Kleindieriokkers vergaderden HET WEAR Stop- en wacht- verboden AGENDA BURGERLIJKE STAND ESKERK NAAR BEVERVOORDE Causerie voor R.E.O. Hogere beloning voor de brandweer Ouderavond Julianaschool Geslaagd Meer fietspaden Vrijdag 19 februari 1965 Weinig leden op jaarvergadering ANB Ontspanningsavond PREDIKBEURTEN „Een andere wereld Prinses Christine vierde gisteren (18 februari) haar achttiende verjaardag Rich tin gaanw ij zers Zil veren jubileum Jubileum bij Ter Horst VEEMARKT RIJSSEN De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt t 1 65 per kwartaa voor postabonnees f 1 95 per kwartaa! 43e jaargang no, 7 Administratie Rnterstraat 10 Rijsspn Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting en Redactie Telefoon 230.1 (05480) ii i i i i i i t i i i i i ii i i i i i i ii ii i i i iii iii ii ii i i De Rjjssense pluimvee- en konynenfokkers- vereniging „De Eendracht" hield haar jaarver gadering in café Koedyk. In zpn openings woord feliciteerde de voorzitter de heer J. Tij- hof de talrijke aanwezige leden met de fraaie successen die zij het afgelopen seizoen op di verse grote tentoonstellingen met hun dieren behaald hadden en herinnerde aan de ge slaagde tentoonstelling die de vereniging zelf georganiseerd had in het gebouw „De Hal te". Uit het jaarverslag van de secretaris de heer G. Nijzink, bleek dat hst ledental was geslegen. Over 1964 waren de uitgaven iets groter ge weest dan de inkomsten welk tekort ech ter gedekt kon worden door het batig saldo van de gehouden tentoonstelling. Bij de be stuursverkiezing werden de aftredende leden de heer L. Luby en E. J. Sehuiterd met al gemene stemmen herkozen, terwijl in de plaats van de heer H. Scheppink die zich niet herkiesbaar stelde, werd gekozen de heer E. Dommerholt. De heer G. Nijzink die bedankt had wegens zijn vertrek naar Enschede, maar op dit besluit terug kwam, en zich weer be schikbaar stelde, werd herkozen. Tot tatoeeërders der konijnen werden her benoemd voor 1965 de heren H. Pluimers en A. ter Harmsel en tot bode inplaaits van de heer J. Zijlstra die bedankte, de heer J. Preu- ter. De secretaris deelde mede dat bericht was ontvangen van de secretaris van de Provin ciale afdeling van de R.V.B. dat op 5 en 6 november door geen andere vereniging een tentoonstelling was aangevraagd, zodat deze De ANB afd. Rijssen hield in zaal Hegeman haar jaarvergadering, onder voorzitterschap van haar 2e voorzitter, de heer H. J. Ditsel. Deze heette allen hartelijk welkom en deel de mede dat de heren Dannenberg (voorzit ter) en Baarn (secretaris) beiden verhinderd waren. De 2e secretaris de heer J. Tijhof, deelde in zijn jaarverslag mede, dat het ledental thans is gegroeid tot 185. De heer J. Jansen penningmeester, kon in zijn verslag een batig saldo vermelden. Tot nieuw kascommissielid werd benoemd de heer J. Wolterink. Wegens periodieke aftreding werden tot bestuursleden heirkozen de heren J. Dan nenberg en D. Nijland. Na de rondvraag, volg de een gratis verloting. Hierna sloot de heer Ditsel de vergadering, en sprak de wens uit dat in het vervolg meer leden aanwezig zouden zijn. De vereniging van gemeentepersoneel hield in het Parkgebouw een ontspanningsavond. De bijeenkomst werd geopend door de 2e voorzitter de heer H. J. Nijlaind met een vlot openingswoord. Onder grote belangstelling werd de film „Rijssen 700 jaar stad" vertoond, in welke film steeds weer opnieuw tot uitdrukking komt, dat men in eenheid en in saamhorig heid veel kan bereiken. In deze film zijn prachtige opnamen ver werkt en is altijd weer aanleiding voor die genen die het grootste feest uit de geschie denis van Rijssen hebben meegemaakt, her inneringen hieraan op te halen. Vervolgens werden deze avond gezelschaps spelletjes gehouden. Men spande zich in voor de hersengymnastiek hetgeen vaak aanleiding tot hilariteit gaf. De heer Boer bracht dank aan allen die aan de organisatie van deze avond medewerking hadden verleend. NED. HERV. KERK GROTE KERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds. A. Kool 19.00 uur Ds. J. Vos WESTERKERK 9.30 uur Ds. J. Vos 15.00 uur Ds. W. van Tuyl GER GEM. NOORDERKERK 9.30 uur 15.00 uur en 19.00 uur leesdienst GER GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Bos van Emmeloord OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur Ds. Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst NED. PROTESTANTENBOND 10.45 uur Ds. G. v. d. Gronden van Deventer WOENSDAG 24 FEBRUARI 1965 WESTERKERK 19.30 üur Ds. A. Kool ESKERK 9.30 uur en 19.30 uur Ds. Aangeenbrug (biddag) DONDERDAG 25 FEBRUARI 1965 BEVERVOORDE 19.30 uur de heer Keesmaat van Rotterdam NOORDERKERK: 19.30 uur drs. P. Honkoop (theol. student) datums voor het houden van een clubten toonstelling van hoenders sierduiven en konij nen wei zou worden goedgekeurd. Als keurmeesters voor deze tentoonstel ling werden benoemd voor grote hoenders en krielen de heer C. Aal beis uit Oosterbeek, vooi' sierduiven de heer Maas uit Enschede en voor konijnen de heren Otto Vermeulen, Bun- hink en Js. Voortman Rijssen. Tenslotte werd besloten een nieuwe sten cilmachine aan te schaffen ten behoeve van het clubblad, door het uitgeven van renteloze aan delen. Over enkele weken zal de bouw van de nieuwe Eskerk zover gevorderd zijn dat de oude bestaande zal moeten worden afgebro ken. (Zoals bekend komt de nieuwe kerk gedeeltelijk op de plaats waar nu nog de oude kerk staal.) In verband hiermede zullen de kerkdiensten van de Ger. Gem. in Ned. (Eskerk) vanaf zondag 7 maart tot de opening van de nieuwe kerk worden gehouden in de Bevervoorde (Oud Ger. Gom.) Vanaf die datum zullen elke zondag 2 dien- j sten worden gehouden en wel om 11 uur 's mor- gens en des namiddags om 5 uur. Mede in verband met bovenstaande zal in de Eskerk op woensdag 24 febr. vervroegde i biddag worden gehouden. Deze diensten vinden nog normaal plaats om half tien 's morgens en half acht 's avonrU Voor de kijnologenclub REO hield de be kende kijnoloog de heer F. A. J. Alois uit Wassenaar een interessante causerie in Ho tel Spekhorst, nadat hij verwelkomd en inge leid was door de voorzitter van REO de heer F. Heering uit Enter. De heer Alofs had prachtige dia's gemaakt tijdens zijn verblijf in Praag, waar hij als keurmeester bij een grote internationale ten toonstelling heeft gefungeerd. Nadat hij verschillende bijzonderheden en wetenswaardigheden over de hoofdstad van Tsjecho Slowakije had verteld, toonde hij fraaie dia's die een indruk gaven van het bijzondere karakter van deze stad. Veel belangstelling ging ook uit naar het ver slag dat de heer Alofs gaf over de tentoon stelling, die op een eiland in de Moldau werd gehouden. Bij een andere dia serie over verschillende hondenrassen bleek welk een groot hondenlief- hebber en deskundig kijnoloog de heer Alofs is. Het was een zeer interessante avond. Een feit, dat voorzitter Heering duidelijk tot ui ting bracht en waarvoor hij de heer Alofs op on dubbelzinnige wijze dank bracht. Het college van b. en w. heeft de raad voorgesteld de beloningen van het brandweer personeel met ingang van 1 januari 1965 te verhogen. Gesteld wordt, dat de beloningen sinds 1957 niet zijn herzien. Voorgesteld wordt de beloningen met 60 pet te verhogen en wel tot de volgende bedragen. Voor de commandant 960.- per jaar,'' voor de plaatsvervangende commandant 440,-, voor de brandmeesters 320.-, voor de onder- brandmeester's 192,-, voor de hoofdbrand- wachts 160,-, voor de brandwachts le klas 128, voor de brandwacht 2e klas 96,- en voor de asp. brandwacht 64.-. De commandant en de brandmeesters ontvangen geen vergoeding voor verleende diensten bij brand om welke reden de vaste vergoeding hoger is gesteld. De vergoeding voor verleende diensten bij brand bedraagt thans 4.50 per uur. B. en w. achten een verhoging per 1 januari 1965, tot 5,- per uur gerechtvaardigd. NOTTER In een gecombineerde vergadering van de afdeling Notter-Zuna-Rijssen van de OLM, BDV en PJGO in het gebouw „Irene" te Hot ter trad als spreker op de heer Heer Kraan uit Almelo met ais onderwerp „Een andere wereld". Na een welkomstwoord tot de talrijke aan wezigen, door de voorzitter van de OLM de heer C. West-ra, was het woord aan de heer Kraan oud rechercheur bij de hoofdstedelij ke centrale recherche. Deze wist zijn gehoor op boeiende wijze te vertellen hoe het reilt en zeilt bij de mensen uit de onderwereld van de grote steden, waarbij hij verschillende voor vallen ophaalde uit zijn langdurige recherche- loopbaan. Het was een leerzame en interessante Lezing voor jong en oud, zodat deze avond zeer zeker geslaagd mag wrden genoemd. De voorzitter van de PJGO de heer D. Boode was de tolk van allen toen hij na afloop de heer Kraan dank bracht voor zijn lezing. t Sküt al wier op, de tied dee wordt j Dat het nog ween tern kan, froaj kort. J. Ne wekk' of wat dan hew' al meart, j En doar is ooas aajt toch eleard, Dat meart ooas, al is 't neet beskreewn, Neeng zommerdaage mean 'k mut geewn. In elk geval, de langst tied j Van 't weenter zievv' zoo 't lik wier kwiet. Ook tebruoarie gef gin klaang, Gaf oons tot non too mooie daang. Wiej goat as het zon betje wil, Zoo ongemoarkt an op april. En hooit del wear april ook staand, Dan is 't zoo vuurjoar wier in 't laand. De meeste leu dee zeent duch miej, Wal met zon kwakkelweenter bliej. Al hoppe wiej dat 't zommer 't neet, Krek as dit slappe weenter geet. Wiej weeft zoo gearne heel mooi wear, En reang, wat nueireg is, neet mear. 't Wordt neet ©vroang woer ow' 't. weelt hemm Zoo awwe 't kriengt, zoo heww' 't te nemm. En dan, tevreane ziew' jums nooit, Of 't druengt of reangt, of 't vrüs of dooit. (FOTO H. POSTUMA). - 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I 1 M i l l I I I I I I I I I I I III 111 1 11) I I 111 II III I 1 11 Bij ministeriële beschikking zijn een aantal verkeersmaatregelen uitgevaardigd geldend voor de Haarstraat en de Wierdensestraat (rijkswegen.) en wel vanaf de bedianingsweg in de Haarstraat tot de huishoudschool van Ter Horst en Co (Beek), Tot nu toe gold hier een wachtverbod, lan ger dan 15 minuten aan de noordzijde. Door de ministeriële beschikking is nu voor de zuidzijde een stopverbod ingesteld en voor de noordzijde een wachtverbod. langer dan een kwartier. De maatregel heet'l ten doel een vlottere doorstroming van het verkeer te bevorderen. Ondanks het feit da.t het verkeer uit de rich ting Deventer de mogelijkheid heeft via de Molenstalweg en de Stationsdwarsweg het centrum van Rijssen te ontwijken, wordt hier van relatief weinig gebruik gemaakt. Daarom moet een vlotte doorstroming van tiet doorgaande verkeer worden bevorderd, dat men bovengenoemde maatregel wordt beoogd. Verwacht wordt dat de betreffende borden weer binnenkort zullen worden geplaatst, waar na de maatregelen pas van kracht worden. Dan is (gerekend vanuit de richting De venter) vanaf de bedieningsweg in de Haar straat tot de Huishoudschool van Ter Horst aan de rechterzijde een stopverbod van kracht en aan de linkerzijde een wachtverbod, lan ger dan 15 minuten. Van belang is, dat men oplet wanneer de bor den, die deze vrij ingrijpende maatregelen aangeven, worden geplaatst. Dezer dagen zijn door de ANWB op 4 plaat sen in Rijssen zeer moderne richtingaan wijzers geplaatst. De gemeenteraad heeft hier toe besloten in juli van het vorig jaar, waar bij het raadscollege een krediet aan de ANWB beschikbaar stelde. De lichtbakens, vervaar digd van perspex kunnen worden verlicht met behulp van een 65 Watt's TL buis. De richtingaanwijzers zijn op een afstand van 75 a 100 meter nog goed zichtbaar. De borden zijn aangebracht op: het Schild, Op de hoek Stationswarsweg-Wierdensestraat, op de kruising Watermolen-Enterstraat-Wier- densestraat, en op de kruising Holterstraat- weg-Molenstal weg. Dinsdag herdacht de heer J. Ditsel zijn 25- jarig jubileum als tuinman bij de fam. J. J. ter Horst. De jubilaris werd ten huize van de fam. Ter Horst toegesproken door de heer A. H. ter Horst, die hem met zijn jubileum feliciteer de en dank bracht voor de wijze waarop hij gedurende 25 jaar zijn werk bij de familie Ter Horst had verricht. Spr. bood de jubilaris een geschenk onder couvert aan. J. ROZENDOM, RIJSSEN. l i inn i. i i i i lüirmiiii i i In de Julianaschool werd een zeer druk be zochte ouderavond gehoudèh", die geopend ward door de voorzitter van de Chr. Schoolvereni ging de heer R. Bosma. Deze was dankbaar gestemd voor de gro te opkomst, en voor de grote .steun die gege ven is aan het slagen van de Unie collecte. De heer Bosma wees op het grote belang van een goed contact tussen ouders en onder wijzend personeel en op het grote belang van het christelijk onderwijs.' Spr'. 'wëk'të de ouders op trouw te blijven aan het beginsel. De avond werd vervolgens grotendeels ge vuld door, zang, muziek en voordrachten door de kinderen. Een aantal leerlingen onder lei ding van de heer De Vries liet horen, wat er me' een blokfluit te bereiken valt. Aan de hand van prachtige dia's belicht te het hoofd van de Julianaschool de heer J. van Maanen het schoolleven. Hij had daarbij de beschikking over bijzon dere opnamen, waarbij hij op geestige wijze commentaar wist te geven. Spr. gaf een indruk over de werkwijze van de onderwijzers en leerlingen, over de eerste stap naar school, weggebracht door moeder, de ontwikkeling in de verschillende fasen, en ook had de heer Van Maanen een serie dia's over gemaakte schoolreisjes, nelijk zeer gewaardeerd werd, werd door de heer Bosma gesloten. Ter gelegenheid van zijn 40 jarig jubi leum als werknemer van de NV ter Horst en Co werd de heer J. Koster op het direc tiekantoor de ere medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt door burgemeester C. B. J. Landweer. Namens de directie van Ter Horst en Co werd de jubilaris toegesproken door de heer Pavli- cek, die de jubilaris dank bracht voor de wij ze waarop hij bij ter Horst en Co had gewerkt waarbij hij hem tevens feliciteerde met de koninklijke onderscheiding. De heer Koster ontving een cadeau onder couvert en het ere insigne „40 jaar trouwe dienst". Aangevoerd Runderen 29, Varkens 814, totaal 843. Prijzen: 22 melk- en kalfkoeien van f 1.125,- tot 1.250 per stuk, 5 pinken van 625.- tot 750,- per stuk, 2 graskalveren van 325,- tot 425, per stuk, 11 drachtige zeugen van 325, tot 425, per stuk, 803 biggen van 55,- tot f 80 per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel rustig prijzen staande, Zeugen: Handel kalm, prijzen staande, Biggen: Handel vlot van de hand, prijzen staan de tot iets hoger. 19 februari Ledenvergadering PvdA Spreker oud-minister J. G. Suurhoff Café Hegeman. 19 februari Volksuniversiteit Jan Kamperman uit Olst over kunstmanen en ruimtevaart Jeruel 8 uur. 23 februari Streekconcert „Stem des Volks" Parkgebouw 8 uur. 5 maart A.R. Kiesvereniging Nederland en Oranje, wethouder Scholman, onderwerp Gemeente-Politiek Heka 8 uur. 5 maart Amateurfotografenverenigkig Aldo- lem. Inlevering en bespreking foto's, vrij onderwerp, Neutrale Kleuterschool. 9 maart Teenagershow Parkgebouw 8 uur. 13 maart Clubmatch Kynologenclub REO Parkgebouw 1 uur. 16 maart Gymnastiekuitvoering DOS Park- gebouw half 8. 22 maart Amateurfotografenvereniging Aldo- lem Bondscollectie Neutrale Kleuterschool 3 en 10 april HDC Riessen Nationale dres- suurwedstrijden Terrein Brekeldlaan. 5 april Ledenvergadering PvdA eafé Hege man. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis afdeling Algemene Zaken kamer 7 (boven). Onze vroegere stadgenoot, de heer J. B. Bosch, is in Den Haag geslaagd voor het machinisten-examen, diploma B. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben meegedeeld, dat zij in beginsel bereid zijn de aanleg van rijwielpaden in voor de recre atie belangrijke streken te bevorderen. Voor Noordwest-Overijssel en het gebied van de gemeente Noordoost-polder is een rijwiel padenplan in voorbereiding. Te zijner tijd zal ook voor andere recreatiegebieden in Overijs sel, nadat de bestaande paden zijn geïnven tariseerd, de behoefte aan dergelijke rijwiel paden worden onderzocht. Een en ander is het gevolg van de steeds grote wordende vraag naar goed onderhouden fietspaden voor de re creatie. Vooral het weekemd-fietsfoerisme gaat daar bij een steeds grotere rol spelen. GEBOREN: Joseph zv C. Galea en W. Nijmeijer, de Kaem- pe 15, 9 febr; Jan Willem, zv. J. Lohuis en A. H. Koster Noachstraat 6, 10 febr.; Lieuwe Jan zv H Roosink en G. A. Koele, Haarstraat 39, 11 feb; Janine Wilma dv G. J. ten Brinke en E. J. Sanderman, Morsweg 16, 12 febr.; Hendrik zv J. W. Altimk en A. Harbers, Mo lenstraat 14, 12 febr; Gerharda dv. A. Vrugteveen en J. H. Steenber gen, Pelmolenweg 22, 13 febr.; Dinie dv. G. J. Klein Nagelvoort en R. van Delden, Enterstraat 182, 13 febr.; Janna Geertruida dv. D. J. Averesch en H. Smalbrugge, Welleweg 5, 14 febr.; Steven, zv. A. Harbers en J. T. van Winger den, Wijnand Zeeuwstraat 40, 12 febr.; ONDERTROUWD: Arend Jan ter Steege, 25 jaar Rijssen, Elsener- straat 25 en Dini Tulier 22 jaar Rijssen En terstraat 68, 9 febr.; Gerrit Harbers 18 jaar, Rijssen, Vennekesgaar- den 16 en Hendrika Slot 20 jaar, Rijssen Weth. H. H. Korteboslaan 93, 10 febr.; Justinus Augustinus Zwoferink 24 j, Rijssen Weijerdsteeg 11 en Bernarda Janna Nijland 19 jaar, Markelo, Veen weg 2, 12 febr; Jan ter Maat 27 jaar, Rijssen, Oosterhof weg 51a en Derkje Gerritditoa Sanderman, 23 j Rassen, Halterstraatweg 65, 12 febr. GETROUWD: Willem Keizer 23 jaar en Grada ten Bol- scher 21 j. Rijssen, Holtentorensweg 20, 12 febr. OVERLEDEN: Antonie Bemhardme Margarete Künsemüller, 72 jaar, echtgenote van J. J. ter Horst, Wier densestraat 116, 10 febr.; Abraham Baan 73 j, echtgenoot van M. ten Bolscher, Markeloseweg 64, 11 febr; Hendrika Assink 71 j, echtgenote van G. Barg- peter Weijerdsteeg 18, 15 febr.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1