Historisch moment voor het jeugdwerk in Rijssen Vekaansiewear ZESDAAGSE VAN TWENTE VERSCHRIKKELIJKE AUTORAMP EISTE VIJF SLACHTOFFERS STRUIK Predikbeurten Vergunning voor camping aan Tichelweg ZONDAGSDIENST voor 'n goed horloge GESLAAGD Postduivennieuws Vrijdag 30 juli 1963 92 ,J£é jaargang no. 30 life - De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen - Telefoon 2303 (05480)Advertenties 12 cent per mm Bij contract kortin^ v'ataal NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK Glad weggedeelte Bescheiden Zeggenschap VOOR Sjonge wat hew' 'n reang ehad, 't Was de meeste daage nat, En hoast aajt gaf 't wearberich: Nog gin druege wear in zich. Treuk iej dr nen dag op oet, Dan kreeg iej ne natte hoed, 't Was gin wear um oet te goan, 'n Reangjas hef wal deens edoan. 's Moarns as 't zunke efkes skeen, Wur in hoppe vot ereen, Mear net good en wal op pad, Of het lekken oe oet 't gat. Nee, de leu harn't 't vureg joar Vuile better vuur mekoar, Toen skeen 't zunke heel wat mear, Toen was 't ech vekaansiewear. Mear al was 't dan vaanke nat, Hawwe 't leever aans ehad, Loaw' neet klaang, wat hew' dr an, 't Wordt er toch neet aanders van. De vekaansie, woer noar wiej Zoo verlang, is wier verbiej, En wiej goat met nieje krach Ankomm moandag wier an 'n slag. J. ROZENDOM, RIJSSEN bestaande werk beter en uitgebreider op te zetten. Met ingang van 1 september a.s. treedt als zodanig bij de Stichting „Clubhuiswerk Rijs sen" in dienst de heer R. van Heerde, komen de uit Amsterdam. De heer Van Heerde is 25 jaar en heeft een studie als jeugdleider ge volgd aan de Sociale Academie te Amsterdam. Daarnaast heeft de nu aangestelde functio naris een ruime ervaring in het clubhuiswerk onder de jongeren van Amsterdam. De heer Van Heerde is belijdend li$ van de Ned. Herv. Kerk. Het bestuur van de Stichting „Clubhuiswerk Rijssen" is uitermate gelukkig met deze be noeming. Er openen zich" nu nieuwe mogelijk heden voor het jeugdwerk in Rijssen, hoewel de zorgen van het bestuur daarmede niet ver dwenen zijn. Het geheel vraagt n.l. véél geld en het zal zaak zijn om regelmatig te wijzen op de ge meenschappelijke verantwoordelijkheden van alle Rijssenaren om elk jaar weer het geld op tafel te leggen, dat aan Rijks- en Gemeen tesubsidie ontbreekt. Voor het komende begrotingsjaar is dit „ont brekende gedeelte" minimaal te stellen op zes duizend gulden, en er zijn nog vragen te over bij het bestuur hoe men dit bedrag rond krijgt. Wil ieder, die dit leest en die het jeugdwerk in Rijssen werkelijk ter harte gaat, zich eens bezinnen hoe hij of zij metterdaad kan helpen om de financiële zorgen te verlichten? Het gironummer van de Stichting is 1164114. Van maandag 2 augustus tot en met zater dag 7 augustus wordt de Zesdaagse van Twen te gehouden: een in deze streken geheel nieuw wielerfestijn, dat tot doel heeft de wielersport in het oosten van het land op een hoger plan te brengen. In de gemeenten Wierden, Nijverdal, Hellen- doorn, Vroomshoop en Almelo zullen in deze week wielercriteria voor amateurs worden ge houden, waaraan tal van bekende renners uit geheel Nederland deelnemen. Vanzelfsprekend levert - als het weer mee werkt - een dergelijke zesdaagse door het heffen van entreegelden en het verzorgen van reclame winst op. Deze winst zal in de kas van de onlangs opgerichte stichting Twent se Wielerbelangen worden gestort. Het is de bedoeling van het bestuur van de Twentse Wielerbelangen om met behulp van deze gel den oostelijke renners in de gelegenheid te stellen aan grote wedstrijden zoals Ronde van het IJsselmeer e.d. deel te nemen. Wedstrij den die door de daaraan verbonden kosten tot nog toe buiten 't financiële bereik van vele oos telijke renners lagen. Zo snijdt het mes bij de Zesdaagse van Twente aan twee kanten. Enerzijds wordt het publiek tijdens de vakantie vergast op een interessante wielerwedstrijd en kunnen ren ners hun krachten in een zes dagen durende ontmoeting met meten; anderzijds wordt op de ze wijze 'n fonds gecreëerd dat voor de ooste lijke wielrenners onverwachte perspectieven opent. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dokter A. C. Kousemaker, Boomkamp 23, tel. 2563. De dienst der dierenartsen wordt waargeno men door dokter J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-1298. Te Meppel slaagde voor het examen acte K. nuttige handwerken mevr. Nijkamp-Achter- kamp. Advertentie ROMOVA-TIJD, RADIO-TIJD Dit zijn de verschrik kelijke wrakstukken die gistermiddag van het autootje op de E-8 tussen Delden en Goor overbleven. De postduivenvereniging Het luchtvermaak nam deel aan een wedvlucht vanaf Neufvilles met 341 duiven. Een gedeelte van de uitslag luidt: Groep A: 1. W. van Brussel, 2. J. H. Kappert, 3. H. J. Nieuwenhuis, 4. H. J. Beltman, 5. G. H. Lo -huis, 6. W. Sikkelbein, 7. H. Kosterbok, 8. W. Sikkelbein, 9. G. J. v.d. Maat, 10 G. J. v.d. Maat. Groep B: 1. H. J. Bouwhuis, 2. A. J. Har- bers, 3. J. W. Nijkamp, 4. A. J. Dannenberg, 5. H. J. Bouhuis, 6. B. J. Sprakel, 7. H J Bouwhuis 8 H J. Bouwhuis, 9. D. Spra kel, 10 G. Kreijkes. Groep C: 1. Joh. ter Harmsel, 2. G. Scheppink, 3. Joh. Nijkamp, 4. J. Dannenberg, 5. G. Sie- merink, 6. B. Witten, 7. Joh. Smit, 8. T. Geer- ling, 9. T. Geerling, 10. J. Spenkelink. Het afschuwelijke ongeluk, dat Johan v.d. Riet (35), zijn beide tantes Hendrina (66) en Geertruida (64), zijn schoonzuster Gertrud Kauling-Kortmann en haar 3-jarig zoontje Dag- mar woensdagmorgen overkwam, heeft ge zinnen en families in diepe rouw gedompeld. Op de Markeloseweg, waar Johan v.d. Riet al tijd heeft gewoond bij zijn tantes, die hem als zijn pleegkind beschouwden, stroomden buren samen, hoopten aanvankelijk dat het geruchten waren maar toen later bleek, dat er inder daad 5 doden te betreuren waren, was men diep verslagen. In heel Rijssen werd het verschrikkelijke ongeval huis aan huis besproken en men heeft diep medelijden vooral met de echtgenote van de chauffeur mevr. v.d. Riet-Kortmann die in 1 slag haar man, haar zuster, haar beide tan tes en haar 3-jarig neefje verloor. Zij blijft alleen achter met 2 kinderen en met een bejaarde oom van haar man. Vol goede moed was men 's morgens in de Fiat 600 gestart. Johan v.d. Riet zou de zus ter van zijn vrouw met haar zoontje Dagmar terugbrengen naar Rheine en de beide tan tes zouden daar een paar dagen vakantie hou den. Het fatale ongeluk gebeurde op de weg Goor-Markelo nabij de brug over de zijtak van het Twenthe Rijnkanaal. De chauffeur van de auto geraakte in een slip, kwam daardoor op het linkerweggedeel- fe en reed frontaal in op een vrachtwagen van de NV Goedkoop en de Geus (internatio naal transportbedrijf). De chauffeur van de vrachtwagen heeft verklaard, dat hij het ge vaar heeft zien aankomen. Ondanks zijn krach tige remmen reed de kleine auto met volle vaart tegen de zware vrachtauto en werd vol komen verbrijzeld. De gevolgen waren af schrikwekkend. De 4 bovengenoemde volwassenen werden op slag gedood, terwijl de 3-jarige Dagmar Hauling zwaar gewond, vervoerd werd naar J hét P.J. ziekenhuis te Hengelo. Later is geconstateerd dat Johan v.d. Riet, gezien de remsporen, nog getracht heeft het 9.00 uur en 10.45 uur Ds v. d. Broek van Nieuwland 19.00 uur Ds v. d. Broek WESTERKERK 9.30 Ds Kool 15.00 uur Ds Brasser GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds A. Bregman 15.00 uur leesdienst GER. GEM. IN NED. ESKERK (BEVERVOORDE) 11.00 uur en 16.45 uur Ds Aangeenbrug GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 19.00 uur Ds Brinkman OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.00 uur en 19.00 uur Ds. Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst rijden naar het linker weggedeelte te corrige ren, maar helaas is hem dat®niet gelukt. Het onderhavige weggedeelte schijnt op dat moment zeer glad te zijn geweest en later op de ochtend is er op die plaats zand ge strooid. Toen het ongeluk bekend werd snelden am bulance's uit Goor Hengelo en Enschede te hulp, maar het was voor de inzittenden van de auto te laat. Dagmar Kauling werd naar Hengelo vervoerd, waar hij in de loop van de ochtend aan de zwaie verwondingen be zweek. De ramp deed ook bij de passerende weg gebruikers grote consternatie ontstaan. RIJSSEN 30 juli en 4 augustus: Parkgebouw, 20 uur: Filmvoorstelling. Zaterdag 31 juli, 12 uur: Opening nieuwe windhondenrenbaan „de Koerbelt", daarna internationale windhondenrennen. 14 uur: Parkgebouw, kindervoorstelling „Wiske en Suske". 20 uur: Filmvoorstelling op het Volkspark met na afloop om plm. 22 uur groot vuur werk. 2 augustus: 's Morgens vee- en goederen markt. Dinsdag t.e.m. vrijdag: Diverse binnen- en buitenlandse touringcartochten. Bosbad „de Koerbelt" 6 ha recreatieterrein: Geopend van maandag t.e.m. zaterdag. Routes van de ANWB verkrijgbaar bij de VW's, t.w. Twente-, Salland-, Hondsrug-, Beek en Brink-, Midden en Zuid-Veluwe-, Slinge-, IJssel en Berkel- en Hamaland- route. MARKELO 5 augustus, 20 uur, hervormde kerk: Orgel concert door Arie J. Keijzer m.m.v. Ans Menkveld, alt. 27 juli t.e.m. 7 aug., openbare lagere school: Tentoonstelling en demonstratie oude am bachten en handwerken. HOLTEN 31 juli, 14 uur, Beuseberg: Motorcross. 2, 3, 4 en 5 augustus: Braderie. NIJVERDAL 2 augustus, Vrije Evang. Kerk, 20 uur" Orgel concert Feike Asma. Het college van b en w heeft aan de heer G W Ruiterkamp Enterstraat 180 vergunning tot het exploiteren van een kampeerterrein aan de Tichelweg (toegangsweg Holland's Schwarz- wal# bij café Smit) verleend. Niet alleen de heer Ruiterkamp was met deze vergunning zeer ingenomen maar ook het bestuur van de plaatselijke VVV, die hier mede een grote wens in 'vervulling ziet gaan. Het terrein, waarop de heer Ruiterkamp het kampeerterrein zal inrichten is prachtig gele gen aan de rand van de bossen, dicht bij een bushalte. Hopenlijk voor de a.s. exploitant zal het ter rein nog kunnen worden uitgebreid want de vergunning is wel erg bescheiden van aard. Er zullen (voorlopig) maximaal 10 cara vans mogen worden geplaatst. Door de exploitant zullen verschillende voor zieningen worden getroffen zoals het plaatsen van een toilet en wasgebouwtje, en 1 douche. De voorwaarden waaronder de vergunning is verleend zijn overeenkomstig de adviezen door de Nederlandse kampeerraad gegeven. Ingevolge da verordening, zoals dia in de laatstgehouden raadsvergadering door de raad is vastgesteld, is het verboden caravans en ten ten te plaatsen zonder vergunning van het college van b en w. B en w hebben nu zeggenschap gekregen over de inrichting van kampeerterreinen en zullen slechts in bijzondere gevallen een ver gunning afgeven. Voor de heer Ruiterkamp werden nog 2 (bescheiden) kampeerterreinen geëxploiteerd n.l. door de heer P.O. Struijk op de Biesterij en door de heer G. J. Legtenberg op de Keizer. Als met de aanwijzing van 'n terrein waar zo merhuisjes gebouwd mogen worden wat voort gang wordt gemaakt en als de bouw er van bin nen niet al te lange tijd gerealiseerd kan wor den, als bovendien door de gemeente een grote camping in de nabijheid van het zwembad de Koerbelt geëxploiteerd zou worden, dan zou kunnen worden gezegd, dat men ook in Rijs sen ernst maakt met de bevordering van het toerisme (in vele plaatsen een middel van be staan voo'- velen) en geeft men aan zomer gasten de gelegenheid (mee) te profiteren van het prachtige natuurschoon waarmede Rijssen en omgeving zo rijk bedeeld is. 4 augustus, Openluchttheater, 20 uur: Open luchtspel „Pensioen Drie". Openstelling „Huis Rergh" te 's-Heerenberg. Het kasteel „Huis Bergh" te 's-Heerenberg zonder twijfel één van de fraaiste kastelen in ons land dat tot dusverre niet voor be zichtiging was opengesteld, zal in de komende maanden zij het beperkt zijn poorten openen voor het publiek. Bezichtiging zal mo gelijk zijn op maandag, woensdag en zaterdag en wel om 10 uur 's morgens en om half 3 s middags, echter uitsluitend na voorafgaande aanmelding via het kantoor van het- kasteel, tel. 08346-281. De toegangsprijs bedraagt f 2. per persoon. Kinderen beneden de 15 jaar hebben geen toegang. „Huis Bergh" is een welbewaard, imposant kasteel, dat in 1912 door de grootindustrieel wijlen dr. J. H. van Heek'werd aangekocht van de Hohenzollerns. Nadat de burcht in 1939 door een geweldige brand was verwoest, is zij stijlvoller en schoner dan ooit tevoren herre zen. In 's-Heerenberg zijn ook nog bezienswaar dig het laat-gotische raadhuis, de Hervormde kerk (oorspronkelijk slotkapel), de voormalige munt en de oude pastorie aan de Noordwal. Folkloristisch festival in Laren (Gld.) De folkloristische boerendansgroep „De La- rense Schotsers" uit Laren (Gld.) organiseert op 7 en 8 augustus a.s. een groots folkloristisch festival. Het festival begint 's zaterdags met de zomervergadering van het District Oost van de Federatie van Folkloristische groepen in Ne derland. De Biefburger Trachtengruppe uit Biefburg in de Duitse Eifel geeft 's middags een demonstratie voor genodigden. Zondag 8 augustus zullen 's middags om 2 uur 21 groe pen met meer dan 400 deelnemers een optocht door het dorp houden. De groepen komen uit heel Twente, Holland en de Achterhoek. Na de optocht zijn er demonstraties en zullen vendel- jwaaiers hun kunnen tonen. Er is tevens vogelschieten. Inlichtingen verstrekt VVV-Laren, telefoon (05738) 498 of 576. In één van haar laatste vergaderingen heeft het bestuur van de Stichting „Clubhuiswerk Rijssen" een clubhuisleider benoemd, die met ingang van 1 september het jeugdwerk in Rijssen zal gaan opzetten. Tegelijkertijd zal dan officieel het eerste clubhuis van de Stichting, gelegen aan het hild te Rijssen, in gebruik genomen worden. Voor de Stichting „Clubhuiswerk Rijssen" en voor alles wat met het plaatselijk jeugdwerk te maken heeft is daarmee een historisch mo ment aangebroken! Een moeizaam werk van bijna acht jaar door een groep particulieren uit de Rijssense samenleving is hiermede be kroond. Wat beoogt de Stichting nu eigenlijk met haar werkzaamheden en welke betekenis heeft de benoeming van een clubhuisleider? De Stichting wil proberen aan te sluiten bij een toenemende behoefte in Rijssen aan een gele genheid, waar de jongeren leren hun vrije tijd op zinvolle wijze te besteden en waar zij bovendien een thuis kunnen vinden voor hun vrije uren. De „zinvolle vrijetijdsbesteding" poogt de Stichting te realiseren door het opzetten van verschillende activiteiten, welke in groeps verband kunnen worden beoefend. Men denkt daarbij aan: houtbewerking (figuur zagen, timmeren, houtsnijwerk enz), handen arbeid (pitrietwerk, fingerpainting, mozaïeken, tekenen, schilderen en allerlei andere vormen van knutselen), musiceren, handwerken voor meisjes, tafeltennis, lekespel enz. enz. Daarnaast zal het clubhuis een zg. huiskamer gaan openen, waarin jongeren elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen luisteren aar mu ziek e waar ook geleide gespreksgroepen kun nen ontstaan. Voorzover mogelijk zal een z.g. Instuif in het programma worden opgenomen. Al deze activiteitsgroepen, waaraan jongens en meisjes van b.v. 10 tot 21 jaar kunnen deel nemen, worden geleid door vrijwilligers uit de plaatselijke bevolking. De uiteindelijke leiding van het clubhuis is in handen van een daartoe opgeleide kracht die dagelijks in het clubhuis aanwezig zal zijn. Onder verantwoordelijkheid van het be stuur zal deze clubhuisleider pogen 't al jaren

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1