Grote belangstelling voor de prestaties van Excelsior een PONTIAC HORLOGE van B0KKERINK Cursus Vormingswerk leverde bevredigende resultaten Elf Weense kinderen met vakantie in Rijssen Zwitserland WAARDEBON t Kan gebuurn Op 20 en 21 juli a.s Landenzwemwedstrijd Nederland B- voor een goed uurwerk Geen voorrang verleend T elecommunicatiekabel Vierjarige kleuter de jongste van gezelschap Geen korting meer op gashaarden Verbetering R.-k. jongensschool Uitstapje RUIMEN wij al onze T00NKAMERM0DELLEN LEEMREIZE ENTER Aanrijdingen Baldadigheid Tribune met 1000 zitplaatsen Op zebra aangereden 40 jaar in dienst Riolering wordt verbeterd Vrijdag 9 juli 1965 Jt2e jaargang no. 27 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorge voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm ij c Indien u zich thans abonneert op het WEEKBLAD voor RIJSSEN ontvangt u de nummers van de lopende maand gratis. De abonnementsprijs bedraagt f 1,65 per kwartaal. Deze bon gelieve u in te leveren bij de bezorgers of bij de admini stratie, Enterstraat 10 - Rijssen. Naam Adres Woonplaats: wenst zich met ingang van heden te abonneren op het Weekblad voor Rijssen. VOOR RUSSEN Advertentie Jantje haal iej gaauw eawn boskopn, 'k Heb oe op 'n papierkn eskreewn Wat iej hemm munn, hier, de taske Kun iej 'n weenkeleer zoo geewn. Jan gaf 'n weenkeleer de taske, Den leus 't breefke: zeg ees Jan, Det kun iej neet dreang, ik rekke Det oew moo wal efkes an. Nee dat kuej neet buurn min kealke Want det is ne heele vrach Zeg'nt mear teeng oew moo, met 'n half uurkn Wordt eur alns in 't hoes ebrag. Jan brag 't ho„ de boskop ouwer, Non wat zeent det non vuur kuurn, Zoolt, 'n poond suuker, 'n half poond koffie, Zol iej det nog neet kunn buurn. Mear toen 'n weenkeleer eawn laater Met de boskopn binn kum stapn, Zag ze ook het boskopnbreefke, Joa toen kon ze het wal snapn. Ze harn 'n heel oold boskopnbreefke, Woer ze alns har op eskreewn, Vuur een fees, ne moand eleene, Blej vergis wier met egeewn. Op gezette tijden werden zaterdag communiqués uit. gegeven bij het bijkantoor van het Dagblad van het Oosten over de stand van zaken bij de wedstrijd IJsselmeervogels - Excel siorDe belangstelling ivas, zoals deze foto te zien geeft, overweldigend. Toen er kwart voor acht bekend gemaakt werd dat Excel sior met 1.0 leidde, barstte er een luid gejuich los. Dit gejuich zal zeer zeker overstemd worden, wan neer Excelsior morgen kans ziet om Zwart Wit voor de tweede keer op de knieën te krijgen, waardoor het landskampioenschap een feit zal zijn. Dit succes gunnen wij de Rijssense roodbaadjes van harte. Op de hoek Schoolstraat-Enterstraat had woensdagmiddag om half twaalf een aanrij ding plaats, doordat een bestelwagen, bestuurd, door G. S. uit Rijssen geen voorrang verleen de aan een personenauto, bestuurd door J. v. W. uit Amstelveen G. S. kwam vanaf de Schoolstr. de voorrangsweg opgereden, Beide voertui gen hadden zeer grote materiële schade. Teneinde in de toekomst het gasdistributie systeem doelmatig te kunnen controleren, is het aanbevelenswaardig om, nu het hogedruk- gasnet wordt aangelegd, tegelijkertijd in de zelfde sleuf een telecommunicatie- en signaal kabel te leggen, aldus b. en w. in een nota aan de raad. De kosten hiervan worden geraamd op 26.00. B. en w. adviseren de raad het beno digde crediet voor dit doel beschikbaar te stel len. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Advertentie j de Na een lange afmattende reis arriveerden dinsdag aan het station in Rijssen 11 Weense kinderen, om hier tot 30 augustus een goede verzorging en een prettige vakantie te genie ten. De stichting „Mensen in nood" te 's Her togenbosch was er in geslaagd in Rijssen 11 families te vinden, die bereid waren een Oostenrijks kind van 6 juli tot 30 augustus te verzorgen. Toen de kinderen in Rijssen door de tijde lijke pleegouders werden afgehaald hadden zij een reis van niet minder dan 31 uur ach ter de rug. Maandagmorgen om ruim 9 uur was een extra trein met honderden Weense kinderen vertrok ken, en met 40 min. vertraging arriveerde de trein dinsdag om 10.40 in Venlo. Door de ver traging was het nauwkeurig uitgezette sche ma totaal in de war geraakt met alle onaange name gevolgen van dien. De kinderen die in de buurt van Venlo gingen logeren (22) hadden geluk, zij hadden hun eind bestemming bereikt. Ook de groepen voor Eindhoven (53) en Sittard (5) hadden de zware reis achter zich. Niet was dat het geval met de honderden andere kinderen, die in het Zui den van Limburg, in Den Haag, in Den Hel der, en Hoorn, of in Lochem, Oldenzaal of Rijssen zouden moeten worden ondergebracht. Daarom gingen deze kinderen al heel jong san den lijve ondervinden, dat de laatste lood jes het zwaarste wegen. De groep voor Rijssen-Wierden Vriezenveen werd in Deventer afgehaald door mevrouw Kienhuis-Hodes en door mej. Oude Midden dorp uit Wierden, die haar medewerking aan dit soort kindertransporten al een jaar of 10 gegeven heeft. Het overstappen van de kinderen en het over laden van de koffers ging vrij vlot, waarmee de Weense jongens en meisjes de laatste etap pe tegemoet gingen. Het waren (op 1 na) kinderen, die voor Door het Gem. Energiebedrijf werd tot nu toe bij de aankoop Van gaskachels een kor ting van 10 pet verleend. Verschillende middenstanders hebben hiei- tegen geprotesteerd en ook in de raad is hierover een kritisch woord gevallen. Ook de Rijssense Middenstandscentrale heeft hier tegen geageerd en na diverse besprekingen is besloten de korting niet meer te verlenen. De bedoeling was geweest het genomen be- sluit reeds eerder uit te voeren, maar door een misverstand is het opgeheven met ingang van 1 juli jl. Het college van b. en w. stelt de raad voor een crediet beschikbaar te stellen van 43.776 voor werkzaamheden aan de R.K. Jongens school aan de Eneterstraat. De ramen en de plafonds zullen worden verlaagd, terwijl in e leslokalen nieuwe verlichting zal worden aangebracht. De werkzaamheden zullen in de zomervakantie worden uitgevoerd. de eerste keer voor een uitzending in aanmer- W-Jg waren gekomen. In de groep voor Rijssen bevonden zich 3 meisjes uit 1 gezin, waarvan het oudste 12 en het jongste 4 jaar oud was. Iedereen raakte onder de indruk van het dappere 4-jarige meisje, dat de lange reis naar vreemde „Pflege-eltern" vol goede moed en in een goede stemming had weten te dragen. De kinderen die kennelijk goed waren ge ïnstrueerd over de goede Hollandse tante en oom, gaven zich vol vertrouwen over aan hun verzorgers en zullen zonder twijfel een prachtige vakantie tegemoet gaan. De kinderen zijn liefdevol opgenomen in de Rijssense gezinnen, waar ze een goede verzor ging zullen hebben. Voor de stichting „Mensen in nood" is hier mee weer een zeer drukke periode afgesloten, bij een organisatie als deze komen tal van pro blemen opduiken, waarbij men telkens weer voor moeilijkheden komt te staan, die niet konden worden voorzien. 140 leerlingen van de laagste klassen der R.K. School maakten woensdagmiddag, ondanks de slechte vooruitzichten, een geslaagd uit stapje. De meeste tijd werd doorgebracht in de speeltuin de Elf Provinciën te Hellendoorn, waar alle kinderen O rr> i - en ritje in de rudge- baan maakten. Hierna werd de tocht voortge zet in Noordelijke richting. Bij Ommen werd een kasteel bezocht, terwijl ook nog een uitspan ning met een bezoek werd vereerd. Advertentie VANAF MAANDAG 12 JULI A.S. op voor belachelijk lage prijzen. Doet nu uw voordeel bij: MEUBELTOONKAMERS ZORG DAT U BIJ DE TIJD BENT OOK NA UW EXAMEN EN/OF VAKANTIE MET ALLE MODELLEN EN PRIJZEN GEDIPL. HORLOGER TELEFOON 2940, ENTERSTRAAT 14, RIJSSEN In de Elsenerstraat nabij de oprit naar de Markelose weg had een aanrijding plaats, waarbij een personenauto beschadigd werd. Een truck met oplegger reed in de richting Markelo; juist toen de bestuurder J.V. uit Renswoude een tweetal wielrijders passeer de, naderde uit tegengestelde richting een personenauto, die afremde waardoor een daar achter rijdende auto, bestuurd door G. v. K. uit Amsterdam moest afremmen. Deze kwam door tot nog toe niet bekende oorzaak in aan raking met de truck, waardoor deze auto Bij de politie is aangifte gedaan van ver nielingen aan de nieuwbouw in Plan-Zuid Zo zijn o.m. kelkemmers omgegooid, waardoor deze kalk waardeloos werd. de achterzijde beschdigd wgrd. De politie heeft de zaak in onderzoek. Toen de Almeloër S.G.S. op de Koninginne weg wilde wegrijden, liep de auto achteruit, (de weg h-Tt nier n.l.) Een achter hem staan de k bestuurder J. J. uit Rhoon liep hier door enige schade op. Rijssen staat een belangrijk sportgebeuren te wachten. In het zwembad de Koerbelt wordt op 20 en 21 juli de officiële landenzwem- wedstrijd Nederland B tegen Zwitserland ge speeld. De eervolle opdracht tot organisatie aan de zwem- en polovereniging „De Mors" be tekent een reeks van besprekingen en maat- regeleh te nemen door het bestuur. De Zwitserse ploeg arriveert maandag 19 juli op de luchthaven Schiphol, waarna de zwemmers en officials per bus zullen reizen naar Rijssen om t" logeren in Hotel Gijsbers. De Zwitsers zullen donderdagmorgen per trein weer vertrekken. Vanwege het bestuur van De Mors zal alles worden gedaan om het de buitenlandse zwemmers zo aangenaam mo- lijk te maken, terwijl men hoopt te kunnen zor gen voor een perfecte organisatie van het ge heel. De belangrijke ontmoeting zal ongetwijfeld veel publiek trekken niet alleen uit de omtrek, maar men verwacht belangstellenden uit alle delen van het land. De baanbreedte van het zwembad zal terug gebracht (moeter) worden tot 2.50 meter. De bodem van het bad moet voorzien zijn van zwarte rechte strepen van 15 cm breed, in het midden van elke baan tot op 5 meter van de bassinwand, waarna de rechte streep over gaat in een zig zag streep met een maximum breedte tussen de uiteinden van 1.50 meter. Dit vermelden wij om met een enkel woord aan te geven met welke talrijke facetten de organisatoren rekening moeten houden, wi) er sprake zijn van een perfecte organisatie. Aangezien het een officiële wedstrijd be- treft zal bij een overwinning het volkslied moe ten worden gespeeld. Hiertoe is aangezocht de muziekvereniging Irene te Enter. Er zal een tribune met 1000 zitplaatsen worden aangebracht. De jury bestaat uit de volgende personen: S. Bolman Utrecht, H. Velthuis Apeldoorn, I,. Lammers Almelo, J. Stender Hilversum, J. Jiskoot Amsterdam, J. van Zanten Zwolle, D. Volkers Zutphen, G. Kok Emmen, Mevr. P. Besselink Enschede, P. Kerkhof Sappe- meer, A. Demuth Utrecht, J. van Dongen Zut phen, J. G. Eijssink Hengelo, A. Duijker Hengelo, Mevr. Van Zanten Zwolle, E. Vern- hout' Zwolle, J. van Harsselaar Enschede, B. Westendop Enschede, Th. Arkes Groningen, B. Reuten Almelo. Het vormingswerk onder de werkende jeugd heeft in Rijssen zijn eerste jaar achter de rug. Het stichtingsbestuur en de leider van het Vormingsinstituut, de heer Smit zijn van me ning, dat de resultaten van het eerste jaar be vredigend genoemd kunnen worden. Aan de eerste cursus namen 60 jongens deel en het ge ringe verloop wijst er op, dat de cursisten het op de vormingsschool best naar hun zin hebben gehad. De cursus werd afgesloten met een uitstapje naar de Holterberg en Hellendoorn, terwijl ook een groep naar Hen gelo ging. Op diegenen na, die de leeftijdsgrens over schrijden komen alle cursisten in september terug om het 2e cursusjaar af te maken. Waarschijnlijk kan in september ook worden gestart met een groep cursisten, die de hele dag in het vormingscentrum zullen doorbren gen. Dit staat in verband met de nieuwe ar beidswet, waarin o.a. is bepaald, dat 14-ja- Het 7-jarig dochtertje van de fam. v.d. B. werd op een zebra in de Grotestraat aange reden door een bromfietser, waarbij het kind in de zij en aan het hoofd gewond werd. Het liep hierbij een hersenschudding op en is naar de ouderlijke woning overgebracht. rige jongens mogen werken, mits ze een vor mingscursus gedurende 1 dag per week vol gen. Door het instituut wordt aan alle jongens, die 14 jaar worden en willen gaan werken een folder gezonden waarin het doel van en de mogelijkheden in het vormingswerk worden belicht. Inlichtingen kunnen worden verkregen aan het vormingsinstituut Wierdensestraat 64 (Voor malige huishoudschool van Ter Horst en Co). In september zal er zowel voor de ouders als voor de deelnemende bedrijven gelegenheid zijn kennis te maken met het werk. De bedrijven, die momenteel aan het cursus werk deelnemen zijn: Schuitemaker Machi nes, Roelofs en Haase, N.V. B. J. Nijhuis en Zn., N.V. Reginox, Ter Horst en Co NV, N.V. Omefa, Duits-Nederlands Lederwarenfabriek (Körbl) en Stempher en Zn. De heer D. J. Lohuis Nijverdalseweg 54 werkzaam bij de fa. Ter Horst herdacht woens dag de dag dat hij hier 40 jaar in cHenst was. Hij werd ten directie kantore door de heer H. Jordaan toegesproken. Deze bood hem een enveloppe met inhoud aan. Mevr. Lohuis ont ving een boeket bloemen. Het college van b. en w. adviseert de raad een crediet beschikbaar te stellen van 683.500 voor verbetering van de riolering van de bin nenstad omdat de capaciteit onvoldoende is, vooral nu steeds meer nieuwe woonwijken iet afvoerwater hierop lozen. Door het adviesbureau Bongaerts en Kuij- per is een lijst opgesteld waarin de volgor de waarin de wijdere riolen moeten worden aangelegd is aangegeven. Op deze lijst staat als eerste vermeld de Molenstalweg, inclusief de regenuitlaten 2 tot en met 5. Op de 2e plaats staat de Banisweg vanaf de Holterstraatweg Vennekesgaarden ter rein speeltuinvereniging Molenstraat. Haar- straat tot begin Molenstalweg, daarna volgt de Eschstraat, dan de Karei Doormanstraat, Oosterhofweg, vervolgens de Wierdensestraat tot Enterstraat, Elzenerstraat en Arend Baan- straat, voorts de Stationsdwarsweg en tot slot de Wierdensestraat vanaf Enterstraat tot Pelmolenweg. l

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1