Ds. Vos metselde hoofdgebouw m Eerste5 steen van Ellheto Huurp rijs van woningen wordt twintig gulden w REGINOX VERDUBBELT HAAR PRODUKTIE JUBILEA WIJ KOMEN Nieuwe hal nu reeds te klein Aanrijdingen BENOEMD SI agersvaktentoonstellin NUTSSPAARBANK Schoolverkeersexamen BIDT en WOARKT MEDISCHE DIENST Vrijdag 12 maart 1965 43e jaargang no. 10 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1 65 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen IJ voor postabonnees f 1 95 peT kwartaal Entprstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05430) Advertpnties 12 cent per mm Bil contract korting Het was voor het bestuur van het Ned. Herv. Bejaardencentrum vrijdag een belangrijke dag, toen in de entree van het in aanbouw zijnde hoofdgebouw de eerste steen wer gelegd door de voorzitter van het stichtingsbestuur ds. J. Vos. De bouw van het bejaardencentrum „Eltheto" is vooral de laatste maanden in vlot tempo gegaan, zodat tegelijkertijd met de eerste steenlegging het hoogste punt kon worden bereikt. Er was meer sprake van een laatste steenlegging dan van een eerste steen legging. „Uw Koninkrijk kome" Verrassing >O0OOOOOOOOOOOO0OOOOOGO0OOOOOOG weken achtereen verschijnt het Weekblad voor Rijssen huis aan huis in Rijssen, de omliggende buurtschappen en in Enter. Advertenties voor deze nummers kunnen worden ingeleverd tot donderdags 12 uur, voorafgaande aan de dag van verschijning. Adm. WEEKBLAD VOOR RIJSSEN, Enterstraat 10, telefoon 2303. WEEKBLAD VOOR RUSSEN De „eerste" steen werd Ds. Vos op min of meer spectaculaire wijze in handen ge speeld. De witte steen uitgevoerd in kristal lino werd door middel van een torenkraan, die bij de bouw van het bejaardencentrum veelvuldig dienst heeft gedaan, aangebracht bij het gat waarin de steen door Ds. Vos werd ingemetseld, waarbij hij vakkundig geassisteerd werd door de heer Lucassen. Ds. Vos kon namens het bestuur, waarvan hij voorzitter is, getuigen van de grote vol doening over het feit, dat vooral de laatste tijd de bouw van het bejaardencentrum in zulk een vlot tempo is gevorderd. Hij was daan/oor dankbaar en deed een beroep op allen, die een bijdrage aan de bouw van het centrum leveren, dit tempo vol te houden, nadat de ruwbouw van het enorme bouw werk is voltooid moet van het gebouwen complex een bewoonbaar tehuis worden ge maakt, aldus Ds. Vos. Naar traditie in de bouwwereld wordt, bij het bereiken van het hoogste punt in het bouwwerk een of ander geoffreerd. Ds. Vos overhandigde voor de ongeveer 100 Werk nemers, die bij de bouw van Eltheto be trokken zijn een pakket, met voor ieder een geldbedrag en een geschenk in natura. Ds. Vos stond even stil bij het doel van het Herv. Bejaardencentrum en vooral bij de naam „Eltheto", dat betekent „Uw Konin krijk kome"- De bejaarden, die hier in hun intrek gaan nemen, moeten niet het gevoel hebben, dat zij uitgerangeerd zijn maar de naam Eltheto is een naam met perspec tief." In de recreatiezaal waar het gezelschap van genodigden zich verzamelde, waaron der zich ook het college van b. en w. bevond, bood de aannemer, de heer Odink uit Eiber gen een zilveren troffel aan, aan Ds. Vos, ter herinnering aan de eerste steenlegging. De voorzitter van het provinciaal Herv. Kerk bestuur van Overijssel de heer Masman was vol bewondering over hetgeen in Rijssen tot stand wordt gebracht. Het is een ge bouwencomplex van grote allure waarop niet alleen Herv. Rijssen maar geheel Herv. Over ijssel trots kan zijn. ging aangeboden aan het bestuur van het Herv. Bejaardencentrum. Onder leiding van de architect de heer H. Jorissen, die veel waardering voor zijn werk ondervindt, kon het gezelschap een in druk krijgen hoe het gehele complex, waar van men hoopt, dat het nog in 1965 geheel gereed zal zijn, er uit zal gaan zien. De heer A. W. Smit oud voorzitter van de vereniging tot exploitatie van het Ned. Herv. Dienstgebouw Jeruel deed een ver heugende mededeling aan het Stichtingsbe stuur van Eltheto. De vereniging heeft het gebouw Jeruel overgedragen aan de kerkvoogdij en het fi nanciële overschot werd door de vereni- Op de kruising Markeloseweg, Arend Baanstraat, had een aanrijding plaats door dat J. A. uit Rijssen geen voorrang verleen de aan H. H. G. uit Rijssen. Er was alleen materiële schade. Op de Haarstraat, nabij apotheker Veen werd een personenauto, bestuurd door J. B. B. uit Almelo flink beschadigd doordat een vrachtauto uit tegengestelde richting, bestuurd door J. A. v. B. uit Goirie geen voorrang verleende. Mede door de gladheid van het wegdek kwam de personenauto op hel 'trottoir terecht. In de Molenstalweg kwamen twee perso nenauto's met elkaar in botsing n.l. van W J. S. uit Rijssen en K. H. K. uit Enschede. Doordat K. afremde en de wagen door de glad heid van de weg begon te slippen werd de aan rijding een feit. Er was alleen materiële scha de. Tot onderwijzeres aan de r.k. Kleuterschool is benoemd mevr. Andriessen te Goor Benoemd Tel 1 De heer G. v.d. Noort, klerk le kl. afd. Financiën, is benoemd tot commies 2e kl. aan de gemeente-secretarie te Andijk (N.H.) Er werd belangstelling voor modelkamer en voor de modelwoning, waarvan er 2 ge heel zijn ingericht, getoond. De woningen zullen naar verwachting in juni gereed zijn. De huurprijs zal bedra gen 20.- per week, inclusief centrale ver warming en waterleiding. Advertentie OOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOO ACCOUNTANTSKANTOOR POUYV Rijssen, telefoon 2737 O Enterstraat 33 O O Behartigt: Belastingaangiftes O O Op de Internationale Slagersvaktentoonstel- ling „Slavakta", gehouden in de Europahal in Valkenburg behaalde Huisken's Vleeswa- renbedrijf de volgende prijzen. Tongkaus, ereprijs, Gekookte ham, le prijs, Berliner Le verworst le prijs, Boterhamworst le prijs. In verband met hun 40-jarig dienstver band bij de firma ter Horst ontvingen een zestal personeelsleden een koninklijke onder scheiding 40-jaar in dienst waren Mej. J. Schui- terd, spinster; de heren H. H. Heuten, spoeler D. J .Harbers, wever; G. J. Wevers, spoeler; J. Dannenberg, spoeler en A. Pongers, arbei der drasserij. Burgemeester C. B. J. Land weer reikte hun de ere-medaille in brons, verbonden aan de orde van Oranje Nassau uit. Namens de Directie werd het woord gevoerd door dhr. A. ter Horst. Allen ontvin gen een enveloppe met inhoud en het insig ne. Prinses Margriet verloofd Het Nederlandse volk was woensdagmiddag volkomen verrast toen H M. koningin Juliana per radio en televisie de verloving bekend maakte van haar maakte van haar dochter Margriet Francisca met de heer Pieter van Vollenho ven. Slechts enkele ingewijden van de pers waren reeds een week lang van de op handen zijnde verlo ving op de hoogte. Pieter van Vollenho ven werd op 3u april 1939 geboren te Schie dam cn studeert mo menteel rechten aan de universiteit van Leiden Foto: Een ciose-up van het stralende verloof-- de paar tijdens de rii- toei woensdagmiddag. In de maand februari werd bij de Nuts- spaarbank Rijssen een bedrag ingelegd van 491.341.- en terugbetaald f 250.942,-. In deze maand werden 98 nieuwe spaarreke ningen geopend. VRIJDAG 19 MAART VRIJDAG 26 MAART VRIJDAG 2 APRIL VRIJDAG 9 APRIL VRIJDAG 16 APRIL Dinsdagmorgen werd op alle lagere scho len en op de b.l.o. school het schriftelijk gedeelte van het schoolverkeersexamen af genomen. Op elke school werd door een lid van de rijkspolitie toezicht gehouden. Aan het exa men namen 325 kinderen deel en het bleek over het algemeen dat de kinderen veel van het verkeer afwisten, 's Avonds werd het werk ten gemeentehuize nagezien en daarbij bleek dat er minder fouten waren gemaakt dan het vorig jaar. Het was jammer dat er 4 kinderen waren die meer dan 7 fouten hadden gemaakt, de ze mogen nu niet mee doen aan het praktische gedeelte dat op 11 mei zal worden gehouden. 36 kinderen hadden het werk foutloos ge maakt en wanneer zij ook bij het praktische gedeelte geen steken laten vallen dan wacht deze kinderen een aardige verrassing. Het nationaal Spaar- en Reisfonds ten behoe ve van emigrantenouders en hun kinderen organiseert in Almelo een propaganda avond. Deze avond die belegd wordt door het actie comité Almelo wordt gehouden in de kantine van de fabriek Twenthe aan het Stationsplein, op 26 maart. De landelijk voorzitter, de heer M. Reckman uit Naarden, zal spreken terwijl zang zal worden geboden door een gezelschap uit Deventer. T..e.m. 20 maart zijn in Rijssen kaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij de V.V.V. Enterstraat 10. Zoo zachjes an is 't wier de tied Det 't wear kan ummesloan, Det 't vuurjaor wordt en darre wiej Wier hard an 't woark munn goan. Dan geet de plooge wier duur 't laand En wordt er mes estreejd, As 't efkes kan wordt er epot En wordt er drok ezeejd. Zoo gaauw het kan mut1't spil-dr in, Want wiej hebt dan gin doer, En zoo is iedereene drok, De burger en de boer. Wiej ploogt en pot, wiej zeejt en eg'nt, Dan is oons woark edoan, Wiej munn dan baejde haane vooin En bidn det 't good mag goan. Want dan alleeneg zal oons woark Temet ook vruchen dreang, As God de wasdom oons wil geewn, As Hee det alns wil zeang. J. ROZENDOM, RIJSSEN. De medische weekend dienst wordt waar genomen door dokter D. Oosthoek, Stations dwarsweg 63, tel. 2606. De dienst der dierenartsen wordt waargeno men door dokter J. P. v. Nouhuys Rijssen, tel. 2487. Ds J. Vos neemt via een torenkraan de witte steen met het opschrift Elthetoin De nieuwe hal van 600 m2 oppervlakte, die aan 't einde van de vorige zomer klaar kwam is al bijna weer te klein, en aan de bouw van nog een dergelijke oppervlakte zal zo spoe dig mogelijk begonnen worden. Ook het machinepark wordt uitgebreid: een excenter pers van 100 ton werd in november in gebruik genomen, en de volgende maand zal er een 900 ton hydraulische pers geïnstal leerd worden. Het plan is, dat deze 15 ton wegende machine per vrachtauto uit 't buiten land zal aankomen. Er wordt dan een gat in het dak gemaakt en met behulp van een reu zen-kraan zal het gevaarte behoedzaam op zijn plaats worden gezet. Van deze opzienbarende gebeurtenis hopen wij onze lezers te zijner tijd op de hoogte te brengen. ontvangst en ver richt daarna 't „met selwerk". Op de ach tergrond wethouder Scholman en de heer H. Borghuis. De fabriek van Reginox N.V. aan de Indus trieweg heeft er (van buitenaf) altijd heel kalm uitgezien. De laatste tijd echter is er opvallend veel bedrijvigheid waar te nemen. Er rijden steeds meer vrachtauto's af en aan: nu eens komen ze staal brengen, dan weer om de glimmende aanrechten weg te halen ook staan er meer auto's voor de deur. Dit alles is een teken, dat de bedrij vigheid binnen het gebouw ook toeneemt. De directie deelde ons mede, dat de vraag naar roestvrij staal in de keukens op opzien barende wijze toeneemt, en dat iedereen in de fabriek zich bijzonder inspant om aan de vraag te kunnen voldoen. In 1964 vervaardigde de fabriek anderhalf maai zoveel als in 1963.... en dit jaar zal er twee maal zoveel moeten worden gemaakt als in 1964.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1