Rijssen vierde Koninginnedag op waardige wijze Wethouder J. A. Scholman benoemd tot ridder O.N. Bezorger VEERTIG JAAR MOEDERDAG Rijkgeschakeerd programma op leerlingenavond muziekschool Regen bedierf de „schoolfeest -pret Wedvlucht De Zwaluw „Ik deed niet anders dan mijn plicht" geleden schreef het Weekblad voor Rijssen AGENDA ZONDAGSDIENST gevraagd voor ons Weekblad Woensdag 7 mei 1965 91 ,42e jaargang no. 18 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Kinderfeest Lampionoptocht Taptoe Belangrijke figuur Verdienstelijk WEEKBLA VOOR RUSSEN Rijssen heeft op waardige wijze de verjaar dag van H.M. Koningin Juliana gevierd. Dank zjj de grote activiteit van de Oran jevereniging waren naast de kinderfeesten, georganiseerd door het gemeenschappelijke schoolfeestcomite een aantal evenementen ont worpen, tengevolge waarvan velen in Rijs sen „aan hun trekken" zijn gekomen. Bijzonder sympathiek was het onderdeel van het programma, dat de Oranjevereniging had georganiseerd in het bejaardentehuis de Welle- hof, waar het Rijssens Mannenkoor in de ochtenduren een kort concert gaf. Bewoners van het St. Henricusgesticht wa ren op de Wellehof te gast, en konden mee genieten van wat voor de oudjes zonder twij fel een hoogtepunt is geworden. De bewoners van beide tehuizen werden hartelijk onthaald en toen bij het afscheid het Wilhelmus werd gezongen waren er verschillende bejaarden die hun ontroering nauwelijks meester kon den blijven. Het Rijssens Mannenkoor zong een aantal werken, op een indrukwekkende wijze, en zowel voor de Oranjevereniging als voor de leden van het Mannenkoor moet het een genoegen zijn geweest de dankbaarheid van de bejaarden van beide tehuizen voor deze onder breking van de dagelijkse sleur te kunnen con stateren. Met de traditionele reveille op diversee pun ten in de stad ving Koninginnedag 1965 aan, waarna om ruim half 9 de vlag werd gehe sen op het Schild. 's Middags was het feest voor de school jeugd. Nadat het Schildplein geleidelijk was volgestroomd met fleurig uitgedoste kinde ren kwam de muziekvereniging Wilhelmi- na onder leiding van dirigent A. Sommer uit Almelo om een muzikale hulde te brengen ter ere van Koningin Juliana die in ontvangst werd genomen door burgemeester en mevr. Landweer. Op het bordes van het stadhuis stonden naast de beide wethouders, enkele leden van het schoolfeestcomité en verschillende raadsleden opgesteld. De voorzitter van het schoolfeestcomité de heer P. T. de Ridder was kennelijk tevreden over de wijze waarop de verschillende scholen hun best hadden gedaan om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Burgemeester Landweer schetste in korte bewoordingen de betekenis van de troon van Oranje voor 't Nederlandse volk en benadrukte nog eens, dat het vandaag reden was om een vreugdevol feest te vieren. Na het zingen van het „Dankt, dankt nu allen God", enkele vaderlandse liederen en het le en 6e couplet van het Wilhelmus mar cheerde de schooljeugd af naar het feestter rein, het gazon van het zwembad de Koerbelt, voorafgegaan door de muziekvereniging Wil- helmina. Wat het op het Schild prachtig weer, op het feestterrein kwam een hevige stortbui de pret voorlopig bederven, en kreeg het kin derfeest hier een ontijdig einde. In de ochtenduren was er een orienterings- rit georganiseerd door de Rijssense motor club. Deze rit is door verschillende attenties een gezellige rit geworden en er stonden aardige prijzen beschikbaar, die het deelnemen at tractief maakten. De beide onderdelen van het avondprogram ma, de lampionoptocht en de taptoe, zijn bei den een hoogtepunt geworden. Voor de lampionoptocht hadden dit jaar zeer veel kinderen ingeschreven en verschillende deelnemers waren in groeps-, paar- of indivi dueel verband tot prachtige resultaten geko men. Na de prijsuitreiking kon het sein worden ge geven tot de afmars en duizenden Rijssena- ren hadden zich langs de roete (vooral in de Grotestraat en Haarstraat) opgesteld om de optocht gade te slaan. De muziekvereniging Wedvlucht Heerlen. Afstand 166 km in con cours 287 duiven. Gelost om 8 uur met Z.O.- wind. 1. J. Brinks 10.03.36, 2 H. Struik 10.06.46, 3. F. Dommerholt 10.07.35, 4. F. Dommer- holt 10.10.49, 5. H. Heke 10.10.58, 6 G. Braam- haar. 10.11.21, 7 G. Braamhaar 10.11.50, 8 J. Brinks, 10.12.02, 9 H. Ligtenberg 10.12.22, 10 A. Struik 10.14.19. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dokter A C. Kousemaker, Boomkamp 23, tel. 2563. De dienst der dierenartsen wordt waarge nomen door dokter J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-1298. Wilhelmina, St. Caecilia uit Enter en de drum band van de speeltuinvereniging Irene zetten aan de optocht (veel) luister bij. Het taptoe, dat op het Schild werd verzorgd door de drumband en het corps van de mu ziekvereniging Wilhelmina met medewerking van de padvindersdrumband uit Almelo heeft zeer veel bewondering geoogst. Vol overgave werd hier een spectacu lair schouwspel opgevoerd, waarvoor het tal rijke publiek duidelijk grote waardering had. Uitslag Oriënteringsrit: Motoren: 1. F. ten Hove Rijssen 130 strafpunten, 2 H. Ligtenberg 176, 3 G. J. Assink 214. Bromfietsen: 1. B. Kamphuis Markelo 142 strafpunten, 2 H. Leusink Rijssen (160), 3 F. J. Smit Rijssen (170), 4. J. Gerritsen, Rijssen (171), 5. M. van Veen (175), 6 H. Pongers Rijssen (175). AUTO'S 1. F. Smit Wierden 94 strafpunten, 2 J. Smalbrugge Rijssen (101), 3 J. A. Voortman Rijssen (117), 4. J. Meijer Raalte (126), 5 K. Tijhof Vriezenveen (127), 6. J. Vene klaas, Rijssen (134), 7 J. ter Maat Hengelo (143), 8 A. Vloedgraven Nijverdal (151), 9 J. Seppenwoolde. Gemiddelde poedelprijs: H. Zonneheld Zuna Uitslagen Lampionoptocht. Groepen: le prijs groep Gerritsen (Grote Kroon), 2e prijs, „Naor de eiermaork" Groep Harbers, 3e prijs: „Aan deze muziek hapert wat", groep v.d. Maat, 4e prijs: „Verkoop Indische kleedjes" groep Veneklaas. Paren: le prijs „Zon, Maan en ster" J. ten Hove en T. van Geenen, 2e prijs: „Poesjes" Gebr. Tijhuis, 3e prijs: „Naar 't Oranjebal, Truusje Render en Marion Struik, 4e prijs: „Eerste Rijssense parachute", Birgit Roeterdink en Hans ter Horst. Individuelen: 1 „Spaanse Dame" W. te Hove, 2 Majorette, Ria Elzinga, 3 Prairiekind: Ingrid Roeter dink, 4 Indiaan, Hans Smit. Advertentie Wijk Lentfertstukken en plan Zuid. Aanmelden Enterstraat 10. Maandagmiddag ontstond tusschen Rijssen en Enter een boschbrand. Door den warmen zonneschijn van de laatste dagen waren hei de en bosch zoo droog, dat het vuur snel om zich heen greep en weldra stonden eenige hec tare dennen en heide in lichte laaie. Door boeren uit de omgeving en door de vele nieuwsgierigen werd het vuur gebluscht. Twee kinderen van den heer R. alhier zijn gisteren aan een groot gevaar ontsnapt. Ze reden samen op één fiets, toen hun op de Mo lendijk een hollend paard met een inspan ach ter zich tegemoet kwam. Het meisje, dat de fiets bestuurde, week uit naar den molen waar de meeste ruimte was, doch het paard sloeg dezelfde richting in. Kinderen en fiets raakten onder het paard, zoodat alles een verwarde massa vormde. Spoedig kwam hulp opdagen en bleek dat de kinderen er met wat schram men en builen afgekomen waren. De fiets was totaal vernield. Keals hej dr wal an edach, Zuendag is het moederdag. Heb iej al wat oet ezoch, Hej al wat vuur eur ekoch. Ze hef 't wal verdeend, neetwoar. Steet vuur iedereen aajt kloar. Is 't s'oawns laate of s'moarns vroo, Alns det dreejt jums um de moo. Het is neet tevulle zeg, Det ze ees an aandern dech. En ze is, geleuwt 't mear vriej, Met het kleanste deenk al bliej. Wat oj koopt zeent oewe zaakng, Doar heb ik niks met te maakng. Mear 'k zol zeg'n, laot oe neet kenn, Weelt eur 'n zuendag ech verwenn. J ROZENDOM, RIJSSEN. 8 mei Ronde van Overijssel 1 uur. 8 mei Schoolwandeltocht, georganiseerd door Speeltuinvereniging „Irene". 19 mei Amateurfotografenvereniging Aldolem 2e cursus heer D. Helfferich, Doetinchem Hotel Gijsbers 8 uur. 19 juni Ronde van Rijssen, plan Zuid 6 uur. 31 juli Internationale ren wedstrijden door windhondenrenvereniging. Nieuwe terrein aan de Arend Baanstraat, 12 uur. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven), voor woensdag 12 uur Blijkens zijn reactie was de Kon. Onder scheiding, die wethouder J. A. Scholman don derdagmorgen in een bijzondere raadszitting door burgemeester Landweer werd uitgereikt een volkomen verrassing voor hem. Toen zijn echtgenote en kinderen de raadszaal wer den binnengeleid ging er natuurlijk 'n licht bij hem op, maar toen burgem. Landweer na een korte maar zeer sympathieke toespraak mededeelde dat het H.M. de Koningin had behaagd hem te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau kon wethouder Schol zijn ontroering nauwelijks verbergen. U bent een belangrijke figuur in de gemeen te Rijssen aldus burgemeester Landweer. U bent sinds 1939 lid van de gemeenteraad en reeds een groot aantal jaren wethouder. Verschillende periodes hebt u op voortref felijke wijze de functie van waarnemend burgemeester uitgeoefend o.a. tijdens de ziek te en na 't overlijden van mijn voorganger bur gemeester Zeeuw. Wij hebben bewondering voor de wijze waarop u uw plichten als wethou der vervult en u hebt in de loop der jaren mee gewerkt aan het tot standkomen van belangrij ke besluiten. Naast het werk in de gemeente maakt u Burgemeester Landweer speldt wethouder Scholman de hoge onderscheiding op. zich ook al jaren verdienstelijk op sociaal en kerkelijk terrein, niet alleen plaatselijk maar ook in provinciale en landelijke verbanden. De wijze waarop u zich voor de gemeenschap verdienstelijk hebt gemaakt aldus burgemees ter Landweer is voor ons aanleiding geweest u voor te dragen voor een Koninklijke On derscheiding en het stemt het college van b. en w. en de gemeenteraad tot grote vreugde dat ik u kan mededelen dat H.M. de Koningin u benoemd heeft tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer A. J. Hodes complimenteerde de heer Scholman namens de raad met „deze ho- i ge onderscheiding". Persoonlijk heb ik lan ge jaren op een prettige wijze met u samen gewerkt in wat wij meenden het belang van de gemeente Rijssen. Ik heb respect, (en ik kan geloof ik namens de gehele raad spre ken) aldus de heer Hodes, voor de wijze waarop u zich voor Rijssen verdienstelijk hebt gemaakt. Ik hoop zo besloot de heer Hodes, dat u de Kon. onderscheiding nog vele jaren in goede gezondheid zult mogen dragen. De heer Scholman werd hierna door zijn collega weth. Goosen gemeentesecretaris Nij- land en de overige raadsleden gefeliciteerd, waarin uiteraard ook mevr. Scholman en zijn Er was veel belangstelling voor de jaar lijkse uitvoering welke plaats vond in gebouw Jeruel. Daar ook leerlingen uit de gemeente Holten medewerkten, werd een programma af gewerkt waarin beurtelings groepjes uit Rijs sen en Holten optraden. De voorzitter van het stichtingsbestuur de heer P. J. Otte memoreerde de gestadige groei van het leerlingenaantal. Een oplossing voor de huisvesting is nog niet gevonden, zodat verdere medewerking van de beide ge meenten, ook financieel ten zeerste gewenst is. In een vlot tempo werd daarna met de af werking van het uitgebreide programma be gonnen. De gitaargroep van de heer A. B. ter Brugge beet de spits af met enkele po pulaire melodieën. Vooral in groepsverband zijn aardige resultaten bereikt. Anneke Ro- zemuller en Gertruud van Weerd speelden sa men op gitaar Liebeswalzer, waaruit bleek dat zij goede vorderingen hebben gemaakt. Jan Roosink speelde alleen op het grote po dium een Valse Triste, hij weet al aardig de weg op de gitaar en maakt goede vorderingen. Jan Webbink, die verder gevorderd is, speel de als solo op dit moeilijke instrument een Tranquillo, hetwelk goed uit de noten kwam. De biokfluitgroepjes van de heer G. H. Fok ker waren voor het eerst aangevuld met alt blokfluiten. Vooral de volksliedjes, waaronder het bekande „Aupres de ma bonde" het welk met pianobegeleiding werd uitgevoerd, slaagden uitstekend. Het duo sopraan- en alt blokfluit, aangevuld met viool, wist in 3 Fin se liedjes fijntjes te musiceren. Een enkele accordeonleerling kwam op het podium. Gerda en Diny ten Bolscher speel den muzikaal een Herfstwals. De lessen op accordeon zullen in het nieuwe seizoen worden uitgebreid, zodat een volgende keer waarschijn lijk ook in groepsverband kan worden opgetre den. Op het pedaalorgel in Jeruel waagden zich Mineke Boerman en Hotsk Marra die les krijgen van de heer M. Wallinga. De etude en de wals die zij uitvoerden waren kennelijk goed ingestudeerd en klonken best. Rebecca de Ridder speelde op een elektronisch orgel een prelude van J. S. Bach. Wanneer de juiste registratie wordt toegepast, is ook klassieke muziek uitvoerbaar. De prelude werd tech nisch goed voorgedragen. De pianoleerlingen zijn ver in de meerderheid, zodat heel wat jon ge pianisten de revue passeerden. Wilma Rouwendal speelde heel muzikaal een melodie van Schumann en Henk Gijs Jansen een Tral- lerliedchen, ook mooi van aanslag. Joke Bults is al wat verder en bracht een werkje van Ce- uar Franck ten gehore, goed van ritme. Jan- neke en Magdalena Gerritsen voerden 4-han- 3 kinderen betrokken werden. De voorzitter en 'n bestuurslid van de Oranjevereniging resp. dhr. Elzinga en Roeterdink, die op de publie ke tribune aanwezig waren sloten zich spon taan in de „file" aan, om de nieuwe Ridder geluk te wensen. Als ik in deze raad in de loop der jaren mis schien mijn woordje wel heb meegesproken, aldus weth. Scholman, nu ben ik zo verrast dat ik niet weet wat ik zeggen moet. Waar aan heb ik dit verdiend aldus spr. „Ik deea niet anders dan mijn plicht". dige twee aardige werkjes uit van Leo Smit, goed van ritme en voordracht. De zusjes van Schooten brachten een Tran quillo en een Presto tot een goed einde, zon der fouten. Klaas Ray Boonstra voerde heel netjes een Allegro van Clementi uit, goed ingestudeerd, terwijl Wiepke Stoker een moei lijke compositie „1' Hirondelle" speelde met lastige overzetten van de Imkerhand, die vrij wel alle slaagden. Haar aanslag was muzikaal en niet te fors. Nico en Wim Borghuis speelden 4 handig een Lentedag van Nieland, zij zijn goed op el kaar ingesteld en de quatre-mains klonk heel aardig zonder fouten. Leidy Kaspersma droeg een allegro voor met lastige toonladderpassages, licht van aanslag uitgevoerd. Tineke Kaspersma bewees al wat meer in haar muzikale mars te hebben, ze speelde met bravour een wals van Chopin. Marjan Wessels liet een ballade van Burgmul- ler horen, zij is ook behoorlijk met haar le- sen gevorderd, terwijl Hetty Capelle in een wals van Grieg een mooie toon uit depiano wist te halen, passend bij de compositie, in een golvend ritme. Adriaantje Kousemaker trad op met 'n allegro, voortvarend gespeeld en mu zikaal voorgedragen. Lex Barnaart had het zich niet gemakkelijk gemaakt met „Les Per- les". De lastige passages rolden als parels uit de piano in een behoorlijk techniek uitge voerd. Hetty Oving speelde met een uitko mende linkerhand een Andante mooi van toon, terwijl Geesken ter Horst een Allegro con brio van Haydn met flair en forse aanslag vertolkte. Mevr. A. v. Schoten-De Wit geeft aan en kele leerlingen vioolles. Op dit moeilijke in strument is niet op korte termijn een da verend resultaat te verwachten, niettemin waren de pogingen van Eddy en Errit v.d. Veen zeer bewonderenwaardig tot het werkje „De vrolijke scholier" te vertolken, het ging niet altijd even vrolijk toe, maar zij kwamen tot een goed slot. Josien de Vrieze deed het ook aardig, terwijl na de pauze Eddy v.d. Veen bewees met een mooie toon en goede streek een Scherzo te kunnen voordragen, daarbij be geleid door Fennelies Eerdmans, die alleen nog op de piano een Adagio van Beethoven, heel muzikaal met een mooie voordracht uitvoer de. Van de leerlingen uit Holten, die les krijgen van de heer J. Schotanus werden goede presta ties verricht door de blokfluit en gitaargroe- pen, terwijl Riet Bouwhuis aan de piano bewees met de wals van Durand al een heel eind ge vorderd te zijn. De talrijke ouders en belangstellenden toon den zich gul met applaus, na ieder nummer. Om half elf was de hele zaak rond en het gehele programma afgewerkt, zulks in een vlot tempo, aan de lopende band uitgevoerd. In een slotwoord bracht de heer Otte dank aan directeur en leraren voor het vele werk aan de uitvoering besteed. De hoop werd uitgesproken dat gelijk met de groei van het aantal leerlingen ook de resultaten van het muziekonderwijs zich in stij gende lijn zullen begeven. Deze jaarlijkse uitvoering is nu al een tra ditie geworden. De belangstelling van ouders en leerlin gen is groot, zodat ongetwijfeld het verdere werk aan de uitbouw van de muziekschool verricht, met enthousiasme verder ter hand zal worden genomen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1