WAT NEN KLOOKN" Geen brandmeldingen meer via politiebureau STRUIK O AD. nam deel aan touringcarrally ■■Hl PREDIKBEURTEN RAADSAGENDA B en W vragen 3?5 miljoen voor nieuw gemeentehuis 9600,- voor aanleg plantsoen Nieuw politiebureau 1 juni in gebruik AGENDA ADVERTENTIES voor het „WEEKBLAD voor RIJSSEN" UITERLIJK WOENSDAG 26 MEI 's middags 12 uur voor moderne brillen T af elrekentelraam Kampeerceiitram Duikelen en klimmen Verkoop gaat niet door "t Roo Kruus det helpt Wiej helpt 't Roo Kruus ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN BEROEPEN Grebbe-motoeross Vrijdag 21 mei 1965 43e jaargang no. 20 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480)Advertenties 12 cent, per mm Bij contract kortina mmmk In verband met Hemelvaartsdag op donderdag 27 mei a.s. maken wij onze adverteerders er op attent dat hun van vrijdag 28 mei afgegeven kunnen worden tot Adm. Weekblad voor Rijssen, Enterstraat 10. Niet noodzakelijk VOOR RUSSEN c:;i iiiii!l!!i:iliiliinii::i!iiiiiiiiiiiiiiiii[||iiiiiiiiiiiiiiii;i;iiiiiiiai(iniiiii!i;:ii!iiiit!i:ii!iii;ii slbübiiBi s i::auii i;.iüi :i i i<>a; anaiia 1 mai a:iBiiaiia:iBiiii!iiiB!HiiaiiBiiaiiaiiiniiiiiiiii«iiiiiiiiini!iiuiiiii!i!iiiiaiiaiiaiiB:iBiiliiiiiaii»iia:!a IIIBiillilllBÜBÜlllBilBll =5 I IlIllllllltllllllllUIÜIIIIIIIli Een goede Twentse traditie werd nagekomen door een deel van het personeel van het Prinses Irene Zieken huis te Almelo, dat naar Rijssen was gekomen o..i aan mevr D. Pieffers-Lich. tenberg, wonende Dannen- berg 75 een grote krenten, wegge aan te bieden als 'n welgemeende gelukwens bij de geboorte van haar dochtertje Ria. Bakker Voortman had de 1.46 meter krantenwegge „bespoten" met de letters „welkom Ria" en een ken nelijk veelgebezigde Rijs- sense uitdrukking van de jonge moeder „Wat nen klook'n". MevrPieffers is bijna 4 jaar op het Prinses Irene Ziekenhuis werkzaam ge weest en was lid van wat men daar binnenskamers noemt „de club van 20". Deze club heeft de goede gewoonte bij verschillen'e persoonlijke gebeurtenis sen van collega's blijk te geven van belangstelling. Als (vermoedelijk op 1 juni) het bureau van de rijkspolitie verplaatst zal worden naar het nieuwe aan de Graaf Ottostraat zal er een wijziging komen in de centrale brandalarmin stallatie. Tot nu toe was de centrale brand melding ondergebracht bij de rijkspolitie. Het bureau was practisch dag en nacht bereikbaar, zodat dit systeem uitstekend functioneerde. Hogere politieautoriteiten zijn niet genegen deze situatie te continueren zodat de centrale brandalarmerings-installatie niet ondregebracht zal worden in het nieuwe bureau aan de Graaf Ottostraat. In de gegeven omstandigheden was het voor Advertentie 1BII1IRI B I II IIBIB Bi IIB'B IBIIBI1I 'I 1 Vaststelling van de notulen van de vergadering d.d. 20 en 29 april '65. 2 2 Ingekomen stukken. 3 Voorstel van burgemeester en wet- 7 houders tot vaststelling van de ver- goedingen ex artikel 103 Lager-onder- - wijswet over 1962. 4 Alsvoren tot wijziging van de Instruc- tie voor de ontvanger der gemeente 2 Rijssen. 5 Alsvoren tot voorlopige vaststelling r van de rekening 1961 van het bedrijf I gemeentewerken. - 6 Alsvoren betreffende het beroep te- I gen weigering van een bouw vergun- - ning aan H. J. Overweg. 7 Alsvoren tot onttrekking van het per- - ceel Kerkstraat 2 aan 't „Onteigeniags- - plan Driehoek 1964". I 8 Alsvoren tot het beschikbaarstellen - van een krediet voor verbetering van Z enkele buitenwegen. 9 Alsvoren tot afvoering van de gemeen- Z tebegroting van een raming voor de - bouw van een industriehal. 7 10 Alsvoren tot verkoop van grond aan - F. H. J. Dommerholt. 11 Alsvoren tot het beschikbaarstellen - van een krediet van f 3.435.000,- voor - de bouw van een nieuw gemeentehuis. Z 12 Alsvoren tot het beschikbaarslellen - van een krediet voor aanleg van een 2 plantsoen langs de Wierdensestraat. - 13 Alsvoren tot het beschikbaarstellen van een krediet voor aanschaffing van - een duikelhek en een klimboog bij - de openbare lagere school. Z 14 Alsvoren tot verkoop van 2 woning- - wet woningen. Z 15 Alsvoren tot het verlenen van me- - dewerking ex artikel 72 der Lager- 7 onderwijswet ten behoeve van de Julia- - naschool. Z 16 Alsvoren tot 't vestigen van erfdienst- - baarheden in verband met de verkoop van woningwetwoningen. Z 17 Alsvoren tot het verlenen van me- dewerking voor de oprichting van een Z kleuterschool voor de Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op - Gereformeerde Grondslag. Z 18 Alvorens tot verkoop van grond aan - de Provinciale Waterstaat. J 19 Alsvoren tot het beschikbaarstellen - van een krediet voor wijziging van de 7 brandalarminstallatie. 20 Rondvraag. Z i i i i i i i Minimin i i het college van b. en w. noodzakelijk te zoe ken naar iemand, die bereid was dag en nacht deze installatie te bedienen. Hoewel men besefte dat dit een zware op- gaal was, heeft men de heer' G. J. Kastenberg, lid van het vrijwillige brandweerkorps bereid gevonden, dit werk tegen een redelijke vergoe- ding te verrichten. De burgemeester heeft bij herhaling met klem betoogd, dat het noodzakelijk is, de een- trale brandalarmering in het politie bureau onder te brengen, en zelfs de interventie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bleef zonder resultaat. In een nota aan de raad zegt het college van b. en w: Wij zijn van oordeel, dat in een gemeente met een grootte van Rijssen waar de orga nieke sterkte van de rijkspolitie 18 man is, het bureau praktisch dag en nacht bezet zal zijn, de brandalarminstallatie op dit centra le punt dient te staan, temeer daar op deze wijze de noodzakelijke coördinatie tussen brand weer en rijkspolitie is gewaarborgd. Het college van b en w staat dus voor de noodzaak de installatie over te brengen naar een andere plaats, mits er geen ander systeem wordt gekozen. Het systeem van brandmelden van thans voldoet goed, en het college is van mening, dat dit systeem niet gewijzigd dient te worden. Erl zijn er nog 'n 12-tal drukknopbrand- mèlders, maar deze hebben praktisch nooit dienst gedaan. Deze zijn indertijd op ver schillende punten aangelegd, omdat toen het aantal telefoonaansluitingen beduidend minder was. „Thans" aldus b. en w. „zijn er in elke wijk meerdere aansluitingen en daarom kun nen deze melders wel worden opgeruimd". Dit geeft een besparing van ongeveer 500.- per jaar. Volgens een globale kostenopgaaf van de zijde van de PTT zal de wijziging van de brandweerinstallatie, inclusief het aanleg gen van een nieuwe telefoonaansluiting een bedrag van 600.- bedragen. Het college van b. en w. stelt de raad voor een crediet hiertoe beschikbaar te stellen. Het college van b. en w. van Rijssen stelt de gemeenteraad voor een krediet te voteren van 3.435.000 voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. In de betreffende nota delen b. en w. de raad mede: Na diverse besprekingen en ge voerde correspondentie met gedeputeerde Staten over de bouw van een nieuw gemeen tehuis zijn wij tot de conclusie gekomen, dat de begrotingspositie onzer gemeente realise ring der plannen wel toelaat". De provinciale griffie heeft geadviseerd een wijziging van de begroting 965 aanhangig te maken. Een eventuele goedkeuring van deze wijziging zal afgifte van de rijksgoedkeuring ten zeerste kunnen bespoedigen. Langs de Wierdensestraat. Tussen de Stati onsdwarsweg en de Veerenlandweg zal een plantsoen worden aangelegd. De kosten hier van worden geraamd op 9.600. B. en w' stellen de raad voor een krediet tot dit bedrag te voteren. Het bestuur van de Stichting en Instand houding van Scholen met de Bijbel heeft de raad verzocht medewerking te verlenen tot het aanschaffen van verschillende schoonmaak- benodigdheden, van een gascomfor, van 2 kaar- tenstandaards, 4 prullebakken, wandversie ring voor nieuwe gangen en lokalen en yum 1 tai'elrekentelraam voor de klassen 2 en 3. De totale uitgaaf zou bedragen 591,85. B. en w. herinneren c nog eens aan, dat ingevolge artikel ,5 van <!!e Lager Onderwijs wet 1920 medewerking o.a. wordt geweigerd, indien door de inwilliging van de aanvrage voor de aanschaffing van leer en hulpmidde len de normale eisen, aan het geven van Lager Onderwijs te stellen, zouden worden overschre den. Met uitzondering van het aanschaffen van een tafelrekentelraam voor de klassen 2 en 3 bestaat tegen de inwilliging van deze aan vrage geen bezwaar aldus b. en w. aan de raad. Een tafelrekentelraam behoort tot de wense lijkheden, maar niet tot de noodzakelijkheden, zo is het college van b. en w. van mening. De aanschaffing hiervan zal de normale eisen, aan het geven van Lager Onderwijs te stellen overschrijden". B. en w. stellen voor de gevraagde mede werking voor de benodigdheden met uitzon dering van het tafelrekentelraam te verlenen. Het bestuur van de stichting „De Goolne Ketne" heeft een plan opgesteld betreffende het oprichten van een kampeercentrum aan de Oude Markeloseweg. Het bestuur heeft hieromtrent een schrij ven gericht aan het college van b en w dat de raad voorstelt deze materie in de eerstvol gende raadsvergadering te behandelen. Het nieuwe politiebureau op de hoek Graaf Ottostraat-Trompstraat zal op 1 juni a.s. in gebruik worden genomen. Momenteel zit men druk in de verhuizing. Jammer genoeg zullen voorlopig echter de oude meubelen nog dienst moeten doen. Op 1 juni zal n.l. het nieuwe meubilair nog niet gearriveerd zijn. Misschien is het daarom dan ook waar schijnlijk, dat de ingebruikneming geen offi cieel tintje zal hebben. Het nieuwe bureau was reeds jaren een vurige wens van het Rijssense politiecorps, dat wel mooi in het centrum lag, maar als politiebureau inefficiënt was. Bij het nieuwe bureau in de z.g. „Lentfertstukken" zijn ook twee dienstwoningen gebouwd. In de linkerhelft van het gebouw is een hal met keuken, verhoorkamer en een z.g. plan- tonkamer, aan de andere zijde is een ruimte voor inbeslaggenomen voorwerpen. Op de eer ste verdieping zijn kamers voor de groepscom mandant, de plaatsvervangende commandant, een administratie- en theorielokaal. Er is voorts nog een archiefruimte en een flinke garderobe. Vooral ook de aanwezigheid van een gara ge, die bij het oude bureau ontbrak is be langrijk. De beide dienstwoningen zullen be trokken worden door de beide wachtmeesters P. van de Bremen en J .Lucassen. Wat er met de oude „kazerne" zal gebeuren s nog niet bekend. Dè inspecteur van het Lager Onderwijs in de inspectie Deventer heeft het college van b. en w. geadviseerd ten behoeve \'an de open bare lagere school over te gaan tot het aan schaffen van een 3 delig duikelrek ad f 170.- en een 3 voudige klimboog ad 550.-. Diverse scholen hebben hun speelplaats zodanig inge richt, dat de leerlingen van de laagste klas sen een aparte speelruimte hebben, hetgeen het voordeel heeft dat de kleinere en grotere leerlingen elkaar niet hinderen. De speelplaats bij de openbare lagere school laat een der gelijke indeling toe. Als deze regeling wordt getroffen is het wenselijk, dat er op het speel terrein voor de kleineren vaste klimtoestel len worden geplaatst aldus b. en w. „De praktijk heeft bewezen" zo schrijft het college verder aan de raad „dat het onge dwongen gebruik van deze toestellen tijdens het vrije spel, de mobiliteit van de leerlingen in hoge mate ten goede komt". B Een w. zijn van mening" dat met weinig kosten een belangrijke bijdrage kan worden geleverd tot de lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. „Aangezien wij ons volkomen met het ad vies van de inspecteur van het lager onder wijs, tot het aanschaffen van een duikelrek en een klimboog ten behoeve van de openba re lagere school kunnen verenigen stellen wij U voor het benodigde crediet ad 720.- be schikbaar te stellen" aldus b. en w. aan de raad. Vrijdag 14 mei werd voor de 12e keer de grote toerwagenrallye gehouden, georganiseerd door de K.N.V.O. (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transport Ondernemingen). Aan deze rally waarvoor 32 ondernemingen hadden ingeschi'even werd ook deelgenomen door de N.V. O.A.D. uit Holten. Vanuit verschillende plaatsen n.l. vanuit Am sterdam, Epe, Eist en Gorinchem werd ge start. Het eerste deel van de rally was zodanig opgesteld, dat de passagiers een werkzaam aandeel hadden in de vervulling van de op drachten. Op het tankoefencentrum „De Vlasakkers" te Amersfoort moesten de chauffeurs van de prachtige toeringcars wel bijzonder zware opdrachten vervullen. Na de middag moest een „verkeerslaan" worden genomen en tot besluit een middag rit, die ook voor de nodige moeilijkheden zorg de. De passagiers hadden in de ochtendrit tot taak oriënteringspunten te zoeken via een aan tal foto's. De route leidde via Elspeet Stroe en Achter veld naar Amersfoort. Voor de kantine van de Bernhardkazerne musiceerde het muziek korps van de Gelderse Tramwegen. De verkeerslaan, uitgezet op de' Vlasakkers, vfas voor de chauffeurs een zeer zwaar onder deel van de rally. Het eindpunt was het circus Boltini dat zijn tenten in Utrecht had opgeslagen. Na een kort matinee werden in de piste de prijswinnaars bekendgemaakt. De voorzitter van het rally-comité de heer H. Pols te Utrecht gaf als zijn mening te ken nen, dat deze dag bewezen was, dat 't Ne derlands toeringcarmaterieel de toets der kri tiek volledig kan doorstaan. De O.A.D. die als chauffeurs had afgevaar digd de heren J. G. Morsink en H. L. Kluin werd als 9e geklasseerd, een eervolle plaats in het „park" van alle op winst beluste on dernemingen. De le prijs werd gewonnen door de EBAB uit Beek, 2e werd de VAD uit Ermelo en 3e de NZH uit Haarlem. De TET kwam op de 13e plaats, en de Salland op de 25ste. Bij raadsbesluit van 18 december werden een 14 tal woningwetwoningen aan de bewo ners verkocht. Later bleek, dat slechts 4 bewoners van ge noemde woningen bereid waren tot aankoop van de door hen bewoonde woning over te gaan, n.l. de heer J. Emming Vennekesgaar- den 56 en K. Marra Beatrixstraat 16. De besluiten omtrent de verkoop van de andere woningen zullen door de raad, op voor stel van b. en w. moeten worden ingetrokken. Dit betreft woningen in de Bleijdestraat, Prins Bernhardstraat, Naussaustraat, Beatrixstraat en Koninginneweg. Wat hef 't Roo-Kruus al vuile doan, Wat hef het vaake kloar estoan, Mear och, wiej weet er allmoa van, 't Roo-Kruus det helpt woer het mear kan. En alle leu zeent eur geliek Want noar geloof of poletiek Wordt duur 't Roo-Kruus toch neet ekekn, Det is miej duch wal aajt eblekn. Het zorgt vuur zeekn, vuur leu in nood, Vuur iedereene, klean en groot, A'k al 't Roo-Kruuswoark op wol skriewn Zol ik wal an de gaank kunn bliewn. En alle leu begriept gewis Det doar heel wat vuur nuereg is, Gin meanske toch det zik verbeeldt Det ze kuent woarken zoonder geeld. Doarumme wordt 'n beroop edoan As vuur 't Roo-Kruus wordt roond egoan De knippe good vear lus te trekng, Zol 'k Riessen doar vuur op munn wekng? Zol Riessen det aajt kloar wol stoan Vuur oons Roo-Kruus verstek loatn goan?-, Det wil dr ech neet in biej miej, Heel Riessen gef, gleuwt det mear vriej. J. ROZENDOM, RIJSSEN (Collecte wordt gehouden van 24/5 tot 5/6). «<iBliBI*itléll|ltBU8UB1llnBnlllBllBniUBllB1l8llBliktlBliBi;B(lB!IB!IB:;B l IBlll'il I 9 juni Orgelconcert Feike Asma Westerkerk. 19 juni Ronde van Rijssen, plan Zuid, 6 uur. 1 juli Orgelconcert Dirk Jansz. Zwart Schild- kerk. i 21 juli Orgelconcert Jan Bonefaas, Schildkerk. 31 juli Internation. ren wedstrijden door wind- hondenrenvereniging, Nieuwe terrein aan de Arend Baanstraat, 12 uur. 11 aug. Orgelconcert Piet van Egmond, Wes terkerk. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven), voor woensdag 12 uur. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dokter D. Oosthoek, Stationsdwarsweg 63, tel. 2606, en met Hemelvaartsdag door dok ter Zillinger Molenaar, Haarstraat 14, tel. 2280. De dienst der dierenartsen wordt waar genomen door dokter J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-1298. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds. W. van Tuyl 15.00 uur Ds. A. Kool WESTERKERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds. J. Vos 19.00 uur Ds* W. van Tuyl GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds. A. Bregman 15.00 uur leesdienst GER. GEM. IN NED. (BEVERVOORDE) 11.00 uur en 17.00 uur Ds. Aangeenbrug GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Bos van Almelo OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.00 uur en 19.00 uur Ds. H. A. Vosman 14.30 uur. Leesdienst. OUD GER. GEM IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst DONDERDAG 27 MEI (HEMELVAARTSDAG) Grote Kerk: 9.30 uur Ds. A. Kool Noorderkerk: 9.00 uur Ds. Bregman Bevervoorde: 9.00 uur Ds. H. A. Vosman Bevervoorde: 11.00 uur Ds. Aangeenbrug Boomkamp: 9.30 uur Ds. Borgers van Nijverda) Door de kerkeraad der Ned. Herv. Gemeen te alhier, is 'n beroep uitgebracht op Ds. Kleer maker te Rotterdam. Op donderdag 27 mei - Hemelvaartsdag - wordt te Rhenen de Internationale Grebbe- motorcross verreden. Vele prominenten uit de crosswereld, waaronder b.v. Jan Clijnk, heb ben hun deelname reèds aangekondigd. De start is om 14.00 uur. Toegangsprijs 3,50 voor volwassenen en f 1,50 voor kinderen. De Rhenense Politie verzoekt automobilisten die dit evenement willen bezoeken, een P. op de voorruit te bevestigen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1