Uitlating van deed veel stof wethouder Scholman opwaaien edig< Middenstanders willen spo totstandkoming zomerhuisjes De beste clubmatch in 20 jaar R.E.O. bracht voortreffelijk „materiaal in Volkspark I Jury vol lof Zwemwedstrijd Nederland- Zwitserland T - Ne eerste pries Zangavond N.-h.-kerk Vrijdag 19 maart 1965 43e jaargang no. 11 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Veel moeilijkheden Teleurgesteld Niets te veel gezegd Reeds 11 jaar i Een overzicht tijdens de kampioens- klasse-keuring weken achtereen verschijnt het Weekblad voor Rijssen huis aan huis in Rijssen, de omliggende buurtschappen en in Enter. vrijdag 26 maart Advertenties voor deze nummers kunnen worden vrnmtn q ingeleverd tot donderdags 12 uur, voorafgaande vrijdag 16 APRIL aan de dag van verschijning. Adm. WEEKBLAD VOOR RIJSSEN, EnterstrlO, tel 2303 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Een uitlating van de Rijssense wethouder de heer J. A. Scholman, dat hij van mening was, dat bij het tot stand komen van een re creatiecentrum door de Rijssense middenstan ders een grotere activiteit zou moeten worden ontplooid, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Wethouder Scholman deed deze uitspraak in een vergadering belegd door de A.R. Kiesvereniging Nederland en Oranje en deze kreeg door een verslag hieromtrent in ver schillende kranten bekendheid. Enkele bestuurs leden van de Rijssense middenstandscentrale stelden zich met de wethouder in verbinding en spraken hun teleurstelling over deze uit spraak duidelijk uit, vooral daarom omdat er door de VVV Rijssen en door het bestuur van de Stichting „De Gaolne Ketne" vaak en veel moeite is gedaan om te komen tot de bouw van een aantal zomerhuisjes, maar welke moei te altijd strandde op te weinig medewerking van de zijde van het gemeentebestuur. Dit laatste is althans de mening van verschillen de Rijssenaren die in het verleden activitei ten (zonder enig resultaat) hebben ontplooid. Het verzoek van de Rijssense Midden standscentrale zijn uitlating, die, naar later zou blijken een storm in een glas water ver oorzaakt heeft, te verduidelijken had tot gevolg, dat hij in een vergadering van de beide middenstandsverenigingen zijn mening over de stand van zaken met betrekking tot het „re creatiecentrum" naar voren bracht. Inderdaad aldus wethouder Scholman heb ik op een vergadering van de AR Kiesvereni ging Nederland en Oranje als mijn mening kenbaar gemaakt, dat als de plannen tot de bouw van een aantal zomerhuisjes, gereali seerd zullen worden, dat er dan een oplos sing gevonden moet worden voor de financie ring. De Stichting, die 2 jaar geleden is ingesteld, gesteund met een subsidie van 1000.- door de gemeente Rijssen, heeft voortvarend werk verricht, maar is in aanraking gekomen met verschillende moeilijkheden. Omdat de reali sering van de plannen enkele tonnen vergt, heb ik me vooral de laatste tijd, nu de uitga ven van de gemeenten aan strengere banden zijn gelegd (bestedingsbeperking), wel eens de vraag gesteld hoe het project gefinancierd zou kunnen worden vooral aldus weth. Schol man omdat de gemeente momenteel niet in staat is garant te staan bij de noodzakelijke geldlening. Deze gedachten heb ik in de be doelde vergadering in „de beruchte" rede on geveer naar voren gebracht, het althans zo bedoeld. Hoewel men in de vergadering voor deze uiteenzetting kennelijk begrip had, had men eveneens behoefte duidelijk te stellen wat in middenstands en VVV kringen de mening in deze kwestie is. De heer J. Th. Gijsbers administrateur kwam goed beslagen ten ijs. Uitvoerig zette hij uit een, welke en hoeveel pogingen in het ver leden reeds waren gedaan om tot de tott stand- koming van een recreatiecentrum te geraken. steld. Een plan door deze stichting ingediend berust bij b en w. Wij geloven aldus de heer Gijsbers, dat de meerderheid van b en w voor dit voorstel is. Maar nu blijkt, dat de stedebouwkundige van de gemeente ir. Leupen te Arnhem er niets voor voelt. Deze heeft al w,eer een an der terrein aangewezen nabij (in) het Noorder- bos. Na al deze tegenvallers en teleurstellingen en activiteiten maken wij er nu een vraag van hoe een wethouder kan zeggen, dat de middenstand een grotere activiteit moet ont plooien om tot resultaten te komen, aldus be sloot de heer Gijsbers. De heer De Lange reageerde met een op merking, die nogal hilariteit oogstte: De Stich ting de Gaolne Ketne heeft een vooruitziende blik gehad wat betreft de naamgeving. Als het een ketting van ander materiaal was geweest, was ze al lang verroest. De heer Kappert voorzitter van de WV sprak zijn teleurstelling over de uitlating van weth. Scholman niet onder stoelen of banken. Er is iets in Rijssen waar we niet tegen op kunnen. We hebben tal van teleurstellingen moeten verwerken, vaak lang op antwoord moeten wachten. Ik geloof, dat er een ge brek aan liefde is voor het werk wat wij als WV trachten te doen. Wij hebben lang ons best gedaan, zonder tastbaar resultaat, het bevreemdt mij zeer aldus de heer Kappert tot wethouder Scholman, dat U die uitlating heeft gedaan, omdat wij altijd ervaren hebben, dat U sympathiek tegenover ons werk stond. De heer Paauwe, voorzitter van de RKMV, wilde liever het verleden laten rusten. Toen u de gewraakte uitlating deed, had u de financilëe moeilijkheden voor de tot stand- koming van de zomerhuisjes in uw hoofd. Maar als voor de financiering b.v. door sa menwerking van de VVV met de Midden stand een oplossing kan worden gevonden, gelooft u dat de bestaande plannen dan wel gerealiseerd kunnen worden? Ik zou het ook graag anders willen. Ik weet, dat aan de kwestie zomerhuisjes sinds 1954 gedokterd is. Maar in een college van b en w moet men zich vaak neerleggen bij compro misvoorstellen. Daarnaast is het ook vaak een doorn in mijn oog, dat de noodzakelijke goedkeuring van hogerhand op raadsbeslui ten niet afkomt, en natuurlijk zijn wij vaak gebonden aan opvattingen van de stedebouw kundige, die tot taaik heeft verantwoorde plan nen te maken, die de goedkeuring van hogere instanties moeten verwerven. Uiteindelijk heb ik geen moment de indruk gehad, dat ik in de AR vergadering te veel ge zegd heb. Misschien moeten wij blij zijn, dat ik het gezegd heb. De moeilijkheden zijn nog weer eens duidelijk besproken. Als dit tot resultaat heeft dat ze binnen afzienbare tijd opgelost kunnen worden, door samenwerking van verschillende groepen en verenigingen, is een groot belang gediend. Daarmee was de heer De Lange het in zijn slotwoord eens. De heer Vosman maakte van de gelegenheid gebruik een opmerking te maken over de naam van de Driehoek. Spreker die veel res pect had voor de figuur van wijlen Winston Churchill, „een figuur die ons door de Voor zienigheid is geschonken, en door wiens toe doen de vrijheid is herwonnen, had ik graag willen eren door de naam van deze grote staatsman te verbinden aan het plein in het hart van Rijssen.. Winston Churchillplein is toch een zinvoller naam dan „De Driehoek" aldus de heer Vosman. Zijn opmerking werd met applaus door de aanwezigen onderstreept. De activiteiten dateren reeds vanaf 1954. Toen is een commissie bezig geweest, die enkele besprekingen heeft gevoerd met het toenmalige college van b. en w. Men dacht toen aan de mogelijkheid tot het bouwen van 36 zomerhuisjes achter de steenfabriek van de fa. Ten Bolscher.Men kreeg de volle instem ming van b en w maar desondanks ging het niet door. Men stuitte op technische moeilijk heden, (voorzieningen als gas water, electra). De commissie werd toen getroost en men kreeg de wenk enig geduld te betrachten in verband met de op handen zijnde benoeming van een directeur van gemeente werken, die dan een verantwoord en deskundig advies uit zou kunnen brengen. Dat advies is nooit gekomen aldus de heer Gijsbers. In 1960 kwam er weer wat leven in de brou werij. Er was een mogelijkheid tot bebouwing van een terrein aan de Turfweg. In antwoord op een vraag van een der raadsleden deelde burgemeester Landweer destijds mee: U kunt er op aan, dat de zomerhuisjes over 2 jaar gereed zijn. Weer moeilijkheden. Een ander terrein aan de Bandsweg-Brekeltlaan. Het plan werd door Ged. Staten afgekeurd. Op 18 Dec. 1962 werd de Stichting de Gaolne Ketne Inge- ;v:v>:*v>.-x-»ns De kynologenclub REO organiseerde zater dagmiddag op het Volkspark een clubmatch, die niet anders dan uitstekend geslaagd kan worden genoemd. Voor deze match waren het maximaal aantal toe te laten honden inge schreven en wat meer is, de jury was vol lof over het ingezonden meteriaal. De woordvoerder van de jury legde daar in zijn slotwoord de nadruk op en verklaarde, dat ook vooral wat de kwaliteit van de kampioens klasse betreft, gesproken moest worden van een zeldzaam gebeuren. De jury bestond uit: Mevrouw Hoogendijk- Vierdag Rijssen, H. van Schuppen Veenendaal, J. v. d. Zanden Tilburg, S. Franzen Brum- men, H. J. Kieftenbelt Almelo, C. P. Knapen Haarlem en H. v.d. Weijer Haarlem. De voorzitter van REO de heer F. Heering uit Enter, was over het verloop van deze clubmatch uitermate tevreden. Wij hebben in ons 20-jarig bestaan nog nooit zo n beste clubmatch kunnen organiseren, waar bij hij vooral doelde op de aanwezigheid van het voortreffelijke materiaal. De uitslagen waren als volgt: St. Bemhardhonden: 1. Arko van J. P. A. v.d. Belt Rijssen, 2. Ijnka van W. H. Bartel Enter. 3. Barrijd van A. J. Bakhuis Markelo. Advertentie 4 Ned. Foundlanders: 1. Fabia van de Oude Plantage van G. W. Oosterkamp Holten. Berner Sennenhonden: 1. Woudie van B. J. van Heek Rijssen, 2. Clara van Beusbergen van A. J. Meengs Markelo, 3. Bakiny van 't Skepershoes van B. J. van Heek Rijssen 4. Tip- pi van de Dommerbeek van B. J. van Heek Rijssen. Boxers: 1. U en beste reu: Caesar van Bel- lopark van G. J. Nekkers Hellendoorn, 1. U Caesar van de Zunnebloeme van G. J. Wiege- rink Nijverdal, Grase van de Schapenmarkt van A. Th. Fleer Hellendoorn 1U, Astriddarah van A. Th. Fleer Hellendoorn: 1U en beste teef. Armindy van R. Bults Rijssen: 1U, Anja van de Piksenhof van J. H. Kleinjan Daarle: 2U, Ajax van Bellopark van F. Kosters Rijs sen: 3 U, Mona van G. B. Mulder Nijverda.l: 3U„ Duitse Herdershonden: Castro van Jama's Hoeve van J. B. Geerink Geesteren: 1U Heidi van Pathmospark van H. Bijkerk Enschede: 1U Nancy van Gravenburg van G. ten Brinke Enter 1U, Hanka van Twentebloed van B. Arendshorst Nijverdal 2U, Esjane v.d. Ren baan van H. Veldink Epse 3U, Frico van Ka- naalzicht van J Companjen Wierden: 2U. Bouvier Beiges des Flandres: Iwand van G. J. Klein Nagelvoort Rijssen: 1U en beste reu Alma van de Zwikshoek van G. B. Kuiper Enschede: 1 U en beste teef. Bouvier: Almaac van mevrouw Brinkhuis Goor: 2 ZG. Belgische Herder Groenendaeler: 1U en bes te: Dinky van 't Skepershoes van B. J. van Heek Rijssen, 1U Hajo van 't Skepershoes van B. J. van Heek, 2U Donald van 't Skepers hoes van B. J. van Heek. Ruwharige Belgische Herdershonden: Duco van de Verdediger van G. D. Vrugteveen Rijs sen: 1U en beste reu Winnd Mirnille van G. Vrugteveen Rijssen 1ZG. Kortharige Hollandse Herder: Faikje van Zuidloorn van H. Terpstra Heino 1U en beste teef, Walter van Zuidloorn van R. Last Har- denberg 1 ZG. Schotse Herders: Westcarrs Black Beaver van R. N. Giardina Westeremden: 1U. Doberniann Pincher: Hertog Buco van Stol- tenborg van A. Klein Willink Varsseveld 1U en besle. Astaai van E. Krikkink Holten 1 ZG. Airedale Terrier: Sandraga van de Ries- sense Heide van G. Ruiterkamp Rijssen 1 ZG Golden Retriever: Tessa van Twilhaar van J. A. Boode Nijverdal 1U. Ergo van 't Ketel meer dan D. H. Hesselink Markelo: 1 ZG. Ierse Setters: Rodieh van W. H. Kienhuis Rijssen 1U, Shandon van G. Timmers Ensche de 1U, Lex van P. F. van Doorn 2U. Engelse Setters: Arno van H. Lohuis Rijs sen 1U. Cocker Spaniel: Froukje van de Zandkoele van J. P. A. v.d. Belt Rijssen 1 ZG, en beste Myrica's Fair Lady van T. v. d. Maat Rijs sen 1 ZG, Beauty van J. A. Boode Nijverdal: 2 ZG, Myrica's Mac Bonell van G. Kamphuis Rijssen: 2 ZG. Dalmatische Honden: Nobilia van H. Boer- man Rijssen: 1 U, Fernandel v.d. Bonte Vrien den van B. J. Vossebeld Rijssen: 2 ZG. Kortharige Duitse Staande Honden: Wopke van Notterveld van H. Boeve Nijverdal 1. Heidewachtels: Floraldar van H. B. Aalde- rink Wierden 1. Barsois: Lydia van de Emelenberg van B. J. van Heek Rijssen 1. Whippets: Simca van de Enteresch van J. ten Brinke Enter 1. Langharige Dashonden: Freia von der Birke: van J. Dekker Hoogeveen: 1U. Conrad van het Vossewapen van mevrouw Stolte-van't Veen te Beilen: 1 ZG, Alida van Thodenstal van H. J. Bergman Nijverdal 1ZG. Langharige Dashond Dwerg: Berlina van Rhodenstal van H. J. Bergman Nijverdal 3 ZG. Anita van Rhodenstal van H. J. Bergman Nijverdal 4 ZG. Teckels (Dwerg): Unke von der Jeetzel van mevr. Steinhage Nijverdal 1U. Poedels Middenslag: 1. Inzending van mevr. v.d. Veen Emmen, 2. Helmo van H. Kwinten- berg Rijssen, 3. Jaqueline van mej. Stellings- rrfa Nijverdal. 4. Katinka van R. Stellingsma Nijverdal. Dwergpoedel Zwart: 1. Rudie van Sohanser- hof van H. J. Oolbekkink Holten, 2. Aubray de Sénancole van H. Schulenburg Rijssen 3 Bam- bie van Zadelhof van J. Willems Rijssen. Dwergpoedel Bruin: 1. Brithorbi van G. J. Heslinga ter Apél. Cavalier King Charles Spaniels: 1. Caba- lero Bright Brandy van mevrouw Th. Gerth- van Heukelom Olst. 2. Cabalero Pania van mevr. Gerth van Heukelom Olst. Bats gung met 'n hoond noar 'n klubmets hen, Ech niejnde of zin hoond, Ne pries zol krieng, hee dach het neet, 't Deer was gewoonweg roond. Mear kiek, wat Bats neet har edach, -Det kon jums neet-, gebuurn, Wat een mooi deer, zoo zear den keal Den Bats zan hoond mos kuum. Bats dach: hooit 'n aander mear vuur 'n gek, Ik zin nog wal good wies, Mear 'n keal den meann 't, gaf Bats zin hoond Ne dikke eerste pries. Ne eerste pries en det wol zeg'n Det Bats non kiezen mog, Wat vuur zikzelf of vuur zin hoon, Priezen wam dr genog. Mear Bats hoown neet te zeukng, hee har De keuze rap edaon Toen hee 'n half literken cognac Doar ook as pries zag stoan. Het was een heel good moark zoo 't leek, Wat zal den lekker smaakng, Den zol hee non vanoawnd ees eawn Rap bürgemaester maakng. In 't hoes dach Bats, vanoawnd det doert Zoo lange nog, wee'j wat, Ik dreenk dr vuste 'n poar ik heb Dan ook vanoawnd nog zat. Hee geut een groot glas vol en preuwn, Nee mear, dat was altee, Cognac, z'ham urn te pakng ehad, Ne flaske koole thee. Zin hoond skodn 'n kop, het wieze deer Was in zikzelf an 't jaanteng, Net of het zeg'n wol: baas iej hebt Dit an oe zelf te daankng. Har iej mear wat vuur miej enumm, Dan har iej klook edoan, An d'eene kaante is 't mear good Det Bats 't neet kon verstoan. J. ROZENDOM, RIJSSEN. De zangavond in de Ned. herv. kerk werd woensdagavond een vruchtbare avond. De zangdienst met medewerking van de be kende radiozanger Kees Deenik werd aange boden door de Ned. Bijbelkioskverendging te Amsterdam. Nadat ds. Kool een openingswoord gesproken had zong het herv. kerkkoor onder leiding van de heer G. J. Rozendom enkele lijdensliede ren. Door Kees Deenik werden 2 werken uit gevoerd (soli) waarbij bleek, dat hij over een prachtige volumineuze stem beschikt. Door de heer Schuttinga werd een indrin gend propagandistisch woord over het werk van de bijbelldoskvereniiging gesproken. Onder leiding van Kees Deenik werden enkele liede ren ingestudeerd, waarbij de gemeente alle medewerking gaf. Door ds. Kool werd een slotwoord gesproken. Het resultaat van deze zangavond was. o.a. dat de Bijbelfcioskveremging ruim 150 nieuwe leden kon inschrijven. De collecte bracht ruim 350 op. Het bestuur van de zwem- en poloclub De Mors te Rijssen ontving donderdagmorgen de heugelijke mededeling dat de organisatie van de interlandwedstrijd zwemmen en schoon- springen Nederland-Zwitserland aan deze ver eniging is toegewezen. De wedstrijden zullen plaats vinden op 20 en 21 juli in het basbad De Koerbelt. Dwergschnauzers: Aldo van H. A. Lunding Goor 1ZG. Gladharige Duitse Dwergpinchers: Mieke van de Lindelaan van mej. G. Schokker Al melo 1ZG. Pekingees: Bambino van J. H. Haak Ros winkel 1. Kampioensklasse: 1. Conny van de Schapen- markt (boxer) van G. J. Nekkers Hellendoorn. 2. Baldur van Rahmbach van H. Groenewoud Enschede. 3. Rolanda van B. J. Asbroek Nij verdal, 4. Duke van 't Zeepaardje van E. J. Leeftink Markelo. Grote belangstelling ging uit naar de ere keuring: Na veel beraadslagingen besloot de jury de volgende plaatsing te bepalen: 1. Caballero Bright Brandy van mevrouw Gerth -van Heukelom Olst. 2. De Ierse setter Shan non van G. Timmers Enschede. 3. Heidi van Pathmospark (Duitse Herder) van H. Bijkerk Enschede 4. de boxer Caesar van Bellopark van G. J. Nekkers Hellendoorn. 5. de korthari ge Hollandse herder Walter van Zuidhoorn van R. Last Hardenberg. 6. de cocker spaniel Vroukje van de Zandkoele van J. P. van de Belt Rijssen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1