Stroom van bezwaarschriften verwacht Sanering oost. deel van binnenstad zeer ingrijpend Oostzijde Oranjestraat valt ten offer aan sanering 25 .JAAR IN OVERHEIDSDIENST Jubilaris Strijker groot voorstander van Christelijke vakorganisaties B. en W. weigerden standplaats vergunning voor caravan Aan val uit schommel overleden Ondersehheiding Straatmaker krijgt eigen vervoer Ze zatn ival druege Extra trein naar Deventer MEDISCHE DIENST Vrijdag 27 augustus 1965 V3 -42e jaargang no. 34 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaalEnterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Ingrijpend Verbetering noodzakelijk Flats Scholen verdwijnen Emmastraat geen straat meer Grote hoek moet verdwijnen Zeer drastisch plan Begonnen als volontair Activiteiten LJ lill m WEEKBLAD VOOR BUSSEN Het ontwerp-bestemmingsplan Oost, dat tot 26 september op de afd. Alg. Zaken van het gemeentehuis ter inzage ligt, blijkt zeer in grijpend te zijn en zal, als het gerealiseerd kan worden, zoals het nu ter visie ligt een re volutionaire wijziging van het Oostelijk deel van de binnenstad ten gevolge hebben. Al waren enkele betrekkelijk ingrijpende wijzigingen bekend geworden, nu het officiële ontwerp plan kan worden bestudeerd is een aantal Rijssenaren, vooral zakenlieden de schrik om het hart geslagen. Zo zal het Westelijk deel van de Enterstraat vanaf de fa. Ter Harmsel tot en met café Beumer gesaneerd worden, terwijl het Ooste lijk deel van de Oranjestraat in zijn geheel zal moeten vervallen. In de Julianastraat zullen enkele panden moeten verdwijnen (o.a. de fa. Hodes (Jochem) en zaadhandel Tusveld, terwijl een zijde van de Schoolstraat (tebeginnen met de woning van de heer Tielen tot en met de woning van de fam. Ehrenhard (graaf Ottostraat) aan de sanering ten offer zal moeten vallen. Door het projecteren of doortrekken van straten zullen ook enkele panden door de ge meente weggekocht moeten worden om dit onderdeel van het plan mogelijk te maken. Zo is er een straat geprojecteerd als verleng de van de Karei Doormanstraat naar de Park straat, en een verbinding van de Enterstraat naar de Oosterhofweg over het pand van het makelaarskantoor A. Pow, terwijl ook de Schoolstraat wordt doorgetrokken in de rich ting van de Oosterhofweg. Ook wat betreft de Oosterhofweg is de sanering ingrijpend. Aan de Zuidzijde (kant vishandel Wesselink zullen alle woningen moeten verdwijnen. Het meest ingrijpend is wel de sanering van het gebied gelegen tussen Haagerad, Ooi- terhofweg, Weverstraat Bloemstraat. De be bouwing van dit gebied zal geheel worden ge wijzigd. Dit zijn de eerste indrukken bij het bestuderen van het ontwerp bestemmingsplan, dat is opgesteld door de stedebouwkundige ir. Leupen uit Arnhem. Zonder enige twijfel zul len hiertegen een stroom van bezwaarschrif ten worden ingediend, waartoe de mogelijkheid geopend is tot en met 26 september. Waarschijnlijk zullen deze bezwaarschriften in hoofdzaak van financiële aard zijn, die in het algemeen niet veel kans zullen maken het ontwerp te doen wijzigen. Wel staat vast, dat de bezwaarschriften se rieus door het college van b en w en door de stedebouwkundige bestudeerd zullen worden, alvorens een definitief voorstel tot vaststellling van het bestemmingsplan door b en w aan de raad zal worden gedaan. In de toelichtende beschrijving van het bestemmingsplan Oost schrijft ir. Leupen, dat dit plan een onderdeel is van het totale uit breidingsplan Oost dat een belangrijk deel van het saneringsplan voor de kern van de stad omvat. Een verbetering van de kern is dringend noodzakelijk in verband met de relatief be langrijke groei en de als gevolg daarvan ont worpen en in uitvoering zijnde uitbreidingen. De wijzigingen in de maatschappelijke struc tuur is er oorzaak van, dat ook de kleinere stadskernen een metamorfose ondergaan, die tot aanpassing met de huidige eisen nopen. In het ontwerp-plan heeft de oplossing van het verkeersprobleem een belangrijke rol ge speeld. Er is een ringweg geprojecteerd vlak om de stadskern van een zodanige capaciteit, dat zij voor geruime tijd de verkeersdicht heid kan opvangen. Het profiel is minimaal 22 meter. Om een goede afwikkeling van het verkeer mogelijk te maken, zijn de aansluitingen met de uitvalswegen en deze wegen zelf aanzien lijk verruimd. Als voorbeelden kunnen wor den genoemd de Markeloseweg, de Enterstraat, en de Oosterhofweg. De Oosterhofweg zal o.a. verbinding geven met een nieuw te projecteren wijk. Ir. Leupen stelt in zijn toelichting, dat de verbreding van de Oranjestraat en van de Enterstraat een vitaal onderdeel is van dit ontwerp-plan. Een gebied waarin de sanering rigoureus door ir. Leupen wordt voorgesteld, is gelegen bij de Bloemstraat, Hangerad en Spuitstraat Hier beantwoordt de bebouwing naar de me ning van de heer Leupen niet aan de eisen welke men momenteel aan de volkshuisvesting dient te stellen en dit gebied is aldus ir. Leu pen „onvermijdelijk tot verpaupering gedoemd". In dit gebied zijn flatwoningen geprojec teerd in 3 lagen met ruimte voor plantsoenen om economisch de effectuering inderdaad mo gelijk te maken. Hier is ook een klein complex van bejaardenwoningen geprojecteerd. De saneringsarm van ir. Leupen heeft hij ook met kracht gelegd op het gebied, dat begrensd wordt door de Enterstr. en de Oos terhofweg. Door de sanering zal dit gebied worden ontsloten en produktief gemaakt wor den, zoals de stedebouwkundige de toekomst voor zich ziet. De Oranjeschool die niet meer aan de eisen voldoet en langzamerhand minder geluk kig is komen te liggen, zal moeten verwijnen. Op deze plaats is een flatgebouw ontworpen. Langs de nieuwe ringweg zijn verschillende parkeerterreinen ontworpen. Ir. Leupen heeft getracht door een grondi ge sanering, de binnenstad zijn functie te la ten behouden. Het staat vast, dat als het plan is gerealiseerd hoe lang dat zal duren is met geen mogelijk heid te zeggen Rijssen een geheel ander ge zicht zal hebben gekregen. In de Grotestraat (van Schild tot Watei'mo- len) zijn geen grote bebouwingswijzigingen te verwachten. Tussen de Watermolen en de Boomkamp is een parkeerterrein ontworpen. De huidige BLO school zal aan dit doel ten offer moeten vallen. Door deze wijziging krijgt de Ger. Kerk (Boomkamp) enige uitbreidings mogelijkheid. De Watermolen is door de stedebouwkundi ge in de toekomst gezien als een niet onbe langrijke straat, waar de huidige bebouwing geheel gewijzigd zal worden. De straat zal breder worden en gedacht is aan bouw van winkels en kantoren etc. Door de sanering van het gebied gelegen tussen Wierdensestraat, Enterstraat en Oran jestraat valt op, dat het geprojecteerde winkel centrum in de Rozengaarde er inderdaad als centrum „uitspringt". Donderdag vond de begrafenis plaats van het 7-jarig jongetje Sieben Schreurs, Prins Hendrikstraat 3 te Rijssen. Het jongetje viel vorige week maandag uit de schommel op het Volkspark, waarbij het zeer waarschijnlijk een schedelbasisfractuur opliep. Het kind moet de ijzeren band van de schommel tegen het hoofd gekregen heb ben, nadat het uit de schommel was gespron gen. In bewusteloze toestand werd de jongen direct naar het r.k. ziekenhuis te Almelo over gebracht. Jongstleden zaterdag is hij naar een ziekenhuis te Enschede overgebracht waar hij is overleden. Woensdag herdacht mej. W. J. van de Maat de dag, dat zij 40 jaar in dienst was bij de firma Ter Horst en Co. Door loco-burgemeester J. A. Scholman werd de jubilaresse, die naai ster is, een koninklijke onderscheiding, n.l. de eremedaille in brons uitgereikt. Wegens afwezigheid van de directie werd het woord gevoerd door de heer V. K. Pavlicek, die mej. v.d. Maat dank bracht voor haar trou we dienst. Naast een enveloppe ontving ze ook het bedrijfsinsigne. Het college van b. en w. stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van 6.875. voor de aanschaf van een Renault estafette ca bine met platte bak en huif ten dienste van de gemeentelijke straatmaker. Tot nog toe kreeg deze het materiaal aan gevoerd door één der vrachtwagens van de gemeente, maar naar de mening van b. en w. is het lonend en arbeidsbesparend als voor de straatmaker een eigen vervoermiddel wordt aangeschaft. De Enterstraat zal belangrijk breder wor den gemaakt doordat de panden aan de Weste lijke zijde van de Enterstraat „achteruit" zul len worden gedrukt. De mogelijkheid tot het bouwen van winkels blijft hier geopend. Ook in de Julianastraat is een belangrijke wijziging te verwachten. De straat blijft ge handhaafd, maar de bebouwing zal drastisch worden gewijzigd. De panden aan de zuidzijde staande, met het front naar de richting Grote straat zullen in de toekomst met het front naar de richting van 't Schild worden ge(ver)- bouwd. Achter de Schildkerk is een parkeerterrein ontworpen, mogelijk geworden door verdwij ning van panden van de Rozengaarde. De enige woning in de Emmastraat zal moe ten verdwijnen. De huidige Emmastraat zal in de toekomst ook niet meer de functie van straat uitoefenen. Tengevolge van de verbreding van de En terstraat zal ook de Hagen in zijn huidige staat ten offer vallen aan de sanering, zodat de Varkensmarkt, die momenteel nog van vrij grote betekenis moet worden genoemd, hier niet meer gehouden kan worden. De plaats van de nieuwe Markt is in het ontwerpplan niet genoemd terwijl evenmin gesproken wordt over het bouwen van een markthal. Wel is aan de Enterstraat (naast architect Ter Haar) een openbaar gebouw geprojec teerd. In het nieuwe ontwerpplan is voor de wonin gen van de families Jansen, Tulier, Bessel- man en Bekhuis geen plaats meer, tengevolge waarvan de r.k. School grotere uitbreidings mogelijkheden krijgt. Ingrijpend is het plan ook voor de bewo ners van de panden die samen de grote hbek Enterstraat-Veemarkt vormen. Panden zoals van de fa. Kappert, café Kamphuis, Schoenen magazijn Haarman en café Jansen (momen teel in 'n grote verbouwing-modernisering) zul len opgeofferd moeten worden aan de toe komstige ontwikkeling van de stad. Of er nog wijzigingen aangebracht kunnen worden in het ontwerpplan is niteraard nog niet bekend, maar de bezwaarschriften moeten zwaarwegend zijn, en moeten gegrond zijn, op verkeerstechnische, stedebouwkundige of eco nomische adviezen. Met financiële bezwaren zal in het algemeen geen rekening worden gehouden, omdat alle eigenaren van panden, die door het nieuwe bestemmingsplan getrof fen worden schadeloos gesteld kunnen worden ingevolge de schadevergoedingsverordening. Het is wel een zeer drastisch plan dat ir. Leupen voor de binnenstad heeft ontworpen en wil het gerealiseerd worden dan zullen er vele miljoenen mee gemoeid zijn. Zonder twijfel zullen er vele bezwaarschrif ten worden ingediend, omdat in dit plan voor al veel zakenlieden worden getroffen. Maar of het plan grondig herzien zal kunnen worden moet naar ons oordeel worden betwij feld. Jan wil iej de waage binn zetn En de fietse van oew moo, 'k Gleuwe dat er mear neet boetn steet, Doot meteen de skuure too. Jan zat 'n auto en de fietse In de skuure, reup zin hoond, Bello goa iej met dan loope Wiej nog eawn een eannken roond. Bello den det 's oawnds eweand was En det aans heel gearne deer, Stun te blekken vuur de skuure En gung as nen gek te keer. En of Jan al reup van: stille, Koest toch hoond, hee blekng vedan, Met geweald woll' in de skuure, Miskien rok hee rotn dach Jan. Woch dan mear, Jan deer de duure Van de skuure lus, meteen Har hee ook de rean van Bello's Gromm en blekken al ezeen. Miskien zin iej non wal niejnde Wat of Jan doar dan wal zag, 'n Heel joonk stel zat in de waage Den hee krek har binn ejag. 't Jonge stel det kreup oet 'n auto, Keek met skrik noar 'n hoond en Jan, 'n Hoond den gromm nog wat, koest Bello, Jan kreeg meelien met het span. 'k Zal dach hee, mear neet goan bekken, Z'hebt genog skrik duur estoan, Wol iej weetn wee of dee baejde Zeent ewes?, doar maj noar roan. ,T. Rozendom, RIJSSEN. De heer G. Strijker, hoofdcommies le klas en chef van de afd. Algemene Zaken bij de gemeente Rijssen, herdacht dezer da gen het feit, dat hij 25 jaar geleden in over heidsdienst was getreden. De jubileumviering, waaraan op verzoek van de jubilaris geen ruchtbaarheid werd gegeven, verliep sober, maar bleef toch niet geheel onopgemerkt. De loco-burgemeester, de heer J. A. Schol man, wethouder Goosen en locosecretaris J. Mekenkamp kwamen de heer Strijker te zijnen huize gelukwensen, terwijl de heer Scholman de gebruikelijke gratificatie aanbood. Namens de personeelsvereniging van de gemeente kwamen de heren G. J. Rozendom en H. Borghuis hun gelukwensen vergezeld van een cadeau onder couvert, namens het gemeentepersoneel, aanbieden. De heer Strijker werd in augustus 1940 aan genomen als volontair op de gemeentese cretarie van Hoogeveen en werd op 1 januari 1941 benoemd tot klerk te Buitenpost. Nadat hij in 1943 moest onderduiken keer de hij in 1945 terug naar Hoogeveen alwaar hij in vaste dienst werd benoemd. Na enkele maanden in Havelte als hoofdklerk werk zaam te zijn geweest werd de heer Strijker in 1946 benoemd tot adjunct-commies te Mep- pel. Op 15 juli 1952 kwam de heer Strijker naar Rijssen, waar hij benoemd werd tot chef van de afd. Algemene Zaken in de rang van commies le klasse, vanuit welke rang hij la ter promoveerde tot hoofdcommies le klas se. De heer Strijker behaalde in 1949 het diplo ma G. A. 1 in 1951 het diploma archiefverzor ging, in 1948 het diploma bevolkingsboekhou ding en in 1953 het le deel van gemeentefinan- ciën. De heer Strijker heeft zich in de loop der jaren dat hij in Rijssen werkzaam was op ver schillende terreinen verdienstelijk gemaakt. Zo is hij een groot voorstander van de chris telijke vakorganisatie en na enkele jaren se cretaris te zijn geweest, is hij thans voorzitter van de afd. Rijssen van het CNV. Een van de belangrijke activiteiten, die het CNV ten tijde dat de heer Strijker be- stuurslid was, heeft ondernomen is de oprich ting van de Chr. Woningbouwvereniging „De Goede Woning" welke vereniging inmiddels enige honderden woningen heeft gebouwd. Ook is de heer Strijker voorzitter van de Chr. Bond van Overheidspersoneel afd. Rijs sen. Zijn politieke belangstelling heeft de heer Strijker o.a. doen blijken in het bestuur van de Chr. Hist. Kiesvereniging, waarvan hij enkele jaren secretaris was, terwijl hij enige tijd ge leden benoemd werd tot voorzitter. Voorts is hij secretaris van de Twentse Kring van Chr. Kiesverenigingen terwijl hij even eens lid is van de (landelijke) Unieraad van de CHU. Het college van b. en w. heeft gebruik ge maakt van de verordening die door de raad op 15 juni is vastgesteld, waarin het innemen van standplaatsen met caravans en tenten en het gebruik van zomerhuisjes wordt ge regeld. Door de heer F. J. M. Moekate is een ver gunning voor het plaatsen van een caravan aangevraagd, hetgeen door het college van b. en w. is geweigerd. De heer Moekate is bij de raad in beroep gegaan en stelt, dat hij op de hem in eigen dom behorende terrein tijdens de weekends ontspanning zoekt en dat hij niet ver weg Op zaterdag 21 aug. lanceerden de Ame rikanen vanaf Cape Kennedy hun Gemi- ni-5. De astronauten Gordoon Cooper en Peter Conrad maak ten deze week ge schiedenis doordat zij de langste ruimte- vlucht op hun naam j brachten. Als alles 1 normaal verloopt :i zullen de ruimte- vaarders zondagmid- dag naar de aarde terugkeren. kan, aangezien hij een zaak heeft die tot en met 's zaterdagsmiddags geopend is. B. en w. blijven op het standpunt staan de vergunning niet te verlenen en stellen ook de raad voor niet aan het verzoek van de heer Moekate te voldoen. B. en w. streven er naar caravans en tenten op enkele plaatsen te concentreren. Vandaar ook het voorstel de plaats bij het zwembad aan te wijzen als standplaatsterrein. Aan de heer Ruiterkamp, Enterweg 180 is vergunning verleend voor de exploitatie van een kampeerterrein voor het plaatsen van maximaal 10 caravans en/of tenten. Aan deze vergunning zijn verschillende voor waarden verbonden o.a. met betrekking tot het aanbrengen van was- en toiletgelegenhe den. Omtrent deze vergunning is volledig het advies van de Ned. Kampeerraad gevolgd. Gezien de mogelijkheden, die dit terrein biedt, „ook voor de heer Moekate" aldus b. en w. „menen wij dat de heer Moekate voor zijn eigen terreinen geen vergunning dient te worden verleend, in welk afwijzend stand punt van b. en w. ook sterk de vrees voor consequenties heeft meegespeeld, omdat vele eigenaren van betrekkelijk kleine bosper celen dan met succes een aanvraag zouden kunnen indienen, waardoor aan het streven van de pas vastgestelde verordening op zijn minst geweld zal worden aangedaan", aldus b. en w. In verband met de belangrijke voetbalwed strijd Go Ahead-F.C. Twenthe rijdt er vanuit Enschede een extra trein naar Deventer. Voor Rijssense voetballiefhebbers is wellicht van belang, dat deze extra trein ook in Rijs sen stopt en wel om 12.50 uur. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dokter A. C. Kousemaker, Boomkamp 23 tel. 2563. De dienst der dierenartsen wordt waargeno men door dokter J. P. van Nouhuys, Rijssen tel. 2487.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1