Wat ne hette De heer Wassink blijft (clandestien) wonen. Geen garage voor H. j. Overweg. Nog geen industriehal. Drie en een half miljoen voor een nieuw gemeentehuis, maar waar wordt het gebouwd? De jeugd kan duikelen. Ver re van fraai Clandestien Kam peer centrum \iet zo star voor een goed UURWERK Geen industriehal Raadsbesluiten goedgekeurd Bliksem trof koe Beroep aangenomen BRAND UITSTAPJE GEPENSIONEERDEN Roode Kruiscollecte Goede prestatie van R.M.C. ERÉH4AG Vrijdag 28 mei 1965 43e jaargang no. 21 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: voorpostabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting t VOOR Vergadering Raad Rijssen Vanwege de vele passerende auto's, motoren en bromfietsen was de raadsvergadering vrijdagavond voor de verslaggevers moeilijk te volgen ook al doordat enkele raadsleden geen enkele poging deden tijjdens het pas serende lawaai luider te spreken. Eén onderdeel van het punt ingekomen stukken bleek een discussiepunt te zijn, nl de brief van de heer A. J. Wassink Enter straat 208, die verzocht hem alsnog een ver gunning te verlenen voor de bouw van een woning aan de Enterstraat. Het college van b. en w. stelde de raad voor afwijzend op dit verzoek te beschikken. De heer Ter Avest was van mening, dat vanwege de gewijzigde omstandigheden ten aanzien van dit geval er termen aanwezig waren om aan het verzoek te voldoen. Toen de heer Wassink destijds een bouwver gunning voor 'n woning werd geweigerd woon de hij in Enter. Nu woont hij al enkele ja ren in Rijssen in een „wagen". Zou het nou niet beter zijn aldus de heer Ter Avest een streep onder deze kwestie te zetten en het uitbreidingsplan in die omgeving zodanig te wijzigen, dat het geen bezwaar ontmoet de heer Wassink een woning te laten bouwen? De heer Haase wilde eigenlijk wel 2 kanten uit. Als er sprake is van wijziging van het uit- beidingsplan aldus spr. zou ik hiervoor kun nen zijn, mede omdat dan ook anderen, die een bouwvergunning is geweigerd, aan bod zouden kunnen komen. Nu het uitsluitend om de heer Wassink gaat ben ik tegen aldus de heer Haase, omdat de manier waarop hij bij het kippenhok is gaan wonen „onsympathiek" is. Op allerlei manieren tracht hij alsnog een vergunning te krijgen. In dit geval ben ik het met het college van b. en w. eens, dat wij het verzoek moeten afwijzen aldus spr. De heer Hodes herinnerde er aan, dat hij bij de eerste aanvraag van de heer Wassink een voorstander was geweest, de mogelijk heid daar te bouwen te openen. Toen was ik er voor en dat ben ik nu nog aldus spr. Zoals de situatie daar ter plaatse momen teel is, kan ik dat verre van fraai vinden. Ook zei spr. een voorstander te zijn van wij ziging van het uitbreidingsplan in dat gebied. Daarvan zullen er meerderen van kunnen pro fiteren, die tot op heden een aanvraag is geweigerd. Het gebied is toch minder geschikt als agrarisch gebied. Ik begrijp wel, dat het een moeilijke kwestie voor b. en w. is, maar ik ben er toch voor aldus de heer Hodes. De voorzitter (burgemeester Landweer) bracht naar voren: „De betekent een hele koers wijziging". Wethouder Goosen releveerde, dat hij altijd tegen deze bouw was geweest. Toen de heer Wassink destijds een vergunning voor de bouw van een kippenhok aanvroeg heeft hij ver klaard, dat het niet noodzakelijk was, in de nabijheid van dit kippenhok te wonen. Later bleek dat wel het geval te zijn. Hij plaatste toen een caravan. Nu vind ik het zeer onjuist van de heer Ter Avest als deze zegt, dat de zaak hu heel anders ligt dan enkele jaren geleden. Hij woont nu in Rijssen, ja maar dat is clandestien. Het zou in strijd zijn met de moraal van Rijs sen iemand, die hier clandestien woont 'n bouw vergunning te verstrekken, aldus wethouder Goosen. De heer Ter Avest had echter een andere visie dan weth. Goosen. De rechter heeft het wonen in een caravan niet gezien als een over treding van de heer Wassink. Men moet toch een keer deze zaak afhandelen Deze man woont in Rijssen en het risico voor zijn bedrijfsvoering is groot, omdat hij niet in de nabijheid van zijn bedrijfsruimte woont. Eigenlijk hebben b. en w. de eerste stap in deze zaak gedaan, toen men wel een ver gunning verleende voor het bouwen van een kippenhok. B. en w. hebben A gezegd, en moe ten nu ook maar B zeggen aldus de heer Ter Avest. Hij wist dat wij geen B zouden zeggen, al dus de voorzitter. Weth. Goosen reageerde nog op de opmer king van de heer Ter Avest met te stellen „dat de rechter geen bouwvergunning had ver leend" en dat de heer Wassink clandestien in Rijssen woont. De heer Ter Avest: de zaak ligt beroerd voor de gemeente. De man heeft het bedrijf daar nu eenmaal en er moet een oplossing worden gezocht. De voorzitter was van mening, dat dit een onjuiste houding zou zijn. Verschillende aan vragers zijn afgewezen. De heer Ter Avest: Wij hebben in de raad nooit geen aanvrage gehad. Weth. Goosen: Wij in b. en w. wel. Deze man is terdege op de hoogte geweest welke onze houding zou zijn. Er is hem ook duidelijk op gewezen, dat hij geen vergunning voor het bouwen van een huis zou krijgen. Als wij andere Rijssena- ren hebben afgewezen, kunnen wij deze man toch geen vergunning geven. De heer Ter Avest gaf zijn poging nog niet op: Het lijkt me toe, dat we er iets aan moe ten doen. B. en w. hebben deze aanvraag zelf uitgelokt. Men had kunnen weten, dat de ze aanvraag zou komen. Weth. Goosen gaf de heer Ter Avest een vleugje hoop met te zeggen, dat als het plan in hoofdzaken weer ter sprake komt er mis schien mogelijkheden zijn. De heer Hodes onderstreepte zijn stand punt nog eens door te wijzen op het beter estetisch geheel, dat zou ontstaan, als hier een woning zou worden gebouwd. Het voorstel van b. en w. afwijzend op het verzoek te beschikken werd in stemming ge bracht. Het werd aangenomen met 10 stem men voor en 2 tegen. Tegen stemden de heren Ter Avest en Hodes. (De heren Oosthoek, Kreijkes en Janssen waren niet aanwezig). De heer Wassink zal (voorlopig) in de caravan moeten blijven wonen al is het dan ook clan destien. De stichting „De Goolne Ketne" heeft een plan opgesteld een kampeercentrum op te richten aan de Oude Markeloseweg. Dit had het bestuur schriftelijk medegedeeld aan het college van b. en w„ dat de raad voorstelde deze materie in een volgende vergadering te behandelen. De heer Pluimers herinnerde er aan, dat de raad in een besloten zitting zijn mining over deze aangelegenheid toch reeds had gegeven. „Er moet een officiële uitspraak komen in een openbare raadsvergadering" aldus de voor zitter. „In de besloten zitting hebben wij slechts de meningen gepeild". De heer Pluimers: „Dan heeft zo'n besloten zitting ook niet veel nut. Eerst wordt een mening gevraagd, al dus de heer Pluimers, die wordt gegeven en later wordt nogmaals een mening gevraagd. Dat vind ik een vreemde gang van zaken" al dus de heer Pluimers. Overigens ging de raad met het voorstel van b en w akkoord. Over het beroep tegen een weigering van een bouwvergunning van een garage door b. en w. van de heer H. J. Overweg wilde de heer Ter Avest het been niet zo strak hou den. Wij moeten niet zo streng vasthouden aan bepaalde besluiten, men kan de man toch tegemoet komen hem voor te stellen de vooi-- gevel van steen te maken. Weth. Goosen stelde, dat het hier ging uit sluitend om de aanvrage die door b. en w. ge weigerd was. Inderdaad aldus spr. we kunnen zoeken naar een tussenoplossing. De heer Ter Avest zegt dat we de voorschriften niet te star moe ten hanteren, dat ben ik met hem eens aldus weth. Goosen, maar we moeten wel blijven zorgen, dat in de gemeente zo goed mo gelijk wordt gebouwd. Ja zo ging de heer Ter Avest verder, de een kan het wel voor elkaar krijgen en een ander niet. Hier kan met soepel heid toch iets worden bereikt. i „Er staan ook een aantal clandestiene ga rages in Rijssen. hier is een behoorlijke aan vrage ingediend. Als we zo star vasthou den aan de voorschriften komen er een groot aantal auto's op straat te staan, aldus de heer Ter Avest. De heer Haase wilde vooral in de nieuwe buurten eisen blijven stellen. Wij moeten zo weinig mogelijk bouwsels laten verrij zen, die de hele buurt estaetisch gezien, kun- zen, die de hele buurt estetisch gezien kun nen bederven. Daarmede was deze zaak afgedaan. In het standpunt van b. en w. werd geen wijzi ging aangebracht. Bij de voorbereiding voor de verbetering van de Akkerdijk door de Kon. Ned. Heidemij. zijn veel bezwaren gerezen. De bestaande weg is smal en aan beide zijden grotendeels door een waterleiding be grensd, terwijl bovendien het bestaande tra cé bijzonder bochtig is. In verband hiermede zo hadden b. en w. gesteld, zal mede omdat de benodigde grond nog aangekocht moet worden verbetering van de Akkerdijk niet in de a.s. zomer kunnen worden uitgevoerd. Voor de verharding van de le dwarsweg door het Middelveen en de le opgaande weg door het Middelveen stelden b. en w. de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van 123.400.-. De heer Nijland en de heer Haase wilden in ieder geval het eerste gedeelte van de Akkerdijk graag uitgevoerd hebben. Zowel in de landbouwcommissie als in de technische commissie staat de Akkerdijk no. 1, aldus de heer Haase. Weth. Goosen: Bij b en w ook, maar het Zui delijk tracé van de Akkerdijk is dermate slecht, dat verbreding noodzakelijk is om verbetering te krijgen. Het is zeker niet de bedoeling, dat de Ak- kerdjjk op de lange baan wordt geschoven. Een eerste bespreking met verschillende ei genaren zal plaats vinden op 4 juni. Laten we deze besprekingen in ieder geval afwachten. Het is toch van belang, dat wij trachten een goed geheel te krijgen. De Akkerdijk heeft er eeuwen gelegen, is het nou zo erg aldus weth. Goosen dat we nu en .ele maanden wachten. Die onderhandeling waarover weth. Goosen had gesproken had de heer Nijland ken nelijk niet zo erg enthousiast gemaakt. „We weten wel hoe het gaat met onder handelen". Als 1 van de eigenaren de „kran- ge schoenen" aantrekt wordt de hele zaak op de lange baan geschoven. De heer Haase vreesde ook, dat als het hele tracé verlegd moest worden dat het dan een langdurige geschiedenis zou worden. De heer Nijland bleef bij zijn voorstel een aanvang te maken met het le deel van de Akkerdijk. Wethouder Goosen wilde liever het resultaat van de besprekingen afwachten. De heer ter Avest zou het jammer vinden, het le deel te verbeteren omdat de mogelijkheid aanwe zig is, dat later zou blijken dat de weg te smal is. De heer Hodes maakte de slotopmerking van I I III I I I I I I I I I I I I I I Advertentie dit onderdeel van de raadsvergadering: Laten we vertrouwen stellen in het college van b en w. De weg heeft er al zo lang gelegen en laten we afwachten wat het resultaat van de bespre kingen zal zijn. In de raadsvergadering van 24 maart 1965 heeft de raad de 9e begrotingswijziging '65 van de algemene dienst vastgesteld. In deze wijziging waren de kosten voor het bouwen van een industriehal geraamd. Bij een op 21 april 1965 ingekomen schrijven zijn door gedeputeerde staten der provincie Overijssel de navolgende opmerkingen ten aanzien van de bouw der industriehal ge maakt. 1. De minister van binnenlandse zaken is van oordeel, dat het bouwen op voorhand door de gemeenten van industriehallen alleen bij ho ge uitzondering kan worden toegestaan. Naar het oordeel van gedeputeerde staten zijn de omstandigheden in Rijssen niet zodanig dat van een uitzonderingsgeval kan worden gesproken. 2. Naar aanleiding hiervan zal voor de bouw van een industriehal op voorraad geen rijks goedkeuring worden verkregen. (Vervolg op pagina 5) 11 li ir.i li Door het college van Ged. Staten te Zwol-' le zijn verschillende raadsbesluiten goedge keurd o.a. het besluit tot verkoop van grond van G. J. Wilbers, tot aankoop van de woningen Oranjestraat 17 en 19 en Noachstraat 23 en 23 a. Voorts kreeg het raadsbesluit tot aankoop van een voorstraatje aan de Arend Éaanstraat van de erven J. Bruins de goedkeuring van het college van G. S. alsook het besluit tot verhuur van het pand Boomkamp 1 (v.m. Ho tel de Kroon). Verder werden goedgekeurd de raadsbe sluiten tot aankoop van de woning Oran jestraat 64, het besluit tot aankoop van grond H. Pluimers, het besluit tot aankoop van de woning Hogepad 51, het besluit tot aankoop van de woning Oosterhofweg 30, de besluiten tot aankoop van de panden Wierdensestraat 47, 49 en 56 en het raadsbesluit tot verkoop van grond aan de wed. H. Seppenwoolde. Tijdens een onweer dat zich dinsdagmid dag boven Rijssen ontlastte werd een koe van de landbouwer G. Eeftink, aan de Keizer- dijk in het weiland getroffen door de bliksem en gedood. 1 Ds. J. W. Slager van Stavenisse, predi kant der Oud Ger. Gemeente, aid aar heeft het beroep naar de Oranjekerk aangenomen. Ds. Slager die 64 jaar oud is, zal zijn intrek nemen in de nieuwgebouwde pastorie aan de De Ruyterstraat. De Rijssense brandweer heeft zaterdagnacht weinig nachtrust gehad. Om 2 uur kwam er alarm voor een binnenbrand bij de fam. G. Strijker, Enterstraat 166 en om kwart voor zeven, juist toen de brandweerlieden weer in bed waren gestapt voor een bosbrand in de Brekeld. De heer Strijker werd wakker door de rook ontwikkeling. Toen hij beneden kwam, stoond zijn achterkamer reeds in lichter laaie. Toen de brandweer arriveerde, (er ging helaas kost bare tijd verloren doordat bleek, dat het nieuwe nummer (2966) onvoldoende bekend is) kon men uitbreiding van de brand voorkomen. Met een mistblusser werd de brand beperkt gehoouden tot de achterkamer. Hier was ech ter alles reeds verbrand, meubilair, boeken kast, radio, gaskachel, 2 tassen met boeken etc. De aangrenzende kamer en keuken wer den geblakerd. De hond kwam door de ernsti ge rookontwikkeling om. Het gezin bestaande uit 7 personen vonden in de buurt een onderkomen. De schade wordt geschat op circa f 18000. Meubilair en vloerbedekking waren onlangs vernieuwd. Zeg Meriej, ik heb 't zoo heete, 'k Doo nen aandern hemdrok an, 't Wear bedrug oe, wgat vezichtig, Bleut oe neet te vroo Get jan. Och wat zol 't, 'k zin neet van suuker En aj 'n heeln dag zoo munn zweatn Det vaalt ook neet met Merieje, Non iej munn het zelf mear weetn. Mear wonear iej moarn munn hoosen, Hej 't oe zelf te wietn Getjan, Astoebleef, doar hej nen aandern, Trek ne dan vuur min pat an. 't Was ne dag of dreeje laater Det Getjan zear: zeg Meriej, Zol den hemdrok ook ekruempn wean, Wat, woer koom iej doar non biej. Non, hee zit miej vuile strakker, 'k Kan miej hoaste neet beweang. 'k Dachen ees det wordt wal better A'k ne 'n zetje heb edreang. En het is nog vuile woarmer Dan met 'n dikken hemdrok an, Goat toch gaauw, det is neet mueglek, Iej zeent ech an 't tuetn Getjan. Nin ik zeg het oe Marie je En ik trek ne ook wier oet, Zeg iej dan mer dar ik tuete, 't Spil det plakt miej an de hoed. Kiek dan zelf, zeej da'k neet leege, Joa non kan ik gluewn Getjan, Daj ezweet hebt, keal iej hebt oewn Dikken hemdrok ook nog an. J. ROZENDOM, RIJSSEN. I I I I I I l l I II i i: l i l i I i i i iii i i i i i i i Voor de gepensioneerden van Ter Horst en Co NV was het donderdag min of meer een feestdag, zoals het jaarlijkse uitstapje, dat de directie haar oud-medewerkers aanbiedt, be schouwd wordt. Vanaf het Stationsplein ver trokken een 6 tal touringcars en 4 auto's in de richting Markelo via Lochem en Bor- culo naar Diepenheim waar in hotel Roelofs gepauzeerd werd. Hier werden de deelnemers aan het uitstap je enkele consumpties aangeboden, en het ge zelschap amuseerde zich kennelijk uitstekend. Na hier geruime tijd gezellig te hebben ge keuveld ging de tocht via Delden, Bornerbroek, naar Almelo, waar vele bejaarden niet uit gekeken raakten op de veranderde markt. De warenhuizen als Vroom en Dreesmann en de Hema hadden velen nog nooit gezien, zodat er bewonderende kreten werden ge slaakt. In het Parkgebouw waar de gepensioneer den nog een gezellig samenzijn werd aan geboden, werd de tocht druk besproken. Algemeen was men van mening dat men een prachtige middag had gehad. De heer A. H. ter Horst sprak de gepen sioneerden nog even toe, en gewaagde van het doel dat de directie met het jaarlijkse uit stapje heeft. Wanneer het een gezellig uitstap je wordt en als het zoals nu als het ware een huiselijk familie feest wordt, dan doet de di rectie dat veel plezier aldus de heer Ter Horst. De heer G. J. Poortman sprak namens de deelnemers een dankwoord tot de directie. Ook in Rijssen wordt deze week de collecte voor het Roode Kruis gehouden. De betekenis van het Roode Kruis is voor de Nederlandse samenleving wel bijzonder groot. In de loop der jaren heeft het Roode Kruis 'n veelheid van taken tot zich getrokken, waar van duidelijk is, dat deze alleen goed kunnen worden uitgevoerd, als men over de noodza kelijke financiële middelen beschikt. Het bestuur van de afd. Rijssen hoopt, dat de collecte ook dit jaar in Rijssen een suc ces wordt, zodat ook Rijssen bewijst de be tekenis van het Roode Kruis te erkennen. Een team van de Rijssense motorclub is er in geslaagd de 2e prijs te behalen in de lan delijke Veilig Verkeerswedstrijd georganiseerd door de KNMV. Nadat het team van RMC op zeer eervolle wijze in de finale was doorgedrongen had men de zware taak tegen de sterkste teams de meest eervolle prestatie te leveren. In het team van de Motorclub uit Assen moesten de Rijssenaren hun meerdere er kennen, maar de 2e plaats, die men wist te behalen, was een bewijs, dat R.M.C. uitste kende krachten voor het landskampioenschap had afgevaardigd. Het Rijssense team werd gevormd door de heren H. W. Buursink, W. Janssen, H. Lig- tenberg, J. B. Th. Meijer, J. H. Oonk en G. J. Rozendom. Het is mogelijk dat de brand is veroorzaakt door sigarettenpeukjes in een prullemand. Door een landbouwer die ging melken werd de brandweer om kwart voor zeven 's mor gens gewaarschuwd voor een bosbrandje in de Brekeld, achter de steenfabriek van Baan en Ten Hove. Met de mistblusser kon de brand snel geblust worden. Circa 2500 m2 heide en vliegdennen werden een prooi der vlammen. Aangezien dichtbij ook heide in brand stond vermoedt men dat hier van opzet spra ke is. Het huwelijk van het bruidspaar L. Sprong- M. Koster, dat donderdag werd voltrokken trok nogal belangstelling, door een erehaag, die door een kleuterklas van de Ger. Kleu terschool werd gevormd. Dit was bedoeld als een hulde aan de bruid, die als kleuterleid ster verbonden was aan de Ger. Kleuterschool.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1