Vroede vaderen van Rijssen vergaderden Het feest gaat door! „Hoe is het mogelijk?? Amerikanen lanceerden Brown een KOSTHUIS 55 Vraaggesprek met de voorzitter der Oranjevereniging REGSN0X N.V. Vrijdag 26 maart 1965 43e jaargang no. 12 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting De hoogste klasse van de openbare lagere school die onder leiding van het hoofd, de heer W. Kalkman, op de openbare tribune de raadsvergadering, die woensdagavond werd gehou den met aandacht volgde, moet geen prettige indruk hebben gekregen van de gang van zaken in een college als de raad. De heer Kalkman en de jongens en meisjes werden op vriendelijke wijze door burgemeester Landweer bij de aan vang van de vergadering verwelkomd. De vergadering verliep aanvankelijk normaal, tot men belandde bij het punt van de agenda, dat een voorstel van b. en w. inhield tot het garan deren van eventuele tekorten in verband met de herdenking van de bevrijding op 5 mei a.s., naar aanleiding waarvan de Oranjevereniging een aantal evenementen organiseert. In het voorstel was de restrictie opgenomen, dat het tekort niet ontstaan mocht zijn, door het openluchtspel, dat op initiatief van de Oranjevereniging, door spelers van 2 Rijssense toneelverenigingen wordt opgevoerd in het Volkspark. Het openluchtspel draagt de titel „Bazuinen op Jericho". Rond dit openluchtspel ontstonden heftige, scherpe en onaangename discussies. Vierkant tegen Niet gelezen 55 55 Bearnd Jan zinn haann Not weken achtereen verschijnt het Weekblad voor Rijssen huis aan huis in Rijssen, de omliggende buurtschappen en in Enter. Advertenties voor deze nummers kunnen worden ingeleverd tot donderdags 12 uur, voorafgaande aan de dag van verschijning. Adm. WEEKBLAD VOOR RIJSSEN, Enterstr. 10, tel- 2303. WEEKBLAD VOOR RUSSEN Zware debatten over openluchtspel Van de zijde van de leden dei- SGP frac tie werd geen enkele waardering opgebracht voor het initiatief van de organisatie van een openluchtspel door de Oranjevereniging. De heer Wolterink opende de discussie over het voorstel van b. en w. me,t te zeggen, dat hij een tegenstander was van het programma, dat door de Oranjevereniging was georgani seerd; met name verklaarde hij zich duidelijk tegen de organisatie van het openluchtspel, dat aldus de heer Wolterink ontleend is aan een bijbels gegeven. Ik begrijp niet aldus de heer Wolterink waar de Oranjevereniging het lef vandaan haalt om zulk een spel op te voeren. Men grieft er, aldus spr. een groot deel van de Rijssense bevolking mee. Ik ben le gen het hele voorstel, aldus ging spr. voort. Wij kunnen toch geen onderscheid maken tus sen een middag en een avondprogramma. De heer Wolterink vond het bevreemdend dat de titel van hef openluchtspel angst vallig wordt verzwegen. Tegen de naam van dit openluchtspel ben ik vierkant tegen aldus de heer Woliteriink. De heer Pluimers (P.v.d.A.) liet een heel ander geluid horen. Dit raadslid wilde het subsidie aan de Oranjevereniging graag ver hogen tot 1800.- en wilde niet graag 't open luchtspel apart zien van de totale organisa tie van het programma. „Ik neem aan dat de heer Wolterink het stuk gelezen heeft, an ders kan hij niet zeggen, dat het grievend is voor een deel van d!e bevolking. Maar ik* heb het ook gelezen en ik heb er niets grie vends in kunnen vinden aldus spr. De heer Averesch (Boerenpartij) was tegen een fees telijke herdenking van de bevrijding. Als ik denk aldus spr aan het verdriet en de ellen de van de oorlogstijd ben ik dankbaar, dat we bevrijd zijn, maar spr. zag geen reden tot feestvieren. De heer Wolterink reageerde im Ze instan tie op de uitlating van de heer Pluimers De heer Pluimers vraagt zich af of ik het stuk Bazuinen op Jericho gelezen heb. Dat heb ik niet aldus de heer Wolterink, maar aldus spr. de voorzitter van de culturele commis sie heeft in een vergadering een korte uiteen zetting over het stuk gegeven. Aanvanke lijk stond het stuk vol met vloeken aldus de heer Wolterink, die heeft men er later uit gehaald en er worden gedeelten uit de bij bel geciteerd aldus spreker. Ik ben van mening, dat men de Bijbel met mag misbruiken, en op deze gronden ben ik zonder meer tegen dit openluchtspel. Met de heer Averesch ben ik het eens aldus ging de heer Wolterink ver der als deze zegt, dat wij terug moeten den ken aan de oorlogsjaren waarin de diepste el lende is beleefd. De Oranjevereniging denkt alleen maar aan feest maken. Een herdenking acht men niet nodig men denkt alleen maar aan feest, feest en nog eens feest, aldus de WIJ ZOEKEN voor twee Griekse arbeiders, die bij ons werken. AANMELDEN BIJ: Industrieweg 4, RIJSSEN, telefoon 2710 Advertentie OOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOQ ACCOUNTANTSKANTOOR POUW Enter,straat 33 Rijssen Tel. 2737 BEHARTIGT: BELASTINGAANGIFTES O O 0 0 O O O O KDOOOOOOOOOOOOOO0O0OOOOOOOOOOOS heer Wolterink. De heer Jansen (P.v.d.A) wil de graag 'n onderscheid maken tussen de her denking op 4 mei en de feestdag op 5 mei. Het had de heer Janssen, naar hij zei ook bevreemd, dat de naam van het stuk angst vallig werd verzwegen. Ook het college had de titel van het stuk kunnen vermelden bij de stukken. Ook de heer Haiase kon niet goed begrij pen „waarom met de titel van het stuk zo geheimzinnig wordt omgesprongen". Ik had het stuk wed eens willen lezen. Ik heb het geprobeerd op het gemeentehuis maar daar was het boekje niet meer aanwezig addus de heer Haasse als men tracht door het weg laten van woorden het stuk beschaafder te maken, dan blijkt, dat het stuk dus onbe schaafd is. De voorzitter: Men heeft op eigen initia tief correcties aangebracht. De heer Haase: Ik snap niet hoe ze met zo'n stuk kunnen ko men. Als men dergelijke stukken opvoert heb ik ook geen waardering voor andere onder delen van het programma. De heer ter Avest (Frot. Chr. fractie) was een geheel andere mening toegedaan. Toen de oorlog ten einde liep of beter toen de be- (Vervolg op pag. 7) Na afloop van de raadsvergadering, waar in de tegenstellingen tussen de SGP fractie en hst overige deel van de raad weer eens I duidelijk aan het licht traden, hadden wij een gesprek met de voorzitter van de oranjever eniging Rijssen, die de discussies met grote aandacht op de publieke tribune had gevolgd. Er is door verschillende raadsleden beweerd dat met de titel van het openluchtspel, dat op Bevrijdingsdag zal worden opgevoerd, geheim zinnig omgesprongen zou zijn, er is zelfs gezegd, dat de naam van het spel angstvallig werd verzwegen. Wat is daarover Uw mening zo vroe gen wij de heer Elzinga. Onbegrijpelijk, dat men zoiets naar voren brengt. Wij hebben het programma begroot en de begroting aan de raad doen toekomen. Er is geen enkele reden aan te voeren waarom wij deze, zeer toeapasselijke titel zouden moe ten verzwijgen. Men moet natuurlijk wel enig begrip hebben van toneel, wil men er over kunnen praten. Het spel, dat wij in de open lucht hopen op te voeren wordt gespeeld door leden van de Toneelverenigingen „De Gong" en „Kunst naar Kracht". Het stuk is geschre ven door de bekende schrijver Ben van Eys- selstein, die als kunstenaar, als dichter, als ro mancier, als biograaf, scenarioschrijver en als literatuurhistoricus grote erkenning heeft ge vonden. De auteur van „Bazuinen om Jericho" schreef het stuk in opdracht van het Minis terie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen en heeft zeer veel waardering geoogst, al dus de heer Elzinga, die als regisseur van het spel daarover niet anders dan met enthousias me kaïn spreken. Kunt u iets vertellen van de bedoeling van het stuk, van de intenties van de auteur? Ja dat kan ik aldus de heer Elzinga „Ba zuinen om Jericho" brengt het beeld van onze hedendaagse verscheurde wereld, eerst tijdens Voorzitter Oranjevereniging. ...Ik had het wel verwacht... dam na afloop van de oorlog 1940-1945, een we reld waarin de meest uiteenlopende ideologie- en tegen elkaar aanstormen, een wereld waarin men niets geleerd schijnt te hebben en waar het leed van zovele miljoenen soms volkomen vruchteloos blijkt te zijn geleden. De conclusie van de auteur is aldus de heer Elzinga dat slechts een diepere, rijkere en inniger bewuste menselijkheid de muren van het Jericho van haat, wraakzucht en wantrou wen zal kunnen doen vallen, opdat de mens heid een toekomst zonder haat, zonder vrees en zonder geweld tegemoet kan schrijden. Waren de reacties van enkele SGP raadsle den in de gemeenteraad, voor u en uw be stuur, die midden in de voorbereidingen zitten van naar het zich laat aanzien een grootse feestdag geen koude douche voor u? Nou nee, aldus die voorzitter van de Oranje vereniging. Eigenlijk hadden we niet anders verwacht. Wat door enkele raadsleden is beweerd, Vijf dagen nadat de Russen hun Woschod II met Leonov en Beljagev de ruimte instuur den, waren het deze week de Amerikanen John Young en Vergil Grisson die met hun Gemini-3 bijgenaamd „Molly Brown" drie vluchten om de aardbol maakten. Zowel de Russen als de Amerikanen bleken grote vooruit gangen te hebben geboekt. De Russen lieten nl. voor het eerst een der ruimte vaarders 'meezweven' buiten de cabine; de Amerikanen manouvreerden voor het eerst tijdens de vlucht met hun ruimteschip. Op onze foto: De Amerikanen na hun vlucht met de Gemini aan boord van het viiegdekschip „Intrepid' m f f raakt kant noch wal. Voor mij is het nog steeds zo, dat wie een hond wil slaan altijd wel een stuk kan vinden. Aan dit spreekwoord moest ik tijdens het „openluchtspeldebat" steeds denken. Natuurlijk ben ik wel enigszins teleurgesteld en in zoverre kunt u dus praten over een koude douche. Maar ik zou willen, dat ook deze mensen de moed zouden kunnen opbrengen zalf te gaan kijken naar het spel. Het stuk vain Van IJsselstein zou vooral voor deze mensen grote betekenis kunnen hebben. Men had bezwaar tegen de titel van het spel kunt u daar iets van zeggen? Ja aldus de heer Elzinga een auteur van een toneelspel, tracht aian zijn stuk een titel te geven die in enkele woorden de sfeer van het stuk meot weergeven. De titel is gevonden in een uitspraak waar in de auteur de hoofdrolspeler laat zeggen: Uit haat wordt geen betere wereld geboren, zolang wij niet Ieren God lief te hebben bo ven alles en onze naaste als ons zelf. Weten jullie nog aldus de hoofdrolspeler (waarbij hij doelt op een avond waarop een grote razzia gehouden werd door de Duitsers) van Jericho, van de lange weg, diie de kinde ren Israëls moesten gaan! 7 maal. Toen klon ken de bazuinen en de muur viel. Maar de muur van wantrouwen en haat, moet ook vallen en ook al onze heilige huisjes, die we op onze eigen muur hebben gebouwd. Ik heb hier dus een enkele passage geciteerd, die door de hoofdrolspeler in het stuk is ge zegd. Ik vind het een prachtige titel, die van Eysselstein aan zijn bevrijdingsstuk heeft gegeven. Dat men wantrouwend beweert, dat wij de ze titel verzwegen zouden hebben is totaal onbegrijpelijk om een andere uitdrukking ach ter wege te laten aldus de heer Elzinga. Er is gesteld, dat er in het stuk gevloekt zou worden. Zelfs is beweerd dat het stuk vol zou staan met vloeken. Wat is daar van waar? Op een bepaald moment aldus de heer El zinga zitten 3 onderduikers vol angst en ver twijfeling en er vallen inderdaad enkele on vertogen woorden en ruwe uitdrukkingen. In de raad hadden ze ons dat niet moeten verwijten. Door dat we het stuk in repetitie hebben gegeven heb ik persoonlijk alle on vertogen woorden en ruwe uitdrukkingen ge corrigeerd. Natuurlijk hebben wij zoveel mo gelijk met de gesteldheid van de Rijssertse bevolking rekening gehouden. Daarop had men positief moeten reageren in de raad ook de SGP-fractie, niet negatief. Neen eigenlijk is dit wel heel erg, dat men, zonder voldoende ingelicht te zijn een oordeel velt. Wethouder Goosen dacht, dat het spel, „voor hetzelfde geld" Trompetten om Rotterdam Bearnd Jan zin meujsen haann was weg, Wee zol det hemm edoan, Ik zo mear rap, zoo zear Meriej, Noar de pelitie goan. Den hebt z' oe vaste of estuln, Doar mur iej woark van maakng, En de pelitiekeals dee zeent Dr jums vuur zukke zaakng. Bearnd Jan noar de pelitie hen, Doar deer hee zin verhaal, Van wat Bearnd Jan verteeln, maakng ze« Een oetgebraejd verbaal. Bearnd Jan zin haann den kum neet wier. Den was en den bleef weg, Ook zinne henn dee treukn 't zik an, Gin aj wur mear eleg. Twee wekke warn verbiej egoan, Bearnd Jan har 't op egeewn, Hee hard zin haann, al deer 't um zear, Vuur aaltied of eskreewn. Mear 'n deendag har de voetbalklub Viewn-veerteg joar bestoan, Bearnd Jan, ook lid, was met Meri«J Noar 't feesje hen egoan. Ze kreeng te dreenkng en ook te etn, Rojaaï, joa earlke woar, Ze kon dr ook nog lutjes koopm, Ook hee num dr een poar. De eeste pries dat was nen haann, Wee har het lot? Bearnd Jan, Nooit ear har hee ne pries ewunn, Hee was dr jacht'reg van. Bearnd Jan was glad veraldereerd, Mear ook, vanzelf, heel bliej, Hee maakng dë dueze lus en skreewn: Det is min haann Meriej. Hee har zin eengnen haann ewunn, Het deer det keek um an As of het zeg'n wol, doar wa'k wier, Zin iej neet bliej Bearnd Jan. J. ROZENDOM P.S. RIJSSEN 't Geleuwe neet det 't nuereg is Um 't nog wier an te ruern, De aandre wekke kuej hier 't koor Van Bartimeus huern. Wee 't ear ehuerd hef, kuemp vanzelf En d' aandren zol ik roan, Het zal oe earlke spietn as iej De kaans verbiej loat goan. J.R. had kunnen heten. Wat denkt u daarvan? Wat ik daarvan denk?, aldus de heer Elzin ga: Het spijt mij zeer voor wethouder Goosen. Hij kan het stuk wel gelezen hebben, maar door deze stealing te panieren, bewijst hij dat hij van het stuk totaal niets heeft gesnapt. Weliswaar is de uitspraak van de heer Wol terink over het niet houden van een herden kingsdienst duidelijk door wethouder Schol man tegengesproken. Toch kunt u er mis schien nog iets van zeggen? Dat wil lik graag, aildus de heer Elzinga. Tijdens de eerste orienterende besprekingen over een te organiseren programma was het bestuur van de Oranjevereniging éénstemmig van mening, dat het passend zou zijn een oe cumenische of interkerkelijke herdenking te houden. Wij hebben daarover de meningen rn diver se kringen gepeild, maar ons is gebleken, dat een initiatief door ons te nemen, niet haal baar zou zijn. Daarom zijn ze zeer verheugd, dat door de hervormde kerk nu zulk een initiatief is ont wikkeld. Door ons is in het programma zeer bewust tijd in de ochtenduren voor een herdenkings dienst open gehouden. En wat dan te denken van zulk een uitspraak ais de heer Wolterink daar in de raad doet. Och. Och. Bij eventuele volgende uitspraken zou zo'n man zich toch eerst beter op de hoogte moeten stellen. Meer wil ik daar niet van zeggen aildus de heer Elzinga. Denkt u, dat het spel „Bazuinen om Jericho'", een succes zal worden"? Dat is natuurlijk een moeilijke vraag, zo gaf de heer Elzinga ten antwoord: Voor beide toneelverenigingen is het een experiment. Gelukkig heb ik wel enige erva ring als regisseur van een openluchtspel. Voor mij is een zeer positief element, dat de spelers van „De Gong" en vam „Kunst naar Kracht" vol enthousiasme aan het re peteren zijn geslagen en ook zeer hoopvol is de medewerking, die we van vele zijden krijgen. We moeten natuurlijk het weer een beetje mee hebben. De Oranjevereniging hoopt met de presentatie van dit stuk te kunnen be wijzen, dat zij haar doel een waardige viering- herdenking van Bevrijdingsdag ernstig heeft opgevat. Het stuk is zowel qua inhoud als met het oog op de moraal waard om te bekijken en wat meer is, het is waard er over na te denken. In die zin hoop ik ook zeker, dat het stuk Bazuinen om Jericho zal beantwoorden aan de intenties van de auteur aldus de heer El zinga tot slot. Advertentie 3 VRIJDAG 2 APRIL VRIJDAG 9 APRIL VRIJDAG 16 APRIL

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1