J. J. TER HORST OVERLEDEN Julianaschool werd vernieuwd en uitgebreid P. v. d. A uitte kritiek op de regeringspolitiek Philadel phia kocht een huis 11IP"M Christelijke Schoolvereniging stichtte n schulddelgingsfonds MEDISCHE DIENST Ombouw gasapparaten Geslaagd Gemijnd Reservefonds toren Schildkerk Vrijdagavond koopavond? Noar t zeeknkoes BBBBEBBBBBBBBB® Verhoging presentiegeld m fl Vrijdag 26 februari 1965 43e jaargang no, 8 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en RedactieInzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 urn- voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting KÉiMb ■Hl - i WEEKBLAD VOOR RUSSEN Dinsdag overleed in het Prinses Irene zie kenhuis te Almelo de heer J. J. ter Horst, oudste directeur van de N.V. ter Horst en Co te Rassen. Het heengaan van deze bekende figuur bracht grote verslagenheid teweeg in Rijssen en het medeleven met de familie ter Horst is groot. De heer J. J. ter Horst, die de leeftijd van 82 jaar bereikte, heeft een groot aandeel ge had in de ontwikkeling die de grote jute spin nerij en weverij heeft doorgemaakt. De heer J. J. ter Horst bij iedere Rijssenaar bekend als „meneer Jan" werd samen met zijn broer de heer J. H. ter Horst en de heer M. G. van Heel in 1917 vennoot van de fa. Ter Horst en Co. Het was een moeilijke tijd, die het be drijf, ontredderd door de toen heersende le wereldoorlog, doormaakte. Direct na de oorlog was er grote vraag naar de produkten van de Rijssense onder neming en met groot inzicht en initiatief namen de firmanten verstrekkende maatre gelen. Het aantal werknemers liep in die pe riode op tot 2000, een aantal dat nadien nim mer meer gehaald werd. Xn 1924 werd de le steen gelegd van de 3e fabriek de Bijvank genaamd. De beide ande re fabrieken wanen bekend onder de namen Boomkamp en Beek. In 1923 (op le december) ontving de ven nootschap het predicaat „Koninklijke". Een van de moeilijkste perioden uit de ge schiedenis van de N.V. ter Horst en Co, ja ren geleden door wijlen burgemeester Knot tenbelt „de ruggegraat van Rijssen" genoemd waren de dertiger jaren, die een depressie met zich meebrachten, die voor de onderne ming en voor een groot deel van de Rijssense bevolking verstrekkende gevolgen had (werk loosheid). Wegens gebrek aan grondstof (jute) was de directie van de N.V. genoodzaakt een andere oplossing te zoeken teneinde het be drijf op gang te houden tijdens de 2e wereld oorlog. Men behielp zich in die tijd bij het maken van zakken etc. met vlas, vlasafval en papier. Door een bombardement werd het toenma lige kantoor aan de Wierdensestraat totaal verwoest, terwijl ook de fabrieksgebouwen schade opliepen. Na de oorlog werd een grote modernise ring van het machinepark doorgevoerd. Naast de grote verdiensten die wijlen de heer Ter Horst voor de onderneming waar van hij met hart en ziel directeur was, heeft verworven, had hij ook belangstelliing voor de gemeentepolitiek. De zondagsdienst wordt dit weekeinde waar genomen door dokter A. C. Kousemaker, Boomkamp 23, telefoon 2563. De dienst der dierenartsen wordt waargeno men door dokter J. P. v. Nouhuys, Rijssen, telefoon 2487. V' J. J. TER HORST Xn 1918 gekozen als raadslid, was hij van 1927 tot 1941 wethouder van de stad Rijssen. Voor zijn grote verdiensten werd hij in 1950 benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau, welke onderscheiding de heer ter Horst veel voldoening heeft gegeven. In de heer Jan Jacob ter Horst, verliest Rijssen een figuur, die veel heeft bijgedra gen tot de ontwikkeling van Rijssen. Door de Gasunie wordt sinds december niet meer het aardgas geleverd afkomstig uit de Twentse gasputten maar afkomstig uit het Groningse gasveld Slochteren. Omdat het Slochterengas in samenstelling verschilt van het Twenthe gas (o.a. lagere ca lorische waarde) en het verbrandingstechnisch noodzakelijk is dit gas onder een lagere druk te distribueren, is het nodig, dat alle gasver- bruiktoestellen door ombouw van het nieuwe gas geschikt gemaakt, zullen moeten worden aldus het college van b. en w. in een nota aan de raad. Deze ombouw is niet zo ingrijpend als deze in 1955 bij de overgang van het stads- gas op aardgas is geweest. B. en w. achten het een onmogelijkheid de ombouw van de toestellen bij de 3400 gebrui kers van gas in eigen beheer door het GEB te doen verrichten. Het aantal toestellen dat omgebouwd moet worden wordt geschat op 9500. B. en w. zijn van mening, dat de inscha keling van een ombouwfirma noodzakelijk is. De firma Gasomek te Hengelo is na enige onderhandelingen bereid gevonden, de ombouw te effectueren tegen een prijs van 7,- per afnemer, exclusief de ombouw van de gas- geijsers, die door het GEB aan het publiek zijn verhuurd. Deze huurgeisers worden momen teel reeds door het GEB omgebouwd. Getracht zal worden het geiserpark van 1200 stuks doo eigen personeel te doen ombouwen aldus b. en w. De kosten die met de ombouw gepaard gaan worden geschat op 34.600,. B. en w. adviseren de raad dit bedrag be schikbaar te stellen. Het diploma typen werd behaald door: Wim Altena, Grietje Averink, Marja Capelle, Mien- tje ter Harmsen, Bertus Heuvelman, Jennie v. d. Riet allen te Rijssen, Diny Nijhuis (Ypelo) en Annie te Steege (Enter). De Chr. lagere school in de Zuiderstraat (Julianaschool) heeft een grondige vernieu wing ondergaan. Twee nieuwe leslokalen en een prachtige gymnastiekzaal zijn bijgebouwd. De speelplaats is thans van tegels voorzien, enkele banken werden geplaatst en voor de kinderen een springbak. Via de nieuwe zij in gang komt men i.n de was- en kleedruimte, waarnaast een spreekkamer voor het perso neel. Voordat de leerlingen de gymnastiekzaal binnengaan, passeren zij de kleedkamers. De gymnastiekzaal geeft een moderne en ver zorgde indruk, alle mogelijke toestellen kunnen hier worden opgesteld. Van deze gym. zaal kunnen de leerlingen van de drie lagere scholen van de ver. tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel, t.w. de Julianaschool, de Oranje- school en de Wilheilminaschool gebruik ma ken. Elke mogelijkheid is ten aanzien van deze zaal benut. De zaal ziet uit op een nieuwe binnenplaats met duikstangen en klimboog voor de kinderen. Het is een functionele speel plaats, aldus het hoofd der school de heer J. van Maanen, die erg verheugd was over deze belangrijke verbeteringen aan zijn school. Na de gymlessen kunnen de kinderen zich wassen in de aangebouwde wasinrichting. Op de contactavond werd een expositie ge houden van schilderstukken van de amateur schilder Smalbrugge, Koninginneweg 47 (een der ouders). In totaal waren 19 schilderijen op gehangen, weergevende tafereeltjes uit Rijssen en omgeving en enkele bergimpressies. Ook met de nieuwe grote leermiddelenber- ging was de heer van Maanen erg ingeno men. Van de oude berging was een keuken ge maakt. Verder was in de hal van de school een bollentantoonstelling gehouden, welke bollen door de kinderen zelf waren opgekweekt. Het geheel maakte een fraaie indruk. Vele ouders hebben van de gelegenheid tot bezichtinging van een en ander gebruik ge maakt. Voor de leden van de afd. Rijssen van de Party van de Arbeid hield de heer J. Suur- hof, oud-minister van sociale zaken in café Hegeman een beschouwing over de rege ringspolitiek. De heer Suurhof, die een indringend spre ker bleek te zijn, met een grondig politiek in zicht, bleek over de politiek van de regering Marijnen lang niet tevreden. Vooral een doorn in zijn (politieke) oog was de huidige periode van de bestedingsbeperking, waarvan met name tal van gemeenten slachtoffer zijn geworden. Noodzakelijk uit te voeren werken moeten blijven liggen omdat de gemeen ten financieel volkomen in de knel zitten. Welke onaangename gevolgen dit vaak heeft, wist de heer Suurhof met sprekende voor beelden duidelijk te maken. De heer Suurhof erkende, dat ook in de tijd dat de Partij van de Arbeid regeringspartij was, een be stedingsbeperking noodzakelijk was geweest. De heer Suurhof belichtte het regeringsbeleid van de laatste jaren op diverse onderdelen. Mede door de gevolgde loonpolitiek heeft de regering op een paniekerige wijze op al lerlei terreinen ingegrepen aldus de heer Suur hof. Slecht te spreken was de heer Suurhof voor al over de vormen die de speculatie in grond en huizen heeft aangenomen. Daarom hebben wij als kamerleden een wets ontwerp ingediend om deze speculatie te voor komen. Het gekke is, aldus spr. dat op de enorme verrijking, die bij vele Nederlanders door deze speculatie het geval. is geweest geen belasting wordt gelegd. In de meeste kapita listische landen van de wereld (de Verenig de Staten van Amerika o.a.) bestaat zulk een belasting wel. Uitvoerig stond de heer Suurhof stil bij de verkoop van de Aandelen van de Breed band. De gang van zaken daarbij is zeer merk waardig aldus spr. De regering heeft des tijds geld gestoken in een walserij. Miljoenen guldens zijn er in gestoken. Het was een riskante zaak. Het bleek later heel goed te gaan. Nu zijn de aandelen aan de hoogovens verkocht voor 450 miljoen gulden. De staat mag de stroppen wel dragen. Maar als het goed gaat moeten de aandelen nodig worden ver kocht. De heer Suurhof zei verder groot bezwaar te hebben tegen--de verkoop van de gronden in de IJsselmeergebieden. Dat geeft geen blijk van zorg voor de toekomst meende spr. Wat moet er 'over 10 a 15 jaar gebeuren ten aanzien van de woningbouw etc. De reserve die de staat, heeft, stoot ze af. Ten aanzien van het onderwijs had de heer Suurhof bezwaren tegen de verhoging van de school en collegegelden. De Partij van de Ar beid staat op het standpunt dat ieder kind in Nederland gelijke kansen moet hebben, wat betreft het ontvangen van onderwijs. De verho ging is een tendens, dat het de verkeerde kant, opgaat, aldus de heer Suurhof. De techniek van de belastingheffing ws naar de mening van de heer Suurhof zeker nog voor verbetering vatbaar. Het belasting vrije minimum moet naar onze mening ver hoogd worden tot minimaal 4200,- per jaar. Nu moet men al belasting betalen vanaf 2700 terwijl het sociale minimum (AOW) ligt op 3700. Bij deze regering aldus de heer Suurhof zijn de U>ekom9tbelangen van het Neder landse volk niet in goede handen. Het tot nu toe gevolgde omroepbeleid noem de de heer Suurhof. geklungel. Na de rede van de heer Suurhof was er ge legenheid tot het stellen van vragen dat aan leiding gaf tot een interessante gedachten- wisseling, waarbij de heer Suurhof bewees, een politicus te zijn, die met veel kennis van zaken wist te debatteren. Ten overstaan van de heer F. van Schooien notaris te Rijssen wordt in café Spekhorst een huizen- en landerijenverkoping gehouden na mens diverse eigenaren. Het huis ingezet op 35.000 voor de erven H. J. Vlogtman (winkelhuis met schuur en werkplaats aan de Bouwstraat) werd niet gemijnd en niet gegund. Het woonhuis met erf en tuin van de erven A. Langenhof (Bloemstraat. 10) dat ingezet was op 8200,- werd gemijnd op 9000,-. Een weiland in de Hagslagen van de tam. Schippers Molenstraat, groot 35.95 are, inge zet op 2700,- werd gemijnd op 2900,-. Een perceel woeste grond in het Middel veen groot 33.20 are van de heer A. J. Koe dijk, ingezet op 600,- werd gemijnd op 810,-. Een bouwland in de Modde, groot 11,50 are van de heer G. J. ten Bolscher en Mevr. ten Bolscher-Pluimers ingezet op 950,- werd gemijnd op 1000,-. Een perceel grasland in het Rijssenseveld groot 1.55.30 HA van de heer G. W. ten Bol scher en mevr. J. ten Bolscher Pluimers, in gezet op 12.000 werd gemijnd op 12.500. In de begrotingsvergadering, gehouden op 29 dec. 1964 is, het college van b. en w. in overweging gegeven om aan de reserve, ge vormd door de winsten van het dokter Stok- kersfonds een bestemming te geven. B. en w. stellen de raad voor deze reserve te bestemmen voor vernieuwing van de toren van de Schildkerk. De Rijssense middenstandsvereniging HABI hield in Hotel Wei tering een leden vergadering onder voorzitterschap van de heer I. de Lange. In zijn openingswoord releveerde de heer De Lange de in het vorig najaar gehouden Mid denstandstentoonstelling Rijlito 3 en toonde zijn grote' tevredenheid over de medewerking ondervonden bij en het verloop van deze grote middenstandsmanifestatie. Ook de laatstelijk gehouden St. Nicolaas- actie de fifty fifty actie heeft aan de verwach tingen voldaan aldus de heer De Lange, die het belang en de noodzaak van een hechte samen werking benadrukte. Er werd een bespreking gehouden over te voeren acties in 1965. Het bestuur lanceerde een voorstel tot het invoeren van een permanente zegelactie, die bij een groot aantal leden instemming vond. Er zal evenals het vorig jaar weer een voor jaarsactie worden georganiseerd, waarvan de bijzonderheden nog nader moeten worden uit gewerkt. Besloten werd op 16 maart een bijeenkomst te beleggen, waarin een spreker van de Kamer van Koophandel de doelstellingen etc. van de ze kamer zal behandelen. Vervolgens werd gesproken over de gevol gen van de bepaling, dat binnen afzienbare tijd aan winkelpersoneel een aantal malen per jaar een z.g. lang weekend moet worden ver leend. Voor de middenstanders (werkgevers) zal deze maatregel veel moeilijkheden met zich brengen. In overweging werd gegeven de koopavond op donderdag te verplaatsen naar de vrijdag avond, waarmee een ontlasting van de zater- dagdrukte zou kunnen worden bereikt. Hierover zal een enquete worden gehouden. De aftredende bestuursleden de heren I. de Lange en J. Th. Gijsbers werden herkozen en in plaats van de heer E. Bouwmeester werd gekozen de heer T. van Dam. Get jan, zear Dieks ik wol vanoawnd Met oe naor 't zeeknhoes gaan, Ik nemme 'n automet, den he'k Doar jums toch tuemeg stoan. 'k Zal zorgen good op tied te wean, Non, det is ofesprükn, Dieks kum op tied, 't was ongevear Zes uur toen ze vetrukn. Ze küjem drok en ongemoarkt Gung het op 't zeeknhoes an, Noar 'n klean keteer ztear Dieks: 't sküt op, Wiej zeent er zoo Getjan. Wat zeg iej, is det Deamter al, Det har 'k nog neet edach, Wiej zeent pas een keteer op weg. Dan hej wal hard ejag. Wat, Deamter, nee det 's Almelo, Getjan greep zik naor 'n kop, De vrouw' lig neet in Almelo, Ze lig in Deamter, stop. Heb iej wal ooit, skreewn Diek, mear keal, Doar kom iej non met an, Ik zag 't neet ear en 'k dach dar iej 't Wal wussen, zear Getjan. Doar zat niks aanders op dan dreejn, 't Gung wier dezelfde weg, Van Almelo noar Deamter wür Gin stom woord mear ezeg. Dieks jaggen hard, um krek zeuwn uur. Zat hee zin auto stop, De leu kumn net wier 't zeeknhoes oet, 't Sprekuur was ofelop. J. ROZEN DOM, RIJSSEN. Het college van b. en w. stelt de raad voor het presentiegeld van de commissie tot wering van schoolverzuim te verhogen met 100 pet. Het presentiegeld bedraagt thans 100,- per jaar ongeacht het aantal vergaderingen. Deze vergoeding is in 1954 vastgesteld en nadien niet verhoogd. Gemiddeld vergadert de commissie 16 x per jaar. Het presentiegeld komt op 1,25 per vergadering. (De commissie be staat uit 5 personen. NOTTER In het gebouw „Irene" te Notter hield de vereniging tot stichting en instandhouding van „Een school met den Bijbel" te Notter-Zuna haar jaarvergadering. Na het openings- en wel komstwoord van de voorzitter der vereniging, de heer A. J. Bloemendaal, bleek uit het jaar verslag van de secretaris dat het ledental met 10 gestegen was. Het hoofd der school de heer R. Doom gat een financieel overzicht over 1964 waarbij de kas sloot met een klein batig saido. Bij de gehouden bestuursverkie zing werd het aftredende lid, de heer E. Hiet- land herkozen, terwijl de heer J. Altena Not ter werd gekozen in de plaats van de heer G. J. Lohuis, die om leeftijdsredenen had bedankt. De voorzitter bracht de heer Lohuis die 25 jaar hestuurslid was gewees waarvan 15 jaar als secretaris, dank voor al hetgeen hij had gedaan voor de vereniging maar ook voor de jeugd van Notter en Zuna. De heer Doorn gaf vervolgens het gebruikelijke over zicht over het afgelopen schooljaar. Hieruit kwam naar voren dat thans 136 leerlingen de school bezochten. In 1964 hadden 19 leer lingen de school met het 6e leerjaar ver laten om andere onderwijsinstellingen te be zoeken. De gebruikelijke schoolreisjes waren weer gemaakt met zowel de hoogste als de laagste klassen. Ook was het jaarlijks kerst feest weer gevierd met de kinderen daartoe in staat gesteld door een collecte in de buurt schappen. Voor het verkeers-examen waren, alle leerlingen geslaagd. Verheugd was de heer Doom, dat de nieuwe rijwielloods was ge reed gekomen, terwijl een grote uitbreiding van het gymnastiek materiaal had plaats ge vonden. Door de leerlingen van de 6e klas was een be zoek gebracht aan de fabriek van de firma Ter Horst in Rijssen, terwijl ook was deelge nomen aan de Quizavond in Nij verdal over textielkemnis. Tenslotte werd besloten om een schulddel gingsfonds te stichten om de onkosten, ge maakt bij het verbouwen van de onderwij- zerswondng, te dekken. Door de heer Doom werd deze jaarvergade ring op de gebruikelijke wijze gesloten. st De Prot. Chr. oudervereniging Philadel phia Rijssen en omstreken heeft aangekocht het pand aan de Enterstraat 133. De bedoeling is dit huis in te richten als verzorgingshuis voor alleenstaande geestelijk gehandicapte kinderen Men heeft het voorne men een echtpaar aan te stellen, dat de kin deren zal verzorgen en leiden. Er is een stichting opgericht, die de naam Eben Haezer zal dragen, die de exploitatie en het beheer op zich zal nemen Tot het huis in Rijssen zullen uitsluitend alleenstaande kinderen uit de provincie Overijssel worden toegelaten

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1