DE KROON OP HET WERK., RAAD RIJSSEN Excelsior incasseerde loon van hard werken Aldolem kiekt „Levensvreugde Jeugdronde van Rijssen start maandag benoemd MAANDAG 26 JULI EXTRA VAKANTIEMARKT VAKANTIE L. KUNST, arts BIEJN „Willielmina" gaf fraai zomerconcert Geslaagd «.l°nS.Sf;tI,T5„,e;.'Boer,bCT°"a Vrijdag 16 juli 1965 A2e jaargang no. 28 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal voor postabonnees f 1,95 per kwartaal v f +A^StraÜe 6n Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm „Het wordt wel '66" Verhuur afbraakpand Rondvraag WEEKBLAD VOOR RUSSEN Zaterdagmiddag zet te Excelsior de kroon op het werk door Zwart-Wit uit Rot terdam met een 1-0 nederlaag naar huis te sturenHierdoor bereikte de p'oeg van Leo Halle de hoogste top die be. reikt kan worden in het zaterdagvoetbal. De landskampioenen presenteren zich op bovenstaande foto in de volgende volgor de: Staande v.l.n.r. trainer Leo Halle. H. Nijiand. DNijiand, Harders. Leijendek- ker. Reank. Dangre- mond, Baart, (die wegens een blessure zaterdag niet mee speelde) en voorzit, ter Harmseh. Zit tend. Leusink, Van Vondel. Harm Wold. Kappen en Jan Wold. Advertentie Riolering in binnenstad wordt verbeterd De agenda van de raadsvergadering, die vrijdagavond werd gehouden leverde weinig moeilijkheden op, zodat de vergadering in een vrij vlot tempo kon worden afgewerkt. Een belangrijk besluit nam de raad in het beschikbaar stellen van een krediet van f 683.500 voor verbetering van de riolering van de binnenstad, omdat de capaciteit onvoldoende is vooral nu steeds meer nieuwe woonwijken het afvoerwater hierop lozen. Het voorstel houdt in. dat begonnen zal worden met de Molenstalweg. gevolgd door de Banisweg. De heer Wolterink die „een leek" zei te zijn op het gebied van rioleringswerkzaamheden informeerde naar de mogelijkheid „dat wij als raad ingelicht worden, om enige inzicht te krij gen in datgene wat er allemaal gebeuren moet". De voorzitter stelde, dat de technische com missie uit de gemeenteraad besprekingen heeft gevoerd met vertegenwoordigers van het adviesbureau Bongaerts en Kuijper, en dat deze commissie een goede indruk heeft gekre gen van een en ander. De heer Haase kon zich de vraag van de heer Wolterink, goed voorstellen en hij acht te een toelichting door het adviesbureau aan déëhéle raód zeer belangrijk. De voorzitter was bereid aan de wens van deraadsleden tegemoet te komen. We zullen A d v ertentie 17-31 JULI De praktijk' wordt voor dringende gevallen waargenomen door de plaatselijke artsen. De afd. Aldolem ontving van de Bond van Nederlandse Amateurfotografenvereniging. gen de mededeling dat tvolgend jaar op de Photokinia te Keulen in samenwerking .met de FIAP een tentoonstelling zal worden geor ganiseerd onder de titel „Levensvreugde". Het is de bedoeling voor deze tentoonstelling foto's te- verkrijgen die alle positieve uitingen van de mens en zijn betrekkingen tot zijn naaste weergeven. Déze brief van de Bond is voor het bestuur van -Aldolem aanleiding geweest haar leden voor deze zomer een verplicht onderwerp op te geven, n.l. het bovenomschreven onderwerp „Levensvreugde". De foto's die in de loop van de maand sep tember zullen moeten worden ingeleverd, moe ten van. het formaat 18 x 24 cm. zijn. Indien men de foto naar de Bond stuurt zal ook het negatief moeten worden ingeleverd. Indien de foto n.l. in aanmerking komt voor de tentoon stelling, zal Photokinia daar voor zijn rekening eén „reuzenafdruk" van maken. Het negatief ontvangt men uiteraard later weer terug. Vóór de foto's worden opgezonden zal de AFV „Aldolem" eerst nog een contactavond beleggen waarop 't ingeleverde materiaal wordt besproken. trachten een bespreking met de raad te orga niseren. De heer Smeijers vond het tijdstip waarop dit besluit is genomen ongelukkig. Het moet eerst ter goedkeuring naar Zwolle en dan zitten we in de winter met de veelomvattende werkzaamheden aldus spr. Weth Goosen haastte zich het optimisme van de heer Smeijers weg te nemen. „Neemt U van mij maar aan, dat er dit jaar nog niets gebeurt. Voor het besluit goedgekeurd, en de zaak bestekklaar is, is het zeker januari 1966. De voorzitter wees er nog op, dat men wat de bestedingen betreft beperkt is bij de gemeentes, en de financiën spelen natuurlijk een enorme rol. De heer Smeijers: Ik heb liever dat, we de bouw van het nieuwe gemeentehuis nog een paar jaar uitstellen, want er is in Rijssen sprake van een onhoudbare toestand. Overigens werd het voorste] van b. en w. zonder hoofdelijke stemming aangenomen. In de vorige vergadering toen er uitvoerig is gesproken over de vestiging van een kam- peercentrum heeft de heer Ter Avest voor gesteld een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid een kampeercentrum te vestigen op een terrein gelegen onmiddellijk ten zuiden van het zwembad. De voorzitter lichtte toe," dat déze zaak be sproken was met de stedebouwkundige Ir. Leu- pen te Arnhem, die nog niet gereed is met zijn onderzoek. De voorzitter stelde voor een stemming over dit voorstel uit te, stellen tot de volgende vergadering. Bij het punt ingekomen stukken bevond zich een brief van de heer H. Wessels (Rozen- gaarde) waarin hij de raad verzocht hem het leegstaande pand aan de Kerkstraat (tot voor kort bewoond door de heer J. Bak') te verhu ren in verband met de verbouwing van zijn zaak. De meerderheid van het college stelde zich op het standpunt, dat panden, die voor af braak zijn gekocht, niet verhuurd dienen te worden. Weth. Scholman zag echter, „indit géval" geen bezwaar om het pand aan de Kerkstraat tijdelijk te -verhuren, omdat hij verwacht te, dat de sloop nog wel een aantal maanden zou duren. Dit alles werd duidelijk door een vraag en een voorstel van de heer Wolterink om liet verzoek van de heer Wessels in té willigen. „Het pand staat leeg, Wessels kan er zo in. en de gemeente ondervindt er geen epkel na deel van", aldus de heer Wolterink. De heer Smeijers was dezelfde mening toegedaan, vooral omdat de gemeente ook toestemming had gegeven de houten noodwinkel op de Drie hoek te plaatsen. Daarop gaf weth. Scholman zijn standpunt bloot. Ik ben het niet eens met de meerderheid van het college van b. en w. Naar mijn oor deel kan de woning zonder bezwaar enkele maanden verhuurd worden aan de heer Wes sels. Natuurlijk wordt de woning in de Kerk- dat kan nog wei en- straat afgebroken, maar kele maanden duren. De heer Ter Avest kon wel begrijpen, dat de meei derheid van het college van b. en w. wei nig voelde voor verhuur van een pand dat voor afbraak is aangekocht. De algemene stelling is, dat de afbraak dan ook zo spoedig mogelijk moet plaats hebben. „Maar aldus de heer Ter Avest „er kunnen zich uitzonderingen voor doen". In dit geval was de heer Ter Avest een voor stander het huis te verhuren. Ik verwacht dat het pand nog wel enige tijd staat, vooral als we letten op het tempo, waarmee het pand van de heer Bouwmeester wordt gesloopt. De voorzitter (burgemeester Landweer) stel de, dat huizen, die door de gemeente gekocht worden voor sanering etc, zo snel mogelijk die nen te verdwijnen. Wij moeten dit soort panden niet weer in gebruik geven. Dat is nu eenmaal een algemene stelling. Ook weth. Goosen maakte zijn standpunt in dezen nog eens duidelijk. Zo snel mogelijk der— gelijke panden afbreken. Daarvoor zijn ze ook aangekohet. Bovendien aldus spr. is het ge vaarlijk vanwege de consequenties. Er zijn wel meer gegadigden voor tijdelijke huur van dit soort huizen. Weth. Scholman bracht nog naar voren, het pand alleen te willen verhuren tot het mo ment, dat de woning er aan toe is, afgebroken te worden. De heer Wessels weet ook dat de verhuur eventueel alleen zal gelden tot de eerste opzegging door de gemeente. Tot slot van dit debat werd het voorstel van de heer Wolterink in stemming gebracht. Het voorstel werd aangenomen met 8 ten 5. Tegen stemden de heren Kreijkes, Goosen, Jansen, Haase en Geuzendam. Het pand zal dus tijdelijk verhuurd worden aan de heer Wessels. In de rondvraag informeerde de heer Haase naar de stand van zaken met betrekking tot weth. Goosen antwoordde, dat het onderzoek het nazien van de riolen op verzanding, waarop niet was afgesloten. Sommige riolen zijn zwaar verzand, in andere rielen, waar men zulks wei vei wachtte is van verzanding geen sprake. De heer Haase vroeg wanneer men met de reiniging van de "iolefl zou kunnen beginnen en de heer Ter Avest deed de suggestie, de meest kritieke punten al vast aan te pakken, maar weth. Goosen stond op het standpunt, dat het beter zou zijn, wanneer alles tegelijk werd aangepakt. De heer Smeijers had geconstateerd, dat zich in de Weth. Korteboslaan veel „uithollingen °vei dwars bevonden. Daar moet nodig iets aan gebeuren aldus spr. terwij] hij ook klaagde over de slechte staat van onderhoud van de ou de Alg. Begraaiplaats aan de Arend Baan- straat. Het is onbegrijpelijk aldus de heer Smeijers, dat men de begraaiplaats er zo bij wil hebben liggen, vooral als men een vergelijking trekt met de nieuwe begraafplaats op het Lentfert. Is hel niet mogelijk de oude begraafplaats geheel „op te ruimen". Dat is niet zo eenvou dig aldus de voorzitter die aan deze zaak aan dacht zou laten schenken evenals aan de Israë litische begraafplaats waarop hij door de heer Haase werd geattendeerd. De heer Hodes informeerde naar de stand van zaken betreffende de uitbreiding van de R.K. Jongensschool aan de Enterweg, waar toe 't besluit reeds lange tijd geleden is ge vallen. 't Is heel moeilijk om volume te ver krijgen voor scholenbouw antwoordde de weth. Scholman in eerste instantie. Het zal nog wei enige jaren duren voor dit zijn beslag heeft gekregen. De vraag van de heer Hodes was echter meer gericht op de informatie betreffende de onderhandelingen die gevoerd moeten wor den om een 2-tal panden in bezit van de ge meente te krijgen voor het eventueel volume zal kunnen worden benut. Weth. Goosen antwoordde, dat er een bod is gedaan op beide panden, maar de mensen vinden het bod te laag. Men beroept zich al dus weth. Goosen op een uitlating van een lid van het R.K. Schooi bestuur die inhield, dat; de mensen „zoveel geld voor de huizen zouden ontvangen, dat ze een nieuwe woning zouden kunnen laten bouwen". „Dat geeft nu moeilijk heden". aldus weth. Goosen, „want dat kan na tuurlijk niet." Die „iemand" is dan ook ver buiten zijn Getheendrek har al vaake zeg Det hee, net as Get jan, Ook biejn wol hooln, hee wus dr al, Zoo zear hee, heel wat van. Het har dr lange vuur ehüeln, Mear non har hee dan biejn, Meriej, non kuewe honneg etn, Het zal miej ees beniejn. Merieje har dr neet met op, Ze zear: iej munn neet rekng Dar ik oe helpe, joa ik zal Miej duur dee biejn loatn stekng. Iej munn neet keenderachtig wean, Biejn doot oe niks Meriej, Ik zal het oe loatn zeen, ik goa Dr zoonder kappe biej. Nen echen iemker hef gin las, Mear iej munn rusteg bliewn, Kiek zoo, nen skreew, wat hee toen zear, Kan 'k better mear neet skriewn. Ze steukn um net woer ze mear konn, In 'n nueze, d'oorn, in 'n kin, Hee vluchen, joa wat mos hee aans, Heel rap het hoes wier in. O, o, wat zag den keal dr oet, Iej zoln oer earlke bangn, An baejde kaantn van 'n nuez' har hee Gewoonweg buule hangn. Gestuedeg maakng Merieje um Dee bultn met èttek nag, En noar een zetje koej 't al zeen, Toen sleunkn ze ech al wat. Ik weet neet of het woar is, mear Ze hebt het miej verteeld, Wee biejn wil hooln dee kan biej um Terechte zoonder geeld. J. Rozendom, Rijssen. boekje gegaan aldus reageerde de heer Hodes; het is immers een kwestie van b. en w.- en niet van het schoolbestuur? Inderdaad aldus weth. Goosen, maar dat is wellicht de reden, dat de onderhandelingen „nog al stroef" verlopen. Toch hoop ik, aldus de heer Hodes, dat u langs minnelijke weg een oplossing zoekt, an ders moeten er maatregelen worden genomen. Weth. Goosen wees in dit verband ook nog op het uitbreidingsplan in dit gebied, waarmee de stedebouwkundige nóg niet gereed is. Hij is zeer druk bezet en we krijgen moeilijk „iets los" Dan adviseer ik aldus de heer Hodes „de stedebouwkundige namens de raad dringend te verzoeken de meest urgente zaken met meer spoed af te werken". Daarmee kon de hele raad zich verenigen In de eerste week van debouwvakvakan- tie wordt -evenals voorgaande jaren - een jeügdwielerronde verreden, waarvan de start maandagmiddag om 2 uur plaats heeft bij de Ravijntjes nabij de Steenfabriek van de fa. Baan en ten Hove. De jeugdige organisatoren hebben weer gezorgd voor de nodige afwisse ling in het parcours, waardoor de Ronde zeer aantrekkelijk gaat worden. Reeds 30 coureur- tjes uit Rijssen, Wierden, Enter, Nijverdal, Holten en Markelo hebben zich laten inschrij ven, maar dit aantal zal ongetwijfeld nog wel stijgen. Aangezien de Morsweg nog niet klaar is, kan hier niet gereden worden. Nu wordt op de Banis een tijdrit verreden. Voor het eerst is er een aparte klassifieatie voor de 15-jarigen hoewel alle jongens te gelijk star ten. In verband met de zweminterland zal dins dag en woensdagmiddag gereden worden in te genstelling met andere dagen, wanneer 's mor gens en 's avonds gestart wordt om 9 u en 19.00 u. Teneinde de Ronde aantrekkelijk te maken, hebben de organisatoren weer een aantal fa brieken, winkeliers, en courantenbedrijven ver zocht prijzen beschikbaar te stellen. Het routeschema ziet er als volgt uit: Maandag 14 uur: Etappe om de Ravijntjes. 19. uur Etappe plan-Zuid, Wilhelminastraat, Lodderstraat, Vermeerstraaat, Zeeuwstraat, Potterstraat, van Opstalstraat, Wilhelmina straat. Dinsdag 9 uur Ploegentijdrit om de Ra vijntjes. 3.30 uur. Etappe Leijerweerdsdijk, Alberts- De „Sportkroniek"' veelgelezen blad in voet balkringen wijdt grote aandacht aan het lands kampioenschap, dat Excelsior zaterdag wist te behalen. De redacteur de heer A. Trouwborst vindt het een bijzonder feit, dat Excelsior kampioen .van Nederland zaterdagvoetbal is geworden. Voor insiders was het een bekeken zaatc- IJsselmeervögeis of Zwart Wit uit Rotterdam zou landskampioen worden, aldus begint de heer Trouwborst zijn artikel. Hij gaat verder: Goed, Excelsior '31 uit Rijssen was de 3e in de rij, maar werd niet als kanshebber beschouwd. Het was immers een club uit'die contreien (bedoeld wordt het Oosten des lands) nog nooit gelukt om aan de Westelijke hegemonie te tor nen. Zoiets kan altijd werken als een boeme rang zo is sportredacteur Trouwborst van me ning. Excelsior had zo'n prikkel wellicht nodig om te bewijzen, dat ook insiders het wel eens aan het verkeerde eind kunnen hebben. De over winning op Zwart Wit betekende zaterdag, dat er voor de eerste keer een oostelijke club m geslaagd was kampioen van Nederland van het zaterdagvoetbal te worden. De triomf is in Rijssen, met grote vreugde begroet, zo heeft de heer Trouwborst gecon stateerd. Excelsior neemt een bijzondere plaats in in de harten van de sportieve inwoners en men verheugt zich over de successen van de club, die er voor; zorgt, dat Rijssen in de voet balwereld een woordje mee blijft spreken. En als het aan Leo Halle, de vroegere uit stekende keeper -van het Nederlands elftal zou liggen wordt het boek van de voetbalvoorspoed nog lang niet dichtgeslagen. Zaterdag aldus de Sportkroniek lot slot werd het loon van een seizoen hard werken geïncas seerd. iets dat gevierd mwt worden en dat hebben ze daar in Rijssen dan ook spontaan gedaan. dijk, Oosterhofweg, Weth. Korteboslaan, Wit- moesdijk, Leijerweerdsdijk. Woensdag 9 uur: Etappe om de Ravijntjes. 3.30 u Etappe plan Zuid. Donderdag 9 uur. Etappe Middeldijk, Ges- kesdijk, verbindingsweg naar Middeldijk. 19.00 u Etappe op Leijerweerdsdijk. Vrijdag 9 uur. Etappe om de Ravijntjes. 19.00 Etappe Plan Zuid. Een en ander gaat in samenwerking met de organisatoren van de Jeugdrondes van En ter en Markelo, waarvoor een superklasse is ingesteld. Deze winnaar zal in de oranjetrui rijden. De muziekvereniging „Wilhelmina" heeft zaterdagavond de weinige bezoekers van het Volkspark een genotvolle avond bezorgd. Met een vlot en aantrekkelijk programma heeft het corps zich onder leiding van haar eminente directeur Albert Sommer van haar beste z:jde laten horen. Na de pauze trad het tamboerkorps op onder leiding van de heer W. Markering. De goede weersomstandigheden en de fan tastische ligging van de fraaie muziektent waren alleen reeds een gang naar" het Volks park ten volle waard. Het populaire concert werd geopend met een vlotte mars van Friedrich Blankenburg Prins Eitel. Met voile overgave werd vervolgens een serie operettemelodieën uit de Zigeu nerbaron van Johan Strausz gespeeld. Voor al de klarinet-solo viel op. Goed werden een tweetal nummers van Paul Lincke „In het Land der Indra" en Gri Gri uitgevoerd. Voor al dient ook genoemd te worden de Suite Oriental van Francis Poy met welke suite het corps er pi-achtig in slaagde de Oosterse sfeer op te roepen. Knap gedirigeerd door Albert Sommer werden de diverse soli goed getrof fen, terwijl ook het geheel harmonieus en zuiver klonk. Vlot en pittig en met grote verve werd na de pauze de taptoe uitgevoerd, waarbij in sa menwerking met de kapel een regen van beken- de en zeer populaire melodieën ten gehore werden gebracht. Ongetwijfeld had dit concert -meer belang stelling verdiend, al was het alleen nog maar van vertegenwoordigers van verenigingen door wie vaak op „Wilhelmina" een beroep wordt gedaan bij diverse evenementen. o De heer J. Troost slaagde te Gouda voor net examen van onderwijzer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1