Fractie Partij van de Arbeid overweegt stappen KWESTIE OVER DE ZOMERHUISJES ONBEVREDIGEND AFGEHANDELD mm Schuitemaker N.V. breidt machinepark uit Chauffeurs haalden walsstraat uit Italië Goajt was neet dikke m:\w 40 jaar in dienst Met pensioen Toeslag Collecte GESLAAGD MEDISCHE DIENST Vrijdag 2 april 1965 43e jaargang no. 13 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Bij velen in Rijssen heerst een gevoel van onbehagen door de wijze waarop de „kwestie zomerhuisjes" zijn einde heeft gevonden. Vooral de leden van de fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad voelen zich ernstig teleurgesteld en men overweegt welke stappen kunnen worden ondernomen om alsnog een recht vaardiging van wat als een onrechtvaardige zaak wordt ervaren te kunnen verkrijgen. De heer H. W. Jansen van de Partij van de Arbeid die enkele jaren geleden de vinger op de wonde in deze affaire heeft gelegd, heeft reeds in de gemeenteraad aangekondigd (in de rondvraag) dat hij „hoewel ongaarne" een beroep zou doen op artikel 13 of 14 van de woningwet, hetgeen een beroep op Ged. Staten van Over ijssel inhoudt. Op de lange baan Moeilijkheden uit de weg Straffe maatregel In beroep Met 2 maten Nog weken achtereen verschijnt het Weekblad voor Rijssen huis aan huis in Rijssen, de omliggende buurtschappen en in Enter. Advertenties voor deze nummers kunnen worden ingeleverd tot donderdags 12 uur, voorafgaande aan de dag van verschijning. Adm. WEEKBLAD VOOR RIJSSEN, Enterstr. 10, tel- 2303. <m, mm Grootste in Nederland WEEKBLAD ^wTriiflllTnTrf VOOR RUSSEN De zaak heeft vooral een onaangename kant gekregen doordat het college van b en w een onderzoek heeft ingesteld, naar de wijze waar op en de hoeveelheid clandestiene zomerhuis jes, die zijn gebouwd en een nota aan de raadsleden toestuurde met de mededeling, dat deze nota als vertrouwelijk moest worden be handeld, hetgeen destijds met name de heer Jansen niet belette zijn visie op de nota in het openbaar te geven. De voorzitter belette in dat debat de heer Jansen niet zijn standpunten naar voren te brengen, maar duidelijk werd voor buitenstaan ders dat het college van b en w met de clan destiene zomerhuisjes in de maag zat. In een later stadium werd door b en w naar voren gebracht, dat wilde men maatregelen nemen, men zich eerst in verbinding wilde stellen met de vereniging van Nederlandse gemeenten voor een juridisch advies. Op die maatregelen ten voor- of ten nadele van „clandestiene" bouwers kwam het voor de heer Jansen en de beide andere raads leden van de P.v.d.A. (en voor hen niet alleen) aan. Die eindconclusie was belangrijk en werd door velen met spanning afgewacht. Die span ning is nu verbroken. Want welke maatregelen genomen zullen worden door het college van b en w en welke eindconclusie dit college heeft getrokken blijft voor alle Rijssenaren, uitgezonderd de burgemeester en de raadsle den, een geheim. De raad ontving n.l. een vertrouwelijke nota en 't schijnt, dat men daar in stelde, dat men hierover niet in het open baar van gedachten wilde wisselen. „Wel in besloten kring" zei de burgemees ter nog aan het adres van de heer Jansen en zjin fractiegenoten. Daar heb ik geen behoefte aan, aldus de heer Jansen, die bij voortduring op de kwestie zomerhuisjes, zijnde volgens hem een onbe vredigende en onrechtvaardige zaak heeft ge attendeerd. Merkwaardig facet van deze kwestie is het feit, dat de heer Jansen enkele jaren geleden attendeerde op een clandestien zomerhuisje, en de aandacht hieromtrent vroeg van het colle ge van b en w. Een onderzoek werd toegezegd. Herhaalde malen bleef de heer Jansen in formeren. Steeds kreeg hij antwoord. Wel werd de indruk gevestigd dat een en ander op de lange baan werd geschoven, doch de zaak had een open karakter. Tot er een ver trouwelijke nota kwam, waarover toch vragen werden gesteld in het openbaar en die even eens in betrekkelijke openheid beantwoord wer den. Het was een moeilijke zaak voor het college van b en w dat werd duidelijk ook voor buiten staanders, maar er werd gezocht naar een oplossing van moeilijkheden en er was niets te verbergen. Tot met de laatste (vertrouwelij ke) nota de kwestie een bittere nasmaak ach ter liet. Wat precies in die nota heeft gestaan is ons niet bekend geworden. Vermoedelijk uitlatin gen in de geest van: het is moeilijk maat regelen te nemen tegen de clandestiene zomer huisjes. Wij zullen maar geen verdere maat regelen nemen en we willen hier over in het openbaar niets meer zeggen. Dat is het moeilijke punt. Dat men de moei lijkheden uit de weg gaat en verder geen maatregelen meer denkt te nemen. Dat was op zich niet zo erg, ware het niet, dat in een eerder stadium o.a. mevr. Kint Couperus haar zomerhuisjes moest laten afbreken en ook het zomerhuisje van mevrouw Smeijers- ten Bolscher moest terug worden gebracht in de oorspronkelijke staat van „berging". De kwestie zoals deze is ontstaan vond zijn begin bij 't zomer huisje van mevr. Smeijers Er was een garage gebouwd met berging, volkomen legaal met vergunning. Met enkele voorzieningen wist mevr. Smeijers de berging om te toveren tot een prachtig zomerhuisje. Het werd voor lange tijd verhuurd aan de heer en mevrouw Witteveen uit den Haag, die het huisje inrichtten en hier een prachtig on derkomen hadden. Geattendeerd op het clandestiene karakter van dit zomerhuisje namen b en w een straffe maatregel. Men gelastte mevrouw Smeijers het zomerhuisje in de soorspronkelijke staat terug te brengen. Waar in dit verband is ge sproken, dat mevrouw Smeijers het zomerhuis je moest afbreken moest vastgesteld worden, dat dit onjuist was. Het huisje werd in zijn oorspronkelijke staat van berging terugge bracht. De heer en mevrouw Witteveen heb ben veel verdriet gehad van het feit, dat ze zo plotseling hun zomer- en weekendhuisje moes ten verliezen. De heer van Olst aan de Banisweg had een opslagplaats gebouwd voor zijn handel in bromfietsen.Clandestien. Zonder meer moest hij zijn werkruimte afbreken. Toen één geval was gesignaleerd kwamen ook andere gevallen aan het licht. Was het niet door de heer Jansen in de raadsvergadering, dan kwamen buiten hem wel meldingen van de clandestien gebouwde zo merhuisjes aan het licht. Toen ontstonden de moeilijkheden voor b en w omdat men kenne lijk vreesde voor de consequenties. Steeds als de heer Jansen naar de stand van zaken vroeg kreeg hij ten antwoord, dat een onderzoek was ingesteld. De nota hieromtrent waarom de heer Jansen vroeg werd hem toegezegd. De (vertrouwelijke) nota, waarin verschillende clandestiene zomer huisjes werd besproken was niet bevredigend. Voor dat men maatregelen zou nemen wil de het college van b en w eerst weten, welke maatregelen juridisch verantwoord waren. Men vroeg om advies aan de Ver. van Neder landse gemeenten. Of dit advies niet zo posi tief is geweest, is natuurlijk een vraag. Waar schijnlijk is het nemen van maatregelen moei lijk en daarom heeft het college van b en w getracht er maar een punt achter te zetten en de zaak te laten zoals het is. De juiste standpunten werden neergelegd in een vertrouwelijke, men kan ook spreken van een geheime - nota, aan de raad. In die nota moet vermeld zijn geweest, dat het college van b en w niet bereid was, hier verder in het openbaar over te discussiëren. Dat is onbevredigend zei de heer Jansen in de laatste raadsvergadering. Wij hebben een rechtvaardige zaak aan de orde gesteld. Men sluit hier een discussie uit, dat vind ik onre delijk. Wij willen nog wel vertrouwelijk van gedach te wisselen, aldus de voorzitter. Maar daar aan had de heer Jansen naar hij zei, „geen enkele behoefte". Nee natuurlijk had ik daaraan geen enkele behoefte aldus de heer Jansen in een gesprek dat wij dezer dagen met hem hadden. Ik begrijp er eigenlijk niets van. De raad is toch een college dat voor de bellangen van de bevolking op moet komen. Formeel kan b en w handelen zoals ze ge daan heeft. De uitvoering van de woningwet is in handen gesteld van het college van b en w. Maar nu wekt men de indruk alsof men iets voor 't publiek heeft te verbergen. Bovendien heb ik de indruk, dat de bevolking een der gelijke handelwijze weinig democratisch moet vinden. Wij zullen onderzoeken w<.-ikT>' rü&geiijkheden wij hebben om in beroep tegaan. Al heeft men het recht om aldus te hande len, als men in het verleden deze zaak vol komen open heeft behandeld, waarom moet dan de eindconclusie zo onbevredigend in de doofpot worden gedaan. Wat voor mij onver teerbaar is, aldus de heer Jansen is het feit, dat geconstateerd is, dat in Rijssen een aantal clandestiene zomerhuisjes staan en dat er al leen en uitsluitend dat van mevrouw Smeijers en van mevrouw Kint zijn uitgepikt om te wor den teruggebracht in de oorspronkelijke staat resp. moesten worden afgebroken. Ik weet wel dat het misschien moeilijk is om maatregelen te nemen. Vooral als men eerst juridische adviezen gaat inwinnen. Maar waar om is voor de één een juridisch advies niet nodig en voor de ander wel. Dat is wat de heer Jansen dwars blijft zitten en wat voor hem zonder meer onrechtvaardig is. „Deze zaak is onbevredigend verlopen. Er is geen oplossing gevonden. En men had in het openbaar ook mededeling kunnen doen van de moeilijkheden waarmee het college van b en w was geconfronteerd. Dan was de hoogst merkwaardige indruk die nu gevestigd is, voorkomen. Als dan een eventuele oplossing was gevon den, hadden wij in Rijssen met een schone lei kunnen beginnen", aldus de heer Jansen. Dat wil men nu kennelijk ook. Het plaatsen van advertenties waarin gewezen wordt op het verbod tot het bouwen zonder vergunning wijst in de richting van dat men deze clandestiene bouw niet wil tolereren. Lange tijd geleden is in de raad de opmerking gevallen, dat er met 2 maten gemeten is, en voor iedereen die daaraan toen twijfelde is nu duidelijk geworden, dat dat inderdaad het geval is. Of het beroep van de fractie van de Joa aj de leu kuent gleuwn har Goajt Wal wat te vuile had, Mear Goajt zeg zelf, 'k was earlke woar Zoo nuchter nog as wat. Vief glaaze har ik mear edruenkn, Ik mut Wed zeg'n: ze smaakng, Mear dikke, nee, de leu dee mun 't Toch aajt nog slimmer maakng. k Har der nog bes 'n poar mear kunn dreenkng, Nee earlke, 'k was neet zat, Al wil 'k neet zeg'n da'k neet kon veuln Dar ik wat har ehad. f Ik zin ook bes in 't hoes ekumm, Alleene, good verstoan, Gineene hef dr miej ehulpn, Ik kon nog heel good goan. Ik heb miej netjes oet etrukn Ear da'k in berre stapn, En dan te zeg'n da'k dikke was, Det kan ik ech neet snapn. 't Is woar, toen ze miej 's aandersmoarns Reupn dar ik op mos stoan, Toen zag 'k da'k met de boawnboks an Noar berre was egoan. 'k Har ook de skoone an eüeln, Mear det is toch gin rean Um te verteln da'k dikke was, Nee, loawe earlke wean. Mear 'k weet het wal, het vaalt neet met De leu 't zwieng op te leg'n, 'k Loat ze dan ook eur gaank mear goan, Ze weelt jums toch wat zeg'n. J. ROZENDOM RIJSSEN Advertentie 2 VRIJDAG 9 APRIL VRIJDAG 16 APRIL P.v.d.A. nog wat zal uithalen zal moeten wor den afgewacht. Maar als het beroep ingesteld wordt, zoals men dat voornemens is te doen, dan zit de kwestie zomerhuisjes nog niet helemaal in de doofpot. Met belangstelling zullen velen in Rijssen de laatste etappe van de zomerhuisjes-affaire volgen. De chauffeurs zijn zojuist met hun vrachtje gearriveerd. De z.g. walsstraat wordt hier afgeladen om gemonteerd en geplaatst te worden. Deze walsstraat is qua capaciteit de grootste in Nederland. De fabriek van landbouwwerktuigen Gebr. Schuitemaker NV op het industrieterrein in de Mors heeft door de aanschaffing van een z.g walsstraat belangrijk grotere mogelijk heden gekregen, waardoor een grote rationa lisatie van de produktiemethode zal kunnen ontstaan. De walsstraat werd gekocht in Italië en arriveerde deze week in gedemonteerde toe stand in 2 vrachtauto's met aanhangwagens. De chauffeurs hadden 'n moeilijke rit ach ter de rug via de Brenner pas en hadden voor het transport 3 dagen uitgetrokken. De walsstraat biedt voor het bedrijf grote mogelijkheden, omdat het profileren van het staal, dat men tot nu toe elders liet verrich ten nu in eigen beheer kan geschieden. De machine kan zodanig worden ingesteld dat een rol staal, die aan het begin van de machine wordt ingebracht met een snelheid van 30 meter per minuut geprofileerd staal kan produceren. Uiteraard vraagt ieder profiel een eigen in stelling van de machine waardoor er varia bele profielen kunnen worden vervaardigd. Als de machine over enige tijd inwerking zzl worden gesteld zullen platen van 1 meter ingaande breedte in de machine worden ge bracht, waarvan vrij gecompliceerde profielen geproduceerd kunnen worden. De gehele (47 tons) walsstraat beslaat een lengte van 30 meter en is de grootste qua capa citeit in Nederland. Moest het bedrijf het profileren van staal platen tot nu toe door derden laten verrichten thans heeft men ook de mogelijkheid, teneinde met de walsstraat de maximum capaciteit te halen, werk voor andere berdrijven uit te voeren. Tot nu toe was het profileren een vrij omslach tig werk, maar door deze walsstraat wordt min of meer een omwenteling in de produk tiemethode bereikt. Het zich snel ontwikkelende bedrijf heeft hiermede een grote stap gezet naar een verdere uitbreiding en men heeft grootse plannen om de grotere mogelijkheden, die men in de landbouwmechanisatie voorziet, te reali seren. Dinsdag herdacht de heer J. van Dijk, Haarstraat 180 de dag, dat hij 40 jaar als we ver in dienst was bij de firma Ter Horst en Co. In verband hiermede werd hem door de bur gemeester C. B. J. Landweer de ere medail le in brons uitgereikt verbonden aan de or de van Oranje Nassau. Namens de directie van de firma Ter Horst en Co werd hij door de oudste firmant de heer A. H. ter Horst toegesproken. De heer v. Dijk werd dank ge bracht voor zijn 40 jaren trouwe dienst en ont ving 'n enveloppe met inhoud en het bedrijfs- insigne. Mevr. Van Dijk werd een bouquet bloemen aangeboden. De heer G. Janssen, Holterstraat 86 52 jaar als schilder bij de firma Ter Horst en Co nam dinsdag afscheid van het bedrijf. Namens de directie werd op het kantoor van het be drijf het woord gevoerd door de heer A. H. ter Horst, die hem dank bracht voor alles voor de firma Ter Horst in de afgelopen 52 jaar verricht. Als herinnering ontving hij het wandbord van het bedrijf. In hotel Weitering vond dinsdagavond de toe slag plaats van een 6-tal percelen bouwter rein, grasland, weiland, bos en een woonhuis. Er was weinig animo en er werd maar op een perceel verhoogd n.l. het weiland en bos voor de fam. Baan in het Rijssense veld groot toraal 1.99.70 ha, dat was ingezet op 15.300 werd verkocht voor 15.700. Niet verhoogd werden voor de erven J. Bruins woonhuis a.d. Arend Baanstr. 57, dat ingezet was op 30.000, voorts een bouwterrein voor deze fam. aan de Arend Baanstr. ingezet op 6000.- 'n hooiland in de Struikelt op 3600.- Verder werd niet gehoogd opx2 percelen gras land voor Mej. Sanderman aan de Ligten- bergerdijk die respectievelijk waren ingezet op f 2100.- en 6200.-. De jaarlijkse Emmabloem collecte zal wor den gehouden in de week van 5-10 april. Te Utrecht slaagden voor tailleuse de da mes G. Meyer, Heeten. D. Haarman, Holten en E. Holterbroek, Holten. Voor costumière W. Nijenhuis, Nijverdal, E. Schuitemaker, Enter. D. Wolterink, En ter, L. Schreur Enter, M. Bronsvoort, Holten en H. Burgers, Rijssen. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dokter L. Kunst, Wierdensestraat 77c, tel. 2204. De Dienst der dierenartsen wordt waarge nomen door dokter J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-1298.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1