Bevestiging en intrede ds. W. Slager TOERIS i iSCHE UPS Pastoor Peters op indrukwekkende ;eh uldigd 1 ORANJEKERK WAS STAMPVOL ieprüetjen AGENDA Het feest wordt steeds mooier 50 jaar trouwe dienst Ernstig gewond Benoemd MEDISCHE DIENST BURGERLIJKE STAND Sparrenlaan in Hollands Schwarzwald Geslaagd Vrijdag 20 augustus 1965 Ï3 sMe jaargang no. 33 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: voor postabonnees f 1,95 per kwartadlEnterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Intrede Uitlanders 4 „Dit feest overtreft alle vorige feesten, die u met mij hebt gevierd", aldus de jubilerende pastoor van de r.-k. parochie van Rijssen aan het einde van het huldigingsfeest, dat de parochie hem bereid had op het voetbalterrein van RKSV aan de Enterweg bij zijn 65-jarig priesterfeest. „U heeft een dure pastoor", zeF de jubilaris lachend, doelende op de feestgaven, die de Rijssense parochie hem bij vorige jubilea had aangeboden en op het sym bolische cadeau, dat hem zojuist door de heer M. G. A. Elzinga was aangeboden (een bedrag van ongeveer f6.000 voor vernieuwing van het altaar). Feestpredikatie SS «Sill :AftlÉil ff i WEEKBLAD VOOR Na bijna twee en een halt jaar vacant te zijn gen eest, mocht de Oud Geref. Gem. in Ne derland te Rijssen gisteren een nieuwe herder en leraar in haar midden ontvangen. Ds. J. W. Slager van Stavenisse had n.l. het op hem uitgebrachte beroep aangenomen. In de middagdienst werd de nieuwe leraar in zijn ambt bevestigd door ds. Joh. v.d. Poel uit Ede. De kerk aan de Oranjestraat was geheel bezet. Vele gemeenteleden uit Stavenis se en ook uit andere plaatsen waren naar Rijssen gekomen om getuige te zijn van deze plechtigheid verscheidene predikanten dei- Oud. Ger. Gem. waren eveneens aanwezig, o.a. Ds. Wiltink uit Doetinchem, ds. Du Mar- chie van Voorthuysen uit Leersum, ds. JL. Ge braad van St. Philipsland, ds. Kamp uit Ut recht en ds. Van Prooyen uit Grafhorst. Tevens waren er vertegenwoordigers uit diverse plaatselijke kerken. Ds. Van de Poel had als tekst gekozen Mar kus 16 vers 15: „En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evange lie aan alle creaturen." Na de predikatie richtte ds. Van de Poel zich in een bijzonder woord tot de aanwezigen uit Stavenisse, die hun herder en leraar za gen vertrekken. Staande werd de nieuwe leraar toegezongen de zegenbede uit Psalm 134: „Dat 's Heren zegen op u daal." In de avonddienst deed ds. Slager zijn in trede. De opkomst was zo groot dat velen zich met een plaats in het portaal moesten te vreden stellen. Onder de genodigden merk ten wij op de beide wethouders der gemeente Rijssen, en de loco-secretaris de heer Meken- kamp. Verder de predikanten ds. Aangeenbrug, ds. Bregman en ds. Vosman. Als tekstwoor den had ds. Slager gekozen Jesaja 61 vers 5. Dinsdag herdacht de heer A. Slaghekke Schoolstraat 7 werdkzaam bij Ter Horst en Co NV, de dag waarop het 50 jaar geleden was dat hij bij de Kon. Jute-spinnerij en -weverij in dienst trad. De gouden jubilaris werd ontvangen op het directiekaritoor en toegesproken door de heer A. H. ter Horst, die hem dank bracht voor de wijze waarop hij gedurende een halve eeuw bij de fa Ter Horst en Co zijn werk had ver richt. Spr. bood de jubilaris een cadeau onder cou vert aan en het ere-insigne „50 jaar trouwe dienst". Toen de 49-jarige Rijssenaar, de heer G. H. H. dinsdagavond tegen 8 uur ter hoogte van de Akkerdijk op de Holterweg fietste werd hij gegrepen door een uit de richting Hol ten komende personenauto, bestuurd door de heer E. v.d. B. uit Garderen. De heer H. fietste aan de rechterzijde van de weg met naast zich zijn 5-jarig zoontje. H. werd zeer ernstig gewond en op ad vies van dokter De Jong naar het R. K. Zie kenhuis te Almelo overgebracht. Mej. D. Voortman onderwijzeres aan de Julianaschool werd benoemd tot onderwijze res aan de Chr. School te Nijkerk. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dokter N. L. J. Zillinger Molenaar, Haarstr. 14, tel. 2280. De dienst der dierenartsen wordt waargeno men door dokter J. Siebelink Wierden. Tel. 05496-1298. geboren: Marinus, zv L Brummer en G Beunk Lentfersweg 66 10 aug. Ellen Geertruida dv J H Banis en J H M Kerk- veld Prinsenstraat 119 aug. Fenneken dv H Dannenberg en J Harbers Wal- straat 71 8 aug. Janna dv J Averink en M van den Noort Ba- nisweg 19a 11 aug. Augustina Oda dv J Hoekoeboen en C Raha- jaan Gr. Ottostraat 157 Willem zv J H Wolterink en J J Hengstman Tuinstraat 10a 12 aug. Gerrit Jan av J H Zandvoort en H G Paalman Pr. Bernhardstraat 46 15 aug. Ondertrouwd: Dinant Nijkamp 25 jr Rijssen A Baanstraat 65 en Elsje Baan 25 jaar Rijs sen Welleweg 14 11 aug. Gerrit Assink 30 jaar Rijssen Marijkestraat 23 en Arendina Harbers 23 jaar Rijssen Hol- tertorensweg 41 13 aug. Aalt Gerrit van Dijk 25 jaar Vriezenveen Weth Potstr 17 en Willemina Nijzink 24 jaar Rijs sen Keizersdijk 17 13 aug. Getrouwd: Gerrit Dannenberg 26 jaar en Ger- ritdina Wessels 24 jaar Rijssen Haarstraat 150 10 aug. Overleden: Hendrikus Tijhof 74 jaar wedr van H Zwoferink Esstraat 121 10 aug. Johanna Hendrika Spenkelink 86 jaar ongeh. Rozengaarde 3 11 aug. „En uitlanders zullen staan en uw kudden wei den, en vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn". Als hoofdthema voor deze predikatie had ds. Slager: „Uitlanders, koninklijk geroepen tot dienstbaarheid." In drie punten van behandeling verklaarde ds. Slager hoe een uitlander geroepen wordt tot het werk in het koninkrijk Gods en hoe dit werk en deze arbeid moeten geschieden. Na de prediking werd allereerst het woord gevoerd door ouderling J. Rolleman, namens gemeente en kerkeraad der Oud Ger. Gem. van Rijssen. Namens de afgevaardigden der plaatselijke kerken sprak ds. Aangeenbrug als oudste predikant. Hierna werd het woord ge voerd door ouderling Eerland uit Stavenis se, terwijl als laatste spreker Ds. Du Marcie van Voorthuysen namens de classis Amers foort het woord voerde. Met een kort woord dankte ds. Slager de sprekers voor hun gevoelvolle woorden en beste wensen, waarmee het einde kwam van deze voor de Oud. Gei*. Gem. in Rijssen zo belangrijke dag. De Oud Geref. Gem. in Ned. te Rijssen werd vacant door het overlijden van ds. W. van Dijk op 19 maart 1963. Ds. Slager die 64 jaar oud is, was tot dusver alleen verbonden aan de gemeente van Stavenisse, zodat Rijssen zijn tweede predikantsplaats is. Ds. Slager heeft met zijn gezin zijn intrek genomen in de nieuw gebouwde pastorie aan de De Ruyter- straat. <1*1111 I I I III I I I I I I I i i i i i i i i i i i ii I,i MARKELO BOER DERI,TVER LICHTING MET PUZZELTOCHT Nog tot en met 28 augustus des avonds van 20.o0 tot 22.30 uur. Het is een feeëriek ge- zich deze oude en ook nieuwe boerderijen in de schijnwerpers te zien. Bekijk ze eens goed en let op de verschillen in bouwtrant enz. De route, 25 km lang, laat zich met alle soor ten voertuigen berijden. Wilt u er meer dan één avond over doen, uw eerste indruk ken zullen verstevigd worden. In het dorp staan gemeentehuis en Oude Romaanse kerk toren in floodlight. De spits in het landschap, de televisietoren rijst er als een verlichte toorts uit op. Opdat u zich ook actief kun recreëren is er een puzzel aan verbonden. In diverse boer derijen zullen voorwerpen staan, die iets ver beelden. Hieraan zijn zeer fraaie, streek-eige- ne prijzen aan verbonden. Puzzelformulieren a 1.- verkrijgbaar bij de V.V.V. RAALTE HET STOFPELHAENEFEEST Het Stöppelhaenfeest wordt jaarlijks gevierd in de tweede helft van de maand augustus, zodra de rogge-oogst binnen is en valt steeds op donderdag, vrijdag en zaterdag. De eerste dag is speciaal gewijd aan het folkloristisch element. Het is het feest van de boer. Op iedere hof stede is de laatste gast op 't land blijven staan voor het Stöppelhaenefeest. Een optocht van versierde oogstwagens, van maaiers en bind- sters trekt naar de grote markt, gevolgd door wagens met de Stöppelhaene-rogge. Deze oogstgaven worden daarna met pas send ceremonieel aangeboden aan de Kerk, ver tegenwoordigd door pastoor en dominéés van de Raalter parochies en kerkelijke gemeen ten. Vervolgens vinden dorswedstrijden plaats. Pastoor, dominéé en burgemeester han teren als eerste de dorsvlegels. Voor een prijs zijn ze echter tot op heden nog niet in aanmer king gekomen „Ieder zien vak" zegt de boer en weldra klinkt wederom het ritmisch geklipklap dei- dorsvlegels over de markt. Aangevuurd door hun supporters, zetten de dorskampioenen hun beste beentje voor. De eerste prijs wordt bijna ieder jaar dooi de ouderen behaald. Het kan ook niet an ders: de jonge boer is beter bekend met tractor en dorsmachine. Toch slaan ook de jon geren vaak nog lang geen slecht figuur. Met oogstdansen, volkszang en declamatie in dialect wordt deze eerste dag verder ge vierd. Tegen de avond speelt een boerenkapel. De tweede dag vinden gewoonlijk kinder feesten plaats, terwijl de boerenorganisaties deze dag gaarne benutten voor massale ver gaderingen, waarvoor, door de aanwezigheid van een grote feesttent, deze dag bijzonder ge schikt is. Deze dag is ook het meest geschikt voor een rustig bezoek aan de diverse stands en aan de Landbouwmechanisatie- en Huishoudbeurs. De derde en laatste dag is bestemd voor volksspelen en amusement. Op deze dag wordt ook de Landelijke Stöpp»lhaenesterrit gehou den. Des avonds treedt in de grote tent een muziekgezelschap op, waarvoor een der bes te binnen- en buitenlandse gezelschappen wordt geëngageerd. De heren H J. Nijkamp en H. J. Hegeman beiden werkzaam op het NS-station te Rijssen slaagden te Enschede voor het praktijkdiploma boekhouden. I I I I I I I I I i I I I I I I II; Vaake wordt biej 'n kupke koffie 't Daagelekse niejs besprükn, Zoo van: Dieks mut neet heel bes wean, Bearnd mut 't eankel hemm ebrükn. Jannüekn is ook wier in berre, 'n Klaensen is nog geen gin joar, Goajt geet trouwn met 'n meakn oet Eelsen, 't Stel det past niks biej mekoar. Wilm en Dika hebt nen auto, Iej zoln zeg'n, woer doot ze 't van, Hee verdeent toch vast er) zeeker Ginnen gueln mear as Getjan. O, mear det lig vast' an Dika Want den is zoo gruets vuur 't gat, Joa det 's woar en o zoo zueneg, 'n Mupken is doar wat ampat. Hej ook al ehuerd det Diene Groote drokte hef met Naa, Diene det is ginnen bessen, Det verteeld eur bloodeang vaa. 'k Heb miej loatn veteln det Geese Ook wier trouwn geet, joa binnkort, Ik zin bange det dee wichter Nog ees groote bleute wordt. Graads krig 'n hoes, den hef ter eene Den um helpt, dach iej van neet, Gleuw iej det het met dee huuze Aaltied wal heel earlke geet. Vrouwleu, nog een kupke koffie, Noe neet mear want wiej munn weg, Ouwer alls en iedereene Is wier 't nuedege ezeg. 11111*1111111 J. Rozendom, Rijssen. Lii i inaiiiüi i i i i i i i ii 26 augustus. 13 Fokveedag van de fokver- eniging Rijssen en Omstreken, Weide Schou ten a.d. Oosterhofweg. 3 september, Jaarvergadering A. F. V. „Al- dolem" Café Struik 8 uur. 12 nov. Concert Overijssels Phüharmoniseh Orkest Parkgebouw. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling algemene zaken, kamer 7 (boven) vóór woensdag 12 uur. De feestelijkheden, die op verzoek van de jubilaris uiterst bescheiden waren gehouden, begonnen zaterdagmorgen met een receptie op de pastorie. Hier verschenen o.a. de locoburgemeester, de heer J. A. Scholman en wethouder Goosen, deken Gerritsen uit Deventer, pastoors en ka pelaans uit de omgeving, afgevaardigden van verschillende Rijssense verenigingen, terwijl het bezoek van Ds. Brinkman met een lid van de kerkeraad van de Ger. Kerk door de ju bilaris duidelijk op hoge prijs werd gesteld. Overigens bleek op deze receptie, dat de oecumenische gedachte in Rijssen nog niet ver gevorderd is. Ondanks het feit, dat uitnodigingen waren gericht tot de predikanten van alle protestant se kerkgemeenschappen, lieten deze allen, met uitzondernig van Ds. Brinkman, verstek gaan. In de stroom van gelukwensen, en geschen ken nam het telegram van Paus Paulus VI uit Rome een bijzondere plaats in. Kardinaal Cigognari feliciteerde de Rijssense pastoor hartelijk met zijn jubileum en bracht hem namens de paus dank voor alles wat hij in de 65 jaar voor de kerk had verricht. Ook was de jubilaris verheugd met het schrij- van van kardinaal Alfrink en van Mgr. Hen driks. Nadat 's avonds een avondoefening was gehou den werd het feest zondag kerkelijk voortge zet met een Plechtige Hoogmis opgedragen dooi de jubilerende pastoor, geassisteerd door mode rator Griepink en kapelaan v.d. Hoorn. De kerk was feestelijk versierd met een zee van bloemen. De feestpredikatie werd gehouden door mo derator Griepink, een zoon van de parochie die in zijn indrukwekkende rede wees op de betekenis van het Priesterschap, „dat wij niet uitgekozen hebben voor onszelf, maar waartoe wij geroepen zijn." Spr. legde de nadruk op de moeilijke taak, die een priester opgelegd krijgt n.l. „van deze wereld te zijn, er mid den in te staan en toch een ander te zijn. Een ander waaraan grote eisen worden gesteld, waarvan grote verwachtingen worden gekoes terd." Moderator Griepink, die de jubilaris aansprak met „onze pastoor" bracht hem dank voor al de zegeningen, „die U aan onze parochie hebt gegeven." Op het voetbalterrein aan de Enterweg werd de parochie gelegenheid gegeven van hun eerbied, hun dank, hun waardering en lief de voor Pastoor Peters te doen blijken. Dat heeft men gedaan op sprekende en ondubbelzin- nige wijze. Er werd een schitterende bloemen hulde gebracht, hetgeen diepe indruk maakte op de hoogbejaarde jubilaris. Namens de parochie werd een feestgave aangeboden door de heer M. G. A. Elzinga. „De Parochie van Rijssen is er trots op U te kunnen huldigen met Uw 65-jarig priesterju bileum, met het feit, dat U een halve eeuw pastoor bent, met het feit, dat U 40 jaar Uw taak hebt verricht in de kerk, die onder Uw leiding is gebouwd en met het feit, dat U de oudste dienstdoende pastoor is van geheel Ne derland." Op humoristische wijze, dankte Pastoor Peters allen, die aan dit prachtige feest had den meegewerkt. „Het feest wordt steeds mooier." Ik hoop, dat er nog een paar gevierd moeten worden. Deze dag is voor mij een on vergetelijk mooi feest geworden," beëindig de de jubilaris zijn dankwoord. Met een massaal huldigenslied en het „Aan U o Koning der Eeuwen" werd deze feestvie ring beëindigd. I I i: I III III! I I I I III! I I i iiiii Op waarlijk grootse wijze werd pas toor Peters bij zijn 65-jarig priester jubileum door zijn parochianen gehul digd. Uiteraard ontbraken de bloemen niet. M» --- 'V G." n\-^®ss3s!

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1