RAAD RIJSSEN Wethouder Goossen: U houdt het werkvolk van het werk af STRUIK Oud-Rijssenaar naar de kansel Ontstemming Sloop begint maandag Races bromfietsen Benoeming onderivijzeres Natuurschoon Brieven in discussie Personeel Nijhuis op reis Vliegerwedstrij d Regen spelbreker Schapenfokdag VEEMARKT RIJSSEN TERUG NAAR OOSTENRIJK voor uw BRILMONTUREN Jubilea bij Ter Horst Internationale najaars- beurs te Utrecht Het ivordt er ival aans Geslaagd voor zwemdiploma MEDISCHE DIENST Vrijdag 3 september 1965 ^42e jaargang no. 35 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480)Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting WEEKBLAD VOOR RUSSEN TJ houdt het werkvolk van het werk af, u bemoeit zich met zaken, die u niet aan gaan, ik pas er voor om mannetje van détails te gaan spelen, aldus wethouder Goosen in zijn fel verweer tegen het raadslid van de Boerenpartij de heer Averesch. Deze kwam n.l. op het einde van de raadsvergadering woensdagavond met de veronder stelling en aantijging, dat de wethouder met alles op de hoogte diende te zijn. Ook burgemeester Landweer was van mening, dat de heer Averesch de verkeerde kant uitging. U moet niet voor interne inspecteur spelen. De heer Averesch had namelijk gewezen op de economische wijze van afvoering van rioolbuizen op de Watermolen. Hij was met een chauffeur van een vrachtwagen meegereden om zoals hij zei het geheel beter te kunnen overzien. Ook de heer Jansen wees erop, dat een wethouder niet alles kan weten en overal verstand van hebben. Bovendien, aldus de heer Goosen wist u waar de fout zat en ook dat het geen verlies tot gevolg had. Het lijkt wel op verkiezingspropaganda, aldus de voorzitter. Dat het wegdek van de Telgendijk vol ga ten zit, waarop de heer Averesch had gewe zen werd verder niet gereageerd. De vele kritiek, die de heer Averesch deze avond had geuit was hiervan waarschijnlijk wel mede oorzaak. Zo had hij ook aangedrongen op de Vrije boer Averesch .contra weth. Goosen plannen rond de Akkerdijk en Middel veen en op de afbraak van een woonhuis op de hoek Weyerdsteeg-Haarstraat, waarover voor dien door de raad reeds uitvoerig over ge discussieerd was. Met ontstemming nam de raad kennis van het feit, dat de Nieuwe Begraafplaats als speelplaats gebruikt zou worden. De voorzit ter zegde toe te waken tegen baldadigheid. De heer Haase maakte aanmerkingen op de opslag van oud ijzer etc. bij een woning in de Noachstraat, waar sinds kort een koopman in lompen en oud ijzer gehuisvest was. Wet houder Goosen merkte op, dat het hier een noodgeval betrof, maar dat deze koopman zijn erf niet als opslagplaats als zodanig mag gebruiken. De heer Jansen uitte zijn ontstemming over de lange duur van de werkzaamheden aan de Bleekstraat in de buurt van de garage van de ROBA etc. De voorzitter gaf als reden het slechte weer. Wethouder Goosen had in dit verband nog gewezen op de werkzaamhe den in de Mors, waar de aannemer 2 maanden uitstel had gekregen vanwege het slechte weer We doen alles om een vlotte gang van za ken te bevorderen, merkte de voorzitter dien aangaande tot slot van deze discussie op. Het slopen van een half pand op de hoek Weijersteeg-Haarstraat vindt zijn oorzaak in het feit, dat met de heer Brinks geen over eenstemming kan worden verkregen. Deze stelt als eis, dat hem op dit punt of in de buurt hier van gelegenheid moet worden gegeven voor de bouw van een nieuwe woning hetgeen hem niet kan worden toegezegd. Dit bleek uit het antwoord van wethouder Goosen, toen door diverse raadsleden was gewezen op de onoog lijke situatie daar ter plaatse. Maandag zal met de sloop worden begonnen. De heer Pluimers vroeg een terrein aan te wijzen voor het houden van races voor brom fietsers. Op de vraag van de voorzitter „weet u er een?, zegde de heer Pluimers toe zich hiervoor gaarne in te willen spannen". De heer Haase vroeg zich af of de raad hieraan mee moest werken en of dit wel ge oorloofd was. Wethouder Scholman vond dit nodig om de straat te ontlasten. In de vacature onderwijzeres aan de Schild- school werd voorzien met de unanieme stem ming van de raadsleden van mej. J. M. B. Nij- dam te Zuidwolde. De heer Wolterink hd bij de stukken niet de godsdienstige richting van de sollicitanten aangetroffen. Na de mededeling van wet houder Scholman, dat 't doopleden van de Ned. hervormde kerk waren merkte de heer Jan sen op, dat het toch niet voor sollicitanten verplicht was het Kerkgenoodschap op te ge ven. Dit gaf even aanleiding tot misverstand tussen bovengenoemde raadsleden. De heer Hodes vond alleen belangrijk of het een goede leerkracht was en niet het kerkgenootschap. Het verzoek van de heer F. Moekate een caravan te mogen plaatsen op een eigen per ceel vond geen genade in de raad, althans niet bij de meerderheid. De heer Hodes vond dit een bijzonder geval, het Is geen openbaar terrein. De heer Averesch zag moeilijkheden, aangezien in het geval de raad haar fiat zou geven meerderen een verzoek hiertoe zou den indienen. Het natuurschoon zou er door bederven en ook was hij tegen het plaatsen van zomerhuisjes. De heer Averesch zag ook moeilijkheden in de toekomst. De heer Jansen wilde wel eens de bijzondere gevallen weten, die ontheffing konden krijgen. De voorzitter noem de b.v. 'n geval van ziekte. De heren Hodes en Geuzendam verklaarder) tegen het voor stel van het college te zijn. Verder ging de raad akkoord met een wij ziging in het sportveldencomprix. Een brief van de heer H. J. Overweg om toestemming voor de bouw van een garage, waarover de raad discussieerde, had tot ge- De werknemers van het Rijssense aanne mersbedrijf B. J. Nijhuis N.V. maakten za terdag hun jaarlijks uitstapje, dat in alle op zichten een gevarieerde uitgaansdag is ge worden. Aan de reis namen 660 werknemers (met hun dames) deel, die vervoerd werden in 17 com fortabele OAD bussen. De bussen vertrokken uit verschillende plaat sen (Rijssen, Enschede, Hardenberg en Mep- pel) en kwamen samen bij de Posbank in Arnhem. De organisatoren hadden als eerste deel van de eigenlijke reis een puzzelrit op het pro gramma gezet, waaraan door chauffeurs en passagiers werd deelgenomen. De tocht voerde door de Betuwe en kreeg door de activiteiten, die moesten worden on dernomen, een levendig element. Er moesten tal van opdrachten worden uit gevoerd, waarvan de opdracht een half pond gras aan de finish te deponeren gemakkelijk leek, maar in de praktijk toch nog de nodi ge moeilijkheden scheen op te leveren. De finish van de puzzelrit en van het eer ste deel van de reis was in Ouwehand's die renpark in Rhenen, waar gepauzeerd werd. Om 2 uur n.m. zette de lange file auto bussen zich weer in beweging om een (prach tige) rit te mal-°n over de Veluwe, met als voorlopig einddoel Zwolle, waar gewinkeld kon worden etc. In de Zwolse straten bleef het grote ge zelschap uiteraard niet onopgemerkt. Tot slot werd gereisd naar Emmeloord waar in restaurant Voorhuis een voortreffelijk diner werd gebruikt. In Plan Zuid wordt morgen (zaterdag 4 sep.) weer de jaarlijkse vliegerwedstrijd ge organiseerd. De wedstrijd vangt aan om half tien en tegen een inleggeld van 50 cent kan ie dereen meedoen. De organisatoren hopen dat er dit jaar meer deelnemers zullen zijn dan voorgaande jaren. De wisselbeker werd vorig jaar gewonnen door Borkent jr. Verder zijn er diverse mooie prijzen te winnen. volg dat de voorzitter toezegging deed deze kwestie op een tot voor beide partijen aan- baardbare oplossing te brengen. Ook over de brief van een aantal bewo ners van de Wijnand Zeeuwstraat en Wilhel- minastraat omtrent moeilijkheden bij aanleg van een voortuin en een trottoir kwamen de tongen nog even los. De voorzitter deelde ten slotte mee het stuk terug te nemen voor een nauwkeuriger onderzoek. Een brief van de heer Baan over waterover last na 16 augustus bracht de heer Averesch in het geweer voor de getroffenen een schade vergoeding te bepleiten. De heer Jansen was bevreesd, dat dan ook misschien nog ande ren zouden komen, die ook last hebben ge had van het rioolwater. De heer Averesch vroeg op korte termijn maatregelen. We moeten de oorzaak opspo ren Wethouder Goosen merkte dienaangaande op, dat door deze grote regenval de Gemeente niet aansprakelijk kan worden gesteld. Hij wees in dit verband op een dergelijk pro ces, dat in Amsterdam tegen de gemeente is aangespannen en door de gemeente is gewon nen. Bovendien „waar beginnen we en waar eindigen we". Alles wat we kunnen, stellen we in het werk. We kunnen wel eens gaan in formeren bij de Ver. van Ned. Gemeenten. De heer Averesch bleef er bij, dat het een De schapenfokkerij heeft de laatste jaren een grote vooruitgang doorgemaakt in Twen- the. Dat is in niet geringe mate te danken aan de activiteiten van de vereniging Texels Scha penstamboek voor Overijssel. Niet alleen kwantitatief is de laatste jaren een grote vooruitgang in de schapenhoude rij te constateren ook de kwaliteit is belangrijk verbeterd, hetgeen o.a. werd bewezen dooi de successen die Twentse Schapenfokkers op de landelijke tentoonstelling te Den Bosch wisten te behalen. Een van de hoogtepunten voor de schapen houders is de jaarlijkse fokdag, die tijdens de 14 daagse veemarkt in Rijssen wordt gehou den. Hier komen de Twentse schapenhouders samen met het beste materiaal, die dit jaar door 8 keurmeesters worden beoordeeld. Vooral aan het oordeel van de bekende ex pert Dr. Grashuis wordt door deskundigen veel waarde gehecht. De fokdag wordt dit jaar gehouden op maandag 13 september. Ook dit jaar bestaat er veel belangstelling voor. Niet minder dan 300 inzendingen, ondergebracht in 28 rubrie ken, zullen op de veemarkt worden opgesteld. Ook voor niet schapenhouders is deze fok dag interessant omdat er prachtige dieren te bewonderen zijn, terwijl de fokdag ook als een uitermate geschikte gelegenheid wordt be schouwd voor aankoop van voortreffelijk ma teriaal. Aangevoerd: Runderen 18, Varkens 1006 to taal 1024. Prijzen: 6 vette koeien van 4.- tot 4,40 per kg. slachtgewicht, 8 melk- en kalfkoeien van f 950 tot f 1100 per stuk, 2 pinken van 700.- tot 850.- per stuk, 2 graskalveren van 350.- tot 450.- per stuk, 19 drachtige zeugen van 325.- tot 375.- per stuk, 987 biggen van 62.- tot 75.- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel traag, prijzen met neiging tot dalen, Zeugen: Han del kalm, prijzen staande. Biggen: Handel vlot prijzen oplopend. De Weense kinderen uitgezonden door een Oostenrijkse kinderorganisatie met mede werking van de Nederlandse stichting „Men sen in Nood" hebben een prachtige vakantie van 8 weken in Rijssen doorgebracht. Maan dagmiddag vertrokken ze weer naar hun „Hei mat". Zowel voor de tijdelijke pleegouders als voor de kinderen was het afscheid even moei lijk, maar hieraan was natuurlijk niet te ont komen. De kinderen vertrokken zwaar bepakt en in een uitstekende lichamelijke conditie en het was hun aan te zien, dat de vakantie in Holland hen goed had gedaan. De kinderen vertrokken in eerste instan tie naar Venlo vanuit welke plaats een extra trein werd geformeerd naar Wenen. Advertentie Steeds de nieuwste modellen. Korting van alle ziekenfondsen. fout in de riolering was. Als leken komen we hier niet uit, aldus de heer Goosen. De heer Haase zag gaarne, dat reeds nu advies werd gevraagd bij een adviesbureau hetgeen werd toegezegd. Vooraf had de voorzitter reeds meegedeeld, dar ir. Kuyper van het ingenieursbureau Noor man op 28 september een exposé zal geven over de riolering te Rijssen en wel om half acht voor de raadsvergadering. Bij het begin van de zitting had de raad op voorstel van de voorzitter een invitatie aanvaard tot he' brengen van een bezoek aan de Duitse plaats Borghorst op vrijdag 24 september a.s. Dinsdag is in Den Haag op het Hob- bemaplein een trein in botsing gekomen met een moderne tram van het PCC- type. Een baby moest vaar het ziekenhuis Zuidwal worden overgebracht. De materiële schade was aanzienlijk. Voor een 2-tal werknemers van Ter Hor», en Co NV was het een bijzondere dag toen ze hun gouden dienstjubileum bij deze onder neming herdachten. Het waren de heren E. J. Harbers, J. ter Horststraat en H. J. Ligten- berg, Banisweg. De heer A. H. ter Horst sprak de gouden jubilarissen in hartelijke bewoordingen toe 'en dankte hen voor de wijze waarop ze zulk een lange reeks van jaren hun werk in dienst van Ter Horst en Co hadden ver richt. De heer Ter Horst bood de jubilarissen een gouden horloge en het ere-insigne 50 jaar trouwe dienst aan. De heer L. Ligtenberg Haarstraat 68 vier de zijn 40-jarig dienstjubileum bij Ter Horst en Co. Deze jubilaris werd toegesproken door de heer H. Jordaan, die hem feliciteerde met 'zijn jubileum en hem bedankte voor de trouwe wijze waarop hij zijn werk bij Ter Horst en Co gedurende 40 jaar had verricht. De heer Ligenberg ontving een cadeau onder ;ouvert en het ere-insigne 40 jaar trouwe dienst. De a.s. Internationale Najaarsbeurs, die van 6 tot en met 14 september a.s. wordt gehouden, geeft het traditionele beeld van gebruiksgoe deren van 1271 firma's uit binnen- en buiten land te zien. Bovendien wordt gelijktijdig met deze Najaarsbeurs de vakbeurs voor woningtex tiel Inter Decor gehouden, op de verdieping van de Julianahal aan de Graadt van Roggen- weg. De Najaarsbeurs, die een netto expositie oppervlakte van bijna 20.000 m2 in de Vreden- burggebouwen beslaat, zal een overzicht ge ven van produkten van 13 verschillende bran ches. De vakbeurs Inter Decor beslaat een net to expositie-oppervlakte van 5050 m2. De Internationale Najaarsbeurs en de vak beurs voor woningtextiel „Inter Decor" zijn dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur. Zondag 12 september zijn beide beurzen gesloten. Doar stoat groote plann op staapel, As dee nog ees duurgoat, wordt 't Oole Riessen wal veraandert, Ouwer joarn of al binnkort? Spuit- en Sikn- en Weawerstroate, Joa tot an het Hangerad, 'n Haang en ook de Eanterstroate, Maakt ze as het duurgeet plat. Vot met al dee huuz' en weenkels, Is het earlke neet altee, Zoo ze zeg'nt dan is het nuedeg In verbaand met 't drok verkeer. 'k Kan miej vuurstel det er vuile Leu neet ouwer zeent te sprekng, 't Is ook wat as ze oew huusken Op nen goon dag ofgoat brekng. Dieks den zeg wal: och dan doot toch Oons de taane neet mear zear, Nee um neet, ik weet toevallig, Dieks den hef gin taane mear. Mear of 't korter doert of lenger, 't Zal toch wal ne keer gebuurn, Of 't mag wean det ze in Zwolle Disse plann neet good kuent kuurn. Mear det zal wal, want ik deanke, Of deank ik miskien verkeerd, Det de hearn dee disse plann maakng, Ees wal good hebt informeerd. Ik weet neet of 't good of slach is, 'k Zin te dom det te bekiekng, Of dee hearn het wal kuent, 'k weet 't neet, Det zal wal as 'tkloar is bliekng. J. Rozendom. Rijssen. Zaterdag legden een aantal zwemmers en zwem sters de proef af voor de drie hoogst te be halen diploma's. Voor het F. diploma slaagden Mal. G. Baan en de heer J. Schreuder. Voor het D-diploma De dames M*j. D. Mark voort, E. de Lange, A. Sanderm? en J. Har bers en de heren H. Brand, W. ganders, H. Nijkamp en G. Goosen. De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dokter L. Kunst, Wierdensestraat 77 c, tel. 2204. De dienst der dierenartsen wordt waarge nomen door dokter J. Siebelink, Wierden. tel. 05496-1298. Onze vroegere plaatsgenoot, Gerrit Jan van den Noort, thans kandidaat te Capelle aan den IJssel zal op dinsdagavond 7 sep. a.s. in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Rot terdam aan de Boezemsingel, zijn intrede doen als predikant van de Geref. Gemeente van Capelle aan den IJssel. Gerrit Jan van den Noort werd op 29 augus tus 1928 geboren en woonde in de Esstraat. Na is lagere school bezocht hij van sep. 1940 t.m. juli 1944 de Chr. ULO-school te Rijssen. Hij is twaalf jaar werkzaam geweest bij de Ne- derlandsche Bank, waarvan vijf jaar in Al melo en zeven jaar in Enschede. Tijdens zijn verblijf te Enschede volgde de heer Van den Noort een schriftelijke cursus voor onderwijzer. Na het behalen van de on derwijzersakte werd hij benoemd aan de her vormde school te Rouveen. Na ruim vier jaar vertrok hij naar Barneveld en werd onderwij zer aan de Ds. J. Franjeschool van de Geref. Gemeente aldaar. Twee jaar geleden vertrok Gerrit Jan van den Noort met zijn gezin van Barneveld naar Capelle aan den IJssel. Hij studeerde enige jaren aan de theolo gische school van de Geref. Gemeenten te Rotterdam, waar hij op 22 juni van dit jaar zijn kandidaatsexamen aflegde en beroep baar werd verklaard. Op 16 augustus werd kandidaat Van den Noort voor de classis Rotterdam peremtoir geëxamineerd en toegelaten tot de dienst des Woords en tot de bediening der Sacramenten in de Gereformeerde Gemeenten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1