Krijgt de Schild kerk een nieuwe toren? JEUGD VERNIELT GAZONS OP OUDE STADSBLEEK Begrafenis van J. J. ter Horst RAAD RIJSSEN Vandalisme op de Weijerd I. I. ter Horst in de raad herdacht Vrijdag 5 maart 1965 43e jaargang no. 9 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1 65 per kwartaal Administratie en RedactieInzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 195 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen - Telefoon 2303 (05430) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Duits bezoek Bartiméus zingt Het kabinet Oudste Rijssense inwoner overleden Zelfs de vogels moeien hel ontgelden Garages Brandweer Vertrek van het sterfhuis naar het kerkhof WEEKBLAD VOOR RUSSEN Het college van b. en w. van Russen heeft het voornemen een nieuwe toren te bouwen aan de herv. kerk op het Schild, naar het idee van de oude toren, die in 1826 door brand is verwoest. Dat bleek uit een opmerking van burgemeester Landweer, bij een discussie naar aanleiding van het voorstel van b. en w. om de winsten van het dokter Stokkers fonds te bestemmen voor de vernieuwing van de Schildkerk. De indruk was hiermede gevestigd, dat de bestaande toren hersteld moest worden, maar dat het college van b. en w. het plan hadden zoals boven geschetst, was in de lancering van het voorstel niet duidelijk geworden. Zoals bekend is de toren van de Schild kerk eigendom van de gemeente Rijssen. Bur gemeester Landweer deelde mede, dat men nog in overleg moet treden met monumenten zorg en met het kerkbestuur van de Herv. Ge meente. De heer Ter Avest vroeg zich af of het nu wel de juiste tijd is om aan zulk een groots plan te denken „nu het geld zo duur is". Laten we voorzichtig zijn aldus spr. We heb ben nog grote uitgaven te verwachten, waar bij de heer Ter Avest vooral dacht aan de bouw van het nieuwe gemeentehuis. De winsten uit het dokter Stokkersfonds daar voor te bestemmen was volgens spr. ook in de geest van de erf later, omdat een nieuw gemeentehuis eveneens verfraaiing van de stad betekent. schil tussen de beloning van de brandweer commandant met die van zijn plaatsvervanger vrij hoog. De voorzitter achtte dit echter verantwoord. De verantwoordelijkheid van de comman dant is beduidend hoger dan die van zijn ver vanger. Niet zo sympathiek achtte de heer Janssen het feit, dat van de beloning van de chauffeur 100.- was „afgehaald", omdat deze man in gemeentelijke dienst is. De heer Haase meende te w.eten, dat bij de benoeming van deze chauffeur bij de gemeen te. hij tevens werd belast men de functie van chauffeur bij de brandweer. De heer Ter Avest maakte nog een aanmerking op de vergoeding van de 3e chauffeur brandmeester. Dat zal nog nader worden bezien, zo deelde Het bezoek van de Duitse gasten uit Borg- horst, aanvankelijk gepland op 26 maart, is thans verschoven naar 23 april. Op deze dag, 's namiddags, hoopt men in Rijssen te arriveren. Het gezelschap zal be staan uit 35 personen, te weten 25 leden van het gemeentebestuur (waaronder 1 vrouw) en 10 hoofdambtenaren. De reden dat dit bezoek is verdaagd is ge legen in het feit, dat men van Duitse zijde liever in het voorjaar naar Rijssen wil komen. de voorzitter mede. Overigens ging de raad met het voorstel van b. en w. akkoord. Door de raad werd besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van een gas kachel en 3 motorgazonmaaiers voor het bedrijf gemeentewerken, tot aankoop van een stuk grond van de NV. O.AD. te Holten, tot aan koop van 2 panden van de heer G. J. Wilbers, tot aankoop van de woningen Tabaksgaarden 27, 28 en 29. Tot verhuur van het pand Spuit- straat 9 aan de heer E. Gijsbers. Tot verkoop van 24 woningwetwoningen, tot het beschikbaar stellen van een krediet voor aanschaffing van gas, elektriciteitsmeters, gasgeijsers en voor het maken van gasaansluitingen, tot het be schikbaar stellen van een krediet in verband met de ombouw op Sloc.rterengas en tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitbreiding van een herinnering aan de schooljeugd bij gelegenheid van de 20e herden king van de bevrijding. Tot ambtenaar van de burgerlijke stand werd benoemd Mej. Hofmeijer. Voordat de raadsvergadering vrijdagavond een aanvang nam stond burgemeester Land weer stil bij het overlijden van de heer J. J. ter Horst, ereburger van de stad Rijssen. De heer Ter Horst aldus de burgemeester heeft zich grote verdiensten verworven, niet alleen voor de uitbouw van de grote onder neming waarvan hij vele jaren directeur was, maar hij heeft ook de belangen van de be volking van Rijssen buiten zijn onderneming - terecht de ruggegraad van Rijssen genoemd - willen dienen. De heer Ter Horst was vele jaren raads lid en 17 jaar wethouder van Rijssen zo me moreerde burgemeester Landweei De heer Ter Horst heeft daarbij de ge meente Rijssen zeer vele goede diensten be wezen en heeft bewezen een warmvoelend hart te hebben niet alleen voor het be drijf van Ter Horst en Co NV, maar hij heeft ook voor de gemeenschap van de werk nemers van dit bedrijf veel belangstelling aan de dag gelegd. De heer J. J. ter Horst vond erkenning in zijn grote verdiensten in de benoeming door H. M. de Koningin tot. officier in de Orde van Oranje Nassau en de gemeenteraad heeft hem in 1960 benoemd tot ere-burger van de stad Rijssen, waarbij wij onze erkenning heb ben willen betuigen van zijn belangrijke daden voot de gemeente en haar bevolking. Wij zul len zijn nagedachtenis in hoge ere houden zo besloot de burgemeester dit korte maar met gevoel uitgesproken herdenkingswoord. Op verzoek van burgemeester nam de raad enkele ogenblikken stilte in acht. Het bekende koor van het blindeninstituut Bartiméus uit Zeist zal op 31 maart een vo caal programma afweken in de Noorderkerk. Het optreden zal onder leiding staan van Mees van Huis, met aan het orgel de bekende organist Stoffel van Vliegen. Enkele jaren geleden had 't Bartiméus- koor in Rijssen groot succes. Het koor zong toen in de Noorderkerk, die tot de laatste plaats was bezet. In de pauze zal een collecte worden gehou den voor het nieuwe tehuis dat zal worden gebouwd voor gehandicapte kinderen. Wiej zit wier zoonder kabinet, De hearn dee oons regeert Hebt 't bielken dr biej daale leg, Ze harn den kop verkeerd. Ze konn 't neet ees worn met mekoar, Det was vuur eur ne rean Um 't woark d>r zoo mear too te goojn, Um almoa of te trean. 't Is maklek um zoo vot te loopm, Mear kiek, wiej 'zit er met, Al zin 'k neet bange darre wiej, Het zoonder eur neet redt. Mear wat skeete wiej doar met op, Loaw' earlke wean, gin zier, Want 't is toch zoo, 't kan wal eawn doern, Ministers komt er wier, As Menske geet, kuemp Jenske wier, Ik zee 't miskien verkeerd, Mear 't blif miej 't fcelfde of miej Mans Of det miej Jans regeert. 't Geet mees um 'n eengnen ajerkorf En det is toch neet good, Ze munn zik ofvroang: wat 's vuur 't laand Het beste wawwe doot. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Woensdagmorgen overleed in de ouderdom van 95 jaar de heer A. J. Mensink, de oudste mannelijke inwoner van Rijssen. De hr. Men sink die vele jaren in de Grotestraat een bak kersbedrijf heeft gehad, dat wordt voortgezet door zijn oudste zoon de heer H. H. Mensink was tot op hoge leeftijd vitaal. Een lange reeks van jaren was de heer Mensink getuige resp. bij de notarissen Schön- feld Wichers, Bernard, en Van Schooten. In die hoedanigheid genoot hij bij vele Rijssena- ren bekendheid. Hoewel zijn gezondheid de laatste tijd geleidelijk achteruit ging, kwam zijn overlijden toch nog vrij onverwacht. De begrafenis zal plaats hebben op maandag 8 maart a.s. op het R.K. kerkhof, nadat daar- aanvoorafgaande een uitvaartdienst zal zijn gehouden in de R.K. parochiekerk. Het gemeentebestuur van Rijssen heeft 'n dringend beroep gedaan op de omwonenden van de v.m. stadsbleek de Weijerd, er aan me de te werken de Weijerd, die met vele kosten in een aantrekkelijke staat is gebracht, te behoeden voor vernieling. De Weijerd is een fraai plantsoen geworden. De gazons zullen vooral in het voorjaar en in de zomer prach tig worden onderhouden. In het heldere water van de beken zwem men eenden en zwanen, er worden banken geplaatst, kortom de Weijerd is een sieraad voor de omgeving. Ondanks dat, zijn er nu reeds vernielingen aangebracht. Daarom vreest het gemeente bestuur het ergste. Ook in het verleden, als er pogingen werden gedaan de Weijerd in een goede staat van onderhoud te brengen, bleek na kortere of langere tijd, dat de jeugd geen waardering voor deze verbetering kon opbren gen. Er is in het verleden reeds veel vernield en het gemeentebestuur hoopt, dat de Weijerd in de huidige staat zal kunnen blijven. Veel vertrouwen heeft men daarin echter niet. Gebleken is, dat de jeugd reeds nu tracht vernielingen aan beplanting en gazons aan te brengen terwijl „zelfs de dieren niet met rust gelaten kunnen worden". Het is voor ons niet mogelijk,. 24 uur per dag voor bewaking te zorgen, zo staat in het schrijven van de omwonenden. En verder: Tenzij de politie bij het opsporen van over treders op uw medewerking kan rekenen en U zelf bereid bent, indien U vernielingen con stateert, hiertegen direct maatregelen te nemen zal de Weijerd, welke thans een sieraad is voor dp omgeving en voor heel Rijssen, er binnenkort weer chaotisch uitzien. Wij doen derhalve een klemmend beroep op Uw medewerking en verzoeken ons on middellijk, wanneer U vernielingen constateert, daarvan in kennis te stellen. Het beroep van het gemeentebestuur wordt zeer terecht gedaan. Gehoopt moet worden, dat de omwoenden, die om medewerking is ge vraagd, deze medewerking ook zullen willen verlenen. Vandalisme ook aan een openbaar plantsoen kan niet worden toegestaan. De Weijerd is waard om goed onderhou den en geod bewaakt te worden. (Het dokter Stokkersfonds mag uitsluitend worden gebruikt voor verfraaiing van de stad). We moeten eerst denken aan noodzakelijk heden aldus de heer Ter Avest en dan pas aan wenselijkheden. De voorzitter ('burgemeester Landweer) wees er op, dat de huidige toren in een slechte staat verkeert. Het wordt overigens geen kwestie van vele tonnen. Waar U aan denkt Zo richtte de voorzitter zich tot de heer Ter Avest is 'n heel ander object en het is de vraag of dit door Ged. Staten zal worden goedgekeurd. Overigens ging de raad met het voorste) a kkoörd, zodat de ontwikkeling van deze kwes tie met belangstelling voor velen in Rijssen zal worden afgewacht. De heer Jansen maakte bij het punt inge komen stukken bezwaar tegen het feit, dat garageboxen van een bepaald complex volgens de exploitatieopzet 6,30 per maand duurder zijn, dan in de opzet van dé begroting van 1965 stond vermeld. Spr. vond het vreemd, dat de maandelijkse huur van deze garages op 21,80 zullen komen een vrij hoog bedrag aldus spr.) terwijl de nieuw te bouwen gara ges (prefabsysteem) in het plan Lentferts- stukken slechts 17,50 per maand zullen gaan kosten. De heer Jansen stelde voor een eenheids prijs voor deze garages vast te stellen. Wet houder Goosen was van mening dat het ene complex niet vergeleken kon worden met een ander. De nieuw te bouwen garages worden ge bouwd volgens een geheel ander systeem en de prijs komt tot stand volgens een exploita tieopzet. De heer Jansen bleef van mening, dat het niet zulk een grote rol speelde van welk materiaal een garage was gebouwd. Heer Haase was een soortgelijke mening als de heer Jansen toegedaan. Het i!s moge lijk dat de betonnen garages nog beter van afwerking zijn als de stenen. Het prijsver schil zit in het prefab systeem. Weth. Goosen herinnerde er aan, dat voor de garages in het plan Lenfersstukken gegadigden zijn gevraagd tegen een prijs van 17,50 per maand. Als deze prijs wordt verhoogd is het de vraag of nog evenveel belangstelling voor huur van deze garages aan de dag zal worden gelegd. De heer Ter Avest twijfelde aan het feit of hetgeen de heer Janssen wenste, mogelijk was. Wel zag spr. gaarne dat b. en w. in overweging zou nemen de prijs wat te drukken. Het voorstel van b. en w. kwam in stemming waarbij de stemmen staakten. (Er waren 6 voorstanders en 6 tegenstanders). Het zal de volgende vergadering weer aan de orde worden gebracht. Bij het voorstel van b. en w. tot aankoop van 3 panden in het kader van het sanerings plan vroeg de heer Ter Avest of verdere aan kopen wel verantwoord waren nu we niet eens weten of het allemaal wel doorgaat" aldus spr. Weth. Goosen gaf ten antwoord dat men met de aankopen niet verder zou gaan, althans voorlopig niet. We werken de gevallen, waarbij een prijs geboden is, af, aldus spr. Bij het voorstel van b. en w. tot aankoop van grond aan de Markeloseweg van de er ven H. ten Bolscher informeerde de heer Haase naar de prijs, die zijns inziens „te goedkoop" was. Weth. Goosen antwoordde dat deze aankoop paste in het normale beleid. In de commissie openbare werken is de prijs bepaald. U moet er rekening mee houden aldus weth. Goosen dat het hier cultuurgrond be treft, en het niet voor een andere bestemming is aangewezen. Wij hebben, zo repliceerde de heer Haase, aan de Arend Baanstraat een terrein veel duurder gekocht (na onteige ning) dan oorspronkelijk geboden was. Spr. wilde de verkoopster niet benadelen en zei: ik beweer niet dat de prijs niet goed zou zijn, ik vind het alleen maar moeilijk. Nadat weth. Scholman ook nog eens had benadrukt, dat het hier aankoop betrof van zuivere cultuurgrond en er voordit terrein geen enkel bestemmingsplan bestond, ging de heer Haase met het voorstel van b. en w. akkoord evenals de andere raadsleden. De beloningen van het brandweerpersoneel werden verhoogd Een daartoe strekkend voor stel van b. en w. werd door de raad aangeno men. Wel vond de heer Janssen, het ver- Onder grote belangstelling vond zaterdag middag te Rijssen de begrafenis plaats van het stoffelijk overschot van de heer J. J. ter Horst, oud directeur van de Kon. Jutespinnerjj en Weverij Ter Ilorst en Co NV. Wijlen de heer Ter Horst is een belangrijk figuur geweest voor Rijssen, niet alleen heeft hij een groot aandeel gehad in de uitbouw, de ontwikkeling en de modernisering van „de jutefabrieken", in vroeger jaren nam hij ook deel aan het politieke leven in Rijssen. In 1918 werd hij gekozen als lid van de ge meenteraad en was van 1927 tot 1941 wethou der van Rijssen. Zijn grote verdiensten werden erkend in de benoeming in 1950 tot officier in de Orde van Oranje Nassau, terwijl hij in 1960 door de ge meenteraad werd benoemd tot ere burgei van Rijssen, zulks bij de viering van het 125- jarig bestaan van de fa. Ter Horst en Co. NV. Het verlies door het overlijden van de heer J. J. ter Horst was voor de familie een zware slag omdat slechts 2 weken geleden de echtgenote van de heer Ter Horst ten grave was gedragen. Hoewel de heer Ter Horst de laatste jaren niet zo meer op de voorgrond was getre den was de herinnering aan de vooruitstre vende industrieel, die meerdere malen bewees dat hem de belangen van zijn werknemers ter harte gingen, gebleven. Nadat in de villa aan de Wierdensestraat een rouwdienst was gehouden, geleid door ds. Samberg uit Delden, werd de uitvaart stoet jeformeerd, geopènd door de leden van de muziekvereniging Wilhelmina, in uniform terwijl het vaandel was omfloerst. Terzelfder tijd lieten klokken hun sonore ge luid over Rijssen galmen. In de stoet reed een wagen 'mes, gedra peerd met zwarte jute waarop een schat van bloemen en kransen. De wagen werd begeleid door de 4 pachters van de familie ter Horst. Als slippendragers fungeerden 2 jachtop zichters, 2 bosbazsn en 6 bazen ut de fabriek De stoet hield 30 seconden stil bij de hoofd ingang van de jutefabriek Beek. Langs de route, stonden vele Rijssenaren geschaard als om een laatste groet te brengen aan „me neer Jan", die bij vele Rijssenaren een grote plaats in heeft genomen. Aan de geopende groeve werd een korte plechtigheid gehouden, waarbij ds. Samberg uit Delden het woord voerde, waarbij hij zijn predikatie sloot met het uitspreken van het On ze Vader. De oudste zoon van de overledene de heer A. H. ter Horst sprak een bewogen afscheids woord en dankte voor de laatste eer aan zijn vader bewezen. In het parkgebouw was er gelegenheid de familie te condoleren, waarvan een druk ge bruik werd gemaakt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1