Oranjevereniging maakte feestprogramma bekend BELANGRIJKE MEDEDELING Gemeente verhuurt snort velden aan Excelsior en Sportclub Rijssen ZONDAG 9 MEI, MOEDERDAG Programmaboekje wordt huis- aan-huis bezorgd Raad Rijssen in vergadering bijeen AGENDA Duere poasajer KINDERFEEST ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN Vrijdag 23 april 1965 43e jaargang no. 16 De abonnementsprijs \ooi dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaalEnterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Het bestuur van de Oranjevereniging heelt de laatste maanden een grote mate van activiteit ontplooid. Dit heeft tot resultaat gehad, dat èn voor de viering van Ko ninginnedag èn voor die van Bevrijdingsdag een gevarieerd, waar dig en groots programma tot stand is gekomen. Dat het bestuur de zaken serieus en energiek heeft aangepakt, blijkt niet alleen uit het programma, dat op beide dagen is geor ganiseerd, maar ook door het feit, dat een keurig programmaboekje is samengesteld, dat deze week huis aan huis verspreid wordt. Met dit opvallende programmaboekje verspreidt het bestuur van de Oranjevereniging wellicht onbewust haar (oranje) visitekaartje. Natuurlijk kon dit boekje niet tot stand komen zonder medewer- werking van instellingen en middenstanders. De noodzakelijke me dewerking is gekomen en het resultaat mag gezien worden. Verzetstentoonstelling Plicht Elck wat wils Eendracht Hard gewerkt Bij contract korting In verband met Koninginnedag op vrijdag 30 april a.s. verschijnt het Weekblad voor Rijssen op woensdag 28 april. Advertenties en berichten voor dit nummer kunnen wij aannemen tot dinsdag 27 april, 's middags 12 uur. Het nummer van 28 april verschijnt huis aan huis in Rijssen, Enter en de buurtschappen. Dankbaar Prijzen Vreemd Het Weekblad voor Rijssen verschijnt op vrijdag 7 mei a.s. huis aan huis in Rijssen, Enter en de buurtschappen. Advertenties en berichten voor dit nummer ontvangen wij gaarne vroegtijdig in verband met de Nationale Feestdag op 5 mei. Uiterste termijn van inlevering donderdag 6 mei a.s. 12 uur 's middags. Instemming Vervolg op pagina 3 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Een grote verdienste van het bestuur van de Oranjevereniging is de wijze waarop men getracht heeft een waardig karakter te ge ven aan de te organiseren evenementen. Een zeer sympathiek onderdeel van het pro gramma op Koninginnedag is een kort concert, te geven door het Rijssens Mannenkoor op 't bejaardentehuis de Wellehof, waarvan ook zal kunnen worden genoten door bewoners van het St. Henricusgesticht. Nadat de kinderen 's middags een zanghul- de hebben gebracht en feest hebben gevierd op het grote gazon van het zwembad De Koerbelt (te organiseren door het gemeen schappelijk schoolfeestcomité) zal de Rijssen- se jeugd 's avonds kunnen deelnemen aan een lampionoptocht, waaraan medewerking wordt verleend, door de drumband van de speel tuinvereniging Irene, en door de muziekvereni ging Wilhelmina en St. Caecilia uit En ter. In verband met het jubileumherdenki:^;- jaar van de Bevrijding heeft d<^ Oranje- vëreniging gemeend te moeten trachten deze grote nationale feestadag op bijzondere wij ze te doen vieren en te doen herdenken. De organisatie van een verzetstentoonstel ling in de Schildschool is een bijzonder goe de gedachte geweest. Deze voorstelling is een selectie uit een verzameling van voorwerpen, documenten etc. uit de bezettingstijd van wijlen de heer H. M. Corwin te Oldenzaal. De tentoonstelling is geopend op 27, 28 29 april en op 3 mei van 19-22 uur, op 30 april en 1 mei van 14 tot 21 uur en op 4 mei van 20.30 uur-22 uur. Een zeer bijzonder onderdeel van het pro gramma van 5 mei is ook de ontsteking van het bevrijdingsvuur, dat door een deputatie uit het bestuur van de Oranjevereniging wordt gehaald uit Wageningen, uit de stad waar 20 jaar geleden de onvoorwaardelijke capitu latie door vertegenwoordigers van de over wonnen Duitse legers werd getekend in aan wezigheid van Z.K.H. Prins Bernhard. Voor de allegorische optocht die 's middags van 15 uur tot 16.30 uur wordt gehouden, zal zonder twijfel grote belangstelling bestaan. Dat men 's avonds middels het openlucht spel „Bazuinen om Jericho" van Ben van Eijsselstein het publiek wil bepalen bij de be tekenis van de bevrijding voor het Neder landse volk is opnieuw een bewijs, dat het be stuur van de Oranjevereniging de nadruk wenst te leggen op de herdenking van de be vrijding. Burgemeester Landweer is bereid gevon den om een bijdrage te leveren in het pro grammaboekje. De jaren 1940-1945 zijn heel moeilijk geweest aldus de burgemeester. „Op afschuwelijke wijze heeft de bezetter het land Burgemeester LANDWEER .plicht doen besturen door mannen die uitblonken in wreedheid. Het Joodse deel der bevolking werd gedeporteerd en tenslotte uitgeroeid in de gaskamers en concentratiekampen". Het past ons allen aldus, de burgemeester, nu wij 20 jaar later leven en terug denken aan de 5e mei 1945 oprecht dankbaar te zijn voor rugkregen en waarin wij nu mogen leven de vrijheid, die wij na bittere strijd te- Dit legt ons de plicht op, zo gaat de bniv gemeester verder om haar waardig te tonen en ons in eensgezinde trouw te scharen rond de Kroon, waarvan onze op 30 april jarige koningin de draagster is. Er is alle aanleiding om zowel op 30 april als op 5 mei blijk te geven van vreugde en dankbaarheid. Het zijn feestdagen. Ik hoop, dat mede door de bemoeienis van de Oranjevereniging Rijssen op goede wijze uiting weet te geven aan zijn gevoelens aldus bur gemeester LANDWEER. Als voorzitter van de Culturele Raad con stateert wethouder Scholman „dat het ver heugend is, dat onze actieve Oranjevereniging zich bereid verklaarde op 5 mei 1965 een feest te organiseren". De plaatselijke Culturele Raad is dankbaar aldus wethouder Scholman, dat de Oranjever- M. G, A. ELZINGA dankbaar. plaats inruimde voor kerkdiensten, een ten toonstelling organiseerde die herinneringen oproept aan de jaren 1940-1945 en dat cultu rele en andere verenigingen ruimschoots ge legenheid krijgen mee te werken aan het sla gen van het herdenken, hetgeen tevens be vorderlijk kan zijn voor de samenwerking van de diverse verenigingen ter plaatse, al dus weth. Scholman tot slot. Wethouder SCHOLMAN .elck wat wils. eniging een programma heeft opgesteld, waarin —voor elck wat wils", zodat een ieder kan meedoen. Verheugend aldus wethouder Scholman is, dat de Oranjevereniging gaarne De voorzitter van de vereniging Markt wezen, Plaatselijke Belangen en VVV de heer G. Kappert, vangt zijn bijdrage aan met een i strofe van een vaderlands lied: Ontworsteld aan de slavernij zijn wij door Eendracht groot en vrij. Als ooit deze strofe van dit vaderlandse lied oprecht en uitbundig is gezongen, dan is het geweest op 5 mei 1945 een dag die de Neder landers van nu en van de toekomst nooit zul len mogen vergeten. Twintig jaar gelednen aldus de heer Kappert kwam er een einde aan een onmenselijk re giem, een sadistisch systeem en een honger, leed en ellende. Nu wij twintig jaar later onze bevrijding gaan herdenking, is er alle reden dat te doen in dankbaarheid en moet er vreug de zijn in ons har dat de bevrijding tot stand kwam door de wilskracht, de eendracht en de saamhorigheid van de geallieerde legers en de bevolking van bezette gebieden. De Oranjevereniging heeft dit jaar bijzonder hard gewerkt en er is een programma tot stand gekomen, dat een waardige herdenking en een waardige feestviering garandeert, aldus de heer Kappert. die grote waardering uitspreekt voor hetw erk van het bestuur van de Oranje vereniging. De heer Kappert betreurt dat de eendracht die ons land zo groot heeft gemaakt niet al tijd wordt getoond in Rijssen. Dit jaar zullen op 30 april de kinderfees ten, uitgaande van het Gemeenschappelijk Schoolfeestcomité, evenals het vorig jaar wor den gehouden op de speelweide van het zwem bad „De Koerbelt". Dit grote gazon leent zich hiervoor uitstekend, zoals vorig jaar wel gebleken is. Het programma op koninginnedag ziet er als volgt uit: In de ochtenduren verzorgen de scho len van het Voortgezet Onderwijs, (ULO L.T.S. en Huishoudschool) sterritten in de naaste om geving van Rijssen, Daarna worden voetbal en handbalwedstrijden gespeeld. Om 2 uur 's middags vindt de traditionele plaats voor het Gemeentehuis op het Schild. Hierna afmars naar de speelweide. De kleu ters maken na afloop van deze zanghulde met 9 touringcars een tochtje in de omtrek. De waardering die we in de oorlog hebben kunnen opbrengen voor elkaar als mens, de hechte Rijssense gemeenschap die we toen rormden is jaren daarna verdwenen. Ik hoop aldus de heer Kappert in het slot van zijn bijdrage dat uit de herdenking van de 20 ste verjaardag van de bevrijdin de Een dracht, die ons zo groot zou kunnen maken, terug wordt gevonden. De voorzitter van de Oranjevereniging de heer M. G. A. Elzinga grijpt de uitgave van 't programmaboekje aan om zijn oprechte dank uit te spreken aan de Rijssense industrie, aan de adverteerders in het boekje en aan die genen die prijzen hebben geschonken voor de diverse onderdelen van het programma. Zij hebben het hierdoor mede mogelijk gemaakt, dit alles te kunnen verzorgen, aldus de heer Elzinga, die zijn medebestuursleden „zeer gro te dank" brengt voor alle energie en werk lust en voor de vele uren die zij volko men belangeloos beschikbaar hebben gesteld. Als het eerste elftal van de voetbalvereni ging Excelsior kampioen wordt, zullen de kampioenswedstrijden gespeeld kunnen wor den op het hoofdveld van het sportvelden complex aan de Arend Baanstraat. De gmeenteraad nam gisteravond op voor stel van b. en w. het besluit de gereedzijnde velden van dit complex, te verhuren aan Ex celsior en aan Sportclub Rijssen. Dit besluit, zo bleek tijdens de besprekingen in de raad, betekent, een voorlopige rege ling. Dit betekent o.a. dat onderhoud van ter rein en kleedaccommodatie voorlopig in beheer blijft bij de gemeente. De gedachten van b. en w. gaan uit het beheer in de toekomst te doen uitvoeren door een in het leven te roe pen sportstichting. Het hoofdveld van het sportveldencomplex is gereed en de bouw van de kleedgelegen heid is in vergevorderde staat van voorbe reiding. Door b. en w. is een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de KNVB en de TVB. Dit gesprek heeft geresulteerd in een voorstel van b. en w. aan de raad om Excel sior en Sportclub Rijssen het nieuwe seizoen te laten spelen op de nieuwe terreinen. De competitie indeling kan zodanig worden opge zet, dat met de belangen van beide clubs re kening kan worden gehouden. Dat houdt in, dat de velden niet te zwaar belast zullen worden; Zolang de 2e kleedgelegenheid niet gereed is, kunnen de clubs zich behelpen met het eerste kleedgebouw. Naast beide genoemde voetbalverenigingen heeft het bestuur van de bedrijfsvoetbalcom petitie verzocht voor de deze zomer te houden competitie terreinen beschikbaar te stellen. In eerste instantie hebben b. en w. overwo gen deze competitie te doen houden op de nieuwe terreinen. Bij nader inzien kan deze competitie wellicht worden afgewerkt op de Excelsiorterreinen aan de Dannenberg. Wat de huurprijzen van de nieuwe terrei nen betreft stellen b. en w. de volgende re geling aan de raad voor: Voor alle velden in clusief oefenveld een vast bedrag van 500.- per veld per jaar naarmate van het gebruik over de beide verenigingen (Excelsior en Sportclub Rijssen) te verdelen. Voor het eerste elftal van een vereniging bo vendien te betalen 7j/j van de netto-recette tot 5000, 10 van de recette van f 5.000.- tot f 10.000, 12V« °/o van 10.000.- tot f 15.000.- en 15 0 ii boven 15.000. Voor de eventuele kam pioenwedstrijden in deze zomer een bedrag van f 25 per wedstrijd 10°/o van de netto re cette. In deze huurprijzen is begrepen 't onder houd van het complex, en de kleedgebou wen, het gebruik van deze kleedgebouwen en ook het aanbrengen van krijtlijnen e.d. De voorwaarden waaronder de terreinen reeds het nieuwe seizoen zouden kunnen wor den verhuurd is in bespreking geweest bij de sport en culturele commissie uit de gemeen teraad. De commissie bracht een advies aan b. en w. uit, dat een geheel ander was, dan het voor stel van b. en w. aan de raad inhield. De heer Pluimers (lid van de culturele commissie) verklaarde zich tegen het voorstel van b. en w. betreffende het moeten beta len van een deel van de recette. Hij achtte een huurprijs van 500.- per veld aanvaardbaar, maar een heffing van een deel van de opbrengst ongebruikelijk. Het had spr. bevreemd, dat de namen van de 2 andere voetbalverenigingen Rijssen Voor uit en R.K.S.V. in het voorstel helemaal niet genoemd waren. Wethouder Scholman wees er op, dat het com plex nog niet klaar was. Er komen nog meer terreinen, we hebben nu 'n begin, waarvan door Excelsior en Sportcl. voorlopig gebruik zal worden gemaakt. Voor wat betreft de tegenstand van de heer Pluimers ten aanzien van een procentuele heffing van de recette verwees weth Scholman naar uitspraken van vertegen- digers van de KNVB en TVB: die zouden heb ben ingehouden, dat „als men dat niet kan opbrengen, zijn ze niet waard voetbalvereniging te zijn". Weth. Scholman bedoelde daarmee te zeg gen dat het voorstel een grote instemming bij de afgevaardigden van de voetbalbonden had gevonden. Wat betreft de beide andere voetbalverenigin gen die niet in aanmerking kunnen komen voor gebruik van 't nieuwe sportveldencomplex stel- Zoo, dach Graads, wiej züet 't er moarn Mear ees good van nemm, Viefteen seant mear, doar kuej zelf Ech gin henn' vuur hemm. Viefteg èjer met eur baejn, Moarn dan zol um raakng, Twenteg zol dr vaste wal Burgemaester maakng. En zoo fietsen oonze Graads Heaneg an noar 't hoes, 't Taske met de brekbre woar Steweg in de voes. Mear net miln op 't fietsenpad Learn nen heeln dikn steen, Graads den in gedachen was, Har ne neet ezeen. Gaauwer dan 'k het kan verteln, Was het al gebuurd, Graads, de fietse, 't fietesenpad, Alns was gel ekluurd. En doar zat den oarmen keal, 't Mos ter oe van spietn, Mear hee har det, zeg'nt non ze!) An zik zelf te wietn. Alle ajer warn kepot, Ook neet eene mear Den den klap har ouwerleawd, 't Was één grootn gein plear. Nee, Graads hef met Poasken neet Zoonder ajer zetn, Hef ter wal, aans wür 't te duer, 'n Par meender egetn. J. ROZENDOM, I II tl I: I I I I I II I I RIJSSEN i i i i i ii ii i i de weth. Scholman, dat aan Rijssen Vooruit bericht is, dat men voorlopig niet in aan merking kan komen voor een oefenveld. Als ét meer terreinen gereed zijn, zal dat wellicht wel het geval kunnen zijn. Er zal op zondag echter geen gebruik van mogen worden gemaakt. De heer Pluimers bleef er bij, dat hij het onjuist Vond, dat dit voorstel van b. en w. een geheel ander was, dan door de culturele commissie (voorzitter weth. Scholman) was geadviseerd. Weth. Scholman stelde, dat b. en w. de ter reinen ook onder andere voorwaarden had kun nen verhuren b.v. voor een veel hogere prijs per veld. Met- instemming van vertegenwoor digers van de bonden hebben b en w dit voorstel gedaan aldus weth. Scholman. De heer Hodes was van mening, dat de huurprijzen niet te hoog genoemd konden worden. Als men zou berekenen hoeveel geld de gemeente voor dit complex geïnvesteerd heeft en hoeveel geld de gemeente er bij moet leggen zouden er heel andere bedra gen als huurprijs uit de bus moeten komen" De heer Ter Avest zag graag, dat de vere nigingen de beschikking zouden krijgen over eigen terreinen en achtte 't onjuist dat 2 ver enigingen van 1 of meer zelfde terreinen ge bruik zouden maken. Weth. Scholman, Dat is ook zeker de be doeling in de toekomst. De heer Pluimers die niet begreep, waarom andere leden van de culturele commissie zo maar akkoord gingen met het voorstel van b en w. terwijl een geheel andersluidend advies was uitgebracht door deze commissie werd geattaqueerd door de heer Wolterink. 1 mei Leerlingenuitvoering Muziekschool Rijs sen Jeruël, half 8. 8 mei Ronde van Overijssel 1 uur. 8 mei Schoolwandeltocht, georganiseerd door Speeltuinver. „Irene". Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie- 3en op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven), voor woensdag 12 uur. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dokter L. Kunst, Wierdensestraat 77c, telefoon 2204. De dienst der dierenartsen wordt waargeno men door dokter J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-1298.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1