KLUIZENAAR EVERT SCHREURS OVERLEDEN Rijssens Mannenkoor concerteert in Duitsland Nieuwe L.T.S. nadert voltooiing AGENDA VUURWERK VORMT SLUITSTUK OP BEVRIJDINGSDAG Propaganda-middag dierenbescherming KNK gaf goede uitvoering N U T S S PAARBANK Dia-avond Aldolem Aankoop grond Inzate MEDISCHE DIENST T eenagerwedstrij d Gouden jubilea Ned. Ver. van Huis vrouwen telt 108 leden Zou nebloemavond A en rustegen oawnd Opstelwedstrijd over „bevrijding" Vrijdag 12 februari 1965 43e jaargang no. 6 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1 65 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 195 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Verrassing Opstelwedstrijd WEEKBLAD VOOR RUSSEN Dc bij vele oudere Rijsscnaren bekende F.vert Schreurs (Blinde Evertjc) is niet meer. Dc „kluizenaar van Enter" is in de loop van zondag en maandagnacht overle den. Hij bereikte de leeftijd van 85 jaar Evert Schreurs heeft jarenlang in een bos van de familie Rohaan aan de Rijssenseweg, een kluizenaarsbestaan geleefd. Hij leefde er in een woonwagen, met daarnaast een hol in de gtond. Enkele jaren geleden werd hij met rookvergiftiging opgenomen in een ziekenhuis le Almelo. Van gemeentewege werd toen zijn oude behuizing en zijn „brandvoorraad (stapels oude schoenen en fietsbanden) op geruimd. Hiervoor in de plaats kreeg hij een bijna nieuwe directiekeet, wat hem een betere beschutting tegen de kou bood. Op 30 januari werd Evert overgebracht naar het sanatorium in Hellendoorn, waar men hem plaatste in de afdaling voor psychisch gestoorde bejaarden. Vorige week trof hem een maagbloeding, waarna hij werd overge bracht naar het Ireneziekenhuis in Almelo, Operatief ingrijpen mocht evenwel niet meer baten. Evert Schreurs zal begraven worden op de Algemene begraafplaats te Rijssen. Zijn behuizing zal binnenkort worden afge broken, waarmee dan de laatste tastbare her innering aan de kluizenaar verdwenen zal zijn. EVERT SCHREURS Op verzoek van de VVV Rijssen gaf de to neelvereniging Kunst naar Kracht in het Park gebouw een uitvoering van het blijspel in 3 bedrijven getiteld Poespas. Kunst naar Kracht had reeds eerder met dit blijspel groot succes gehad en ook nu weer is gebleken dat deze vereniging over uitste kende krachten beschikt, die de mogelijkhe den met een stuk als Poespas hebben weten uit te buiten. Het publiek heeft genoten van de manier waarop de komische situaties voor het voet licht werden gebracht en algemeen had men grote waardering voor de wijze waarop de diverse rollen werden vertolkt. De leden van de VVV hebben zich kostelijk geamuseerd, hetgeen bleek uit het waarderen de applaus, dat na ieder bedrijf opklaterde, en dat na afloop van de voorstelling het karakter kreeg van een ovatie. In de maand januari werd bij de Nutsspaar- bank Almelo, bijkantoor Rijssen ingelegd een bedrag van 588.219.76 en terugbetaald 467.789.87. In deze maand werden 181 nieu we spaarrekeningen geopend. Uitgaande van de Ned. Ver. voor dierenbe scherming afd. Rijssen werd in het park gebouw een propagandabijeenkomst belegd voor de oudere schooljeugd. In totaal waren onge veer 1000 kinderen aanwezig, afkomstig van de scholen uit Rijssen, Notter, Eisen, Enter broek en Enter. Namens de afdeling Rijssen sprak de heer H. Jansen een kort openingswoord, waarin hij de bedoeling van deze bijeenkomsten uit eenzette, n.l. dat de kinderen actief gaan meehelpen met het aanwijzen van misstan den, zoals kettinghonden, nestjes van vogels vernielen, enz. Zij moeten elkaar in dezen op voeden. Verder werd een tweetal films vertoond van de Ned. ver tot bescherming van dieren, door hoofdinspecteur Visser zelf opgenomen. De heer Spaan uit Rotterdam gaf de nodige toelichting hierbij. De heer Jansen sloot de goed geslaagde middag. iSpF*55- Het Rijssens Mannenkoor hield in het park gebouw haar jaarvergadering onder voorzit terschap van de heer J. Rozendom. De secretaris, de heer B. J. Sanderman deel de in zijn jaarverslag mede, dat het ledental thans is gegroeid tot 110. Hij memoreerde de successen van het koor in het afgelopen jaar, met als hoogtepunt het optreden in de AVRO-studio. gevolgd door een radio-uitzen ding. Verder werden in het parkgebouw nog enkele opnamen voor het koor gemaakt door de NCRV. waarvan de radio-uitzending bin nenkort zal plaatsvinden. De heer H. Nijkamp, penningmeester, kon in zijn financieel v,ers:uig een batig saldo ver melden. Namens de kascommissie bracht de heer J. Nijkamp verslag uit, dat alles in orde was bevonden. Wegens periodieke aftreding werden tot bestuursleden herkozen de heren T Brandriet. H. Nijkamp en R. Smelt. Hierna volgde een bespreking over het kerst concert. Besloten werd om het a.s. concert tijdig voor te bereiden, aangezien het kooi' voor- In de neutrale kleuterschool aan de Ta- baksgaarde hield de A.F.V. Aldolem haar contactavond. De avond werd gevuld met het vertonen van dia's (eigen werk), die door de heer De Goeyen op eminente wijze van com mentaar werden voorzien. In deze „woning" heeft Evert Schreurs jarenlang de winterkou getrotseerd. Later kreeg hij van gemeentewege een bijna nieuwe directiekeet. De oude be huizing werd toen gebruikt als opslag plaats voor brandstof. Voor de aanleg van de verbinding tussen de Dannenberg en de Morsweg in plan Noord is nodig het bezit van een perceel groot on geveer 215 m2 in eigendom van de Overijsselse Autobusdiensten te Holten, welke NV bereid is dit perceel af te staan tegen een prijs van f 9 per m2 B en w stellen de raad voor tot aankoop van dit perceel te besluiten. Voor de uitvoering van plan Zuid is nodig het bezit van een perceel aan de Markeloseweg groot ongeveer 1256 m2 van de erven H. ten Bolscher p.a. Bouwstraat 35. Betrokkenen zijn genegen dit perceel aan de gemeente te verkopen voor de prijs van 1.- per m2. B en w stellen de raad voor tot aankoop over te gaan. In café Spekhorst vond de inzate plaats van een winkel-woonhuis met schuur en werk plaats en erf, Bouwstraat 8, groot 1,59 are voor de erven H. J. Vlogtman op 35.000. Voor de Erven A. Langenhof, woonhuis met erg en tuin, Bloemstraat 10, groot 5,12 are. Dit werd ingezet op 8200,-. Voor de heer J. A, Schippers, weiland in de Hagslagen groot 36 are op 2700,-. Voor de heer A. J. Koedijk, woeste grond met op slag in het Middelveen, groot 33.20 are op f 600,-. Voor G. J. ten Bolscher en Mevr. J. ten Bolscher-Pluimers, bouwland in het Modde, bij de Hagweg, groot 11.50 ar,e. Ingezet op 950,-. Voor mevr. J. ten Bolscher-Pluimers en de heer G. W. ten Bolscher grasland in het Rijssense veld groot 1.55.30 ha. Ingezet op 12.000. De zondagsdienst wordt waargenomen door dokter D. Oosthoek, Stationsdwarsweg 63, tel. 2606. De dienst der dierenartsen wordt waargeno men door dokter J. P. v. Nouhuys, Rijssen, tel. 2487. Verschenen is het jaarverslag over 1964 van de Lagere Technische School te Rijssen, waar in onder andere tot uiting komt, dat men zich nog steeds in een noodtoestand bevindt wat betreft de huisvesting. Men heeft zich moeten behelpen met niet minder dan 6 noodhuisvestingen, hetgeen niet bevorderlijk is voor een goede organisatie. Gelukkig kan er op goede gronden worden gehoopt, dat het nieuwe schoolgebouw aan de Wierdensestraat met ingang van het les- seizoen 1965-1966 in gebruik kan worden ge nomen. In de bouw van de nieuwe school is een grote stagnatie ontstaan in de aflevering van de staalconstructie, maar thans is men met de bouw zover gevorderd, dat de school geheel water- en glasdicht is. Doordat de centrale verwarming in werking kan worden gesteld, kan onafhankelijk van de weersomstandigheden worden doorgewerkt. Het praktijkgedeelte is nagenoeg gereed, ter wijl de tuinaanleg reeds voor de vorstpe riode geheel klaar was. Wegens uitbreiding van het aantal klassen Algemeen ^le leerjaar" was uitbreiding van het aantal leraren noodzakelijk. Benoemd wer den de heren K. Vorsteveld en B. de Ruiter, beiden leraar algemeen vormend onderwijs. De heer F. Nijboer werd aangesteld als le raar a.v.o. voor 2 middagen per week. Om de meerdere schilderlessen, verband hou dende met de aanwas van leerlingen, op te vangen, werd benoemd de heer A. Schoonho ven, voordien leraar aan de Chr. L.T.S. te Den Haag. Tot typiste werd benoemd mej D. Pijffers en tot 2e concierge werd benoemd de heer H. Zonnebelt. De heer H. L. Pechler, assistent leraar werd benoemd tot leraar aan een L.T.S. in Den Haag. Na de uitreiking van elk rapport werd een contactmiddag met de ouders van de leer lingen gehouden voor bespreking van diverse aangelegenheden. Bij deze contactbijeenkom sten waren alle leraren aanwezig en er werd van deze gelegenheid door vele ouders dank baar gebruik gemaakt. In het algemeen le leerjaar ontvingen de leerlingen naast de algemeen vormende vakken, de handvaardigheidslessen in de verschillende vakrichtingen. Na dit le leerjaar werd door de leerlingen een keuze gemaakt uit de vol gende vakrichtingen: Houtbewerkem, me- taalbewerken, metselen en schilderen. Ds leerlingen van deze afdeling ontvingen allen de bij de gekozen vakrichting behorende lichamelijke opvoeding, vaktheorie, vakteke nen en schetsen. Met het oog op de komende ingebruikna me van de 'nieuwe school en de mogelijkheid tot het huren van de 6 lokalen van de v.m. Chr. ULO-school in de Jan ter Horststraat, werden aLle leerlingen, komende van de lagere school, geplaatst in het algemeen le leerjaar. Hierdoor was het nodig 8 klassen le vormen, zodat personeelsuitbreiding nodig was. Een aanvraag tot uitbreiding van het leer plan met de vakrichting autoherstellen is op het Ministerie van Onderwijs in behandeling. Op 15 oktober 1964 bedroeg het aantal leerlingen 445. Het aantal nieuwe leerlingen voor de cursus 1964/1965 bedroeg 213. De leerlingen van de L.T.S. zijn afkomstig uit Rijssen, Enter, Hol ten, Wierden, Almelo, Markelo, Notter, Hulzen, Hoge Hexel, Nijverdal Hellendoorn en Haarle. De vereniging Va.ro organiseert op 9 maart in het Parkgebouw een grote teenagerwed strijd. Een dergelijke wedstrijd werd het vorig jaar eveneens met groot succes in het Parkgebouw gehouden. Een deskundige jury is bereid gevonden de prestaties van ensembles en solisten zowel op instrumentaal als vocaal gebied te beoor delen en te aanvaarden. Er zijn reeds verschillends aanmeldingen binnengekomen. Deelnemers kunnen zich tot 25 februari aan melden bij mej. S. Biezemaat, Banisweg 19, tel. 3021. Een 3-tal werknemers van de NV ter Horst en Co herdachten zaterdag hun gouden jubi leum in dienst van deze onderneming. Het waren de heren G. J. Bolink, Tabaks- gaarden 63, M. Ligtenberg Banisweg 32 en G. Nijland Haarstraat 156 A. De jubilarissen werden op het directiekan toor ontvangen en op hartelijke wijze toege sproken door de heer A. H. ter Horst, die hen dank bracht voor de wijze waarop zij gedurende esn halve eeuw hun werkkracht in dienst hadden gesteld van Ter Horst en Co. De jubilarissen ontvingen een gouden horloge en het ere insigne „50 jaar trouwe dienst". heen wel eens in tijdnood is geweest. Wegens ziekte van de heer H. Waanders die 35 jaar lid van het koor is geweest, kon de voorgenomen huldiging niet doorgaan. Beslo ten werd hem een boekenbon te doen toe komen. Bij de rondvraag werd medegedeeld, dat op 10 april a.s. het Rijssens Mannenkoor een con cert zal verzorgen in Borne, terwijl omstreeks Hemelvaartsdag een reis naar Duitsland zal worden gemaakt, waaraan verbonden een con cert in Bensdorf of in de Volkswagenstad Wolfsburg. De Ned. ver. van Huisvrouwen, afd. Rijs sen hield haar jaarvergadering in hotel Gijs- bers onder voorzitterschap van mevr. Thomas sen. De secretaresse mevr. Duindam deelde in haar jaarverslag mede. dat het aantal leden was toegenomen tot 108. Het afgelopen jaar was de ver. buitengewoon actief geweest. Een bijeenkomst werd belegd in het bejaar dencentrum ,,De Wellehof' te Rijssen. Mevr. Van Rijn, penningmeesteresse, deelde in haar financieel verslag mede, een batig saldo in kas te hebben. Twee bestuursleden traden periodiek af, n.l. mevr. Boonstra en mevr. Land, terwijl tot bestuursleden gekozen werden mevr. M. Schouten en mevr. Oostdijk. Tenslotte werden de voorstellen besproken, die binnenkort op de grote jaarvergadering te Utrecht zullen worden behandeld. In het kader van de bekende „Actie Oost" wordt woensdag 17 febr. a.s. een z.g. Zorme- bloemavond .georganiseerd in het Jozefge bouw. De avond bestaat uit muziek, quiz, een leuk amusementsspel en sprekende beel den. De opbrengst is ten bate van vakantie en ontspanning voor langdurige zieken van alle gezindten in Twente en omstreken. Graads den har het roem alleeneg Want Merieje dee was weg, Loa mear goan, dach hee, hee har zik Laank oet in 'n lüjn stool eleg. Alns was netjes an de kaante En de koffie stun te trekng, 'n Kleaan den sleup al as ne rooze, Graads har net nog eavvn ekekn. Zoo, 'n mooi book, ne goo segoare, Wat har hee het vuur mekoar, Non tamee nog 'n küpke koffie, Joa hee spueln 't vanoawnd wal kloar. As 't an um lear mog Merieje Non wal vot bliewn 'n uur of wat, Graads den har het ech in lange 's Oawnds zoo rusteg neet chad. Wat was det, huern hee doar Diekske, Joa hee gueln, wat zol hee hemm, Aanders wur hee 's oawnds nooit wakker, Zol hee 'n klean dr oet munn nemm? Graads num Diekske oet de weege, O, wat zag den klean der oet, Alns zat vol, de beentjes, !t naksken, 't Zat um ouwer d'heede hoed. Stille mear, min kleane bleutjen, Joa ik kan 't mie wal begriepm, O doar kokn de koffie ouwer, Graads wus neet woer 't ees mos griepm. Mear dach hee, den klean is 't slimste, Det geet vuur per slot van zaakng, Ik kan 't ook neet helpn, Merieje mut 'n Heard moarn mear wier skoone maakng. 't Kossen Graads nog heel wat muejte Um ne wichterdook te veerm, Mear nog vuile mear um Diekske 'n Dook heel netjes vuur te beenn. Toen Merieje um 'n uur of tiene Wier kum, kreeg ze ech ne skrik, Ouwera leam smearge deuke, 'n Heard zat oonder 'n koffiedik. Sjonge, sjemge, wat ne pruttel, Hoast in eiken hook lear wat, Mear Merieje, 'n verstaandeg meanske. Vreug: Non Graads, woer hej 't ehad. Iej munn miej belouvn Merieje 's Oawnds nooit oarns wier hen te goan, 'k Weet het non, nen keal alleeneg, Det is earlke niks edoan. J. ROZENDOM, RIJSSEN. II I I l'i|il|1!i:;iUI!!|i;|[<|iifW!|)||||!i|;:|!i|i||!lH!||||M|:,| II f 11 I 11111 I 18 februari Ledenvergadering P.v.d.A. Spre ker oud-minister J. G. Suurhoff café Hege man. 19 februari Volksuniversiteit Jan. Kampetman uit Olst over kunstmanen en ruimtevaart Jeruël 8 uur. 23 februari Streekconcert „Stem des Volks" Parkgebouw 8 uur. 5 maart A.R. Kiesvereniging Nederland en Oranje, wethouder Scholman, onderwerp: Gemeente-politiek Heka 8 uur. 5 maart Amateurfotografenvereniging Aldo lem. Inlevering en bespreking foto's, vrij onderwerp Neutrale Kleuterschool. 9 maart Teenagershow Parkgebouw 8 uur. 22 maart Amateurfotografenvereniging Aldo lem, Bondscollectie Neutrale Kleuterschool geman. 5 april Liden vergadering P.v.cLA. café He- Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden op het gemeentehuis, afdeling Al gemene Zaken, kamer 7 (boven). Het bestuur van de Oranjevereniging Rijs sen heeft op energieke wijze de voorbereidin gen voor een feestelijke een waardige viering van Koninginnedag 1965 en van de 20ste her denking van de Bevrijding op 5 mei a.s. ter hand genomen. Dat de viering vooral van Bevrijdingsdag bij een groot deel van de Rijssense bevolking leeft is op verschillende manieren duidelijk geworden. De Oranjevereniging heeft Rijssen se bedrijven en industrieën verzocht om finan ciële bijdragen en een aantal hiervan heeft hierop zeer positief gereageerd. Een bijzonder grote verrassing werd het bestuur van de Oranjevereniging bereid door een telefonische mededeling aan de voorzit ter, de heer M. G. A. Elzinga waarin werd medegedeeld, dat een ingezetene, die onbe kend wenst te blijven voor Bevrijdingsdag een compleet vuurwerk aanbood. Dit fraaie ge schenk zal het sluitstuk worden van de fees telijkheden, die op 5 mei georganiseerd zul len worden. Voor de Allegorische Optocht, die eveneens op 5 mei zal worden gehouden zijn reeds diver se inschrijvingen binnengekomen, terwijl door de Oranjevereniging ook de eerste stappen zijn ondernomen om te komen tot het opvoeren van een „bevrijdingsspel" (openluchtspel). Het heeft er de schijn van, dat de Oranje vereniging een goed en gevarieerd program ma zal kunnen verzorgen. Met de hoofden van alle Rijssense scholen werd een vergadering belegd over een te hou den opstelwedstrijd. Het feit, dat niet alle scholen vertegenwoor digd waren, werd zeer betreurd, maar deson danks zal deze wedstrijd doorgang vinden. Het onderwerp van de te maken opstellen is „Bevrijding". De afsluittermijn van deze wed strijd is vastgesteld op 16 april. In totaal zijn 40 prij zen beschikbaar gesteld, en verwacht wordt, dat er zeer veel deelnemers zullen trachten een prijs in de wacht te slepen. Als gezegd, hebben reeds diverse industrieën en bedrijven een financiële bijdrage gedaan. Voor diegenen, die alsnog htm steentje aan de viering van de komende feestelijke dagen willen bijdragen zij vermeld, dat bijdragen kunnen worden gestort op postrekening 959950 ten name van de algemene Bank Nederland ffitö SMmsMÈag „Oranjevereniging".

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1