Accommodatie V reemdelingen- verkeer (nog steeds) onvoldoende RIESSEN DE RQNDE WAN RIJSSEN VVV verliest de moed D0LLEKAMP ZONDAGSDIENST ft BENOEMD Voor een goed uurwerk Wedvlucht Luchtvermaak Aanvragen en verlengen kampeerkaarten Tweemaal GESLAAGD DS. J. DE LANGE BEROEPEN Ds. Vos beroepen Dirk Jsz. Zwart speelt in de Schildkerk Wedvlucht De Zwaluw Jubilea bij Ter Horst Co. NOTTER „Wierijco" op reis Weekblad voor Rijssen naar campings GESLAAGD WATEROVERLAST Intrede ds. Slager Door bliksem getroffen Pnzzelrit R.M.C. UITSTAPJE R.K.S.V. Geslaagd Vrijdag 25 juni 1965 ^42e jaargang no. 25 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Ten einde raad Jaarverslag Niet hoopgevend Knelpunt VOOR In de jaarvergadering kon de voorzitter van de Vereniging VVV, Marktwezen en Plaat selijke Belangen de heer G. Kappert niet anders dan sombere geluiden laten horen met betrekking tot de situatie in Rijssen over de stichting van een kampeercentrum, camping accommodatie etc. Met name de gang van za ken over de bouw van zomerhuisjes werd sterk becritiseerd. Ik geloof, dat weinig raadsleden zich rea liseren welk een groot belang wordt gediend, als deze zaak, die nu al 10 jaar slepende is, eindelijk eens tot tevredenheid wordt afgewerkt. Zoals de zaak nu ligt is deze niet anders dan hopeloos te noemen. Het meest beroerde is, aldus de heer Kap pert, dat wij er machteloos tegenover staan. Wij kunnen er totaal niets aan doen. Ik weet het ook niet meer, aldus de voorzitter van de VVV, die in het verleden vaak een grote ac tiviteit heeft ontplooid, doch die deze avond de indruk maakte, dat hij vooral wat zomer huisjes, campingterrein enz. betreft de moed verloren heeft. Al 10 jaar zijn we bezig. In de raad is gezegd, dat er sprake is van een lijdensweg. Ik kan ook geen ander woord vinden voor deze hope loze gang van zaken. Het voornemen het Noorderbos als kam peercentrum te bestemmen wees de heer Kap pert met klem af. Het Noorderbos is een half moeras, zeer ongelukkig gekozen nabij een stinkende Regge en nota bene, aldus spr. ach ter het industrieterrein gelegen. Wij zijn ten einde raad. Altijd hebben wij de liefde voor het VVV werk weten op te brengen, maar als het zo gaat verliest men de moed aldus de heer Kappert hoofdschuddend. Dat was in grote lijnen het antwoord dat de VVV voorzitter gaf op een vraag of de VVV niet een deel" uit het"reservefonds kon bestemmen' voor het maken van een groots opgezet plan voor de stichting van een kampeercentrum, met recreatiemogelijkheid. Uit het jaarverslag, uitgebracht door de ad ministrateur van de vereniging, de heer J. Th. Gijsbers bleek, dat de marktverloting in het ver slagjaar niet zo'n groot succes is geworden als men dat al jaren gewend is. Niet alle loten konden worden geplaatst. De niet verkochte loten trokken niet mee, waar over de politie controle kon uitoefenen. Een be drag van f 3.000 werd afgestaan aan de Cul turele Raad. Aangezien het saldo van de ver loting onvoldoende was. werd uit het reserve fonds een aanvulling gefourneerd. In de rubriek Marktbelangen werd gere leveerd, dat de varkensmarkt in het verslag jaar door de mond- en klauwzeerziekte 3 mark ten gesloten is geweest, waardoor de aanvoer- cijfers over 1964 beneden normaal liggen. De aanvoer van varkens bedroeg 21.832 het aantal drachtige zeugen 213. De aanvoercijfers van de veemarkt liepen in 1964 belangrijk terug. Was het aantal aan gevoerde stuks rundvee in 1963 nog 1951 stuks in 1964 werden niet meer dan 1083 stuks aan gevoerd. In de rubriek Plaatselijke Belangen werd de 13e ronde van Overijssel gereleveerd, aan de organisatie waarvan door de VVV medewerking wordt verleend. Ook werd de Ronde van Rijssen voor ama teurs, die het vorig jaar „bijzonder slaag de" gesteund. Op 4 februari werd voor de leden een ontspan ningsavond georganiseerd (toneelavond). Om Rijssen enigszins te versieren werden aan de gemeente een 10 tal bloembakken geschon ken, welke op enkele pleinen in het centrum zijn geplaatst. Bij het gemeentebestuur werd uitbreiding van het parkeerterrein aan de Oosterhofweg bepleit. De postduivenvereniging Het Luchtvermaak nam deel aan een wedvlucht vanaf Creil met 373 duiven. Groep A: 1. H. M. Bolink, 2. M. Boerman, 3 en 4 J. W. Baan, 5. W. Sikkelbein 6. H. Koster boek, 7 H. Pieffers 8. M. Boerman 9. J. Nij- land 10 A. Jansen. Groep B: 1. J. H. Kamphuis, 2. H. Meenks, 3. J. W. Nijkamp, 4 en 5. J. Aalderink, 6. A. Lankamp 7. J. Waggeveld, 8. J. W. Nijkamp, 9. A. J. v. d. Willige 10 A. J. v. d. Willige. Groep C: 1. G. J. v. d. Willige, 2. H. Har- bers, 3. B. Witten, 4. G. J. v.d. Willige 5. B. Witten 5. D. Schooten, 7 Joh. Nijkamp 8. J. Dannenberg, 9. Joh. Nijkamp 10. Joh. Smit. In verband met de grote drukte op de ANWB kantoren is het wenselijk om voor die genen die een kampeerkaart nodig hebben voor de bouwvak- of textielvakantie, deze uiterlijk deze week aan te vragen. Formulieren verkrijgbaar bij de VVV. Het reservefonds kon nog niet bestemd wor den voor het doel n.l. de financiering eerste kosten „Stichting Goolne Ketn", aangezien dit eerst mag plaats vinden nadat Ged. Sta ten goedkeuring aan de plannen van de stich ting heeft verleend. In de afdeling „Vreemdelingen verkeer" stelde de administrateur de heer Gijsbers, dat de accommodatie „het grote knelpunt voor onze plaats blijft." Kampeerterreinen, caravanterreinen en zo merhuisjes zijn niet of niet in voldoende mate aanwezig. De stichting de „Goolne Ket- ne" kon haar plannen niet ten uitvoer brengen, omdat de gemeenteraad nog steeds geen be slissing heeft genomen over de door de stich ting ingediende plannen. Hoe lang zal deze lijdensweg nog bewandeld moeten worden, zo vroeg de heer Gijsbers zich af. In het verslagjaar werd een nieuwe hotel- en pensionlijst uitgegeven en in samenwer king met de vereniging TOVA werden enkele ontspanningsavonden georganiseerd. In de vakantieperiode werd een extra goe derenmarkt gehouden. De samenwerking in de contactcommissie ,De Overijsselse Heu velrug" werd voortreffelijk genoemd. Er wer den gezamenlijke reclameacties ondernomen om de aandacht op dit gebied te vestigen. Door het gunstiger weer was het bezoek aan Rijssen groter dan in voorafgeende jaren. Voor al het dagboek was beduidend beter. Het aan taal inlichtingen verstrekt aan plaatsgeno ten en vreemdelingen was zeer groot. Het (periodiek) aftredende bestuurslid de heer M.G.A. Elzinga werd bij acclamatie herkozen en in de vacature ontstaan door het bedanken om persoonlijke redenen van de heer J. Men- sink werd gekozen de heer J. Ligtenberg. Na afloop van de vergadering werden de niet afgehaalde prijzen van de marktverlo ting 1964 bij opbod verkocht waarna door de heer J. Ligtenberg enkele films werden ver toond over de Ronde van Overijssel. Advertentie één keer met Uw examen één maal met Uw horloge Door de kerkeraad der Ned. Herv. Ge meente is een beroep uitgebracht op ds. J. de Lange te Zeist. Ds. J. Vos Ned. Herv. predikant ontving een beroep van Nunspeet. De medische zondagsdienst wordt dit week einde waargenomen door dokter N. L. J. Zil- linger Molenaar, Haarstraat 14, tel. 2280. De dienst der dierenartsen wordt waargeno men door dokter J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-1298. Onderstaand gedicht werd reeds eerder ge plaatst in het Weekblad van Rijssen. Dit ge dicht is ook op muziek gezet en wordt op feest jes e.d. vaak gezongen. Door enkele ingezete nen werd mij verzocht nogmaals te tekst te plaatsen. O kleane stukske Riessens laand Van bos en haejde, grüs en zaand, O oole stad dee zoovul joarn, Oewn eengnen oard wus te bewoarn. O oole stad dee Riessen hét, Gin meanske den oe ooit vergét Al wont ze ook in aandre stean, Ze zoln zoo gearne hier wier wean. De leu dee aajt hier hebt ewoond, Dee went neet gaauw op vrümde groond, Ze trekt as het méar efkes kan, 't Is vroo of laat 't hier wier op an. Ze hebt an groote plaassen lak, Ze veult zik hier op eur gemak Want Riessen woer ze zeent geboorn, Kan eur toch aajt het meest bekoom. Refrein: Riessen, joa Riessen, iej bliewt nommer eene, Al neumt oe de vrümden ook vaake ampat, Doar is 't er in Riessen, zoo 'k deanke, gineene, Den oe wil ruiln vuur ne aandere stad. J. Rosendom Rijssen. Freddy Niemeijer, hier nog in vijfde po sitie, (links op de fo to) heeft lange tijd de leiding gehad in deze tweede Ronde van Rijssen. Doch ook hij kon het niet bolwer ken en moest zich la ten afzakken. (Zie voor verslag pagina 5) In de Ned. Herv. Schildkerk wordt op don derdag 1 juli 1965 een orgelbespeling gehou den door de Organist Dirk Jsz. Zwart. Het programma luidt: 1. Mixolydisch voorspel en koraal over Ps. 19 „Het ruime hemelrond" (Tevens samen zang) Jan Zwart. 2. Fantasie op de manier van een echo J. Pzn. Sweelinck. 3. Fuga in g-moll G. Muffat. 4. Toccata en Fuga in E-Dur Joh. L. Krebs. 5. Presto G. B. Pescetti. 6. Het 4e Orgelconcert in F-Dur G. F. Handel. 7. Uit: „Suite Frangaise" Jean Langlais. a) Nazard. b) Frangaise. 8. a) Elegisch voorspel over Ps. 51:1 „Gena o God, gena, hoor mijn gebed" Jan Zwart. b) Postludium „Alle roem is uitgesloten" Samenzang: Jan Zwart. Alle roem is uitgesloten! Onverdiende zaligheên. heb ik van mijn God genoten 'k roem in vrije gunst alleen Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets, uit niet tot aanzijn riep, heeft Zijn liefde mij verkoren. God is liefd', o englen stem, mensentong, verheerlijkt Hem. De volgende orgelbespeling zal worden gehou den in de Schildkerk op woensdag 21 juni. Or ganist: Jan Bonefaas. Plaats van lossing Bamberg 1 A. Struik 11.56.56, 2 A. Struik 12.07.59 Dommerholt 12.10.13, 4 F. Dommerholt 12.10.26 5 H. Ligtenberg 12.15.51, 6 A. Struik 12.17.41, 7 M. Geuzendam 12.19.31, 8 W. Koedijk, 12.20 46., 9 Broekhaar 12.21.48, 10 A. Struik 12.22.28 In verband met hun 40-jarig dienstjubileum bij Ter Horst en Co. NV werd aan 2 werk nemers de bronzen ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt door burgemeester C. B. J. Landweer. De jubilarissen, de heren B. J. v. d. Maat, Eschstraat 34 en G. Rutterkamp, van Wijn gaardenstraat 16 werden toegesproken door de heer A. H. ter Horst, die hen dank bracht voor de wijze waarop zij gedurende 40 jaar bij Ter Horst en Co hun werk hadden ver richt. Spreker bood hen een cadeau onder cou vert aan als ook het ere-insigne „40 jaar trou we dienst". Het personeel (met hun echtgenotes en ver loofden) van de Coöp. Aan- en Verkoop vere niging Notter-Zuna-Rijssen en Rectum-Ypelo, welke thans samen werken onder de naam Wierijco maakten weer hun jaarlijks uitstap je, per autobus. Om 8 uur vertrok het gezelschap vanaf het kantoor aan de Rijssensestraat. Allereerst ging de reis naar het Uddelermeer waar koffie werd gedronken. Vervolgens werd de reis voortge zet naar de Loosdrechtse plassen waar een boottocht gemaakt werd. Hierna werd een bezoek gebracht aan het kasteel Haarzuilen met zijn prachtige tuinen. In Arnhem werd op de terugreis gelegen heid gegeven om een uurtje te winkelen wat door de dames zeer op prijs werd gesteld. Tot slot werd het gezelschap in Goor in hotel „De Ster" een diner aangeboden, waarna men om ongeveer half 11 weer op het punt van vertrek terug keerde, voldaan over de pretti ge dag. Gedurende de vakantiemaanden wordt aan de Campingsbedrijven in de omgeving exem plaren van ons weekblad toegezonden, waar door de vakantieganger kennis kan nemen van bijzonderheden en aanbiedingen van Rijs sen in het algemeen. Voor de examens, afgenomen onder auspi ciën van de Ned. Ver. voor lastechniek slaag den voor autogeenlassen gevorderden: J. H. Baan, J. Bak, H. Goossen, G. J Wolt huis M. G. D. Zijlstra uit Rijssen en Th. Deggens te Goor. Voor het examen autogeen beginners: H. E. Nijkamp, H. ter Avest W. Compan- je, J. Flim, H. Olde Reuver of Briel, G. J. Poortman, en L. Oosting, allen uit Rijssen. K. L. Meijer, J. W. Kolthof, G. H. Dekker, J. G. M. Lucassen, L. Nazloomian allen uit Nij- verdal H. Schreur en H. Morsink uit Enter, G. H. Baan en F. J. Smit te Wierden. Elektrisch gevorderden: A. W. Bouwhuis, en M. Nijzink uit Rijssen, M. J. Machielsen, J. Th. M. Wennemers en B. Slijkhuis uit Nij- verdal. Elektrisch beginners: W. Companje en J. Bak uit Rijssen, G. H. Dekker, J. G. M. Lu cassen en K. Meijer uit Nijverdal, A. W. Wei- deman uit Ommen en G. H. Wolbink te Wier den. In de lagere technische school werden even eens examens afgenomen door de stichting vakopleiding voor het schildersbedrijf. Voor het leerlingstelsel diploma schilderen slaagden: G. ten Bolscher, G. Ditsel, G. B. J. Hanstede, D. ten Hove, J. Landweerd, J. W. E. Nijland, H. W. Ligtenberg allen uit Rijssen, G. Hazelhorst uit Hellendoorn, Th. J. M. Meen- huis en J. H. Klink uit Nijverdal, H. F. M. Roe lofzen, Th. G. J. Kamphuis en J. Knol uit Wierden, H. J. Oljans uit Enter en J. Abra- hamse uit Deventer. Tijdens een onweersbui die zich dinsdagmid dag boven Rijssen ontlastte met hevige regen val ontstond er wateroverlast in een deel van de HaarstraM. De riolering bleek de plotselinge watervloed niet te kunnen verwerken, zodat o.a. de be- dieningsweg ter hoogte van de bakkerszaak van de heer Immink volkomen blank kwam te staan. Het water was het trottoir opgestroomd en stond tot aan de drempel van de winkel. In arren moede werd de brandweer te hulp geroepen, die echter niets kon uitrichten. De brandweer kan wel hulp verlenen als er kelders onder water staan, maar dat was hier (nog) niet het geval. Nadat de brandweer was ingerukt werd de straat door werklieden van de gemeente met behulp van de kolkenzuiger watervrij gemaakt. Enkele bewoners van dit deel van de Haar straat waren zeer verbolgen over deze onge wenste situatie, waarover al een jaar of 5 klachten zijn. De gemeente schiet tekort door geen betere riolering aan te brengen, was de tendens van de reacties. Er ging hier en daar al een stem op om te weigeren de personele belasting te betalen. Ds. J. Slager van Stavenisse, die het be roep naar de Oud Ger. Gem. (Oranjekerk) heeft aangenomen, hoopt op woensdag 18 augus tus a.s. intrede te doen in genoemde gemeen te. Tijdens de onweersbui van dinsdagmiddag werd het ponypaardje van Mar jon Derksen, in een weide aan 't Veer door de bliksem getroffen en gedood. De Rijssense Motorclub R.M.C. organiseert op maandag 28 juni a.s. een puzzelrit voor auto's motoren en bromfietsen. De organisa toren hebben een prachtig parcours uitgestip peld. De start is als gewoonlijk om half acht op de veemarkt. Iedereen is hartelijk welkom. De voetbalvereniging RKSV maakte het af gelopen weekeinde een tweedaags uitstapje naar Remblinghausen. De gasten zijn hartelijk ont vangen en zaterdagavond werd iin de z.g. Schutzenhalle een feestavond gehouden. Na een zeer fraaie tocht in de omgeving werd zondagmiddag voetbalwedstrijden gehou den. Nadat de reserve-elftallen een wedstrijd hadden gespeeld kwamen de eerste elftallen binnen de witte lijnen. De gastheren namen met 5-2 revanche voor de destijds in Rijssen geleden nederlaag. Met ingang van het nieuwe leerjaar zijn aan de lagere Technische school te Rijssen benoemd: tot leraar Engels en Wiskunde de heer G. van Riet te Dieren en tot leraar hout bewerking de heer P. de Jong te Akkrum. De heer G. A. Rohaan te Rijssen werd be noemd tot leraar timmeren aan de Lagere Technische School te Veenendaal. De heer G. J. v. d. Belt te Rijssen slaagde te Den Haag voor het diploma G. A. 1. Onze plaatsgenoten de heren J. B. Brunne- kreef Th. H. Oving en J. J. Simpelaar slaag den voor het examen H. B. S. B.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1