Gerrit Jan Assink (na 14 jaar Amerika) met vakantie in Rijssen Ds Vergun st naar Polsbroek STRUIK VAKANTIECURSUSSEN aan de Volkshogeschool VEERTIG JAAR aiiSpfc Wedvlucht Het Luchtvermaak Weekblad voor Rijssen AANRIJDING Goede prestatie Opbrengst collecte GOUDEN JUBILARIS Brand in ..Eltheto" Hengelwedstrij d voor Grote belangstelling bij uitvoering D.O.S. Benoemd Excelsior vierde feest Speld j ei-ruilbeurs Geslaagd ZOrdDAGSDIENST Sclioolvoetbal Zwembad weer open Bevorderingen aan de Avondschool Juliana- en Jozefschool spelen beslissin gswedstrijd „Veikenningen" in Overijssel Deskundige sprekers 'n Klean vegis BURGERLIJKE STAND geleden schreef het Vrijdag 11 juni 1965 yj 42e jaargang no, 23 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Alles aanpakken Gemeenteambtenaar Interesse voor Amerikaanse politiek Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Gero Zilvium pleet Cilduro edelstaal Cassettes Zilmeta vlekvrij met levenslange garantie iiBi# %- llllllllllll WEEKBLAD VOOR Na 12 jaar in Wlnnepeg (Canada) te hebben gewoond en 2 jaar in Bellflower (Cali fornië) brengt de heer Gerritjan Assink een vakantie van enkele weken door in Rijssen, zijn geboorteplaats en in Markelo, de geboorteplaats van zijn vrouw. Hij heeft er geen spijt van geëmigreerd te zijn, maar het is natuurlijk wel leuk om je ouders en schoonouders weer terug te zien, te kunnen praten met broers en zusters en te zien hoe je vrienden en bekenden het maken. Het bevalt de heer Assink in de Ver. Staten goed en hij is helemaal ingeburgerd. Het denkbeeld zich tot Amerikaan te laten neutraliseren wijst hij niet van de hand. Het klimaat in Californië (subtropisch) is vooral in vergelijking met het Nederlands klimaat wel bijzonder aangenaam, zodat de vele regenachtige dagen „echt wel tegen vallers" zijn geworden. Nadat de heer Assink in 1948 voor de mili taire dienst was opgeroepen en hij werd uitge zonden naar Indië rijpte bij hem het plan sa men met zijn a.s. echtgenote te gaan emigre ren naar Canada. Het idee werd aangewakkerd door het feit, dat zijn zuster reeds in Canada verbleef. Een maand, nadat de heer Assink met Zwaan tje Dollekamp uit Markelo was getrouwd boek te het jonge echtpaar voor de „reis van hun leven". Het werd Winnipeg in de staat Mani toba. Als je gaat emigreren moet je er op voor- beid zijn alle werkzaamheden te willen ver richten. Niet kieskeurig zijn, was de stelling van de heer Assink. Hij vond aanvankelijk werk bij een zekere heer Mac Gregor, de eigenaar van een mink ranch. Zijn taak was de minks, de leveran ciers van dure bontjassen te verzorgen. Het volgende baantje was schoenmaker in een warenhuis, hoewel de heer Assink van pro fessie elektriciën was. Niet minder dan 3Vt jaar is hij daar schoen maker geweest, en benutte zijn vrije tijd voor studie, en o.a. volgde hij een cursus in tech nisch tekenen. De kans die de heer Assink kreeg, een betrekking op 'n kantoor van een elektrische apparatenfabriek greep hij met beide han den aan en na een jaar of 3 werd hij gemeen teambtenaar. Hij kreeg een betrekking als technisch ambte naar op het kantoor van het Gemeentelijk Licht- bedrijf in Winnipeg. „Je hoeft geen Canadees te zijn om een rijks- of gemeentebetrekking te kunnen bekleden in Canada Canada is een prachtig land Je hebt er de ruimte en de recreatiemogelijkheden zijn er enorm, aldus de heer Assink, die samen met zijn echtgenote en zijn 4 kinderen veel van de Canadese natuur hebben genoten. Zijn kinde ren verstaan wel Nederlands, maar praten het niet. George is 12, John is 11, Peter 7 en Trudy 3 jaar. Vanwege de gezondheid van zijn kin deren besloot de heer Assink samen met zijn vrouw van Canada te emigreren naar het droge klimaat van Californië. Dat is 2 jaar ge leden gebeurd. Het is de familie Assink ook in de Ver. Sta ten goed bevallen. In Bellflower (20 km. ten Z van Los Angeles) vond de heer Assink werk op het kantoor van een staalconstructiebedrijf en de aanpassing aan de Amerikaanse gewoon ten hebben geen moeilijkheden opgeleverd. De heer Assink interesseert zich voor de Amerikaanse politiek en heeft op verschillende Amerikaanse problemen een heel andere visie dan iemand, die nooit in dat land heeft ver toefd. „De verschrikkelijke moord op presi dent Kennedy, heeft in Amerika een geweldi ge schok teweeg gebracht." Verschrikkelijk vooral omdat zoiets in deze tijd nog kan gebeuren. Voor president John son heeft de heer Assink veel waardering, evenals de vele mensen, waarmee hij dagelijks in contact komt. „Het leefklimaat in Nederland is heel an ders dan 14 jaar geleden toen ik Nederland verliet". Op de Wierdensestraat nabij de fabriek van Ter Horst en Co vond 2e Pinksterdag een aan rijding plaats, waarbij een motorrijder op weg naar de motorraces een zekere A. W. K. uit Alkmaar zijn plannen zag gedwarsboomd. Mevr. J. G. uit Nijverdal was bezig haar auto te keren toen bovengenoemde motorrij der haar achterop kwam. Wonderwel deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De motor werd zeer zwaar beschadigd, de auto liep flinke schade op. Op de Nationale Beroepenmanifestatie, welke werd gehouden van 1 t.m. 4 juni j.l. in de Julianahal van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht, behaalde de heer G. Roessink, wonende te Enter en leerling van de LTS te Rijssen een tweede prijs in de afdeling schilderen. Daar deze manifestatie, welke georganiseerd wordt door het Nederlands Comité voor Na tionale en Internationale Beorpswedstrijden lan delijk is, is dit wel een uitzonderlijke pres tatie vooral daar het hier een achttal kandida ten betrof, welke in landelijke voor wedstrij den reeds geselecteerd waren. De jaarlijkse collecte ten bate van het Ro de Kruis heeft in Rijssen de mooie som van f 3630,79 opgebracht. Voor de verschillende sociale voorzieningen die de laatste jaren in Nederland tot stand zijn gekomen heeft hij de grootste bewonde ring. „In Amerika is men op dat gebied tiental len jaren achter". Nadat hij hier enkele we ken heeft doorgebracht vertrekt de heer Assink op 17 juni per vliegtuig weer naar Californië om weer te gaan wonen en werken in een „heerlijk klimaat". De heer J. Nijkamp, Haarstr. 97 batcher bij de firma Ter Horst vierde zijn gouden jubileum. Op het kantoor van dit bedrijf werd hij namens de directie, door de heer H. Jor- daan toegsproken. Hij ontving een gouden hor loge en het gouden insigne. Mevrouw Nijkamp ontving bloemen. De brandweer werd gealarmeerd voor een brand, uitgebroken in het Herv. Bejaar dencentrum „Eltheto". In een van de woningen, waaraan werkzaam heden worden uitgevoerd, was de brand ont staan in het plafond, dat toen de brandweer arriveerde reeds ernstig door 't vuur was aan getast. Met behulp van de mistblusser kon uitbrei ding worden voorkomen. De schade bedraagt naar schatting 2500,-. Door de Hengelvereniging Ons Vermaak werd op 2e Pinksterdag een hengelwedstrijd ge organiseerd in de Schipbeek, waarvoor van de zijde van de hengelaars grote belangstelling bestond. De le prijs werd gewonnen door A. Rosman, 2e B. J. Schreurs, 3e G. Tijink, 4e Jansen Jr. 5e J .Bouwhuis. Ds. E. F. Vergust zal zondagavond 13 juni a.s. om half zeven afscheid nemen van de Hervormde gemeente van Ede en de week daarop zondagmiddag 20 juni a.s. om twee uur te Polsbroek intrede doen als predikant van de hervormde gemeente van Polsbroek (en Vilst) in de classis Utrecht. Evert Floris Vergunst werd op 19 juni 1927 te Leiden geboren. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, waar hij in 1950 zijn kandidaats- en in 1954 zijn doctoraal examen theologie aflegde. Op 22 april 1956 werd h(j door ds. J. van de Heuvel uit Ede bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Rijssen. Sinds mei 1960 dient ds. Vergunst de her vormde gemeente van Ede. Ds. Vergunst heeft in de loop der jaren vele bestuursfunctie» vervuld en zitting gehad in tal van colleges en commissies. Zo was hij tijdens zijn ambtsbediening te Rijssen o.a. voor zitter van de Hervormde Stichting voor Bejaar denzorg, voorzitter van de plaatselijke afde ling van het Nederlands Bijbelgenootschap en van de plaatselijke afdeling van „Pro Rege". In 1963 verscheen van zijn hand in samen werking met ds. J. van den Heuvel, „Het land, dat ik u wijzen zal" naar aanleiding van een reis door Libanon, Syrië, Jordanië en Israël. Tweede Pinksterdag gaf de Rijssense Gym nastiekvereniging „DOS" haar traditionele uit voering in het Volkspark te Rijssen. Het fraaie zomerweeer werkte er aan mee, dat een groot aantal belangstellenden deze tuindemonstratie bijwoonden. Duidelijk heeft deze oudste Rijs sense Gymnastiekvereniging laten zien dat zij de beschikking heeft over een goed stel gym nasten. De oefeningen aan de brug zowel voor dames als voor heren werden goed uitgevoerd. Opvallend was vooral het nummer aan de rin gen, dat tot de beste van de avond gerekend kan worden. Leuk was het Tiroler Dansje, waarmee geopend werd. Voorts dient nog ge noemd de oefening met de hoepels en de persoonlijke oefening der dames. De charles ton dans was een waardig sluitstuk van deze geslaagde gymavond. Tot slot werd een Wild-Westfilm vertoond. Het bestuur van de Hervormde Bejaarden- stichting heeft mej. Koerssen te Amersfoort benoemd tot adjunct-directrice van „Eltheto". In hotel Weitering hield de voetbalvereni ging Excelsior een feestavond ter gelegen heid van het behaalde kampioenschap door het eerste elftal. Nadat voorzitter Harmsen een welkomst woord had gesproken, feliciteerde hij de spe lers van het eerste elftal met het behaalde succes en sprak de hoop uit, dat de club geest en de wil om te winnen ook aanwezig zou zijn en blijven in de kampioenswedstrij den. De heer Harmsen richtte zich vervolgens tot de trainer, de heer Leo Halle en bracht hem dank voor de bezielende wijze, waarop deze ook gedurende dit seizoen te werk was ge gaan. Uw technisch inzicht en uw tact de spelers op de juiste wijze aan te pakken hebben haar bekroning gevonden in dit fraaie resul taat, aldus spreker. Als waardering voor het werk van de heer Halle bood de heer Harmsen hem een cadeau onder couvert aan, terwijl hij mevrouw Halle bloemen aanbood. De heer Harmsen bood de spelers van het kampioenselftal een voetbaltas aan. Namens een grote groep van supporters werd de spelers van het eerste elftal een trainingspak aangeboden, hetgeen voor deze spelers een grote verrassing was. Hierna werd de avond in een feestelijke stemming doorgebracht. Het bestuur van de winkeliersvereniging van de Grotestraat heeft het initiatief genomen tot het organiseren van een ruilbeurs voor speltjes. Op maandag 14 juni krijgt de jeugd voor de eerste keer gelegenheid gebruik te maken van de ruilbeurs en wel 's avonds van 7 tot 8 uur in de winkel van de heer Freeke (Grotestraat 23 Het ligt in ie bedoeling deze beurs om de 14 dagen te holden. De heer G. Hulsink, slaagde te Zwolle aan het stedelijk nuzieklyceum voor het A.V.M.O.- diploma. De heer H. Doorn te Notter, slaagde aan de Christelijk: Kweekschool te Almelo voor het onderwij z<rs examen. De dienst vordt zondag a.s. waargenomen door dokter C. Kousemaker, Boomkamp 23, tel. 2563. De dienst er dierenartsen wordt waarge nomen door iokter J. P. van Nouhuys, Rijs sen, tel. 2481 Na de laatste uitslagen is de spanning in het Schoolvoetbal toegenomen. Wanneer de Julianaschool haar laatste wedstrijd tegen de Chr. School te Enter wint, heeft ze even veel punten als de Jozefschool uit Enter. Een beslissingswedstrijd zal dan de kampioen moe ten aanwijzen. Ook zal deze week de wed strijd OranjeschoolOLS worden uitgespeeld. Door hevige regenval moest deze wedstrijd bij de rust indertijd gestaakt worden. Dins dag 15 juni speelt het elftal der onderwijzers tegen de kampioen. Het zwembad de Koerbelt is enkele da gen niet in gebruik geweest. Er was een lek ontstaan, waardoor het bad iedere dag bij gevuld moest worden. Gelukkig waren de weersomstandigheden toen van dien aard, dat het verblijf in het water niet bepaald een genoegen was. Het lek is nu echter ge dicht, waardoor de liefhebbers weer aan hun trekken kunnen komen. Overgang Naar 3e klas timmeren: J .H .L. Albers Nijverdal. W. Voort, Nijverdal. A. diploma: H. Bloemendaal, Enter, H. A. J. Gerritsen Rijssen, J. Nieuwenhuis Rijssen, M. Slot Enter, H. Wriede Nijverdal, A. J. Kalenkamp Enter, H. ter Weel Enter, A. Breg- man Rijssen. Naar 3e klas metselen: J ,M. Schrooten En ter. A. diploma: J. Kalenkamp Enter, H. Nij kamp Rijssen. Naar 3e kl. schilderen: G. H. Leeftink Mar kelo, G. J. Leeftink Markelo, J. G. Tuiters, Holten. A.diploma J. W. E. Nijland Rijssen. Naar 3e kl. vankwerken: J. G. J. Lucassen, Nijverdal. A. diploma: R. Landeweerd, Holten. Naar 5e kl. bankwerken: H. J. Brandriet Rijssen, G. ten Brinke Enter, A. Broekhuis Rijssen, W. Companje, Rijssen, G. D. Hopster Wierden, H. A. D. Jansen Eupe, Wierden, H. Paalman Holten, M. J. M. Rada Nijverdal. W. Seppenwoolde Rijssen, J. Vincent Holten, G. H. Wolbink Wierden, J. Sapocua Nijverdal B. diploma: A. W. Bouwhuis Rijssen, H. Nij- zink Rijssen, D. Peddemors Enter, W. Rozen- dom Wierden, D. J. van Zon Nijverdal. Doordat de Julianaschool haar laatste wedstrijd met maar liefst 9-1 van de Chr. School uit Enter won, is zij gelijk geëindigd met de Jozefschool uit Enter. Een beslis singswedstrijd, die maandag a.s. wordt ge speeld, zal de uiteindelijke kampioen moeten uitmaken. Gezien het feit, dat de overwin ningen van de Julianaschool telkens groter waren, dan die der Enternaren is zij favo riet. Haar doelgemiddelde is 47-3, dat der Jozefschool 29-5. De eerste wedstrijd tussen deze scholen gespeeld eindigde in een 2-2 uitslag. Doordat de Oranjeschool met 3-2 van de O.L.S. won werd zij winnaar van de 3e prijs. De stand is: Julianaschool 7 wedstrijden 11 punten Jozefschool 7 wedstrijden 11 punten Oranjeschool 7 wedstrijden 8 punten O.L.S. 7 wedstrijden 6 punten Chr. School 7 wedstrijden 4 punten Wilhelm.school 7 wedstrijden 2 punten R.-k. School 7 wedstrijden 0 punten Dinsdagmiddag speelt de Kampioen tegen het Onderwijzerselftal en wel op het Kam- garenterrein. Na afloop van deze wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats. Alle deelne mende scholen zullen een prijs ontvangen. Bovendien is er nog een fraaie poedelprijs voor de ploeg, die het laatst geëindigd is. Een zomerursus voor hen die zich voor ar chitectuur, huwen, wonen en woninginrich ting interesseen. Naast inleiingen en discussies zullen enkele excursies gelaakt worden. De volgende on derwerpen zllen aan de orde komen: Bou wen een ingeep op de natuur, Uitbreidings plannen en stadsplanning, Binnenhuisarchi tectuur, Kunen wij sneller bouwen? Tuinar chitectuur, Virdt Nederland één grote stad? Verder is e gelegenheid voor sport en spel, maquettes maen, wandelen In de vrije natuur. Cursusprijs iclusief excursies f 55,- p.p. De volkshogschool „Diependaal" ligt tussen de Apenberg, De Friezenberg, Het Hollands Schwarzwald 4 de Holterberg te midden van een prachtig indschap in Twente. Er zullen verkenningen Bats vinden in Twente en om geving met zn industrie, zijn natuur, zijn landbouw, zijn astelen en tuinen. Daarnaast zulen inleidingen en discussies gehouden worden over landschapsschoon, bouw kunst, volksgebruiken en streekontwikkeling. Verder is er gelegenheid voor wandelen, sport en spel. Cursusprijs inclusief excursies 55, p.p. De onderwerpen van een cursus worden door deskundige sprekers ingeleid om verschillen de kanten ervan te verduidelijken en in groeps gesprekken kunnen de cursisten hun eigen me ning aan die van anderen toetsen. Door mid del van excursies kan de theorie aan de prak tijk getoetst worden. Doordat men deze dingen gemeenschappelijk doet en ook genoeg vrije tijd heeft, kunnen de cursistert onderling goed contact hebben en is een open gesprek mo gelijk. Dit contact is vooral boeiend omdat mensen uit alle delen van Nederland aan de curssussen deelnemen. Veelal vertegenwoor digen zij de meest uiteenlopende levensbeschou wingen en zijn in verschillende beroepen werk zaam. Jan zorg iej dan vuur de earpel Dan keuw' zoo a'k wier komm, etn, Deankt er an, heel weaneg waater En ook 't zoolt muj neet vegetn. Goat mear rusteg vot Gediene Maakt oe ouwer miej neet noar, Goa iej mear op kroamvisite, d' Earpel zeent um twaalf uur goar. Krek twaalf uur har Jan de earpel Goar, hee har zin beste doan. Toen Gediene wier küm konn ze Dan ook zoo an toafel goan. He'k good op epast Gediene? Joa det hej Jan, det is woar, Mear meteen wier spuuj Gediene 'n Earpel oet, wat smaakt den roar. Bah, wat smaakt dee earpel bitter, Wat heb iej doar in edoan? In edoan, non zoolt wat aanders, Hier, doar heb iej 'n pot nog stoan. Wat, iej leengt 't toch, reup Gediene, Oet den pot, min leeve man, Heb iej det dan neet ezeene, Det 's gin zoolt mear soda, Jan. J. ROZENDOM, RIJSSEN. 5? De postduivenvereniging Het Luchtvermaak nam deel aan een wedvlucht vanaf Noyon. met 757 duiven. Een deel van de uitslag luidt als volgt: Groep A: 1. W. Scherphof, 2. A. J. ter Steege, 3. H. Pieffers, 4. H. Pieffers, 5. H. J. Nieuwen huis, 6 en 7 H. J. Lankamp, 8. H. Pieffers. 9. A. M. Otto, 10. H. Voortman. Groep B: 1. D. Sprakel, 2. A. J. Temmink, 3. H. J. Wilmink. 4. A. J. Harbers, 5. A. J. Temmink 6. H. J. Wilmink, 7. G. J. Wagge- veld, 8. G. Wessels 9. H. J. Jansen 10. J. W. Nijkamp. Groep C: 1 .Joh. ter Harmsel, 2. J. W. Voortman, 3. T. Geerling 4. J. ter Harm sel 5. G. J. v. d. Willige 6. A. ien Hove, 7. D. Dennekamp 8. E. Lohuis 9. W. J. Goos- sen 10. G. Siemerink. GEBOREN: Marjan dv F. J. A. Kuipers en J. Zwoferink Zuiderstraat 48, 31 mei. Hendrikus, zv. J. Lohuis en J. Agteresch, Tuinstraat 7, 3 juni. Jelle Gerrit Jan, zv H. Zandvoort en H. Dan- nenberg, Markeloseweg 70 4 juni. Hendrik zv A. Danneberg en H. ten Berge, Graaf Ottostraat 147, 4 juni. Gerrit Jan zv J. van Brussel en G. Oud Aan stoot, Molendijk 18, 4 juni. Hendrikus zv G. J. Knol en T. J. Voortman, Banisweg 5, 5 juni. Gerrit Johannes zv ZA. J. Danneberg en A. M. Rohaan Welleweg 70 5 juni. Anja Adriana dv G. H. Wessels en J. Nijsink Esstraat 36, 8 juni. Arend Dinant zv M. ten Hove en W. Janssen Holterstraatweg 86 6 juni. Jan Willem zv J. Waanders en J. Eshuis, Esstraat 92, 31 mei te Almelo;. Henk zv G. Geerling en B. Paalman Middel- dijk 3, 7 juni. ONDERTROUWD: Toni Schuitert 20 jr Rijssen Markeloseweg 83 en Adriana Nijland 20 jr Rijssen Huttenwal 22, 3 juni. Marines Waanders 25 jr Rijssen Parkstraat 4 en Aaltje Janna de Wilde, 28 jr Wierden Enter Bornerbroekseweg 3, 4 juni. GETROUWD: Gerrit Kosterbok 19 jr en Hendrika Bargmans 18 jr. Rijssen Zuiderstraat 17, 4 juni. Willebrordus Gerhardus Joannes Meinders, 26 jaar en Hermina Antonia Koedijk, 22 jr, Rijssen Rozengaarde 17, 8 juni. OVERLEDEN: Hermannus Harbers 80 jr echtgenoot van A. ter Harmsel, Dannenberg 39, 2 juni. Ook in onze gemeente circuleeren lijsten voor giften aan het Olympisch Comité. Toen ons dezer dagen een dergelijke lijst aangeboden werd, zagen we, dat er in Rijssen reeds voor een belangrijke som geteekend is. Daar de collecte nog niet is afgeloopen, kunnen we thans niet zeggen, hoe groot de opbrengst voor onze woonplaats is, maar wel weten we, dat - als andere gemeenten naar verhou ding bijdragen als Rijssen— de Olympische spelen in 1928 in ons land worden gehouden en dat het Nederlandsche volk dan de eer van zijn land heeft gered door zich met een belangrijk offer achter zijn Regeering te scha ren. Voor het eindexamen voor beschrijvende meetkunde en perspectief uitgaande van het Genootschap „Mathesis Scientiarum Genetrix" te Leiden is o.a. geslaagd onze vroegere stad genoot, de heer A. Meenks (oud-leerling van de Schildschool).

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1