IN SCHILDSCHOOL Jjezettingstentoonstelling "40- 45 ZONDAG 9 MEI MOEDERDAG GEMEENTE STAAT NIET AFWIJZEND TEGENOVER RUILVERKAVELING Rijssense Middenstandscentrale organiseert bevrijdingsactie Aanvrage reeds ingediend Programma 1 Koninginnedag Vief maj Gouden jubileum R.V.-veteranen tegen Langendreer Woensdag 28 april 1965 43e jaargang no. 17 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting O Interessante afdeling Het Weekblad voor Rijssen verschijnt op vrijdag 7 mei a.s. huis aan huis in Rijssen, Enter en de buurtschappen. Advertenties en berichten voor dit nummer ontvangen wij gaarne vroegtijdig in verband met de Nationale Feestdag op 5 mei. Uiterste termijn van inlevering donderdag 6 mei a.s. 12 uur 's middags. De landbouworganisaties van Rijssen en omgeving hebben een aanvrage ingediend om te komen tot ruilverkaveling in de ver schillende agrarische gebieden van Rijssen, waartoe een commissie van drie personen uit de verschillende organisaties zich tot diverse instanties heeft gewend. Wij hadden hierover een gesprek met de heer J. G. Nollen te Notter, die de belangen van de ruilverkaveling voor een streek „van uitzonderlijk groot belang acht", Er stroomt heel wat water door de (vervuilde) Regge, voor 't verlangen van betrokkenen om tot reali satie van ruilverkavelingsplannen te komen gerealiseerd is. Men heeft contact opgenomen met het hoofd van de cultuurtech nische dienst te Zwolle, met de provinciale bestuur en van de land bouworganisaties, met het Landbouwschap, met de landbouwvoor- lichtingsdienst met Ged. Staten van Overijssel en met de gemeente Rijssen. Consequenties Classificatie WEEKBLAD VOOR RUSSEN „Deze tentoonstelling is van groot belang vooral voor de jeugd, omdat men hier gecon fronteerd wordt, met de herinnering aan een uitzonderlijk moeilijke tijd, de oorlogsjaren 1340-1945, een tijd waarin Nederland zijn vrij heid had verloren, een tijd van moord op dui zenden landgenoten, een tijd van knechting, van lijden honger en ellende". Aldus sprak loco-burgemeester J. A. Schol man maandagavond in de Schildschool bij de opening van de Tentoonstelling „Bezetting 1940-1945". Het Nederlandse volk zo ging de heer Schol man verder, maakt zich op om op 5 mei feest te vieren en te gedenken dat Nederland 20 jaar geleden bevrijd werd. Er is alle reden om dit feest te gaan vieren, als we ons realiseren waarvan we bevrijd zijn. Dat wordt in deze tentoonstelling, geor ganiseerd door de Rijssense Oranjevereniging duidelijk. Het bijeengebrachte materiaal roept herinne ringen op aan de oorlogstijd bij ouderen en het laat jongeren zien, wat er allemaal ge beurd is, aldus weth Scholman. Spr had grote waardering voor 't bestuur van de Oran jevereniging die duidelijk heeft getoond begrip te hebben voor haar taak. Er worden niet alleen feestelijkheden geor ganiseerd, deze tentoonstelling is een bewijs, dat men een positieve bijdrage wil leve ren aan de opinievorming van de jeugd, en hier wordt duidelijk gemaakt, aldus weth. Schol man waarom Nederland op 5 mei in dank baarheid feest gaat vieren. Het gezelschap dat voor de opening was uit genodigd bestond uit mensen, die op een of andere wijze aan de organisatie van deze ten toonstelling mede hebben gewerkt. Het gezel schap werd welkom geheten door de voorzit ter van de Oranjevereniging de heer M. G. A. Elzinga, die zich speciaal richtte tot Mevr. Corwin uit Oldenzaal. (Het belangrijkste deel van de collectie documenten en fotomateriaal is afkomstig uit de Collectie van wijlen de heer Corwin). Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd in de jaren 1940-1945. Dit wordt uit het materi aal van deze tentoonstelling duidelijk. De be doeling van het bestuur van de Oranjevereni ging is in de le plaats geweest, de jeugd daar bij te bepalen opdat ook zij mogen begrijpen, dat zulk een barbaarse dictatuur nooit meer terug mag komen, aldus de heer Elzinga. De tentoonstelling maakt een grootse indruk. In 3 lokalen van de Schildschool is een veel heid van documenten foto en ander materiaal bijeengebracht woordoor de oorlogstijd weer geprojecteerd wordt op het vervagende scherm van de herinnering van de ouderen en in dui delijke beelden de jeugd laat zien wat er al lemaal gebeurd is. Bewonderenswaardig is vooral het materiaal uit de Corwincollectie, vooral omdat er een lijn in de verzameling zit, die de voorgeschiedenis, het begin en de verdere ontwikkeling van de oorlog en bezetting tekent. Men vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat zulk een overstelpende hoeveelheid materiaal individueel bijeengebracht is kunnen worden. De collectie vertelt door middel van foto's brieven, boekwerken en propagandamateriaal de opkomst van het nationaal socialisme in Ne derland en Duitsland. De eerste resultaten van wat later het sa distisch Nazi systeem zou worden zijn boek werkjes als „de erf gezondheidsleer, en de ras senleer". Naast foto's van Mussert, afbeeldingen van Marchant et d'Ansembourg, van Geelker ken, Goedewaagen, Rost van Tonningen, Max Blokzijk, figuren, die men zich niet anders dan met afschuw zal kunnen herinneren. De kiem van het verzet, dat later in Ne derland zal uitgroeien tot saboterend verzet is misschien de oproep in een illegaal blad dat bijna smekend vraagt „aan het volk van Nederland, diep in uw hart de liefde voor Ko ningin Wilhelmina te bewaren". Tal van voorbeelden van aarzelend verzet, dat heftiger wordt o.a. door de brief van de Aarts bisschop van Nederland (1941) waarin hij R. Katholieken op straffe van excommunicatie het lidmaatschap van de NSB verbiedt. Heftig verzet ook van de leidende figu ren van protestantse kerken, waarvan de ten toonstelling verschillende voorbeelden geeft. Een grote hoofdlijn in de tentoonstelling (collectie Corwin) is de Krieg und Fahne pro paganda, de brallende Hitier en Goebbels pro paganda, w&armee een opname van de verwoes-' te binnenstad van Hamburg (1943) een alles zeggende paradox vormt. De andere hoofdlijn uit de collectie is het Anti Semitisme. Hier liggen de onweerlegbare bewijzen van de ten hemel schreiende massamoord op on schuldige mensen, op grijsaards, jonge vrou wen, mannen in de kracht van hun leven en pas geboren baby's. Nu na 20 jaar kan geen wel denkend mens, antwoord geven op de vraag hoe dit mogelijk is geweest. Een enkele greep uit de collectie: Een „Haftlingkarte" van een gevangene uit Mauthausen, een overlijdensakte van 1 uit de veie duizenden vermoorde mensen, Een opname van het crematorium Struthof, een mededeling van de Joodse raad van Amsterdam, dat op 14 juli 1942 „ongeveer" 700 Joodse mannen zijn gearresteerd. Een afschrikwekkende opname uit het concentratiekamp Bergen Belsen.... Het was slechts een enkele greep. In het 3e lokaal, dat voor de tentoonstel ling is gesteld, wordt materiaal vertoond uit de bezettingstijd, dat door Rijssenaren bij een is gebracht. Deze „afdeling" neemt een waardige plaats in het totaal in. Men ziet hier zeer interes sant materiaal, zoals een „droppingmand" gebruikt bij de slag om Arnhem, materiaal in de Oorlog vervaardigd als 'n strotas en een wiegje van stro, een Duits camouflagejack, een Canadese tankoverall een overall van een vliegenier die met zijn vliegtuig neer stortte in deHolterberg, door Rijssense illega le strijders, werd opgepikt, en huisvesting verleend door de heer J. Nauta. De uitrusting van de B.S.-er, een massieve fietsband illegale uitgaven, en tal van ander interes sant materiaal. Waardevol onderdeel var. deze afdeling is een uitgave van een Canadees Weekblad, Ca nada's Weekly, op de voorpagina, waarvan een foto een beeld toont van de Grotestraat in Rijssen, waarin Rijssenaren juichend de De Rijssense Middenstandsverenigingen HABI en RKMV organiseren een z.g. Bevrijdings actie, die zal worden gehouden van 29 april tot en met 8 mei. Als hoofdprijs wordt be schikbaar gesteld een geheel verzorgde vakan tiereis voor 2 personen naar het Oostenrijk se Wörgl, of een waardebon van 500.- Voorts worden er nog 30 andere prijzen be schikbaar gesteld in de vorm van waarde bonnen n.l. 10 prijzen van 25 10 van f 10 en 10 van 15.-. In dit nummer van het Weekblad voor Rijs sen staat een foto afgedrukt. Het publiek dient het gewicht te schatten van de afgebeelde per sonen (totaalgewicht). Verder is in dit nummer een deelnamefor mulier opgenomen, dat bij de „schatting" kan worden gebruikt. Voorts verstrekken (ruim 60) deelnemende winkeliers gratis even tueel meerdere deelnameformulieren. Vele Rijssenaren zullen zich de kans op een gra tis vakantiereis naar Oostenrijk niet laten ont gaan, zodat een grote deelname aan de ac tie van de Rijssense Middenstandscentrale kan worden verwacht. Advertentie Canadese bevrijders begroeten. De tentoonstelling is op zeer verzorgde wijze samengesteld. Een bezoek hieraan kan alleen maar warm worden aanbevolen. Le den van de Oranjevereniging hebben vrije toegang voor 2 personen op vertoon van de le- denkaart. Het merendeel van de Rijssense scho len zullen met de hoogste klassen de tentoon stelling bezoeken. 7.008.15 uur: Reveille op diverse pun- - ten in de stad. 8.00 uur: Gezelligheids/oriënteringsrit - voor auto's, motoren en bromfietsen, georganiseerd door de R.M.C. met spe- ciale attracties en prachtige prijzen. Starten vanaf 8 uur op de Veemarkt. 8.308.35 uur: Luiden kerkklokken. 8.35 uur: Hijsen Nationale vlag voor 't Gemeentehuis. Pl.m. 10.30 uur: Kort concert door het 2 Rijssens Mannenkoor op de Wellehof - voor de bewoners hiervan, alsmede voor de bewoners van het St. Henri- 1 cusgesticht. ■f 19.45 uur: Strijken vlag voor het Ge- meentehuis, met medewerking van de I Padvinderij en Harmonie St. Caeci- - lia uit Enter. j" 19.4520.00 uur: Opstellen deelnemers 1 aan lampionoptocht op plein Schild- - school, ingang Haarstraat. 20.0020.15 uur: Jurering en prijsuitvei- 1 king deelnemers optocht. jt 1 20.1521.00 uur: Lampionoptocht m.m.v. Drumband Irene en de muziekvereni- - gingen St. Caecilia uit Enter en Wil- - helmina uit Rijssen. Route: Schildschool - Kerkstraat - Oranjestraat - Enterstraat - Grote- - straat - Haarstraat - Huttenwal - Be- - jjj vervoorde - Boomkamp - Schild - I Driehoek. 21.00—22.00 uur: TAPTOE op 't Schild- plein te verzorgen door drumband en - muziekkorps Wilhelmina uit Rijssen. 111 11111iiilliiiilillliiiiiiiliiliiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii Als de plannen zullen worden verwezenlijkt zullen deze naar de mening van de heer Nol len niet tot de gemeentegrenzen van Rijssen beperkt blijven, maar zal de verkaveling als een groot blok tot stand komen. Men streeft bij ruilverkaveling naar een afbakening door natuurlijke grenzen. Voor het gebied Notter-Rectum is de Regge als grens genomen. In Wierden is het ruilverka velingsplan in uitvoering, terwijl over de verkaveling Notter Rectum binnen niet al te lange tijd een stemming zal worden gehou den. Wat de ruilverkavelingsgebieden voor Rijssen betreft wordt gedacht aan het gehele Rijssense agrarische gebied, b.v. Zuna, Lichten berg Banis, Opbroek, Leijerweerd. Het plan door een commissie van 3 naar voren gebracht, heeft bij verschillende instan ties „aandacht gevonden" aldus de heer Nol- I len. Ook 't gemeentebestuur van Rijssen stond er „niet afwijzend" tegenover. Het antwoord op de vraag wat het doel van de ruilverkave ling is weet de heer Nollen vlot te geven: Bete re verdeling van de gronden van verschil lende eigenaren door uitwisseling van verspreid liggende gronden. Ruilverkaveling beoogt ver hoging van de arbeidsproduktiviteit en ver laging van de produktiekosten. De ruilverkaveling heeft vele consequenties en aspecten. Door verkaveling van gronden kan de structuur van een streek geheel wor den veranderd, er kunnen isolementen wor den verbroken, en de eigenaren kunnen komen tot een gunstiger bedrijfsvoering. In principe worden verspreid liggende per celen tot 1 of meer grotere samengevoegd, waarbij de vorm van de percelen zo goed mo gelijk wordt afgestemd op een efficient ge bruik van de landbouwmachines. Landbouw- wegen worden zodanig aangelegd, dat alle per celen aan een openbare weg komen te lig gen, de waterhuishouding wordt verbeterd en de percelen komen tot een hoger rendement door egalisatie en bodemverbetering. Door beplantingen en andere voorzieningen wordt het landschap verfraaid en wordt in de groeiende behoefte aan recreatie voorzien. Wanneer de ruilverkaveling voor het Rijs sense gebied in een verder stadium komt, zal er een plaatselijke commissie worden benoemd, die belast wordt met de uitvoering van de plannen, waarbij men wordt geholpen door een landmeter en eventueel andere deskundi gen Bij verschil van mening tussen een eigenaar of pachter en de Plaatselijke Com missie kan het geschil worden voorgelegd aan een z.g. rechter commissaris, benoemd door de rechtbank. Een van de belangrijkste aspecten van de ruilverkaveling is de classificatie, die wordt vastgesteld door de Centrale Cultuurtechni sche commissie, welke commissie de waarde per HA voor elke klasse bepaalt. Nadat de uitkomsten der schatting zijn vast gesteld en het wegen- en waterlopenplan is op gemaakt en door Ged. Staten goedgekeurd, maakt de Plaatselijke Commissie een plan van toedeling, dat behalve de kavelindeling tevens aangeeft aan wie de kavels worden toegewezen. In door de Plaatselijke Commis sie te houden zittingen kan iedere betrokkene zijn wensen naar voren brengen. De heer Nollen kon ons bij benadering niet vertellen wanneer de ruilverkaveling in het gebied Rijssen gerealiseerd zou kunnen wor den „maar" het zou een aantal mensen nog best eens mee kunnen vallen verklaarde hij optimistisch. Vief maj, twenteg joar elene, Wappern bliej wier 't rood-wit-blauw Zung het Hollaands volk in vriejhaejd Wier 't Wilhelmus van Nassau. Vief joar har oons volk munn zuchen Oonder 't zwoare Duutse juk, Vief joar har oons volk munn missen Vriejhaejd, bliejhaejd, en geluk. Vief joar har de Duutse learze Oonze volk op 't hatte trean, Vief joar laank mossen wiej slaaven Van den Duutse führer wean. Vief joar laank was het noarns veajleg, Ouwera loen jums de dood, Vief joar laank verkeern oons leannken In de allergrütste nood. Vief joar mog 't verdrukte Hollaand Neet mear zeg'n wat of het dach, Wurn zoovulle Nederlaanders Duur de viejaand ummebrach. En de nood wur al mear greuter, 't Was neet mear um oet te hooln, Mennegeene den nooit earder Bidn, learn non de haane vooln. God, Iej kuent alleene helpen, Iej alleene hebt de mach, Helpt oons toch en maakt een eane An den duustern oorlogsnach. Vief maj, twenteg joar elene, Spreuk Hee: 't Is genog-, tot hier, Vief maj, twenteg joar elene, Gaf oons God de vriejhaejd wier. Wat een bliejskop in oons leannken Toen de viejaand was versloan, Wat een bliejskop toen w'in vriejhaejd Wier oonzn eengnen weg konn goan. Wat is 't al wier lang elene, Twenteg joar, mear zoll' wiej 't Kunn vegetn, op disse vroage Zeg oons volk heel vaste: nooit. ooit Daankboar zal het volk van Hollaand, Ook al goat de joarn verbiej, Ieder joar wier in gedachen Huern de roop: oons laand is vriej. J. ROZENDOM, RIJSSEN. I III lllfillllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIillll UUIHm llllllllllljllH De heer H. J. Schintz, kantoorbediende bij de Kamgarenspinnerij Riessen herdacht maan dag de dag waarop hij 50 jaar in dienst was geweest als kantoorbediende bij de fabrieken van Ter Horst nl. 35 jaar bij Ter Horst en Co., en 15 jaar bij de Kamgarenfabriek van Ter Horst. In verband met dit gouden jubileum werd de jubilaris eerst gehuldigd op het directiekan toor van Ter Horst en Co en in hartelijke woorden toegesproken door de heer J. ter Horst (in tegenwoordigheid van de heer A. H. ter Horst), die hem dank bracht voor de lang durige met toewijding verrichte werkzaam heden in het belang van beide bedrijven. Spr. bood hem een envelop met inhoud aan en het gouden draagspeldje 50-jarige dienst. Hierna werd de heer Schintz gehuldigd op het kantoor van de Kamgarenfabriek. In te genwoordigheid van directie en het kantoor personeel, sprak de heer Van der Laar waar derende woorden tot de jubilaris. Hij over handigde hem namens het personeel een ca deau, waarna de heer Schintz bedankte voor de hartelijke woorden en de ontvangen va- deaus. De voetbalclub Rijssen Vooruit heeft al een aantal jaren vriendschappelijke contacten met de Duitse Voetbalclub Bochum/Langendreer. Reeds enkele keren hebben de Rijssenaren een bezoek gebracht aan de Duitse club, werden daar hartelijk ontvangen, hetgeen wederzijds eveneens het geval was. Zaterdag 1 mei zal weer een Duits gezel schap naar Rijssen komen. Het hoogtepunt van het bezoek zal een veteranenvoetbalwed- strijd zijn, die om 18 uur zal worden gespeeld op het R.V.-terrein. Zowel in het Duitse als in het Rijssense elftal zullen verschillende spe lers nog weer eens trachten herinneringen op te halen uit hun glorietijd. Wat de RV betreft staan verschillende spe lers opgesteld, uit wat nu nog de glansperio de van Rijssen Vooruit wordt genoemd. Het RV veteranenelftal wordt gevormd door de volgende spelers: G. Witten, G. Tijhof, en H. Kamphuis, Henk Jansen, W. Meatman en A. A. de Groot. D. Bruggink, H. Dijkgraaf, Jan Mulder, Henk Heuten, Jan Janssen (Hammer) en J. W. Ste- geman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1