STRUIK NED. BLINDENBOND MAAKTE FILMOPNAMEN TE RIJSSEN Ronde van Rijssen start met sterk rennersveld Op onverantwoorde wijze „op kosten gejaagd Thuisblijvers s voor Niet allen wilden als filmster fungeren Op zaterdagavond 19 juni Bejaardenuitstapje Pinksterzangdienst voor GOUD en ZILVER Gouden jubileum Brandmelding: 2200 De nieje bokse Feike Asma speelt Reginox kreeg nieuwe hydraulische pers Pinkster-appèl in Markelo ZONDAGSDIENST Afscheid bij Ter Horst Speldjes-ruilbeurs Vrijdag 4 juni 1965 43e jaargang no. 22 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Eigendomsrecht aangetast Niet stemmen is vóór stemmen Goed recht Vóór recreatie /ak WEZEL i i/ Op de vlucht Schooljeugd „Op de korrel" Optocht WEEKBLAD VOOR Kamerlid Harmsen sprak over ruilverkaveling 5? In verband met de aanvraag die namens enkele landbouworganisaties voor het agrarisch gebied in en om Rijssen is aangevraagd, had de Boerenpartij in café de Bakker in de Haarstraat een vergadering belegd waarvoor zeer grote belangstelling bestond. Door de heer E. J. Harmsen uit Iloenderloo, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal werd een uiteenzetting gegeven over de tot standkoming, de oorzaken en de gevolgen van een ruilverkaveling. In zijn betoog waarschuwde de heer Harmsen vooral voor de gevolgen van een ruil verkaveling „die vaak na de tot standkoming aan het licht treden". De heer Harmsen stelde voorop, dat hij en zijn partij zich niet bij voorbaat tegenstan der van een ruilverkaveling kon en wilde verklaren. Er zijn ruilverkavelingen geweest, die volkomen verantwoord zijn geweest. Om de landbouw uit de moeilijkheden te helpen waarin deze geleidelijk was geraakt is het landbouwbeleid van de regering er lange tijd op gericht geweest te komen tot struc tuurverbetering. Dat was als het ware het enige punt dat de oplossing kon brengen. Dat dit niet juist is, is aan tal van factoren dagelijks te merken aldus spr. Een grote moeilijkheid in het ruiverkavelings- beleid achtte spr. toch altijd het aantasten van het eigendomsrecht, waardoor toch mis schien kan worden gezegd, dat de kleinere boeren onherroepelijk moeten verdwijnen, hoe wel dat door de initiatiefnemers en de overheid altijd zal worden tegengesproken. Een betreurenswaardig facet in de ruilver kavelingsprocedure vond de heer Harmsen het feit, dat vele boeren op onverantwoorde wijze „op kosten worden gejaagd". De last die men aanvankelijk op zijn schouders meent te kunnen nemen worden voor vele boeren bij het klimmen der jaren te hoog, aldus spr. De gang van zaken bij de stemming over de ruilverkaveling was naar de mening van de heer Harmsen vaak „verre van sympathiek". Immers aldus spr. aan een stemming zouden eigenlijk alleen de werkelijk belanghebbenden moeten deelnemen. Met de uitslag van de stem mingen of beter- gezegd, met de wet in de hand kan men altijd 2 kanten uit, zodat de tegenstanders van een verkaveling „in het al gemeen gesteld, het spel verliezen". De heer Harmsen zette uitvoerig de gang van zaken bij een stemming uiteen. De grondeigenaren in het verkavelingsge- bied worden opgeroepen, aan de hand van de inschrijvingen bij het kadaster. Omdat het kadaster „jaren achter is", roept men ook overledenen en geëmigreerden op. En nu doet zich het ongelooflijke voor, dat diegenen, die niet aan de stemming deel nemen, geacht worden voor te hebben ge stemd. Daarbij dient men er rekening mee te hou den zo ging de heer Harmsen voort, dat een aantal mensen geen enkel belang hebben bij een ruilverkaveling of deze er wel of niet komt. Logisch is dat dit soort mensen niet naar de stemming gaat. Dat ze met thuis blijven vóór stemmen, is een nadeel-voor mensen, die tegenstander zijn. Dat is duidelijk, aldus de heer Harmsen. Het kan voorkomen, dat de stemming te gen een ruilverkaveling uitvalt dat er dus meer tégen dat vóórstemmers zijn. Dan wordt het totale grondareaal opgeteld. Als dan blijkt dat het aantal hectaren van de vóórstemmers groter is dan dat van de te genstemmers, gaat de verkaveling door Dan beslist dus niet de meerderheid van de stemmen maar de grootte van de bezitting. De ruilverkaveling in Rijssen is aangevraagd namens de besturen van enkele landbouwor ganisaties. Aanvragen is iedereen zijn goed recht. Maar waarom gaat men niet eerst contact opnemen met de grondeigenaren. Waar om gaat men de mening niet peilen van de eigenaren in het gehele gebied, dat zou toch niet anders dan menselijk en demoncratisch zijn, riep de heer Harmsen uit. Verder ging spr. uitvoerig in op de kosten, die uit de ruilverkaveling voorkomen. Dat is zeer verschillend aldus spr. maar in doorsnee kan worden gezegd, dat de kosten schrikbarend hoog zijn. Daarom aldus de heer Harmsen zou het een eis van de eerste orde moeten zijn als alle mensen in het ruilverkavelingsgebied van te voren uitvoerig en reëel zouden worden inge licht over de te verwachten kosten, die op hun landerijen in de toekomst zullen gaan drukken. In onze bezwaren tegen de ruilverka veling hebben wij ajs vrije boeren jaren al leen gestaan, maar de laatste tijd gaan er De leden van de bejaardensociëteit maakten dinsdag hun jaarlijkse uitstapje. De tocht ging dit keer naar Drenthe. De bejaarden hebben volop genoten van de prachtige route, die werd gereden. In Dwingelo werd enige tijd gepau zeerd. In de Geref. Kerk (Boomkamp) wordt zon dag (le pinksterdag) des avonds van half 8 tot half 9 een Pinksterzangdienst gehouden. Medewerkenden: Liturgie: D. v.d. Lee. Trom pet: B. J. Stegeman, Orgel: A. Nawijn. Vrije toegang. stemmen op van belangrijke figuren, die het zelfde beweren, als wij al jaren hebben ge daan. Er is een tendens waar te nemen, dat een ruilverkaveling niet wordt doorgevoerd in het belang van de boeren maar in het belang van de recreatie. Ik ben een voorstander van recreatie, zijnde een algemeen belang, maar de kosten die hiervoor worden gemaakt moe ten niet alleen door de boerenstand worden betaald. Dat wijzen wij met klem af. Ook de verbetering van de wegen in het ruilverkave lingsgebied moet als een algemeen belang wor den gezien, en weer wijzen wij het standpunt af, dat de boerenstand hiervoor moet opdraai en, aldus de heer Harmsen. De heer Harmsen vreesde, dat mettertijd de ruilverkaveling in het gebied Rijssen door de initiatiefnemers er „door zou worden ge- druk". „Anders had men toch eerst contact opgenomen met alle eigenaren." De ruilverkaveling, die wordt uitgevoerd door een lichaam als de Heide-Mij. is een miljoe nenverslindend object, dat door de boer moet worden gefinancierd. Na deze uiteenzetting van de heer Harmsen werden er een aantal vragen gesteld, waarbij enkele door Vriezenveense boeren die door de ruilverkaveling in die plaats benadeeld waren. De heer Harmsen beantwoordde deze vragen uitvoerig. Van de gelegenheid van protest tegen de op handen zijnde ruilverkaveling kennis te geven maakten vele aanwezigen gebruik. De heer Averesch dankte de heer Harmsen voor zijn „flinke" uiteenzetting. Advertentie In verband met zijn 50-jarig dienstjubileum werd de heer G. Haeke, wonende Schoolstraat 4 op het directiekantoor van de NV Ter Horst en Co ontvangen, waar hij werd toegesproken door de heer G. W. ter Horst. De heer Ter Horst bracht de jubilaris dank voor de wijze waarop hij een halve eeuw zijn werk bij de Kon. Jute Spinnerij en Weverij had verricht en bood hem een gouden horloge aan, alsmede het insigne „50 jaar trouwe dienst". Het bureau van de rijkspolitie is overge plaatst naar het nieuwe bureau aan de Graaf Ottostraat 74 (hoek Trompstraat). Voor brand melding dient men thans het telefoonnummer 2200 te draaien. Het telefoonnummer van het politiebureau is: 2966. - - De firma Van Wezel uit Hengelo had de opdracht tot plaatsing van de nieuwe hydraulische pers bij de N.V. Reginox. Een zware hijskraan zorgt er voor dat alles ,.op zijn pootjes" terecht komt. De jeugd kijkt belangstellend toe. Get jan gung noar de stad, hee wol Ne nieje bokse haaln, z'Harn um verteeld daj in de stad Doar meender vuur betaaln. Hee har al gaauw ne zaak evuenn Woer boksens wurn vekoch, En zinne moate, viefteg was 't Har hee rap oet ezoch. Achter 'n gedientjen passen hee De bokse efkes an, Hee keek meteen eawn noar de pries, Sjonge, doar skruk hee van. De bokse kossen zestig gueln, Joa, dat was wal nen moojn, Mear zestig gueln, det was toch ech, 't Geeld ouwr 'n balken goojn. Det was um toch tevulle geeld, Det gaf hee dr neet vuur, De vrouwe mos mear ees goan kiekng, Hee gung dr wier van duur. Um zes uur was hee wier in 't hoes, Woer is 't egoan Getjan, Zoo vreug de vrouwe, zoo det 's rap, Heb iej oewn niejn al an. Wat teut iej toch, wat, hej wal ooit, Getjan kreeg alle kluurn, 'k Heb 'n oaln loatn hang, 'n niejn an ehüeln, Det miej det kon gebuurn. De oole bokse hef neet hee, Mear zee wier opehaald, En vuur den niejn, wat mosse aans, De zestig gueln betaald. .1. ROZENDOM, RUSSEN. lil: ■i!i:tlUI!!l1iailllllllll[|l!||||l!lll|illll||ll!lll1||||ll|!ia!i|l!||||||||||L|l!|||a!!! Op woensdag 9 juni wordt in de Ned. herv. Westerkerk een orgelbespeling gehouden met als organist: Feike Asma. Het programma ziet er alsvolgt uit: 1. Koraalbewerkingen a) Hymne over Psalm 75:1 (samenzang) „U alleen, U loven wij". b) Orgelkoraal „O Heilige Geest daal op ons neer". c) Voorspel en koraal over Psalm 68 (sa menzang) „Geloofd zij God met diepst ontzag". 2. Aria met variaties G. F. Handel a) Larghetto (uit Concerto no. 10) b) Allegro (uit Concerto no. 13). 3. Fantasie over Pinksterzangen Feike As ma. 4. Andante Religioso S. Landsman. 5. a) Trompet Menuet A. Hollins. b) Toccata W. R. Driffill 6. Geestelijke liederen Jan Zwart. a) Ga niet alleen door 't leven. b) Scheepjen onder Jezus' hoede c) Achter Hem aan. 7. Toccata over Psalm 146 (samenzang) Jan Zwart „Prijst de Heer met blijde gal men". De bekende fabriek van stalen aanrechten Reginox NV te Rijssen heeft door de aanschaf fing van een hydraulische pers een be langrijk grotere capaciteit dan de pers waar mee men tot nu toe gewerkt heeft, een grote vooruitgang geboekt. Met deze pers worden de bakken uit stalen platen getrokken, hetgeen met de nieuwe pers 2 keer zo snel kan, dan tot nu toe het geval was. De pers» werd aangevoerd door het expeditie bedrijf Jens Jacosen uit Hou (Denemarken) in opdracht van Hydraulico uit Odder (Denemar ken). Nadat de directeur van de Reginox de heer O. Mansell aanwezig was geweest bij de test van de nieuwe pers werd deze woensdag ingeladen en arriveerde vrijdagmiddag aan de Industriestraat. Voor het inbrengen in de fa briek had men speciale maatregelen moeten nemen. Een deel van het dak was afgebroken en de pers werd door een enorme hijskraan van de fa. Van Wezel uit Hengelo nauwkeurig op de plaats gebracht. Evenals vorige jaren organiseert de Jeugd dienstcommissie van de Hervormde gemeente van Markelo ook dit jaar weer een „Pinkster appèl". Deze bijzondere kerkdienst zal wor den gehouden op de Eerste Pinksterdag, zon dag 6 juni aanstaande, des avonds om half acht, in de Hervormde kerk van Markelo. Voorganger in dit „Pinkster-appèl" zal zijn de Eerwaarde heer D. Eveleens, Evangelist uit Epe. Aan dit appèl zal medegewerkt worden door „Die Rooiroks" uit Markelo. Dit zijn een acht tal jongens en meisjes, die een muziek- en zanggroep gevormd hebben. Zij zullen het „Pinkster-appèl" met muziek en zang opluis teren. De dienst wordt le Pinksterdag waargeno men door dokter D. Oosthoek, Stationsdwars weg 63, telefoon 2606 en 2 Pinksterdag door dokter N. L. J. Zillinger Molenaar, Haarstr. 14, telefoon 2280. De dienst der dierenartsen wordt beide Pinksterdagen waargenomen door dokter J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-1298. Twee werknemers van Ter Horst en Co. na men maandag afscheid van dit bedrijf wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd, De heer G. Baan, wonende Hagweg 9, oplegger, met 52 dienstjaren en de heer A. Poortman, wonende Moddesteeg 1, baas in de ververij, met 40 dienstjaren. Namens de directie sprak de heer G. W. Ter Horst de scheidende personeelsleden in hartelijke woorden toe, hen dank brengende voor de langdurige werkzaamheden in het belang van dit bedrijf verricht. Hij bood bei den het gebruikelijke herinneringsbord aan. Het bestuur van de Winkeliersvereniging- Grotestraat heeft een initiatief genomen, tot het vestigen van een z.g. speldjes-ruilbeurs voor de jeugd. Gezien de speldjesrage, is dit een welkome mededeling voor de jeugd van Rijssen en om geving. Binnenkort zullen hieromtrent nadere mededelingen worden gedaan, n.l. zodra de plannen voor een en ander vastere vorm zullen hebben aangenomen. Deze beurs zal niet alleen een primeur voor Rijssen en omgeving worden, maar voor het gehele oosten van ons land. Op initiatief van de Ned. Blindenbond (ten bate van blinden van alle gezindten) werden vrijdag en zaterdag in Rijssen opnamen ge maakt voor een film, die in het najaar in Rijs sen zal worden vertoond. „Het heeft er de schijn van dat men er in geslaagd is een karakteristieke film te maken van „Rijssen, hoe het leeft en werkt". De eerste opnamen werden gemaakt in het gemeentehuis, waar men o.a. door burgemees ter Landweer werd ontvangen en waar de ac tiviteiten van het gemeentepersoneel werden vastgelegd. Daarna reed de filmwagen door Rijssen en men slaagde er- in fraaie shots te maken. Rijssense vrouwen, hun trottoir of woning een vrijdagse beurt geven kwamen voor de lens, een aantal spontaan terwijl anderen Het actieve wielercomité „Ronde van Rijs sen", dat vorig jaar zo succesvol op een avond door de week de eerste Ronde van Rijssen op touw zette, is intussen in een vergevorderd tadium met de voorbereidingen van de Twee de Ronde van Rijssen, die op zaterdagavond 19 juni (aanvang zes uur) zal worden verreden. Men is er in geslaagd het parcours honderd meter te verlengen. Het is nu ruim één kilo meter. Verheugend is het te noemen, dat de lichte klimmingen in het parcours zijn gehand haafd. Uit sportief oogpunt bezien is dit interes sant. De strijd wordt er daarom niet eenvou diger op voor de tachtig amateurs, die aan de start zullen verschijnen! Dankzij de prachtige medewerking van de plaatselijke middenstand beschikken de orga nisatoren intussen al over tal van waardevol le premies. Ook zijn er tal van ere-prijzen. Het rennersveld is nog niet helemaal com pleet, maar wel staat vast, dat de winnaar van vorig jaar, de Groninger Harm Smit, weer aan de start zal verschijnen. Ook de Overijsselse kampioen Johan Pluimers zal starten evenals Henk Hoekstra, Wiebe Boonstra, Gert Bongers, Henk Nieuwkamp, Ko Zomer, Gijs Oudshoom, Anne Koster enz. Binnenkort komen we nader terug op dit wielerfestijn bij uitstek! afwerende gebaren maakten, terwijl er ook wel een aantal Rijssenaren bij het naderen van de camera op de vlucht sloegen. Kenne- fungeren. lijk wilden niet alle Rijssenaren als filmster In het oude zwembad aan de Mors was de medewerking van de bejaarde hengelaars, die van dit viswatertje graag gebruik maken, groter, terwijl ook mooie opnamen konden wor den gemaakt van enkele Rijssense knapen, die zich verdienstelijk maken honden van bejaarde of zieke mensen dagelijks „uit te laten". Voorts werd een deel van de schooljeugd „op de korrel genomen" o.a. leerlingen van de Oran je-, Schild- en R.K. school. Slechts 2 bedrijvak maakten van de mogelijkheid gebruik om hun activiteiten vast te leggen. Zaterdag was meer de dag van de verenigingen. Er werden opna men gemaakt van de toneelvereniging „De Gong", die een repetitie hield, demonstraties van de ponyclub „De Oosterhofruitertjes" werden opgenomen, terwijl op het Volkspark een optocht werd geformeerd van een aantal Rijssense verenigingen. Van de muziekvereniging Wilhelmina en van de drumband van dit korps werden naast film opnamen ook geluidsbanden gemaakt. Na eerst enkele demonstraties van leden van de gymnas tiekverenigingen DOS en VEK te hebben opge nomen konden zeer fraaie opnamen worden ge maakt van 't Rijssense verenigingsleven, dat vertegenwoordigd was door de ponyclub, mu ziekvereniging Wilhelmina, de gymnastiekver enigingen DOS en VEK, de Rijssense Motorclub de padvindsters en kaboutergroepen van „Niej Begin" en van de Hondendressuurclub „Ries- sen". Velen zullen met belangstelling uitzien naar de vertoning van dit document van Rijssen, dat over een aantal jaren aan de Rijssense gemeenschap zal worden aangeboden. Het is de bedoeling dat de Rijssense film dit najaar zal worden vertoond.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1