RAAD RIJSSEN Raadslid Averesch stelt gemeente aansprakelijk voor wateroverlast Ons nieuwe I feuilleton MANS i Weense kinderen maakten uilstapje 3BSSBHSSSHSSSSSI Politie greep autodief De 100.000-ste bezoeker Wedvlucht „De Zwaluw" Vrijdag 13 augustus 1965 ,42e jaargang no. 32 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaalEnterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Force majeur Op zelfde aambeeld Baatbelasting Pelmolenweg De naaste omgeving van Rijssen met zijn talrijke nog mooie boerderijen leent zich bijzonder voor fiets tochten. Enkele sug gesties voor fiets tochten Via de Leij- erweerdsdijk, Keizers- djk (gem. Wierden door het Mokkelen Goor naar het Twen te Rijnkanaal, terug via Rectum. Fietspad naar de Friezenberg en dan via de Hoge Borkeld naar Holten. Richting Enter, via de Enterbroekweg naar Eisen. Sill WEEKBLAD VOOR Het was een vrU onbelangrijke agenda waar voor de Rijssense raad woensdagavond bijeen was geroepen en geen enkel agendapunt leverde stof tot discussie op. Dientengevolge was de vergadering binnen een half uur afgelopen zodat de „vroede vaderen" deze keer het presentiegeld gauw hadden „verdiend". Er stonden verschillende formele voorstel len op de agenda, o.a. een voorstel van b. en w. tot wijziging van de regeling met de ge meente Wierden inzake de vervulling van de directeursfunctie van het lichtbedrijf der ge meente Wierden. De heer J. Averesch (Boerenpartij) deed een uitspraak die meer aandacht had ver diend. Dit raadslid was n.l. van mening, dat de gemeente aansprakelijk gesteld moet wor den als bewoners van b.v. De Tabaksgaar- den wateroverlast ondervinden bij hevige re genval. In deze straat heeft men de laatste tijd meer dan eens wateroverlast gehad, hetgeen naar de mening van de heer Averesch o.a. te wij ten is aan de afvoer van het rioolwater van de woningen in plan Zuid op het te nauwe riool in de Tabaksgaarden. Ik sta op het standpunt aldus de heer Aver esch als het water over de trottoirs stroomt en in de woningen schade en overlast wordt ondervonden de gemeente aansprakelijk moet worden gesteld. De voorzitter (Burgemeester Landsweer) stel de dat de abnormale regenval van de laat ste weken als force majeur moet worden aan gemerkt waarvoor de gemeente in geen geval aansprakelijk zal kunnen worden ge steld. De heer Smeijers (SGP) vond dat de heer Averesch enigszins gelijk had. Sinds Plan Zuid op het oude riool is aangesloten wordt in de Tabaksgaarden meer last ondervonden dan voorheen. Dat had hem gesterkt in zijn opvatting, dat het „fout" was geweest, dat de Van Opsttall- straat een afvoer „naar beneden" in het riool in de Tabaksgaarden had gekregen. Wanneer de Van Opstallstraat links en rechts en niet naar beneden was afgevoerd zou den de moeilijkheden volgens de heer Smeijers minder groot zijn geweest. Wethouder Goosen wimpelde deze stellingen min of meer af. We gaan weer hameren op hetzelfde aambeeld zoals al eens eerder is gebeurd. We kunnen er verschillende opvatting gen op na houden en gaan overwegen wat er gebeurd zou zijn als een andere methode was gevolgd. Dit is een moeilijk probleem, dat door deskundigen bestudeerd moet worden aldus weth. Goosen. Daar zijn wij te veel leek voor. Er is afgesproken dat in een volgende vergadering, deskundigen ons voorlichting zul len geven over de totale situatie en van de eisen waaraan een verantwoorde riolering ook in de toekomst zal moeten voldoen. La ten we daarop wachten. Als de deskundigen ons in deze raadzaal voor lichting geven, krijgt ieder raadslid gele genheid een nadere uiteenzetting te vragen. Weth. Goosen stelde, dat in het verre ver leden ook fouten zijn gemaakt tengevolge waarvan er nu moeilijkheden ontstaan. Niet overal zijn z.g. putten aangebracht, die noodzakelijk zijn voor een goede functione ring van de riolering. Op een vraag van de heer Averesch: hoe de riolering er uitzag bij de reiniging ant woordde weth. Goosen dat op plaatsen waar verwacht werd dat een verzanding zou worden geconstateerd er „niets aan de hand was", ter wijl op andere plaatsen waar men zulks niet verwacht had de verzanding, aanzienlijk was. Overigens ging de raad accoord met het voorstel van b. en w. een crediet beschik baar te stellen van 5.175, voor kosten van de meerdere werkzaamheden voor de reiniging van de stadsriolering. Bij het voorstel van b. en w. tot aankoop van het pand Elzenerstraat 35 (prijs niet open baar gemaakt) merkte de heer Averesch op, dat hij vreesde dat de gemeente door „al die aankopen" in financiële moeilijkheden zou ra ken. Er staat nog zoveel op het programma aldus de heer Averesch, die o.a. wees, op het nieu we rioleringsplan op de toekomstige bouw van een nieuw stadhuis op noodzakelijke aanko pen in het kader van de stadssanering en op een waterzuiveringsinstallatie. We komen te hoog in de schulden aldus spr. Wethouder Goosen wees de heer Aver esch op het feit, dat een rioolwaterzuiverings installatie een kwestie is die door het wa terschap gefinancierd en geregeld moet worden en dat voor 't overige de raad besloten heeft tot sanering van een deel van de binnenstad. Daar aan moet gewoon worden doorgewerkt aldus spr. De heer Wolterink informeerde naar de rijks bijdrage voor de aankopen voor stadssanering Is er al iets meer van bekend of staat een en ander nog steeds op losse schroeven? vroeg hij. De voorzitter meende „voldoende vertrou wen te kunnen hebben in de medewerking van het rijk in dezen. De raad besloot een noodzakelijkheidsver klaring voor de oprichting en instandhouding van een afd. Individueel Technisch Onder wijs (ITO) af te geven, zulks op verzoek van het bestuur van de Lagere Technische school. Hierdoor wordt het mogelijk individueel tech nisch onderwijs te geven aan minder begaaf de leerlingen. Aan mej. Jongsma onderwijzeres aan de Schildschool werd op haar verzoek eervol ont slag verleend in verband met haar benoe ming te Velp. Door de raad is een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van de Pelmolenweg. Met de werkzaamheden aan deze weg is inmiddels een aanvang gemaald. De aanleg van deze weg is nodig voor de door het rijk gesubsidieerde nieuwe techni sche school, uitgaande van de vereniging tot stichting en instandhouding van een school voor ambachtsonderwijs te Rijssen. B. en w. hebben getracht van het rijk een vrijwillige bijdrage in de kosten van aanleg van - en riolering in de weg te krijgen. De besprekingen welke hieromtrent zijn ge voerd, hebben geen resultaat gehad. Om toch een bijdrage te krijgen stelden b. en w. de raad voor door middel van een be lasting te verhalen. Als eerste mogelijkheid be staat daartoe een heffing ingevolge de „aan- legbelastingverordening 1956". Volgens de thans geldende tarieven van genoemde verordening zou voor het geheel verhaal mogelijk zijn tot een totaalbedrag van plm. 33.370,-. „Gezien de totaal-kosten ad. 240.000,- voor aanleg van en riolering in de onderhavige weg achten b. en w. verhaal tot genoemd ma- ximumbedrag aan aanlegbelasting te ge ring. Om tot een hogere bijdrage in de kos ten te kunnen komen dient gebruik gemaakt te worden van de tweede daartoe bestaande mogelijkheid, namelijk de heffing van een baatbelasting. De bevoegdheid tot heffing van een baatbelasting is neergelegd in artikel 281 der Gemeentewet. Volgens dit artikel kan we gens gebouwde en ongebouwde eigendommen en hunne aanhorigheden, die gelegen zijn in bepaalde gedeelten der gemeente, gedurende een periode van ten hoogste 30 jaren een jaar lijkse belasting geheven worden naar grond slagen, volgens welke een billijke bijdrage ge vorderd wordt in de kosten van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte werken, waardoor deze eigen dommen zijn gebaat", aldus b. en w. De aanleg van de Pelmolenweg voldoet aan de in genoemd artikel gestelde eisen, het is een door de gemeente tot stand te brengen werk en de kosten worden volledig door de gemeente gedragen. Voorts worden de omlig gende percelen beter bereikbaar door aanleg van deze weg en worden hiermede zeer ze ker gebaat. Volgens de geldende jurisprudentie kan on der een billijke bijdrage een verhaal tot 75- pct van 'de kosten gerekend worden. „Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de heffing moet geschieden naar de oppervlakte van de als gebaat zijnde aan te wijzen per celen of perceelsgedeelten. Als gebaat zijn de met de aanleg van de Pelmolenweg heb ben wij aangewezen het gehele terrein van de technische school en een strook ter diepte van 30 meter aan weerszijden van de Pel- J «li I I I I'll III I I I I I I I I 'li I I I II llilllll! I I In het volgende nummer van ons week blad, van vrijdag 20 augustus, beginnen wij met de publikatie van 'n nieuw feuil leton. Het heet „De moordenaar van het moeras" en is geschreven door de Almelose auteur Harry Wonink. Het verhaal speelt zich in onze omge ving af. Het is de geschiedenis van een reebok, een stroper en een hoerenjager. De beide laatsten doen pogingen de reebok, die door een mismaakt gewei een gevaarlijk dier is geworden - zo'n bok krijgt in jagerskringen de bijnaam „moordenaar" - te verschalken. Na echter lange tijd opgejaagd te zijn door de geweerdragers, draait Prins de reebok de rollen om. Dan bereikt het ver haal een climax. Harm Nollen, de stro per wordt verdacht van moord. Hij vlucht en zoekt een toevlucht in het moeras. Hoe het hem tenslotte gelukt zijn onschuld te bewijzen en hoe ook nog een gevaarlijk avontuur, dat hij tijdens zijn diensttijd in Indonesië meemaak te, een rol speelt, leest u in dit feuilleton. I I I I I I I I I I I I I I molenweg. De oppervlakte hiervan bedraagt in totaal 3.64.88 ha, met inbegrip van de aan de gemeente toebehorende percelen of per ceelsgedeelten. Laatstgenoemde zijn niet in de verordening opgenomen. De totale kosten voor de aanleg van en riolering in de Pelmolenweg bedragen f 240.000. Van deze kosten wensen wij 60 pet te ver halen en de rest te beschouwen als dienen de voor ontsluiting van het achterliggende gebied. Het te vex-halen bedrag komt derhalve meer op 144.000,-. Bij betaling ineens wordt het verhaal 144.000,-: 3.64.88 ha is 3,95 per m2 of per jaar bij een heffing gedurende 30 jaar 0,26 per m2. aldus b. en w. Het voorstel „De baatbelastingverordening Pelmolenweg" vast te stellen werd door de raad aange nomen. *N...W Rijssen: 13, 14 en 18 augustus filmvoorstellingen in het Parkgebouw, aanvang 20 uur. 16 augustus met extra bus naar de Bloe- mensymphonie Eibergen. Inl. VVV. 14 aug. 12 uur Renbaan de Koerbelt. Nat. kampioenschappen Greyhounds en Afghanen. 16 augustus 's. morgens Vee- en goederen markt. Holten. Natuur-Historisch museum Holter- berg, Elke vrijdagavond rondleiding door de eigenaar de heer Kees Bos. Aanvang 20 uur. Hellendoorn: Hellendoornse Pottenbakkerij Dorpsstraat 63 Demonstraties 10.30 en 11.30 uur en 14 en 15 u. Speeltuin „De Elf Provinciën". Sprookjes- tuin, motorbootjes, lorriebaan enz. Geesteren. 21 en 22 augustus. Int. Concours Hippique, aanvang 12 uur. Vasse 15 augustus 12 uur. Motorcross. Wierden. 13 en 14 aug. Volksfeest St. Jans harmonie Nijverdal. Maandag 16 augustus Vrije Evang. Kerk. Orgelconcert Feike Asma 20 uur. ENSCHEDE Rijksmuseum Twenthe: Lasondersingel 129, tel. 15672, oudheidkundige verzamelingen, collec tie bekende meesters (beide Breughels, Jan Steen, Holbein, Rembrandt), collectie, die- renschilderijen, primitieve kunst en in de tuin een „Lös Hoes" (een enkele ruimte waar in mens en dier samenwoonden). Geopend: op werkdagen 10-13 uur en 14-17 uur, op zon en feestdagen 14-17 uur. Des maandags en op Nieuwsjaarsdag gesloten, toegangsprijs 0,25 p.p., beneden 18 jaar 0,10 p.p. Vóór het museum een zwerfsteen met een ge- wich van 28.000 kg. Natuurhistorisch museum en Vivarium: M.H. Tromplaan 19, tel 23409, diorama's van flora en fauna van Twente, rijke tropische en sub tropische verzamelingen, maquettes olie-, ko len- en zoutwinning. Geopend zon- en feest dagen 14-17 uur (nieuwjaar, le paas, le pink ster- en le kerstdag gesloten) Werkdagen 10-12 en 14-17 u. (maandag, geen feestdag zijn- Mans, vriejgezel, good datteg joar, Hef nog gin meakn kunn veenn Woer an hee zik, um zoo te zeg'n, Zin heele leawn wil beenn. Ne keer op stap, det 's doar an too, Mear trouwn det wil hee neet, Trouwn is een wuerdjen det biej um Neet in het woornbook steet. Mear zoaterdag, hee gengeln wat De groote stroate duur, Küm hee een heel knap meakn in teeng, Mans veuln 't, hee kreeg ne kluur. 't Meakn trippeln op de hooge haks Mans rakelings verbiej, En zee, wat hee nooit har ehad. Hee dach: det 's 'n meakn vuur miej. Mear 't meakn skeen 't zelfde neet te veuln, Het keek zelfs Mans neet an, Mans keek eur noar zoo vear hee kon, Leup ummekiekngd vedan. Van achter is ze ook heel mooi Dach Mans, aj eur zoo zeet Dan zol iej earlke zeg'n dat zee Mear vearder küm Mans neet. Hee knapn teeng nen lantearnpoal an, Alls wür um efkes zwat, Det iezerwoark det gef niks met, Lantearnpüele zeent hard. Mans, aajt nog vriejgezel, zit non Al 'n oawnd of wat in 't hoes, Mear ech, ik gung 's oawnds ook neet vot Met zonnen dikken poes. J. Rozendom Rijssen. Er ontstond grote consternatie, toen 2 au todieven, die door 'n wachtmeester van de Rijkspolitie te Rijssen gesommeerd werden zich te legitimeren, op de vlucht sloegen. De wachtmeester die een achtervolging in zette raakte de 2 verdachte (jeugdige) perso nen kwijt, maar de opsporing werd voort gezet o.a. met behulp van voorbijgangers waarvan er zich enkele met stokken wapen den. De 2 vluchters liepen nabij de Volkshoge school in de val. Boswachter Jansen kwam plot seling oog in oog te staan met de 2 gezoch- ten, op het zelfde moment dat de Rijkspoli tie uit Markelo, die ook gewaarschuwd was, arriveerde. De heer Jansen slaagde er in een zekere L. S. (geboren te Hengelo) in de kraag te vat ten maar zijn metgezel wist (weer) te ont snappen. Oorzaak van een en ander was een tip die de Rijssense politie had gekregen, dat er in de bossen nabij het bosbad de „Koerbelt" een auto min of meer „verborgen" was gepar keerd. De conclusie kon worden getrokken, dat het waarschijnlijk een auto was, die in Den Haag als gestolen was opgegeven. De wachtmeester die zich in de buurt van de „parkeerplaats" opstelde zag plotseling 2 jongelui te voorschijn komen, die de wagen wilden wegrijden. Toen hij hen sommeerde zich te legitimeren sloegen zij op de vlucht. De gearresteerde S. bleek uit een inrich ting de Kogelenberg te zijn ontsnapt. Deze be kende later. Dat hij met een zekere Peter, die hij verder beweerde niet te kennen, de auto in Den Haag had gestolen. De gestolen wagen werd later door de Haag se eigenaar opgehaald. de, gesloten). Toegangsprijs: 50 ct, kinderen en beneden 12 jaar onder geleide 25 ct. Twents-Gelders Textielmuseum, Gronaustraat 136, tel. 19093. Te bezichtigen op alle werk dagen, behalve 's maandags, van 10-12 en 14 -17 uur. 's Zondags van 14-17 uur (alleen de zomer). Het museum biedt een historisch overzicht van de ontwikkeling van de Textiel industrie in Twente en Gelderland. Stadhuis, Langestraat 24, voorbeeld van moder ne raadhuisbouw, ontworpen door ir. G. Fried- hoff (1933). Raadzaal, burgerhal, mozaïek zaal en de trouwzalen vragen bijzondere aan dacht. Enkele prachtige glas-in-loodramen. Hekwerk om het bordes, voorstellende de ge schiedenis van Enschede, gemaakt door Van Hall. Dagelijks, behalve zat., bezichtiging om 15.00 uur. Gezelschappen kunnen door bemid deling van de VVV, Markt 31, tel 23200, ook op andere tijden het gemeentehuis bezichtigen. Toegangsprijs voor volwassenen 0,15 voor kinderen f 0,05. St. Jacobuskerk: Markt, gebouwd in byzan tijnse stijl (1933) zeer mooi int. Nederlands Hervormde Kerk: Markt; het onderste deel uit plm. 1200; in 1480 werd de kerk aan de zuidkant met een gedeelte, in gotische stijl, uitgebreid. Na de stadsbrand van 1862, waar bij ook deze kerk in as werd gelegd, her bouwde men de kerk in 1865. Bezienswaardig heden zijn de gebrandschilderde ramen. Synagoge: Prinsestraat 16; de Israëlitische Gemeente in Enschede kan bogen op de mooi ste moderne synagoge in Europa. Bezichti ging mogelijk in overleg met VVV Ensche de, Markt '31, tel 23200. Parken: bekend zijn het Volkspark, het G. J. van Heekpark, van Lochemsbleek, Buitser ve, Wooldrikspark (met kinderboerderij) en Abr. Ledeboerpark, Enschede de stad van groen en bloemen, bezit ruim 120 ha aan parken en plantsoenen. Oorlogsmonument in het Volkspark. Landgoederen: voor inlichtingen betreffende de bezichtiging van de ruim 50 landgoederen in de omgeving van Enschede kan men zich wenden tot de VVV, Markt 31, tel. 23200. Woonwijken: vele woonwijken zijn 'n bezichti ging ruimschoots waard. De Weense kinderen, die in Rijssen hun vakantie doorbrengen en dag in dag uit genie ten van het „leven in Holland" beleefden een hoogtepunt toen zij samen met hun (tijdelij ke) broers of zusjes een busreisje mochten maken. Kennelijk hadden de jongens en meisjes zich op de reis verheugd want spontaan en en thousiast zong men vanaf de start op de Hagen een reeks van Weense liedjes. De reis ging naar Nijverdal om via de tou- ristenweg de Holterberg te bereiken, waar een bezoek aan het natuurhistorisch museum op het programma stond. Met aandacht luisterden vooral de grotere kinderen naar de explicaties van de heer Kees Bosch, die met de Duitse taal niet zoveel moei te bewees te hebben. Verder ging de reis naar Deventer voor het maken van een IJsselvaart. De tocht naar Gorssel (een 40 minuten durende vaart) was een belevenis voor de kinderen en al te snel kwam het einde van de „Sehiffahrt" nabij de houtloswal in Gorssel. Voor de laatste etappe zette de bus koers naar Markelo naar de speeltuin van café De Pot- hoek waar de kinderen zich een uurtje uitge laten op glijbaan, schommel en wip konden amuseren. In de karakteristieke eetzaal (voormalige deel) van café De Pothoek kregen de kinderen een HAAKSBERGEN. R.K. Kerk te Haaksbergen (zeer veel ver bouwd). Watermolen te Langelo (18e eeuw) (geres taureerd); binnen te bezichtigen met toestem ming van gemeente. Natuurreservaat; toegangskaarten a 1.- per jaar aan te vragen bij Rijksmuseum Twen- the, Lasondersingel 129, Enschede. maaltijd voorgeschoteld, die ze alle eer aan deden. Tekenend voor de waardering die de Ween se kinderen hadden voor hun verblijf in Hol land en voor deze onverwachte reis was dat het oudste Weense meisje (Margit Selak) allen die deze reis mogelijk hadden gemaakt „herzlich dankte". Het reisje, dat de kinderen zeer veel ple zier heeft gebracht was mogelijk door 'n finan ciële bijdrage van de directie van een groot Rijssens aannemersbedrijf. Gistermorgen om negen uur passeerde de 100.000ste bezoeker de controle van het zwijmbad de „Koerbelt". Mevr. A Nijhuis-Smit uit Rijssen mocht van de 2e voorzitter van de vereniging „De Koerbelt", de heer G. Schreuder een waardebon in ontvangst nemen. Vorig jaar passeerde de 100.000ste reeds in juni de controle. Mogelijk had door het fraaie weer van de laatste dagen nog iets van de achterstand kon worden ingehaald. Het dagbe- zoek bedraagt momenteel ongeveer ,3 a 4000 bezoekers. De postduivenvereniging „De Zwaluw nam deel aan een wedvlucht op Maastricht met (jonge duiven). De duiven werden gelost om 12.30 uur. Door de heer J. Pijffers werd de eerste duif geconstateerd om 15.03.47. Een deel van de verdere uitslag: 2. H. Brinkman, 3. L. Bos, 4. J. Bakker, 5. J. Kuipers, 6. G. Velnaar, 7. J. Brinks, 8. H. Nijland, 9. G. Bargboer 10 idem.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1