9 APRIL 1945 i i Tentoonstelling verzet 1940-1945 Bronzen medaille Schaaktoernooi Zilveren jubileum Noar cle moane MEDfSCHE DIENST Verkoop huizen en gronden Vrijdag 9 april 1965 43e jaargang no. li De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 121 uur voor postabonnees 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertent.es 12 cent per mm - Bij contract kortmg Zondagavond 8 april 1945 Duitsers en Italianen, waarvan de eersten zwaar gewapend, lopen in groepjes door de verlaten straten van Rijssen. Hier en daar wordt een deur ingetrapt en stappen en kele soldaten naar binnen terwijl de anderen blijven wachten. De mannelijke bevolking van Rijssen, van vijftien jaar en ouder, zit verscholen in kelders en op zolders. Niemand laat zich graag „ein- sperren" met de bevrijding in zicht. Op onordelijke wijze zijn de Duitsers aan het terugtrekken naar hun Heimat en het enige rijden de materiaal wat nog te vorderen is, is een rijwiel. Veel succes heb ben de zwijntjesjagers niet. De nog aanwezige rijwielen, met of zon der „antilek" blijken goed opgeborgen. - f V- SplSt V ZWARE STRIJD VERWACHT BRUG OPGEBLAZEN CHURCHILL-TANK OP HET SCHILD VERKENNERS Vervolg op pagina 7 WEEKBLAD VOOR RUSSEN RIJSSEN DOOR DE i BEVRIJD Rijssen slaapt die nacht slecht, In het Opbroek hebben zich enkele honderden Duit sers ingegraven. Almelo, Wierden, Goor en Markelo zijn al van Duitsers gezuiverd en de Canadezen zijn het Twente-Rijnkanaal reeds overgestoken. In Rijssen verwacht men een zware strijd. En het zijn heus niet alleen de pessimisten die vrezen dat de bevrijding van Rijssen nog veel slachtoffers zal eisen. Twee ondergrondsen brengen de nacht van zondag op maandag door in het huis van no taris Bernhard aan de Haarstraat. Om half zeven in de morgen zien zij vanuit het slaap kamerraam tientallen Duitsers in de richting Nijverdal trekken. Enkele van hen zitten in een buitgemaakte Canadese jeep. Zodra de Duitsers uit het gezicht zijn, gaan de beide ondergrondsen op pad om hun collega's te waarschuwen. De afdelingscommandant blijkt niet thuis te zijn. Deze bevindt zich reeds met andere B.S-ers bij de boerderij van Van Kem- pe in het Leijerweerd. Hier bevindt zich n.l. het wapendepüt. De wapens, waaronder revol vers en stenguns worden opgegraven en ver deeld. De mitrailleur blijkt onklaar te zijn doch wordt snel schietklaar gemaakt. Om zeven uur wordt in Rijssen een harde knal gehoord. De Duitsers hebben de Regge- brug opgeblazen. Bij nadere beschouwing blijkt slechts een gedeelte van de brug ver dwenen te zijn. Nadat de Duitsers hun „werk voltooid" hebben, trekken ze weg in de richting Nijverdal. Ook de Duitsers die zich de avond tevoren in het Opbroek hadden ingegraven, blijken spoorloos. Om half negen schijnt zich in Rijs sen geen enkele Duitser meer te bevinden. Om negen uur loopt iedereen met pamfletten waarin medegedeeld wordt dat de avondklok wordt gesteld op 21.00 uur. Waar die pamflet ten vandaan komen, weet niemand, maar ze zijn er. Op enkele uitzondering na vlagt thans heel Rijssen. Een ondergrondse groep heeft zich bege ven naar de Reggebrug. Vóór de brug staat een zware zgn. Churchill-tank met in zijn kielzog enkele lichtere tanks en carriers. Twee Canadezen stappen uit. Meester Dekker treedt op als tolk bij een onderhoud tussen de on dergrondsen en de Canadezen, waarna laatst genoemden radio-contact opnemen met de hoofdmacht in Wierden. Enkele ingezetenen van Rijssen worden door de B.S. uit huis ge haald om biels over de vernielde Reggebrug te leggen. De Churchill-tank maakt rechtsom- Glimlachend poseert onze Canadese be vrijder voor de camera van de fotograaf. De jeugd laat zich uiteraard niet onbe- 1111111MIIr 11 l l I l i l i i i De eerste Canadese verkenners die van uit Eisen binnenkwamen, pauzeren even op het Schild voor zij vertrekken in de rich, ting Nijverdal I I I 1 1 I I I I I I I >1 (MC I !IM keert doch de carriers en licht tanks passe ren uiterst voorzichtig de brug en gaan Rijssen binnen. Lang blijven ze echter niet. al spoe dig verdwijnen ze in de richting Nijverdal. Inmiddels worden in Notter door de B.S. en Canadezen de eerste krijgsgevangen gemaakt. Deze worden afgevoerd naar Wierden. In Rijssen neemt de B.S. onder leiding van haar commandant de heer Henk Eshuis, de haar commandant de heer Henk Eshuis, de touwtjes in handen. Op het Schild heerst grote bedrijvigheid. Met korte tussenpozen verschijnen B.S.-ers met gevangen genomen Duitsers die naar Wierden worden getrans porteerd. De tijdelijke gezagsdragers hebben heel wat moeite om de bevolking op een afstand te houden. Iedereen wil, na vijf jaar onderdrukking, wel eens gevangen Duitsers zien. De B.S. doet voortreffelijk werk deze dag en de daaropvolgende dagen en weken. Het strijdend gedeelte (S.G.) belast zich met de opsporing en aanhouding van Duitsers en nationaal socialisten (NSB.-ers). Deze laatsten worden ter wille van hun eigen veiligheid op last van de commandant der B.S. in voor lopige bewaring gesteld. Het niet strijdend gedeelte (N.S.G.) wordt belast met de bewa king van gebouwen en huizen welke hiervoor in aanmerking komen. De administratie dei B.S. wordt ondergebracht in de Ned. Herv. pastorie in de Boomkamp. Tegen half twaalf komen twee carriers van uit de richting Eisen, Rijssen binnenrijden Op het Schild wordt een half uurtje gepau zeerd. Rijssen steekt haar vreugde over de bevrijding niet onder stoelen of banken. Daar kunnen deze bevrijders van meepraten. Hon derden handen moeten worden gedrukt vooral eer deze Canadezen de gelegenheid krijgen hun weg (in de richting Nijverdal) te vervol gen. Zoals we reeds eerder oerichtten, zal van 27 april t.m. 4 mei a.s i lokalen van de Schildschool een tentoonstelling worden ge houden van documenten enz. uit de bezet tingstijd, samengesteld uit de collectie van wijlen de heer H. M. Corwin. Naast deze collectie wil de Oranjevereniging stukken, voorwerpen en dergelijke uit de oor logsjaren in het bezit van Rijssenaren, expo seren. Er zijn reeds vele zaken aangemeld en ingeleverd. Het spreekt vanzelf, dat al deze stukken en voorwerpen eigendom van de be zitters blijven en alleen gedurende bovenge noemde periode voor de tentoonstelling wor den afgestaan. Aanmeldingen van stukken e.d welke voor de genoemde expositie beschikbaar worden gesteld, worden gaarne ingewacht bij de bekende adressen M. Elzinga, postkantoor. G. Roeterdink, Wierdensestraat 3 en J. Ehren- hard, Graaf Ottostraat 27 en bij het secretariaat Rijssensestraat 107. Alle voorwerpen zijn gedurende de tentoon stelling verzekerd. Openstellingstijden van de tentoonstelling ge- De heer D. J. Assink, Dannenberg 22a, tuin man in het volkspark alhier herdacht dinsdag de dag, waarop hij 4' jaar in dienst was geweest bij Ter Horst en Co NV. Ter gele genheid van dit jubileum ontving hij uit han den van burgemeester Landweer de Kon. onderscheiding, n.l. de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Op het directiekantoor werd de heer Assink in hartelijke woorden toegesproken door de heer A. H. ter Horst, die hem dank bracht voor de langdurige werkzaamheden. Hij bood hem de gebruikelijke enveloppe met inhoud aan durende de genoemde periode alle werkda gen 's avonds van 7 tot 10 uur, behalve op 4 mei. Dan is de openstelling 'savonds van half 9 tot 10 uur. Op 30 april en 1 mei geopend vanaf 2 uur tot 9 uur. Entreeprijs bedraagt 50 cent per persoon. In lunchroom de Goeijen werd dinsdag gestart met een regionaal schaaktoernooi met als inzet een fraaie wisselbeker, beschikbaar gesteld door het Dagblad van het Oosten. Aan dit toernooi wordt deelgenomen door de schaakclubs uit Almelo, Nijverdal, Den Ham, Hardenbreg en Rijssen. Er worden 5 rondes gespeeld, in iedere plaats één. De uitslagen van de eerste ronde: Hazelhof Almelo Dogger den Ham 1-0 Baalbergen Nijverdal Waanders Rijssen 1-0 Lubach Almelo Hilberink den Ham 1-0, v.d. Werfhorst Nijverdal Ter Harm- sel Rijssen V2-V2, Noordik Almelo Kleinjan den Ham 1-0 Olthof Nijverdal Koedijk Rijs sen 1-0, Klieven Rijssen Pijffers Rijssen 0-1, Schothans Nijverdal Poel den Ham 1-0. In verband met zijn 25-jarig jubileum bij de firma Ter Horst en Co werd de heer G. J. Ligtenberg, Dr. Stokkerstraat 11, hoofd van de Garencontróle, ten kantore van de Di rectie ontvangen. De heer A. H. ter Horst voerde het woord. Hij bood hem een enve loppe met inhoud aan, evenals het zilveren bedrijfsinsigne. De moane trekt zoo as het skient De leu bezu «ijler an, Gin dag geet er verbiej of wie.i Least o'f wiej huert er van. Ze weelt doar op de moane laann, Van alns wordt oet edach, Met vleegmessienn en met raketn, Ze woarkt met man en mach. Gelearde küppe zeg'nt: het kan, Wiej zeent nog neet zo wied, Mear op de moane komme wiej, Geewt oons mear eawn de tied. Woer lange of het nog zal doern, Det weet ze um gin joar, Mear 't geet woer 't geet, zegn't de gelearn, Wiej kriengt het vuur mekoar. Zol't eur vandaag' of moarn gelukn, Nen heeln hoop leu zeg'nt: joa, 'k Zin miskien dom en oolderwets, Mear 'k zegge 't eur neet noa. Nee volgens miej komt ze dr nooit, Geleuw neet dat det kan, Mear det ze noar de moane goat, Det nem ik earder an. As ik de baas was wur doarvuur Gin geeld mear vot esmetn, Ik kon det geeld wal aans gebroekng, Dan vuur dee moanraketn. J. ROZENDOM, RIJSSEN. iiiiiiiiiiiiiKiAHiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiifiiiiitiHiitiiiittiiitiiiiiiuiiiiinitiiiiirfftt De dienst wordt zondag a.s. waargenomen ..oor dokter D. Oosthoek, Stationsdwarsweg 63, tel 2506. De dienst der dierenartsen wordt waarge nomen door dokter J. P. v. Nouhuys, Rijssen, tel. 2487. Ten overstaan van de notaris F. van Schoo- ten vond in hotel Gijsbers bij toeslag de ver koop plaats van een dubbel woonhuis met erf en tuin aan de Bloemstraat 35 en 37. De inzet was 3000,-. Het dubbele woon huis werd gemijnd op 5100,-. Het weiland bij de Akkerdijk groot 52.40 are, ingezet op 2400,- voor de erven J. W. ten Bolscher werd niet gegund. Het bouwland in de Hagslagen aan de spoorlijn groot 20.65 are, ingezet op ƒ1100,- werd gemijnd op ƒ1200 Ingezet werden voor de erven B. Vorkink 2 huizen en tuin aan de Holterstraatweg no's 76 en 78 op 8.000,-. Weidegrond in de Leiding groot 1.00.20 ha op 9900,- Weiland in de Struikelt groot 27 are, 50 ca op 500,- Weiland in de Plaagslagen groot 34.30 are op ƒ2900,-. Bouwland in de Hag- gaarden groot 37.20 are op 4400,-. In afwij king van het gebruik wordt de toeslag niet gehouden over 14 dagen maar a.s. dinsdag 13 april. Een groep B.S.-ers voor een genoegelük onderonsje. De grootste spanning is ge broken en er kan weer hartelijk gelachen worden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1