De „Koerbelt" trok in 1964 160.000 bezoekers Estafettelopers halen bevrijdings vuur uit Wageningen De nieuwe minister-president 1964 was 'n goed jaar voor P lattelandsbibliotheek 5 mei. Maak er een feest van Het waren niet alleen de joden Vier „baokens" branden op 2e paa&dag Verkoop huizen en gronden Telefooiin um m er politie OPBRENGST COLLECTE W i n dli o n den wedstri j den Zangdienst Uitgewezen Vrijdag 16 april 1965 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Programmaboekje Estafettelopers Voor het laatst Het bestuur van de Oranjevereniging Rijs sen heeft voor de viering van de 20ste her denkingsdag van de bevrijding een groots en gevarieerd programma samengesteld. Dat de organisatie van de verschillende eve nementen een veelheid, van werk, en een enorm aantal besprekingen hebben gevergd, zal iedereen duidelijk zijn, die weet wat er „ongeveer" op 5 mei in Rijssen staat te ge beuren. De Oranjevereniging heeft het voornemen het programma volgende week bekend te ma ken. Voor het eerst in de geschiedenis van deze Oranje vereniging en van die er voor wordt een programmaboekje, waarin de gebeurte nissen op 30 april en 5 mei staan vermeld, huis aan huis in Rijssen verspreid. Een van de bijzondere punten in het program ma van 5 mei is o.a. de ontsteking van het bevrijdingsvuur, door Burgemeester Landweer op het Schild, waarbij hij een korte toespraak zal houden. De bevrijdingsvlam wordt in alle vroegte door een deputatie van de Oranjever eniging gehaald uit Wageningen. De vlam is het symbool van de herwonnen vrijheid. Het was op 5 mei 1945 in het gedeeltelijk verwoeste hotel de Wereld, dat de Duitsers de onvoorwaardelijke capitulatie accepteer den. Op dat moment was er een onvoorstel bare vreugde in Nederland. De Duitsers hadden de capitulatievoorwaar den in aanwezigheid van z.k.h. Prins Bern- hard aanvaard. Door deze historische gebeur tenis is, nu 20 jaar later Wageningen nog steeds de stad waar de bevrijding een feit werd Tegenover hotel de Wereld liet de Ned Re gering 1 van de 5 nationale monumenten op richten en op 5 mei brandt ieder jaar naast dit monument het bevrijdingsvuur In Wgeningen heeft zich een comité ge- In Hotel „De Wereld" te Wageningen aan. vaardden de Duitsers, in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Bernhard, op 5 mei 1945 de capitulatievoorwaarden. De joto toont het moment van onvoorwaardelijke overgave. Op 2e Paasdag zullen in Rijssen niet minder dan 4 Paasvuren branden. De „baokens" zijn opgebouwd door jongens uit verschillende buur ten, waarbij men enigszins heeft gewedijverd, wie de grootste baoken zou weten te bouwen. Op de volgende plaatsen zal op 2e paasdag een Paasvuur branden: Nijverdalseweg, Kat- tenhaarsweg, Markeloseweg (ter hoogte van de Koerbelt) en achter in de Eschstraat. vormd, dat de organisatie op zich neemt van het doorgeven van het bevrijr' ingsvuur aan alle gemeenten, die hiervan gebruik wensen te maken. Ieder jaar wordt hiervan door vele Oranje verenigingen gebruik gemaakt. Estafettelopers voeren de vlam van plaats tot plaats, tot het in de plaats van bestemming wordt ontstoken. Dit jaar zal ook Rijssen het Bevrijdingsvuur gaan halen In de nacht zal een deputatie van de Oranjevereniging naar W igeningen gaan om de vlam aan de grens van de gemeente over te dragen aan de eerste estafetteloper, die het zal overdragen aan een andere tot de vlam tenslotte zal aankomen op het Schild Daar zal burgemeester Landweer de fak kel overnemen en daarmee het bevrijdings vuur ontsteken, dat de hele dag zal blijven branden, symboliserende de grote vreugde die ook in Rijssen op die dag zal heersen. Wij hebben U ook pijn gedaan, Wij hebben ook bij 't kruis gestaan, En toen U riep: Mijn God, Mijn God Waarom verlaat Gij mij, gespot. Doe ons toch onze schuld verstaan, Doe ons als zondaars tot U gaan, En leer ons smeken: reinig Gij Ons door Uw bloed en spreek ons vrij. Doe ons zoals de moordenaar Tot wie U sprak: voorwaar, voorwaar, Gij zult verlost van zond' en pijn, Eens bij Mij in de heem'len zijn. J, ROZENDOM RIJSSEN men deze op behoorlijke wijze tot haar recht laten komen. Door de penningmeester de heer H. Plui- mers werd een financieel overzicht gegeven over het jaar 1964. Hieruit blijkt dat men een voordelig exploitatiesaldo heeft weten te boe ken van 5.243,31. Abonnementen 9,) brachten op een bedrag van 6.174,-, Jeugdabonnementen 7.507,50 gezinsabonnementen f 11.137,- en weekkaar ten 326. De opbrengst van de verkoop van dagkaar ten (75 cent) was 9367,50 en van de dag kaarten a 50 ct f 7116.-. Verder bracht de verkoop van leskaarten op f 716,-, het school zwemmen 1.981,80, de exploitatei van de kantine 5.746,86. Het begrotingsverschil van 2.991.03 over 1963 oefent een gunstige invloed uit op de exploitatierekening van 1964. Het aftredende bestuurslid de heer D. Oost hoek werd herkozen, terwijl in de vacature onstaan door het bedanken van mevr. Brou wer-Oosterling gekozen werd mevr. Riemeijer- v.d. Veen. Het scheidende bestuurslid Mevr. Brouwer -Oosterling werd toegesproken door de heer G. Schreuder, die haar dank bracht voor het werk in het belang van de vereniging ver richt en bood haar als waardering voor haar werk een attentie aan. Ten overstaan van notaris F. van Schooten vond in hotel Gijsbers bij toeslag de verkoop plaats van: twee huizen en tuin voor de erven: B. Vorkink. Ingezet op 8.000 werden de 2 huizen aan de Holterstraatweg 76 en 78 ge mijnd op 15.000. Een weiland in de Struikelt groot 27.50 are, ingezet op 500, werd gemijnd op 1000, Het weiland in de Plaagslagen, groot 34,30 are, ingezet op f 2900, werd gemijnd op f 3430, Het bouwland in de Haggaarden groot 37.20 are, ingezet op f 4400 werd gemijnd op f 4500,-. De weidegrond met uitweg in de leiding groot 1.00.20 ha en een ander perceel weide grond groot 1.60 are, dat was ingezet op 9900 werd onderhands verkocht. Het telefoonnummer van de Rijkspolitie Rijssen is gewijzigd. Had men tot nu toe het nummer 2200, thans dient men voor brand melding en contact met het politiebureau num mer 2966 te draaien. De in Rijssen gehouden collecte vooc óm Emmabloem heeft opgebracht 1019.39» Voor liefhebbers van de windhondenrensport is het 2e Paasdag een belangrijke dag. De windhondenren vereniging Rijssen organiseert belangrijke internationale wedstrijden op de renbaan in de Mors, waarvoor o.a. zijn inge schreven de Europese kampioen bij de whip- perts (eig. de heer Rode uit Stuttgart), en de Europese kampioen bij de Greijhounds leigenaai de heer Plezier uit Vlaardingen) In totaal staan een 80-tal honden ingeschreven en er worden spannende wedstrijden ver wacht. De Joden waren 't niet alleen Die U aan 't kruishout hingen, neen, Klonk niet vol haat ook onze stem: Kruist die verrader, weg met hem. Ook wij, wij hebben U gehaat, Wij spuwden ook in Uw gelaat, Ook wij, wij hebben U gehoond en met die doornenkroon gekroond. De CHU Kiesvereniging hield in gebouw Jeruel een ledenvergadering waarin de voor zitter, tevens lid van de Unieraad 'n lezing hield over de Kabinetscrisis. Spreker begon zijn inleiding met er op te wijzen dat deze Kabinetscrisis niet is ver oorzaakt door het volk i.e. de Kamer, maar door de Regering zelf, die onderling verdeeld was over het te voeren televisiebeleid. Dat een nieuwe regeling noodzakelijk was stond bij iedereen wel vast. Op grond van de telefoon en telegraafwet van 1904 is er in 1930 een radioreglement vastgesteld en in 1956 een televisiebesluit. Verschil van mening heerste er of de nieuwe regeling wel of niet moest uitgaan van een meer open bestel. Toen de formateur Mr. Cals de fractievoor zitter van de CHU voor het feit stelde om het televisiebeleid als een bindende kwes tie te behandelen wilde de Fractie van de CHU hierop niet eerder beslissen dan nadat zij ook inzage had gekregen van het gehele re geringsprogramma en de zetelverdeling. Toen dit standpunt naar voren werd gebracht wilden de formateur en ook de andere frac tievoorzitters van de PvdA, AR en KVP hier van niet weten en werd de CHU min of meer uit de boot gezet. De reden dat de CHU nu niet meer in de regering is vertegenwoordigd is in de grond dus een procedurekwestie. Of deze kwestie zo ver had moeten doorgevoerd is een andere zaak. Speker was van oordeel dat de prijs die daarvoor betaald is, bepaald te hoog is geweest, al kan hij wel het standpunt van de fractievoorzitter de heer Beernink be grijpen, die zich in deze kwestie niet wilde binden, waar hij altijd met compromisvoor stellen had gewerkt. Spreker kon zich in het algemeen met het plan Cals wat het televisiebeleid betreft, ver enigen en hij verwachtte ook dat een deel van de CH-fractie zich hier wel achter zou kun nen scharen, omdat dit plan niet afwijkt van de mening van de Unieraad die op 6 maart over deze zaak heeft vergaderd en een commu niqué hierover heeft uitgegeven. Dat over het televisiebeleid in CH kringen niet gelijk gedacht wordt is algemeen bekend, maar een dergelijk denken over een niet prin cipiële zaak is bij de CHU altijd nog geoor loofd, maar gelet op de uitlatingen van b.v. de AR tegenover de heer Roolvink vroeg spr. zich wel af of bij deze partij ook een der gelijke vrijheid bestaat. Spreker betreurde het dat door deze crisis ook de samenwer king met de AR op losse schroeven is komen te staan, maar ook in verband met het voorafgaande vroeg hij zich af of deze ook anders wel haalbaar zou zijn. Spreker eindigde met op te merken dat de CHU nq wel in de oppositie zit, maar dat dit nu niet zal betekenen dat zij voor elk re geringsvoorstel tegen zal stemmen. Er zal een loyale houding worden aangenomen en elk voorstel zal op zijn merites worden be oordeeld. Er wordt nu wel gesuggereerd dat de CHU tegen de WD aanhangt maar dit is een per tinente leugen. De CHU laat een eigen geluid horen en is in tegenstelling met de WD te gen commerciële televisie, waarbij het kapi taal een grote invloed heeft. De heren Vosman en Visscher werden aan gewezen als afgevaardigden naar de op 23 april te Zwolle te houden Algemene vergadering, en voor de beide aftredende en niet herkies bare bestuursleden t.w. de heren Waanders en Vosman werd de heer W. Langenhof tot be stuurslid gekozen. Mr. Jozef Maria Laurens Theo Cals werd op 18 juli 1914 te Nijmegen geboren. Hij bezocht een middelbare school te Roer mond en studeerde rechten aan de R.-K. Universiteit te Nij megen. Na zijn promotie was hij leraar aan een HBS in de staatshuishoudkunde, staatsinrichting en handelsrecht te Roer mond, In 1941 vestigde mr. Cals zich als advocaat en procureur in zijn geboortestad. Gedurende enkele jaren was hij fractie voorzitter van de KVP in de Nijmeegse gemeenteraad. In 1948 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Hij had hierin zitting tot 1950 toen zijn benoeming volgde tot staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Mr. Cals was voorzitter van de mijnindustrieraad en bekleedde tevens deze functie enige jaren bij de Katholieke Jeugdraad voor Nederland. De heer Cals heeft diverse functies bekleed in de KVP, o.a. voorzitter van de Kring Nijmegen van de KVP. Met deze grote internationale wedstrijd or ganiseert de ren vereniging Rijssen haar laat ste grote wedstrijd op de renbaan in de Mors. De nieuwe renbaan, die aangelegd is in het sportveldencomplex, kan waarschijnlijk dit seizoen nog in gebruik worden genomen. De windhondemenvereniging Rijssen heeft de organisatie toegewezen gekregen van de Ne derlandse kampioenschappen voor greijhounds en Afghanen. De datum, waarop deze kampioenschappen zullen worden betwist is nog niet vastgesteld. Men is voornemens deze te doen houden op de nieuwe renbaan aan de Arend Baanstraat. De oprichting van de plattelandsbiblio theek in Rijssen is een belangrijke gebeur tenis geweest. Het aantal uitleningen heeft steeds een stijgende lijn vertoond en voor het eerst in 't bestaan van de Centrale Plattelands bibliotheek voor Overijssel werden in 1 plat telandsbibliotheek in 1 jaar tijds 100.000 boe ken uitgeleend. Deze primeur was weggelegd voor Rijssen. Dit belangrijke feit wordt gereleveerd in het jaarverslag van de CPBO In 1962 beschikte men in de bibliotheek te Rijssen over 5595 boeken, in 1963 over 6255 en in 1964 over 6873. Het aantal lezers steeg van 1075 in 1962 tot 1370 in 1964. In 1964 werden uitgeleend 15377 studieboe ken (jeugd) en 36937 andere jeugdboeken. Aan volwassenen werden uitgeleend 17857 studieboeken en 32332 andere boeken. Hoe groot de stijging van het aantal uitle ningen is, blijkt duidelijk uit de volgende cij fers: In 1962 werden uitgeleend in totaal 72.562 boeken, in 1963 bedroeg dit aantal 87110 en in 1964 102503. Het bestuur van de bibliotheek te Rijssen is samengesteld als volgt: J. A. Scholman voorzitter, R. Braakhekke, F. J. Dreijer, R. van Lindenberg, H. A. Littooij, G. J. van de Maat, F. Markvoort, A. Otten, H. Pluimers, A. Schouten, H. G. Struik, C. Vlaardinger- broek, A. te Wierik en A. van Uxem, secr. penningmeester. Personeel: W. Evertse, mej. H. J. Hietland, mej. J. Meeuse. Vrijw. hulpen: Mej. J. Smeijers, Mej. F. Leferink, mej. R. van den Noort en mej. D. Zwoferink. In de Geref. kerk (Boomkamp) wordt op zon dag 18 april a.s. (Ie Paasdag) des avonds van half 8 tot half 9 een Paaszangdienst ge houden. Toegang vrijprogramma koste loos. Medewerkenden: Liturgie: C. Lugtigheid. Orgel: A. Nawijn. Trompet: B. J. Stegeman. Koor: het meisjeskoor „Blijde Stemmen" o.l.v. Mevr. Lugtigheid. De van Griekse nationaliteit zijnde heer C. K., die in Rijssen vertoefde zonder middelen van bestaan en ongewenste belangstelling toon de voor kinderen van een kleuterschool werd op last van de burgemeester door de politie uitgewezen. Voor de jaarvergadering van de zwem- en polovereniging „De Koerbelt" die dinsdag avond in hotel Weitering werd gehouden, be stond van de zijde der leden geen belang stelling. Voor het bestuur, dat het vorig seizoen een grote activiteit heeft ontplooid, moet de ze geringe belangstelling geen stimulans zijn. De vergadering stond onder leiding van de 2e voorzitter de heer G Schreuder, die na een welkomstwoord het woord gaf aan de se cretaris, de heer v.d. Maat, die in zijn jaar verslag o.a. releveerde, dat reeds op 16 juli de 100 000ste bezoeker aan het zwembad was ge noteerd Nadat het bad op 16 mei geopend was werd zaterdag 20 juli een „topdag". Toen brachten 7000 personen een bezoek aan het zwembad. Op 5 augustus kon de 150.000-ste bezoeker worden genoteerd. Voor het zwemdiploma A slaagden 120 kan didaten, voor het B diploma 62 en voor het C diploma 20. Het schooldiploma werd behaald door (niet minder dan) 400 kandidaten. Aan de 3 hoogste klassen der lagere scholen werd gedurende het zwemseizoen in de morgenuren zwemles gege ven. Het zwembad trok het afgelopen seizoen belangstelling zowel uit binnen- als buitenland. Er kwamen o.m. bezoekers uit Denemarken en Duitsland. In 1964 kwam de woning van de badmeester gereed, terwijl ook gewerkt werd aan de par keerplaats. De toestand van de toevoerweg naar de Koerbelt blijft een doorn in het oog van het bestuur, aldus de heer v.d. Maat. De kantine zal vergroot moeten worden, wil

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1