1 1 H RAAD HERDACHT SIR WINSTON III K( IIII1 EN DISCUSSIEERDE OVER URGENT1ELIJST m m E.H.B.O.-uitgaven overtroffen inkomsten VROEDE VADEREN VAN RIJSSEN BIJEEN Successen op expositie M. H. Baltus nam afscheid van schaakclub 1 MED1SCHE DIENST KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING Ridder' van de weg EEN BLIEJ BERICH Jubilea bij Ter Horst ROME - REFORMATIE Vrijdag 29 januari 1965 43e jaargang no. 4 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per Icwartaal voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Voor de aanvang van de raadsvergadering, die dinsdagavond werd gehouden hield burgemeester Landweer een korte toespraak naar aanleiding van het overlijden van Sir Winston Churchill, welke staatsman door burgemeester Landweer een zeer groot Euro peaan werd genoemd. Wij hebben aan Churchill onnoemelijk veel te danken aldus spreker. Hij is 'n instrument in Gods hand geweest, die buitengewoon veel heeft betekend voor de herwinning van de vrijheid in de oorlog 1940-1945. Met grote bezieling heeft hij het Engelse volk weten in te zetten om de vrijheid te heroveren. Ook als Rijssenaren willen wij met res pect en eerbied getuigen van onze grote dank, die wij aan Churchill zijn verschuldigd, aldus beëindigde burgemeester Landweer zijn korte toespraak, waarbij hij de raad verzocht enige ogenblikken stilte te betrachten. Reeds 10 jaar Onze kroonprinses, H.K.H. Prinses Beatrix, hoopt zondag 31 januari haar 27ste verjaardag te herdenken. Geen sieraad VOOR Bij het voorstel van b. en w. de notulen van de begrotingsvergadering goed te keuren, deelde de heer Wolterink mede, dat hij gaar ne een wijziging aangebracht wilde zien. De heer Nijlarad heeft zich in die vergadering uit gesproken -een tegenstander te zijn van sub sidies voor de ronde van Rijssen en de ronde van Overijssel. De heer Wolterink was daar ook een tegenstander van geweest, hetgeen niet uit de notulen bleek. De heer Rosman deed een soortgelijke mededeling. Ook zei de heer Wolterink de notulen graag zodanig gewijzigd te willen zien, dat dui delijk werd, dat hij in die vergadering ook een tegenstander was geweest van de subsidies aan de Rijssense zangverenigingen, evenals de heer Rosman. De heer Hodes kon zich niet verenigen met de notulen waar hij tijdens het debat over de leefklimaat gezegd zou hebben: Dat het in Rijssen zulk een rustig wonen zou zijn ge weest". Ik heb dat juist niet gezegd, aldus de heer Hodes: Ik heb gezegd, „dat het de laatste tijd zo is, dat men zich moet schamen te zeg gen, dat men in Rijssen woont". Dienovereen komstig zullen de notulen worden gewijzigd zo werd van de zijde van de voorzitter toe gezegd. Het voorstel van b. en w. tot vaststelling van de urgentielijst van de verbetering van een aantal straten leverde een langdurig debat op, dat werd geopend door de heer Averesch, die zich met het voorstel niet kon verenigen. De heer Averesch was een tegenstander van het feit, dat het Schild de 2e plaats op de urgentielijst innam. De verbetering van dit plein mag absoluut niet voorgaan. Berg de realisering van het Schild voorlopig maar in de ijskast aldus spr. Enkele buitenwegen wor den voor het oog van Neerlands volk nog even aan de staart van de lijst gebonden, maar deze wegen zijn zo slecht dat die dienst ge meentewerken enkele jaren geleden zeer nood zakelijk „hals over kop" voorzieningen moest aanbrengen. De heer Averesch adviseerde het college van b. en w. de situatie betreffende de dwars weg en de eerste opgaande weg door het Middelveen eens persoonlijk in ogenschouw te memen. Pas dan kan men een zuivere con clusie trekken aldus spr. Hij betreurde zeer dat het Hangerad niet op het stratenplan voorkomt. „Dat h.eeft mij ten hoogste verbaasd en het heeft bij mij kwaad bloed gezet". De bewoners van het Hangerad („ik niet" aldus de heer Averesch) hebben verzoeken bij het gemeentebestuur ingediend om verbete ring van deze slechte straat. Daar staan ze nu als een roepende in de woestijn, de belastingbetalers, aldus spr. Zelfs mijn persoonlijk aandringen zo'ging spr. verder, de allernoodzakelijkste voorzieningen te treffen, heeft gefaald. „Of moet deze straat aldus de heer Aver esch in haar slechte toestand blijven voortbe staan als een symbool van grove nalatigheid van het gemeentebestuur? Ik kan mij dan ook met deze politiek niet verenigen en verklaar- mij tegen het voorstel aldus beëindigde de heer Averesch zijn ontboezeming. De heer Haase gaf te kennen, dat hij graag had, dat het Schild (2e op de urgentielijst) werd afgevoerd in verband met de op handen zijnde reconstructie. Liever zag spr. de Bleek- straat verbeterd, in verband met de verbe tering van de trottoirs en met de nieuwe situa tie door de bouw van de nieuwe Eschkerk. De heer Pluimers verklaarde zich „op dit moment" tegen de plaats die het Schild op de lijst innam maar het hinderde spr., dat een belangrijke straat als de Oranjestraat niet op de lijst voorkwam. De heer Smeijers wilde het wat zakelijker stellen. Van de verbetering van het Schild was spr. geen voorstander en wat de andere stra ten betreft wilde hij dat graag af laten han gen van de omstandigheden en van het feit, of de straten z.g. bestekklaar zouden zijn. De Huttenwal aldus de heer Smeijers staat al jaren op het lijstje, maar als de Bleek- De zondagsdienst wordt waargenomen door dokter A. C. Kousemaker, Boomkamp 23, tel. 2563. De dienst der dierenartsen wordt waargeno men door dokter J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-1298. straat bestekklaar is, laat men dan eerst daar mee een aanvang maken. Meerdere raadsleden zagen de urgentie tot verbetering van 't Schild niet zo dat de plaats op de ranglijst „gerechtvaardigd" was. De heer Ter Avest was van mening, dat bij het samenstellen van de lijst een principiële fout was gemaakt. De buitenwegen staan op de onderste plaats, maar men moet de buitenwegen geheel afzon derlijk van de overige straten en wegen zien. In hun groep staan de genoemde buitenwegen dus bovenaan. Met nadruk bracht de heer Ter Avest het slechte wegdek van de Huttenwal onder de aandacht van b. en w. Bij herhaling vallen er gaten in deze straat en uit een oog punt van gevaar voor het verkeer drong spr. er op aan deze straat zo spoedig mogelijk te verbeteren. Met de heer Averesch was de heer Ter Avest het eens wat betreft de situatie van het Hangerad. Ik ben zelf passant geweest van deze straat en nu ik niet meer in die omgeving woon, kan ik gerust 'n pleidooi voor verbetering hou den. Tien jaar geleden was de straat al slecht en het spreekt van zelf, dat de toestand van 't wegdek jaar op jaar achteruitgaat. De heer Ter Avest wist nog meerdere straten te noemen, die noodzakelijk aan verbetering toezijn: „Baankamp, Westerstraat, een deel van de Jan ter Horststraat, allemaal zeer slecht", aldus de heer Ter Avest. Wat het afwerken van de lijst betreft, „het is gewoon een kwestie van voorrang geven", aldus de heer Ter Avest. De heer Wolterink verklaarde op kernach tige wijze een tegenstander te zijn van de plaats die het Schild op de (voorgestelde) lijst inneemt. „Het doet me denken", aldus spr. „aan het spreekwoord „Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best". De heer Geuzendam stelde, dat de bewo ners van het Hangerad die schijnbaar nooit geen reactie op hun verzoek hebben ontvan gen, „daarover zeer ontevreden zijn". Weth. Goosen gaf de verschillende raadsle den, die aan het woord geweest waren, ant woord. Hij erkende, de door de heer Ter Avest ge constateerde misvatting, dat de buitenwegen afzonderlijk van de overige straten en wegen moesten worden beschouwd. De buitenwegen, die genoemd zijn staan dus bovenaan de lijst van de groep buiten wegen. Spr. releveerde het advies van de commissie openbare werken het lijstje van het vorig jaar over te nemen. Daarop stond het Schild niet vermeld. Er bestond daarvoor ook geen ver beteringsplan. Nu wel aldus spr. Er moeten verschillende (verkeers) voorzie ningen worden getroffen, die dermate urgent zijn dat het Schild wel voorrang moet hebben aldus spr. De verbetering van de Bleekstraat, de Hut tenwal en de Weijerdsteeg is in voorbereiding aldus spr. Dat de bewoners van het Hangerad geen bericht hadden ontvangen op hun verzoek was spr. niet bekend. Wel herinnerde de weth. zich dat destijds aan de directeur van gemeen- Een vijftal leden van de Rijssense pluim vee- en konijnenfokkersvereniging „De Een dracht behaalden op de laatste tentoonstel ling van dit seizoen de „Bossche Bonds ten toonstelling, georganiseerd door de NKB. de volgende fraaie successen. G. Smit met Java kriel, zwart hen oud 2 ZG idem hen jong 10 ZZG. E. J. Schuitert met Lotharinger zwart bont ram jong GG. Combinatie - Ter Harmsel - Vos met Klein Chinchilla, ram oud ZG, idem voedster, oud GG idem ram, jong 8 ZZG, idem ZG idem voedster jong GG. B. J. Schreurs met Klein Chinchilla ram jong ZZG, idem ZZG. J. tei Harmsel met Hollanders zwart ram oud GG, idem madagascar ram oud GG. Op deze tentoonstelling, de grootste van het seizoen, waren 7500 dieren ingezonden. tekwerken opdracht was gegeven enkele her stelwerkzaamheden te verrichten, „de erg ste gaten weg te nemen". Overigens is de ver- In verband met hun 40 jarig dienstverband bij de firma Ter Horst ontvingen een twee tal arbeiders de eremedaille in brons verbon den aan de Orde van Oranje Nassau. Het waren de hren A. J. Kreykes, Prinsenstraat 1, veger, en J. H. Otten, Lentfersstraat 38, Copsspoeler, die uit handen van burgemeester Landweer de onderscheiding ontvingen. Na mens de directie van Ter Horst en Co voer de de heer A. H. Ter Horst het woord. Hij overhandigde hen een enveloppe met inhoud en het insigne. De resp. echtgenotes werden bloemen aangeboden. IIII i. i II ,i I i. ■■■■II iüiüiihiiihi I I inraiii i ini lii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini nullum iiiiiiiniriM. i IIII ;i!lll!l|lllllljli||l!l!||lt|i:il|||!|!!| I I, I ■lllllltf lll I I betering van het Hangerad technisch en finan cieel neit uitvoerbaar aldus dit voor de heer Averesch weinig hoopvolle geluid. Aan het adres van de heer Pluimers, die de Oranjestraat onder de aandacht had gebracht zei wethouder Goosen dat de Oranjestraat het vorig jaar was afgevoerd. Ook daar moet gesaneerd worden, waar mee wij geleidelijk vorderen aldus spr. Wij kunnen met dit gegeven beter wachten tot de sanering in een verder stadium is, en dan de noodzakelijke werken goed uitvoeren. Nu gaan vernieuwen zou onverantwoord zijn, omdat binnen afzienbare tijd weer wijzigin gen zouden moeten worden aangebracht. De heer Haase kwam na dit antwoord van weth. Goosen nog even terug op het Schild. Hij zag graag dat het Schild een lagere plaats op de ranglijst van te verbeteren straten zou innemen. Daar hebben wij geen bezwaar tegen aldus de voorzitter. Zonder stemming kreeg een groot deel van de raad hiermee zijn zin. In de commissie tot wering van schoolver zuim werden herkozen de heren Brand en Kappert. Zonder discussie besloot de raad aan te ko pen een pand van de heer H. J. Maatman, een pand van de heer F. J. M. Woolderink (Oranjestraat), het pand van de heren J. F. en J. H. H. Hodes (Kerkstraat) en een pand van de wed. G. Vos-Kwintenberg. Het voorstel van b. en w. betreffende de ver huur van Hotel de Kroon werd aangeno men. De heer Haase informeerde naar de defini tieve bestemming van dit gebouw en liet het woord „grootwinkelbedrijf" vallen. „Er zijn momenteel geen aanvragen in deze richting" aldus gaf de voorzitter ten antwoord. Het voorstel van b. en w. tot het verlenen van een recht van opstal aan de postduiven vereniging „Het Luchtvermaak" had heel wat voeten in de aarde. Er werden nogal bezwaren naar voren gebracht en een stemming moest de beslissing brengen. Op het nippertje kon het voorstel van b. en w. een meerderheid vinden, zodat de vereniging het voorgenomen plan tot het plaatsen van een clubgebouw na- Toen de 21-jarige mej. S. in ede Graaf Otto straat aan de rand van het trottoir met haar fiets stond te wachten, werd zij plotseling van achteren aangereden door een z.g. kruip- auto (max snelheid 20 km) Zij werd hier bij aan haar been gewond terwijl ook de fiets beschadigd werd. De bestuurder van de auto reed door. bij de Gravenstraat ten uitvoer kan brengen. De heer Janssen opéhde het langerekte de bat met de opmerking, dat hij wel graag deze vereniging zou willen helpen, maar de con sequenties, die het verlenen van deze vergun ning zou hebben, maakten hem huiverig. De voorgevel van dit gebouw is van steen, zo is voorgeschreven, maar overigens is het ge bouw geheel uit hout opgetrokken, aldus de heer Janssen. „Als in de toekomst soortge lijke aanvragen worden ingediend, wat moet daarop dan die beslissing zijn", vroeg hij. De voorzitter: het gebouw is geen sieraad, daar zijn we ons van bewust. Ook de heer Ter Avest was geen grote voor stander van dit voorstel. Het bouwen van wo ningen in die omgeving wordt er door de aanwezigheid van dit gebouw niet aantrekke lijker op, aldus spr. Is er nu echt geen ander geschikt terrein te vinden voor deze vereniging, zo vroeg de heer Ter Avest. De heer Haase was van mening, dat het ter rein in die omgeving als industrieterrein stond aangemerkt. Als er industrie komt, kan er op dezelfde wijze worden gebouwd. Vervolg op pagina 3 Vaake dawwe in de kraante Niks as noareghaejd zeet stoan, 'n Heeln hoop dinge dee een meanske Better toch kan ouwersloan. Kuensmoann, opstaand, en atoombomm, Staankge, zeakte, oongelukn, 't Is mear heel zeeln dat de kraante Wat plezeeregs of kan drukng. Mear non zag lk disse wekke Is ne keer wat aanders stoan, 'k Deanke neet dat er heel vuile Det berichje is ontgoan. Zooiets zee'j neet alle daage, Dat gebuurt zoo vaake neet, 't Vaalt doarumme op wonear d'r Zuk niejs in de kraante steet. 'k Leasen dat de koffiepriezen Non 'n heel betje leeger wordt, He'k het good ezeene dat het Zesteen seant op 'n half poond skort? 'k Zol zoo zeg'n non munn de vrouwleu Mear wier 'n extra betje zetn, Hier hef earlke toch een meanske Mear an dan an moanrakketa. J. Rozendom, Rijssen. Een viertal personeelsleden van de firma Ter Horst werden in verband met hun 40-jarig jubileum bij dit bedrijf gehuldigd. Het waren E. J .Bakker, Prinsenstraat 2Sjouwer, J. H. Dannenberg Hagweg 31 copsspoeler, G, Smit, Klokkendijk 3 machinebankwerker en F. J, Harbers, Huttenwal 38a, kantoorbediende. Namens de directie bracht de heer A. H. ter Horst hen dank. Zij ontvingen een enve loppe met inhoud en het bedrijfsinsigne. Dinsdagavond speelden de Rijssense scha kers hun anderlingje competitiewedstrijden in lunchroom de Goeijen. De heer G. J. Koedijk sprak enkele afscheidswoorden aan de heer M. H. Baltus die wegens vertrek uit Rijssen voor het laatst als lid aanwezig was. De heer Baltus heeft in zijn Rijssense schaakperiode door zijn zeer goed beheerste spel vele winst punten in de wacht gesleept, en hij had zich geplaatst in de kopgroep van het le tiental De vereniging verliest aan de heer Baltus één van haar beste spelers, maar ook haar penningmeester, welke functie de heer Balttts de laatste jaren tot volle tevredenheid ver vult heeft. De uitslagen van de gespeelde par tijen waren als volgt: J. ter Harmsel H. Waanders 1-0. W. ter HarmselA. Pauw 0-1. J. MarraJ. G. H. Kieven 0-1. J. LichtenbergH. J. Tempel 1-0. G. J. Koedijk—H. J. Fidder 0-1. H. P. Stoker H. Waanders 1-0. H. JorissenH. Jans V2-V2. Onder de Titel Rome en de Reformatie hield ds. Juckema hervormd predikant te Enschede voor de leden van de Chr. Huisvrou wenvereniging een inleiding in gebouw Je- ruël. Spreker liet duidelijk uitkomen de ver schillen, die er bestaan tussen de r.k. kerk en de Reformatie. O.a. belichtte hij de verschil len in kerkdiensten. Vooral de functie van de Bijbel behandelde hij uitvoerig. Bij de rond vraag ging hij o.m. in op de Wereldraad van Kerken. Mej. Molemaker dankte tot slot voor de leer zame en interessante lezing. In café Spekhorst hield de EHBO afd. Rijs sen haar jaarvergadering onder voorzitter schap van de heer W. G. Spekhorst. Wegens ziekte van de secretaris de heer G. de Leeuw las de heer P. F. Kiestra de notulen voor. Uit het jaarverslag bleek, dat het aantal leden 132 bedroeg, waarvan 118 in het bezit van een geldig EHBO diploma zijn. 29 personen behaalden het afgelopen jaar het diploma. Het verslag sprak voorts over een werk zaam jaar en de uitbreiding van het aan tal donateurs werd met voldoening geconsta teerd. 47 Leden kregen het diploma verlengd Door een EHBO post met 52 keer hulp ver leend bij aanrijdingen, brandwonden of andere ongevallen, voetbalwedstrijden, wielerronden en wandeltochten. Het verslag sprak van goede samenwer king met de plaatselijke artsen en plaatselij ke instanties. Uit het financiële verslag van de penning meester bleek, dat de vereniging een slecht jaar had gehad, de uitgaven overtroffen de inkomsten met ruim 785,-. Dank zij een gift van 1000,- van de firma ter Horst enke le jaren geleden, kon dit nadelig saldo wor den opgevangen. In de kaseommissie namen zitting de heren A. J. Mensink en G. Dannen berg. Bij de bestuursverkiezing werden de he ren J. Tijhof, G. ten Berge en A. Voortman her kozen. Mede gezien de financiële toestand werd de contributie op 4,- gesteld en de verlenging van het diploma op 3,-. Bij de rondvraag werd verzocht meer EHBO posten op te richten noodzakelijk vooral voor de uitbreiding van de stad, waardoor de be staande posten te ver van elkaar zijn komen te liggen. Het bestuur zegde toe dit in overweging te zullen nemen. Na de pauze volgde een causerie van de heer Rus uit Holten met dia's over Afrika, waar hij met Prins Bernhard bij een jachtpartij aanwezig was geweest. f

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1