. En dat de heer Ter Avest opmerkte „u moet niet op de stoel van b. en w. gaan zitten" is belache lijk. Dat was zeker om b en w te behagen; had de heer Averesch op de stoel van b en w gezeten dan was het hem zeker vanaf het gemeentehuis opgevallen, dat het daar op het S'bild met het verkeer ook niet in orde is. Ondanks de aankoop van het zeer dure „Hotei de Kroon" is het gevaar hier zeer groot Middags wordt hier het verkeer door de politie met verkeerslichten geregeld En 's avonds tussen 5 en 6 uur, wanneer het ver keer eel drukker is, dus het gevaar veel groter, dan schijnt zulks overbodig. Was het niet dringend nodig dat zo'n gevaar lijk punt automatisch werd beveiligd? Toer. er vergaderd werd over zomerhuisjes en kampeerterrein, en de heer Ter Avest mei het wijze voorste' kwam ten z.o. van het zwembad was het weer mis. De voorzitter moest het houden voor wande laars, en wethouder Goosen een groot voor stander van het Noorderbos (hetwelk de grootste onzin is) hield dit terrein liever vooi 'n kaatsheuveltje in het klein. Misschien denkl wethouder Goosen nog eens lekenburgemees- ter van Kaatsheuveltje te worden. Het is zo lammer dat sommige raadsleden, die voor stander zijn van het plan Ter Avest, maar om het de heer Leupen niet moeilijk te maken. zich maar bij het plan Noorderbos neerleggen Zulke raadsleden kiezen de weg van de minste weerstand. De heer Leupen mag dan een bekwaam stedebouwkundige zijn, maar met dit grootse plan heeft hij zich bij de mees te ingezetenen stinkende gemaakt. Door enkele regels uit het Weekblad van Rijs- ;en van 27 augustus „Stroom van bezwaar- chriften verwacht", is een aantal Rijssena- en, vooral zakenlieden de schrik om het hart ;eslagen. Het gemeentebestuur heeft toch onder ede ■rklaard dat zij de belangen van de gemeen- e en alle ingezetenen zouden behartigen. En niet dt mensen de schrik op het lijf e jagen, (dat stinkt naar dictatuur). Was het \iet beter orr, eerst alle wantoestanden in de .emeente uit de weg te ruimen? En dan la- er op bescheiden schaal het saneringsplan door te voeren, dat in billijk overleg zo min mogelijk het paardemiddel toe te passen? Wanner we alle wantoestanden, in het ver leden gemaakt op de keper beschouwen, dan denk ik soms: „De gemeenteraad heeft vaak, als het de belangen van de gemeente betrof, de ogen van achteren en niet van voren ge had". Een boer en tuinder worden verplicht om de 3 jaar aardappelen te verbouwen vanwege de aardappeimoeheid. Was het niet gewenst om onze oude gemeenteraad, bij de volgen de verkiezing te vervangen door nieuwe man nen, eerlijk ijverig en oprecht, geen jaknik kers? Want onze huidige gemeenteraad lijdt aan gemeenteraadsmoeheid. H. Averesch, Oosterhofweg 45 RIJSSEN. In café Struik hield de amateurfotografen- vereniging Aldolem haar jaarlijkse leden vergadering. In zijn openingswoord zei voor zitter YY'esterik dat er geen „kabinetscrisis" was, doch dat het huidige bestuur van mening was eens plaats te moeten maken voor „ver se" krachten met misschien nieuwe ideeën. Met algemene stemmen werd het nieuwe be stuur gekozen, bestaande uit de heren; H. de Goeyen voorzitter, G. J. v.d. Maat secre taris, J. v.d. Maat penningmeester, J. Nij- kamp en J. Nij veld leden. In gloedvolle bewoordingen sprak hierna oud-voorzitter Westerik de nieuwe voorzitter toe en betrok hierin uiteraard het gehele nieuwe bestuur. Spreker verwachtte ook van dit be stuur een democratisch beleid. Voorzitter De Goeyen deelde mede dat er helaas weinig animo was geweest bij de leden om als bestuurslid zitting te nemen. Met pijn en moeite was het gelukt een nieuw bestuur te vormen en hij dankte de leden die zich hier voor beschikbaar hadden gesteld. Hierna maakte de heer De Goeyen het pro gramma voor het komende seizoen bekend. In oktober zal foto Zandvoort voor de leden van Aldolem en introducé's een filmavond ver zorgen met oude films over Rijssen, o.a.; de bevrijding van Rijssen en Rijssen 700 jaar stad. Op 8 november volgt de bespreking van een bondscollectie. Eind november is een avond gepland voor het bespreken van foto's eigen werk. Deze foto's kunnen op iedere willekeuri ge contactavond worden ingeleverd. Medio januari 1966 staat een spreker over fotografie op het programma. Wie deze spre ker zijn zal, wilde het bestuur nog geheim hou- Een herdenkingsdienst in de Westerkerk zal dit jubileum besluiten. De vereniging heeft dit eeuwfeest aangegrepen als een gelegenheid om door acties het zondagsschoolwerk te ver sterken. Onder de naam „FEEST VAN 't GULDEN JAAR" wordt reeds deze maand met de bijzon dere activiteiten begonnen. De leiding van de NZV wil graag twee fondsen vormen, die elk een verschillend doel beogen: 1. Het eerste fonds moet het vormingswerk van de vereniging ondersteunen, waar door tegenwoordige en toekomstige me dewerkers instructie en onderricht zullen kunnen ontvangen, zodat het zondagsschool werk volledig aan de eisen van deze tijd kan beantwoorden. 2. Het tweede fonds moet kinderen in andere landen dienen. In overleg met het kinder fonds van de Unicef zullen projecten wor den uitgekozen, waar de inkomsten van dit fonds hulp kunnen bieden. Naast deze fondsvorming komen er moge lijkheden voor de kinderen, om aan wed strijden mee te doen en werkstukken te ma ken, die later tentoongesteld kunnen worden. De titel „FEEST VAN 't GULDEN JAAR" is om twee redenen gekozen. Men wil graag voor beide fondsen een gulden per kind bij eenzamelen, zodat een belangrijk bedrag voor de beide doeleinden beschikbaar komt. Bo vendien doet de gulden denken aan de honderd jaren, die de NZV nu heeft bestaan. Voor het Zoals ieder jaar het geval is, zijn er in het zwemseizoen ook dit jaar vele „gevonden voorwerpen", genoteerd. In het algemeen kunnen de artikelen onder het hoofd „zwemattributen" worden onderge bracht. Achtergelaten werden b.v. badpakken, handdoeken, badmutsen, en kledingstukken als hemdjes, sokjes, schoenen. De eigenaren kunnen zich bij de badmees ter melden om hun eigendommen weer in ont vangst te nemen. Te Utrecht slaagden voor het diploma coupeu- ze mej. G. Ooms, Enter, voor costumiëre de dames J. Wassink, G. Paalman, D. Lug- genhorst, M. Bronsvoort, H. Boode, G. Roe- terdink, J. Podt, M. Stegeman, allen te Hol ten, H. Achteresch, Enter, H. Visscher en J. Baan, Rijssen. Voor tailleuze slaagden de da mes J. Kolhoop, Enter, H. Rotman Eisen, C. Baan Rijssen en G. Freië, Nijverdal. De candidaten werden opgeleid door mode vakschool D. Wessels-Nijland te Rijssen. eerste fonds hoopt men giften van kerken en particulieren te ontvangen, terwijl voor het tweede fonds vooral de kinderen actief zullen worden ingeschakeld. Het bureau van de NZV stelt daarvoor allerlei materiaal ter beschikking, dat met een kleine winst kan worden ver kocht ten bate van dit fonds. Het werk van de NZV groeit steeds. Er zijn ruim 13.000 leden, die allen het maandblad „Kind en Zondag" ontvangen, waarin uitvoeri ge instructies zijn te vinden voor de wekelijkse zondagsschooluren. Tot voor kort was het bu reau gehuisvest in het perceel Bloemgracht 79, dat in 1869 doo^ een zondagsschoolleid ster aan de vereniging is nagelaten. Daarnaast is nu ook een nieuw pand aan de Bloemgracht 65 in gebruik genomen, na volledig te zijn gerestaureerd. Het vroegere bureau kan nu geheel gebruikt worden voor het vormings werk. In het najaar belegt de vereniging over al in het land regionale conferenties. Plaat selijk wordt veel medewerking aan allerlei avonden en cursussen gegeven. De zondags scholen worden door 400.000 kinderen bezocht. bestuur Deze foto werd gemaakt toen de jeugd drumband precies één jaar oud was. Trots poseerden de jeugdige muzikantjes met hun instrumenten en nieuwe uni formen voor de camera. Door giften, gaven en subsidies was de band keurig geüniformeerd, men was in het bezit van uitstekend (zeer kostbaar) materiaal en het had er de schijn van, dat vele jeugdige Rijs- senaren het lidmaatschap van de band zeker zouden ambiëren. Het is echter allemaal tij delijk gebleken. De laatste tijd bleek de animo voor de repetities zo gering, dat het voor de instructeur de moeite niet meer loonde. De oorzaak van de teruggang zoekende con cludeert men thans, dat de periode waarin men niet de beschikking had over een club lokaal, wellicht te lang is geweest. Er was geen gelegenheid te repeteren en de belang stelling liep steeds meer terug. Het kostba re materiaal zal voorlopig nog onder beheer van het bestuur blijven, dat ongetwijfeld als nog pogingen zal doen de band nieuw lever in te blazen. Op 23 oktober a.s. is het precies honderd laar geleden, dat de Nederlandsche Zondag school Vereniging werd pgericht. Dit feit zal op bijzondere wijze worden herdacht. Duizen den leiders en leidsters uit alle delen van ons land worden op 3, 4 en 5 juni 1966 in het RAI-gebouw te Amsterdam verwacht, waar voor een speciaal programma is voorbereid, Trots marcheerde de jeugddrumband „Irene'' door de straten van Rijssen. We schreven 11 juli 1962 en „Irene" vierde haar eerste lustrum met een nationaal concours dat werd gehouden in het volkspark. Helaas behoort dit kleurig tafereeltje voorgoed tot het verleden tenzij zich voldoende leden melden om de drumband nieuw leven m te blazen. Het zou zo jammer zijn dat, na de indertijd bloeiende wandelsport vereniging, nu ook de jeugddrumband gedoemd is te verdwijnen wegens gebrek aan animo.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1