ZESTIG JONGE WERKNEMERS NAAR VORMINGSINSTITUUT Toezicht op schoonhouden van gemeentegebouwen AGENDA Deelname niet verplicht DUITS BEZOEK „WILHELMINA" GEEFT CONCERT K.N.K. speelt voor V.V.V. Afscheid hij padvindsters WAT NE SKRIK „ALDOLEM" BESPREEKT DIA'S Gaskachel voor gemeen tewerken GILDEPENNING VOOR J. PIJFFERS MEDISCHE DIENST Vrijdag 5 februari 1965 43e jaargang no, 5 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1 65 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 1 95 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 f05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting 60 leerlingen Niet verplicht Van ulo naar vormingswerk Logischer WEEKBLAD VOOR RUSSEN Enkele weken geleden is in Rijssen een belangrijk instituut met haar werkzaamheden begonnen. Het Vormingsinstituut, uitgaande van de Stichting Vorming Bedrijfsjeugd te Rijssen, beoogt jongens die vanuit de school be drijven en ondernemingen zijn „binnengestapt" buiten de vakontwikkeling een meer uitgebrei de vorming te geven. Als de jongelui uit de schoolbanken in het arbeidsproces worden op genomen dan hebben zij een geweldige stap gezet, die problemen kan scheppen omdat zij te jeugdig zijn, de veranderde sfeer, de grotere verantwoordelijkheid te omvatten. Het pro bleem wordt des te groter omdat de om schakeling te plotseling komt. De regels, die geilden in fabriek of bedrijf zijn zo geheel anders dan de sfeer, die zij op school hebben meegemaakt. Zij zijn in het bedrijf opgenomen en worden beschouwd als een (kleine) schakel in het ar beidsproces. De jongens moeten wennen aan regelmaat, orde, zelfdiscipline, samenwerking, ze moeten bezield zijn van de wil om te wer ken en moeten begrip hebben voor de plaats, die zij in heit bedrijf innemen. Deze instelling die van een volwassene wel maar van een jeugdige weknemer nauwelijks kan worden verwacht, moet geleidelijk komen. De jeugdige werknemer moet dus heel wat verwerken, waarbij een goede steun wonderen kan verrichten. Dat de leiding van het bedrijf zich niet in tensief met de moeilijkheden kan bezig houden spreekt vanzelf. Daarom is in Rijssen in het leven geroepen de Stichting Vorming bedrijfsjeugd in het be stuur hebben zitting: de heren V. K. Pavlicek, voorzitter. P. T. de Ridder secretaris, D. v. d. Lee penningmeester, W. Haase, H. J. Vlogt- man, J. Waanders, G. J. Bredenoord en H. J. Nijland. Als vormingsleider is benoemd de heer J. W. Smit uit Gorinehem, die met toe wijding en enthousiasme ijn verantwoorde lijke taak op zich neemt. Hij heeft de beschikking gekregen over een aantal lokalen van de Huishoudschool van Ter Horst en Co. waar o.a. een lokaal is ingericht voor handenarbeid, waarbij de cursisten kun nen werken met prachtig materiaal. Voorlopig komen ongeveer 60 jongens een halve dag per week naar het vormingsinsti tuut. Zij zijn afkomstig uit verschillende Rijs- sensebedrijven als Ter Horst en Co, Stempher, Reginox, Nijhuis, Heka, Omefa, Slokker en Schuitemaker. Uit een gesprek met de heer Smit blijkt, dat hij veel voor dit vormingswerk voelt. Het programma aldus de heer Smit bestaat uit handvaardigheid, waardoor mede een accent wordt gelegd op de vrije tijdsbesteding, sport als tegenwicht voor het vaak eentonige werk dat de jongens moeten verrichten. In gesprek ken met de jongens wordt gepoogd hun begrip bij te brengen over allerlei onderwerpen, die van belang zijn, maar waarover men vaak nog niet veel heeft gedacht. Als voorbeelden noemt de heer Smit een gesprek over arbeid, loom, overheid, politiek, muziek, gezin, verhouding, jongen-meisje, vrije tijdsbesteding etc. De bedoeling zit voor om de jongens een wat zelfstandiger maatschappijbeeld mee te Deelname aan de cursus is niet verplicht. Wel geschiedt de vorming in bedrijfstijd, zo dat het vanzelfsprekend is, dat de directies van de bedrijven positief tegenover de doel stellingen van het vormingsinstituut staan. Het werk wordt gesubsidieerd door de lan delijke, provinciale en gemeentelijke overheid, terwijl de bedrijven per cursist een bijdrage betalen. De gemeenteraad van de Duitse gemeente Borghorst (Westfalen) zal op 26 maart een bezoek brengen aan Rijssen. Het eerste contact met functionarissen van Borghorst werd gelegd door burgemeester Landweer; er zijn gegevens uitgewisseld en in 1964 zijn 2 gemeentefunctio narissen van Borghorst in Rijssen geweest, waarbij bleek, dat de gemeenteraad van de Duitse gemeente gaarne een bezoek aan Rijssen zou willen brengen. Van de zijde van Rijssen is toen een uitnodiging gericht tot de gemeen teraad van Borghorst en als datum van het bezoek is 26 maart vastgesteld. Van beide zijden krijgt men de gelegenheid zich op de hoogte te stellen met de proble matiek van de respectievelijke plaatsen, de bestuursvorming over en weer enz. Wellicht kan het contact, dat nu verder met Borghorst wordt gelegd resulteren in een ver dere uitwisseling op cultureel en sportgebied, zodat ook de bevolking van de beide gemeentes nader tot elkaar zullen kunnen komen. Borghorst is een plaats, die vergelijkbaar is met Rijssen Het ligt in Westfalen nabij Burg- steinfurt en er zijn verschillende textielindu strieën gevestigd. De gemeente is de 16.000 in woners gepasseerd, en het beroept er zich op een winkelcentrum voor een betrekkelijk groot bedieningsgebied te zijn. De gemeenteraad van Borghorst zal in Rijssen een hartelijke ontvangst krijgen waarvoor 'n gevarieerd pro gramma zal worden samengesteld, Ook van de cursist wordt een kleine ver goeding gevraagd Het vormingsinstituut is van bijzonder belang geworden, door de wijziging in de arbeidswet, waarbij het aan 14-jarige jongens toegestaan is te werken onder voor waarde, dat ze 1 dag per week deelnemen aan een cursus op het vormingsinstituut. Men is begonnen met 4 groepen, die een halve dag per week naar het vormingsinsti tuut gaan en de verwachting is, dat het werk zich in de toekomst zal uitbreiden. De cursus is niet gericht op het behalen van een diploma, wel wordt na afloop van de cursusperiode een getuigschrift verstrekt. De heer Smit, leider van het vormingswerk was aanvankelijk werkzaam als leraar aan een ULO school te Gorinehem. Hij maakte in zijn vrije tijd als vrijwilliger kennis met dit werk en had het gevoel, dat hem dit soort jeugdwerk (nog) beter zou liggen dan het ULO-onderwijs. Hij had belangstelling voor maatschappelijk werk, jeugd en kampwerk en in het vormings werk dat nu zijn beroep is geworden, heeft hij naar hij meent grotere persoonlijke moge lijkheden. De Huishoudschool van Ter Horst en Co, is voorlopig een prachtige mogelijkheid om met het werk van start te gaan en hij hoopt dat zijn werk veel mag bijdragen tot een goede ontwikkeling van de jongens, die wellicht eerst schoorvoetend maar nu al met veel enthousias me de gang naar het vormingsinstituut gaan. De 27-jarige jeu'gdleider is gehuwd en heet in Rijssen nog geen woning. In de begrotingsvergadering van de gemeen teraad ontspon zich een gesprek waarin dui delijk werd dat verschillende raadsleden van mening waren, dat het toezicht op de schoon maaksters van gemeentelijke lokalen diende te berusten bij de directeur van gemeentewerken, hetgeen ook vele jaren het geval is geweest. In die vergadering zegde het college van b en w toe, de raad over deze materie schrifte lijk te informeren. Hoewel wij deze kwestie niet van grote im portantie achten aldus b en w in een nota aan de raad vinden wij het toch juister in dezen enigszins uitvoerig te zijn, omdat anders mis schien misverstanden zouden kunnen voor komen". In het college van b en w bestaat omtrent deze materie geen eenstemmigheid. De min derheid meent, dat het organisatorisch juister zou zijn, met het toezicht op alle schoonmaak sters de directeur van gemeentewerken te be lasten. De meerderheid van het college is ech ter van mening, dat 't schoonhouden van ge meentegebouwen niet bepaald technisch werk is, waarop slechts door een functionaris met bouwkundige- of andere technische opleiding toezicht uitgeoefend kan worden. De mening van de meerderheid (in het colle ge van b en w) is voorts dat het hier niet om organisatorische vragen gaat, ook niet om ge voeligheden, maar slechts om zo praktisch mogelijk te werk te gaan. „Uit praktische overwegingen lijkt het ons namelijk logischer" aldus b en w" dat de chef van elk afzonderlijk gebouw, die, zonder dat hij daartoe extra hoeft te komen of een opzichter hoeft te sturen, wel kan zien of de zaak goed wordt schoongemaakt en op het doen en laten van de schoonmaaksters kan toezien. Directe aanleiding tot het treffen van de nieuwe regeling is geweest, zo wordt door en w meegedeeld, een verzoek van het hoofd van de openbare lagere school. Deze deelde, in verband met het aantrekken van een nieuwe schoolschoonmaakster mee, dat hij het, omdat hij zelf het beste ken beoordelen hoe zijn school schoon gehoudtn moest worden en op welke punten speciaal gelet moet worden ge wenst achtte dat h'; ."'.et bet toezicht op de schoonmaaksters van zijn school zou worden belast. „Dit was voor ons aanleiding ons hierom trent nader te beraden" aldus b en w. Het college kwam tot de conclusie, dat for meel gezien de gemeentebode op grond van zijn instructie belast was met het toezicht op de schoonmaaksters. Omdat de bezoldiging van de schoonmaak sters enige jaren in de begroting van gemeen tewerken geraamd is geweest, had de direc teur van gemeentewerken in de praktijk de verlofkaarten getekend, eventuele vervanging geregeld en in sommige gevallen de bonnen voor de aanschaf van schoonmaakbenodigdhe- den verstrekt. B en w besloten in mei 1964 met meerderheid van stemmen, voor de toe komst de meer praktische regeling te treffen en daarin de ontvanger met het toezicht op de schoonmaakster van zijn kantoor, de leraar lichamelijke oefening met hetzelfde voor het gymnastieklokaal, het hoofd van de openbare lagere school voor zijn school, de gemeente bode voor het stadhuis en de directeur van ge meentewerken voor het kantoor gemeente- Zaterdag 20 februari geeft de muziekvereni ging Wilhelmina een concert in het Parkge bouw. Liefhebbers van muziek zullen dan kunnen genieten van de fraaie prestaties waartoe de muziekvereniging Wilhelmina in staat is. Dat deze vereniging uitkomt in de vaandel afdeling van de Kon. Federatie van Harmonie en Fanfare gezelschappen is een bewijs dat men een zeer hoog peil heeft weten te be reiken. Zonder overdrijving kan gezegd worden, dat Wilhelmina een zeer populaire vereniging is. Nooit wordt tevergeefs een beroep gedaan op het corps bij gebeurtenissen en feestelijk heden. Daarom is het bijzonder jammer, dat, als de vereniging haar winter concert geeft, vaak zo weinig belangstelling wordt getoond. Juist door belangstelling te tonen zouden de leden van het corps het gevoel krijgen, dat hun prestaties op de juiste waarde worden ge schat. Daarom hopen wij, dat voor het concert op 20 februari veel belangstelling zal bestaan. Misschien kunnen bestuursleden van diver se (culturele) verenigingen hun leden eens opwekken een bezoek aan dit concert te bren gen. De Toneelvereniging Kunst >naar Kracht, die onlangs met groot succes een uitvoering heeft gegeven van het humoristische toneel stuk Poespas geeft voor de leden van de VVV een uitvoering van diit stuk in het Parkgebouw op dinsdag 9 februari. Leden van de VVV hebben vrije toegang mits de kaarten zijn afgehaald op vrijdag of zater dag a.s. bij het kantoor der vereniging (En terstraat 10). Het bestuur van de padvindstersorganisa- tie heeft afscheid genomen van mevr. Oost hoek, die meer dan 15 jaar deel heeft uitge maakt van de damescommissie en als zodanig veel voor de Rijssense padvindsters heeft kun nen doen. De waardering voor haar werk was groot, hetgeen op de afscheidsavond duidelijk tot uiting kwam. Mevr. Jordaan dankte mevr. Oosthoek voor het vele wat zij in de loop der jaren voor de Rijssense jeugd heeft gedaan en aldus mevr. Jordaan U hebt aan de jeugd ook een prachtig voorbeeld gegeven. Als waardering bood mevr. Jordaan het schei dende bestuurslid een cadeau aan. Namens de padvindstersleidsters bood mej. Leferink even eens een geschenk aan en mej. Nijhof deed dat namens de kabouterleidsters. Namens het hoofdbestuur werd haar het Vriendschapsteken aangeboden. werken te belasten. „Voor zover ons bekend aldus b en w tot slot van de nota, werkt deze regeling tot volle tevredenheid en heeft op de ze wijze niemand extra werk met het toezicht. 11 11 i i 1 1,11 i i i i i i i i i iiii i i i inwin i iii 'I i i i i i i i iii"ir.ii i i i i iii öroomhotel aan Rijn V:.:\ Slechts enkele kilometers ten zui den van de Duitse Bondshoofdstad Bonn, in Bad Godesberg, zal het mo dernste hotel aan de Rijn ontstaan. Dit hotel zal een capaciteit van 400 bedden hebben en aan de Rijn tegen over het zo romantische Zevengeberg te komen te liggen. Het is zo ontwor pen, dat het ook aan de meest ver wende eisen tegemoet komt. Bij het hotel behoort een café-restaurant, waarvan de ronde bouw tot aan de oever van de rivier doorloopt. Een zivembad, dat bij gunstige boringsre sultaten misschien wel als thermaalbad kan dienen, is half in het hotel inge bouwd. Sauna, gymnastiek- en mas sageruimten completeren het geheel. Een ondergrondse garage voor 600 au to's en een reparatiewerkplaats met snelwasinrichting staan de gasten ter beschikking. Met de bouw van dit droomhotel, waarvan de kosten onge veer 25 miljoen D-mark zullen belo pen, zal reeds in de eerste maanden van 1965 begonnen worden. Getjain was vriejdagoawnd Froaj laate nog op pad, Hee har ees wier ne keer Vergadering ehad. Toen hee de stroat' in dreejn Huern hee het twaalf keer sloan, Gediene was zoo 't leek Vuste ooar berrie gaan. Hee zag in 't heele hoes Tenminste noanns gin lech, Gelukkig gung Get jan Nooit zoonder slüttei weg. Mear zol hee ne vanoawnd Ook biej zik hemin estükn, Want hee har 't zuense pak Dit keer ees an etrükn. Hee vueln in boks en buis, Mear och dat har gin zin, Woer kom ik dach Getjan, Doar zoonder slüttei in. Hee teup ees rond um 't hoes, Nee mear, det vul um met, Bouwn stun een raemken lus, Getjan dach: 'k zin ered. De ledder wur ek.reeng, En den was krek zoo lank, Um non noar binn' te kornm Det was mear net de gaasnik. Gediene, half in sloap, Skruk wakker, was doar wat, Ze beewn ouwr d'heele hoed, Zie zat al recht op 't gat Ze was allene in 't hoes, Wat mosse toch beginn, Ze gaf opees nen skreew, Doar kium men keall noar binn. Noar 'n half uur was zee wier, Zon betje op de lapm, Getjan mos eur belouwn, Nooit zoo wier binn te stapm. J. Rozendom, Rijssen. Heden (vrijdag) avond houdt de A.F.V. Al- dolem in de neutrale kleuterschool weer een contactavond. Op deze avond zal o.m. het tweede deel van de indertijd ingeleverde dia's besproken worden. Het ligt in de bedoeling dat de heer H. de Goeyen de vertoonde dia's weer van (het nodige) commentaar zal voor zien. Ten behoeve van de dienst gemeentewerken moeten worden aangeschaft een gaskachel en 3 motormaaiers. De totale kosten worden geraamd op 10.335. Het college van b en w stelt de raad voor het krediet hiervoor beschikbaar te stellen. De heer J. Pijffers (Julianastraat 6) slaag de te Utrecht voor het slagersvakdiploma. Hij verwierf het hoogste aantal punten in verband waarmee hem de z.g, gildepenninig werd uitgereikt. De dienst wordt zondag a..s. waargenomen door dokter L. Kunst, Wierdensestraat 77c, tel. 2204. De dienst der dierenartsen wordt waargeno men door dokter J. Siebedink, Wierden, tel. 05496-1298. 9 februari Algemene Ledenvergadering Rijs sen Vooruit, Hotel Gijsbers 8 uur. 15 februari Amateurfotografenvereniging Al- dalem, bezoek aan lezing Chr. Broere te Hengelo. 19 februari Ledenvergadering PvdA, Spre ker oud-minister J. G. Suurhoff, café He geman. 19 februari Volksuniversiteit Jan Kamper man uit Olst over kunstmanen en ruimte vaart, Jeruël 8 uur. 20 februari Wilhelminaconcert, Parkgebouw 8 uur. 23 februari Streekconcert „Stem des Volks" Parkgebouw 8 uur. 5 maart A.R. Kiesvereniging Nederland en Oranje, wethouder Scholman, onderwerp: Gemeente-Politiek, Heka, 8 uur. 22 maart Amateurfotografenvereniging Al- dolem, Bondscollectie, Neutr. Kleuter school. 5 april Ledenvergadering PvdA, Café Hege man. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven),

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1