Ó-r TROK GROTE BELANGSTELLING PIET VAN EGMOND SPEELT DROEVE STOET TROK DOOR RIJSSEN GESLAAGD BURGERLIJKE STAND G. Nijland 40 jaar bij P.T.T. ZONDAGSDIENST Nen bessen hoond Windhondenrenbaan ..De Koerbelt mooiste van Europa Nooit meer honger onderweg De Kerstman woon in Kirana Wedvlucht „Het Luclitvermaak" Met VVV naar Eibergen Wedvlucht „.De Zwaluw" N.T.S. was bij opening aanwezig Vrijdag 6 augustus 1965 93 yÉ2e jaargang no. 31 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting üm Verrassende finale Belevenis WEEKBLAD VOOR RUSSEN Onder grote belangstelling vond zaterdag middag op de begraafplaats „Het Lentfert" de begrafenis plaats van 3 Kijssense ingezetenen, die omkwamen bij het verschrikkelijke auto ongeluk, dat dinsdag plaats had op de weg Goor-Delden. Nadat in de Noorderkerk een rouwdienst was gehouden welke werd geleid door de predi kant van de Ger. Gem. Ds. A. Brogman trok de droeve stoet door Rijssen, waar het on geluk diepe indruk heeft gemaakt. Aan de geopende groeve sprak Ds. Bregman woorden van troost tot de zwaar getroffen echtgenote van de heer Johan v.d. Riet, die tegelijkertijd met zijn tantes Hendrika en Geertruida, die hen als pleegkind beschouw den, werd begraven. Onbeschrijfelijk is de smart en het ver driet, dat dit ongeluk teweeg heeft gebracht aldus Ds. Bregman. Van hun belangstelling gaven o.a. blijk bur gemeester Landweer. Het overgrote deel van de Kerkeraad van de Ger. Gem. verte- In de Ned.-herv. Westerkerk zal op woens dag 11 augustus a.s. een orgelbespeling worden gehouden door Piet van Egmond. Aanvang 8 uur. Het programma luidt: 1 Inleidend Koraalspel over Psalm 138, Piet van Egmond. Samenzang vers 1: ,,'k Zal met mijn ganse hart Uw eer". 2 a) Trumpet Tune, Henry Purcell; b) Aria, Jean B. Loeillet. 3 Twee Koraalbewerkingen, Joh. Seb. Bach, a) Ich ruf' zu Dir, Herr Jesu Christ; b) Jesu, bleibet meine Freude (uit Cant. 147). 4 Variaties over „Het Gebed des Heeren", F. Mendelssohn-Bartoldy. a) Choral; b) Andan te maestoso: cl Allegro molto; d) Fuga; e) Finale. 5 Voorspel en Koraal Psalm 97 (samenzang), Piet van Egmond; vers 1: „God heerst als Opperheer"; vers 7: „Gods' vriend'lijk aan gezicht". 6 Suite Gothique, Leon Boëlmann. a) Intro duction; b) Menuet gothique; c) Prière; d) Toccata. 7 Orgellied: „Ga niet alleen door 't leven", Jan Zwart. 8 Improvisatie over Psalm 150 1, Piet van Eg mond (samenzang) „Looft God, looft Zijn Naam alom". Bij de uitgang zal een collecte worden gehou den! (Graag zagen wij door de opbrengst van deze collecte de onkosten gedekt). Voor het Middennstandsdiploma slaagden: Mevr. F. ten Dam, mej. A. Ligtenberg en de heren H. Nijkamp, J. Nijkamp, E. F. Oosting en J. Poortman te Rijssen en G. Koster te Enter. De Zweedse „Trafikrestauranger" die o.a. de restauratiewagens in de treinen verzorgen - hebben ten dienste van reizigers per trein, bus of auto een nieuwe service geïntroduceerd. Op dertig plaatsen in Zweden is het voortaan mo gelijk om z.g. „fardkost box-meals" te kopen of te bestellen, dus lunchpaketten. Deze „fardkost" is verpakt in praktische draag-kartons en is vooral van groot nut voor groepen of gezelschappen, die per bus reizen en geen tijd hebben om aan te leggen in restaurants, of voor treinreizi gers, die niet het risico willen nemen van plaatsgebrek in de restauratiewagens. Er wor den drie verschillende soorten pakketten be schikbaar gesteld: een van Zw. Kr. 4.50, be vattende twee sandwiches, fruit en een fles je bier, limonade of mineraalwater; een van Zw. Kr. 7.25, bevattende 2 sandwiches, 'n karbonade, fruit en 'n flesje bier, limonade of mineraalwater, en een van Zw. Kr. 10.- be vattende twee sandwiches, een halve kip, to maat, een flesje bier, limonade of mineraal water, een stukje chocolade en fruit. Voor het geval, dat u het nog niet wist het kerstmannetje woont in Kiruna. Opdat er in het vervolg geen twijfel hierover zal be staan, wordt er momenteel een film opgeno men van zijn domicilie. Deze film, die binnen kort in verschillende talen zal worden gedis tribueerd over de gehele wereld, wordt gefi nancierd door de gemeente Kiruna, de Zweed se Posterijen en de Zweedse Spoorwegen. Verschillende televisiemaatschappijen heb ben de vertoningsrechten reeds opgevraagd. De opbrengst is bestemd voor de UNICEF. Natuurlijk kunnen ze nu in Kiruna rekenen op enorme hoeveelheden post uit alle hoeken van de wereld, nog veel meer dan ze tot nu toe al ontvingen van het adres van Father Christ mas. Maar voor al dat werk worden speciale hulp-kerstmannetjes aangesteld. genwoordiger van de stoomspinnerij Twenthe waar wijlen de heer v.d. Riet chef was van 'n spinnerijzaal en de chauffeur van de vracht wagen de heer I. D. S. uit Sommelsdijk, die bij dit verschrikkelijke ongeluk betrokken was. In Rheine (Did) had de begrafenis plaats van de stoffelijke overschotten van de andere 2 bij dit ongeluk betrokken slachtoffers n.l. van Mevr. Kauling-Kortman en haar 3-jarige zoontje Dagmar. De postduivenvereniging „Het Luchtvermaak nam deel aan een wedvlucht vanaf Mons met 395 duiven. Een gedeelte van de uitslag luidt: Groep A: 1. W.' Scherphof, 2 H. J. Lankamp, 3 TV. Sik- kelbein, 4 J. H. Kappert, 5 J. H. Kappert, 6 J. Harmsen, 7 A. ter Harmsel, 8 H. J. Lankamp 9 M. Teela lO W. Sikkelbein. Groep B: 1. H. J. Bouwhuis, 2 E. J. Lankamp, S H. J. Wilmink, 4 J. W. Nijkamp, 5 H. Meenks 6 H. J. Bouwhuis, .7 A. Lankamp, 8 A. Lan- ramp, 9. E. J. Sprakel, 10. G. Kreijkes. Groep C: 1 T. Geerling, 2 G. Scheppink, S Joh. ter Harmsel, 4 G. Scheppink, 5 A. ten Hove, 6 G. Siemerink, 7 Joh. Smit, 8 G- Siemerlnk, 9 Joh. Nijkamp, 10 A. ten Hove. Rjjssen: 6, 7 en 11 augustus; 20 uur filmvoor stelling in het Parkgebouw: 11 augustus, 20 uur, Westerkerk, orgelconcert Piet van Eg mond.. 14 augustus, 12 uur. Renbaan de Koer- belt. Nat. Kampioenschappen van Greyhounds en Afghanen. Bosbad de Koerbelt, 6 h.a. re creatieterrein, geopend van maandag t.e.m zaterdag. Volkspark, Oosterhofweg, met vo lière, karpervijver en kinderspeeltuin. Schaaps kudde bij de Friezenberg. Eibergen: 13, 14, 15 en 16 augustus. 5e Bloe- mensymphonie. 16 augustus vanuit Rijssen per extra bus naar deze uitvoering. Inl. VVV-Rijs- sen. Dagtochten vanuit Rijssen o.m. naar de Velu- we, Amsterdam, Valkenburg, Köningswinter, Sauerland, Tecklenburg, Efteling, Den Haag- Scheveningen. ANWB-routes o.a. Twente, Salland, Hondsrug, Beek en Brink, Veluwe, Hamaland, Slinge, IJs- sel en Berkel verkrijgbaar bij de VVV's. Holten: 7 augustus, 20 uur. Teenagerbal tent feestweide. Wierden: 7 augustus, 19 uur. Wieier- 6-daagse van Twente. Wierden: 13 en 14 augustus. Volksfeest van %e St. Jans harmonie. Apeldoorn. Natuurpark Berg en Bos Lumido opvoering klank en lichtspel. Prinsjesdag in miniatuur. Harderwijk: Nachtelijke visvangsten op het IJsselmeer, met de H.K. 6. Vertrek 16 uur f 10.. p.p. Reserveringen VVV-Harderwijk. Er wordt hard gewerkt en gerepeteerd vooi muziek, zang, ballet en toneel. Nieuwe ideeën zijn uitgewerkt voor de corsostukken, propa ganda wordt gemaakt en de hele organisatie vergt veel besprekingen. De ontwerpen voor de 5e Bloemensymphonie liggen klaar, de keuze van de muziek is gedaan. Er wordt gewerkt aan fraaie kostuums. De bloemsierkunstenaar, die de leiding heeft, verdiept zich in de vraag welke bloemen en welke kleuren hijop elk der corsowagens zal gaan toepassen. Gelukkig dat er in Eibergen zo veel artiesten zijn en zoveel andere enthousiaste mensen, die pro deo het uiterste doen om de 5e Bloemen symphonie weer tot een kunstzinnig evenement van de eerste orde te maken. Zij verwachten dat duizenden mensen het prachtige openlucht theater zullen bevolken, dat zo idyllisch gele gen is temidden van hoge bomen met het uit zicht op de oude toren van de kerk van Wil-' Oud steegje te Rijssen. lem Sluiter, de vroegere dichter-dominé van Eibergen. Zij allen zullen genieten van een ideale com binatie van muziek, bloemen, zang,' spel en dans. Zij zullen ervaren wat het zeggen ivil dat de muziek in haar schoonheid gaat spreken te gen een artistiek décor van bloemen in al hun charme, met daarbij een spel :van figuranten in stijlvolle kostuums. Wie de 3e Bloemensymphonie bezoekt kan op 'n kostelijke avond rekenen; van minuut tot mi nuut zal men geboeid toekijken en luisteren. De VVV-Rijssen organiseert op maandag 16 augustus een bustocht .naar Eibergen. GEBOREN: Lammerdina Janna dv F'J Drijer en J Voort man, Nijverdalseweg 10 Geertruida Maria dv J H Mulder en G J Fre- riksen, de Kaempe 20; Hermine Elizabeth dv J H.Wegereef en C H Landeweerd Wilhelminastraat 46; Johanna dv J Wesselink en J E Prigge HJ- van Opstallstraat 47; v Hermina Aleida dv G Nikkels en H G Ooz- ternenk W de Zwijgerstraat'31; Fenneken dv H J Beltman en J' Tijhuis, Rijs- senseveld 6; Alexander Adrian Henk zv J Masela-en S I Dasmasely Graaf Ottostraat 126; Jan Johan zv J Paalman en J ter Harm sel Lentfersweg 46; Herman Gerrit Dinand zv- J W Stam «n 3 Wassink Borkeld 9. OVERLEDEN: Maria Altink 60 j ev M Baan - Dannenberg 59 Hendrina van de Riet 66 j ongeh. Markelose-, weg 26, 28 jul te AAmbt Delden. Geertruida van de Riet 63 j ongeh Markelo- weg 26, 28 jul te Ambt Delden. Johan van; de Riet 35 j '-ev W Kortmann Mar- keloseweg 26, 28 jul te Ambt Delden; Johanna Hendrika Bosch 65 j ongeh' Enter straat 91, 29 jul t« Hengelo O. De besteller-voorman bij de PTT-dienst in Rijs sen de heer G. Nijland vierde maandag zijn 40-jarig dienstjubileum bij de PTT. Namens de PTT-leiding werd de jubilaris te zijnen huize aan de Baankamp toegesproken door de directeur van het P en T kantoor Rijssen, de heer M. G. A. Elzinga, die zijn grote waar dering uitsprak over de wijze waarop de heer Nijland gedurende 40 jaar zijn werk bij de pos terijen had verricht. De heer Elzinga prees vooral de wijze waarop hij zijn taak als voorman van de be stellers had uitgevoerd. Het is voor een belangrijk deel aan u te danken, aldus spr. dat er een goede geest heerst in de bestellerskamer en ik heb evenals mijn voorgangers dat hadden grote waardering voor de accurate wijze waarop u uw werk altijd hebt verricht. Namens de directeur-generaal van de PTT bood de heer Elzinga een fraaie oorkonde aan, die als onderscheiding geldt voor trouwe plichtsbetrachting, een gouden jubileumspeld en de gebruikelijke gratificatie. Namens het personeel ontving de heer Nij land een cadeau onder couvert. De heer Nij land trad als besteller in PTT-dienst op 1 augustus 1925, werd op 1 augustus 1955, be vorderd tot besteller le klas en werd op 5 november 1956 benoemd tot besteller voor man, in welke functie hij nog steeds werk zaam is. De jubilaris mocht van vele zijden blijken van belangstelling bij zijn 40-jarig dienstjubileum ontvangen. De P.D.V. „Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht vanaf Heerlen, met uitsluitend jon ge duiven. Er waren 315 duiven in concours. De vooraanstaande uitslagen zijn: 1. H. A. Koedijk, 9.21.55, 2 Wim Koedijk 9.23.34, 3. A. Struik, 9.23.35, 4 J. Brinks 9.23.44, 5 G. Slagers 9.24.24, 6 G. Slagers 9.24.33, 7 G. Slagers, 9.24.57, 8 A. Bos 9.25.07, 9. J. Brinks 9 25.07, 10. G. Brinks 9.25.07, 10 G. Bargboer De medische dienst wordt zondag a.s. waar genomen door dokter L. Kunst, Wierdensestraat 77e, lel. 2504. De dienst der dierenartsen wordt waargenomen door dokter J. P. van Nouhuys, Rijssen, tel. 2487. I I IKIi I I I f I I 1 I I Het was nen heeln moojn herdershoond Den Bearnd Jan har enaald, Iej zoln neet zeg'n det hee doar mear Tien gueln vuur har behaald. 't Was zoo op 't ooge 'n heel leef deer. Hee lustern ook meteen, Det 'n hoond heel good was ofericht Det kon iej zoo wal zeen. Heel rusteg lear hee zik nues 'n heard En hee keek Bearnd Jan an As of hee zeg'n wol: doar lig 'k good, Hier goa 'k neet wier vandan. Toen Bearnd Jan 's moarns oef berre küm, Kwispel zin hoond met 'n stat, Hee was eweand, 't kon wean det hee 'n Slach koshoes har ehad. Merieje, geew iej 'n hoond temet Wat etn, mear zorgt er vuur Det 't oe neet lus kuemp, aans geet hee Dr miskien wier van duur. Bearnd Jan gun vot, 'n hoond sleup al wier, Merieje gung an 't woark, Ze wol gaauw kloar wean, want ze wol Nog efkes noar de moark. Rap stofzuung en wat stof ofnemm, Dan was ze mooi op tied, Mear 'n hoond wür wakker, keek ees roond, Sprung op, was 't baasje kwiet. He gromm en leut de taane zeen, Stapn op Merieje an, Waf, waf, Meriej leup achter oef Zoo vear ze kon; Bearnd Jan!! Woer harder of Merieje skreewn, Woer harder blekken 'n hoond, De wiezers van de klokke gung, Zoo toargend laankzaam roond. Neet te beskriewn woervulle skrik Merieje duur mos stoan, Nooif ear huern zee met zon plezeer De klokke twaalne sloan. Mur ik nog skriewn wat duur Meriej Teeng Bearnd Jan wur ezeg, 't Is Better det mear neet te doon, Mear, 'n hoond den is wier weg. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Liefhebbers van de windhondenrensport, naar de nieuwe renbaan op de Koerbelt geko men, uit alle delen van Nederland maar ook uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk ston den zaterdagmorgen perplex. Deze baan kan berekend worden tot de mooiste van Europa zo was men algemeen van mening. De baan kan zowel worden benut voor de rennen op de 350 meter alsook de 475 meter, een combinatie die men niet op veel renba nen aan treft. De opening opgenomen door het NTS TV- jonrnaal was zowel spectaculair als origineel. Met een felle ruk opende burgemeester Landweer het starthok waaruit 3 exotische Afghaanse windhonden met ook al exoti sche namen als Kalif van Ali Baba en Kase- mir van Pachacumao de kunsthaas narenden waarbij de langharige windhonden een grote snelheid ontwikkelden. Daarmee was de renbaan geopend en hadden de internationale windhondenrennen een aan vang genomen. Het was de cameralieden van het NTS-jour- naal uitsluitend te doen om een korte flits te geven van de opening van de renbaan, zodat zij na de opening andere opdrachten konden uitvoeren. Was het echter te doen geweest om een schets te geven van de spanning, het aantrekkelijke element 3 van de sportieve bewondering, die deze sport kan geven, dan hadden ze moeten blijven tot de finale van de internationale wedstrijd bij de reuen op de 475 meter. Deze finale had zulk een interessant, ver rassend en spannend verloop, dat alle toeschou wers begeesterd werden over deze krachtme ting van 4 sterke honden. In de finale waren geplaatst Spalowil's Am bassador van de heer W. Bitser uit Agers- heim (Did.), Pardiso van Mevr. Schouten uit Oostzaan, Droppie eveneens van Mevr. Schou ten en Rudin van de heer van Disselrooij uit Eindhoven. Na het startsein in deze belangrijke finale hadden de sterke honden alle 4 goed ver trek. In,- de eerst bocht kreeg Paradiso (Euro pees kampioen) op schitterende wijze de leiding en de reu wist zijn fraaie positie te behouden en zelfs zijn voorsprong in de 3e bocht te vergroten. Paradiso lag in gewonnen positie en ging met tenminste 3 meter voorsprong het laat ste recht eind in. Daar ondernam de Duitse hond Ambassa dor een ongekend heftige aanval. Zienderogen liep deze zijn achterstand in en het gelukte deze felle hond met nauwelijks zichtbaar ver schil (een neuslengte) als eerste over de fi nish te gaan. Dit was windhondenrensport zoals het maar zelden op de renbanen te zien is. Er was overigens de hele middag veel te ge nieten geweest. Er werden zeer goede tijden gemaakt, die vooral voor de toekomst grote verwachtingen schiepen. Hoewel de baan in goede conditie was, was het renvlak door de zware regenval van de laatste weken nogal zwaar, waardoor de gemaakte tijden een bij zonder relief kregen. Er werden op de 475 meter tijden gemaakt beneden de 30 sec. en zelfs in de D klas se greijhounds werden op de 350 meter tij den gemaakt van 22,4, 22,5 etc. Was de finale Greijhounds reuen Internatio naal een belevenis op zich, ook de beslissen de ren voor de teven was een spannend ge beuren. De als favoriet van start gegane Sa- brina van de heer Smits uit Weesperkarspel, liep een agressiev cours, nam onmiddellijk de leiding, welke deze teef niet meer af stond. Een fraaie 2e plaats bemachtigde Running's Home Quick Step van de heer Bitser uit Breitenstein. De 3e plaats was voor Jasmino van de heer J. Voortman uit Rijssen, welke hond niet lang geleden het Nederlands record had geë venaard, zodat deze prestatie enigszins tegen viel. Twista van de heer Roorade uit den Haag werd 4e. Bij de Afghanen B klasse veroverde Kamee van Ali Baba de eerste plaats en bij de Whip pets in de C klasse werd Idille van Mevr. Soubring uit Oosterbeek le. 2e werd Mandette van de heer Tiedhof uit Arnhem, 3e werd Gla- dus van de heer Duvigneau uit Zutfen. In de finale whippets B klasse was de uit slag: 1. Glorieus Inventus van Mevr. Ort- mann uit Amsterdam, 2. Carnet v.d. Schicht van de heer Smith uit Zutphen en 4 Cassandra van Mevr. Neuzerling uit Eijgelshoven. Met grote spanning werd de finale whippets internationaal tegemoet gezien. Als favo riet ging van start Carmencita van de heer Sweelssen die het na een agressieve ren moest afleggen tegen de snelheid van de fraaie whippet Aguas van Benfica van de heer Groen uit Amsterdam. Carmencita werd 2e, 3e werd Huntres van de heer Rijerkerk uit Rotterdam en 4e lady van Us Honk van Mevr. Bol uit Langerak. In de finale afghanen internationaal werd le Emir van Huize Jennij van de heer Guilleteaux uit Overveen, 2e werd Phero en 3e Rita, bei den van mevr. Pauptit uit Ede.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1