Wilhelm inaschoo! naar T.V.-studio De dikke rotte Pluimvee- en konijnenfokkers behaalden weer fraaie prijzen Van Plankton tot Plastic Ds. Aangeenbrug metselde herdenkings steen in nieuwe Eskerk „Irene" waagt hoorn blazers en tamboers AR-vergaderiiig gaat niet door Voetbal(film)avond MEDISCHE DIENST Luchtvermaak krijgt clubgebouw Tafel tenisclub kreeg nieuwe speeltafels RAADSVERGADERING Oprichting tafeltennisclub Wering schoolverzuim Jubilea bij ter Horst en Co. Ds. H. Lichtenberg te Utrecht overleden Gemeente koopt pand Hodes Nieuwe huurder Hotel de Kroon Aldolem besprak bondscollectie VU. RIJSSEN: AGENDA Vrijdag 22 januari 1965 43e jaargang no. 3 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Offers 800 zitplaatsen WEEKBLAD VOOR Ds. Aangeenbrug metselde herdenkingsstten Voor de kerkeraad en de gemeenteleden van de Ger. Gem. in Nederland (Eskerk) was het Woendagavond sen groot moment, toen door Ds. Aangeenbrug een gedenksteen in het in aanbouw zijnde nieuwe kerkgebouw werd ingemetseld. Ds. Aangeenbrug verrichte deze plech tigheid met een zilveren troffel, hem aan geboden door aannemer Wevers. De voorgangen van de gemeente hield ter plaatse een korte toespraak en stond stil bij da inscriptie van de gedenksteen waarvoor als tekst gekozen werd „Eben Haezer" (1. Sam. 7 vers 12). Na deze korte plechtigheid werd in de oude kerk een dienst gehouden waarin Ds. Aan geenbrug een predikatie hield met eveneens als tekst „Eben Haezer" en sprak over de Hul- pe des Heeren die aldus spr. „Vurig werd ge geerd, genadig verleend en dankbaar erkend". De bouw van deze kerk aldus Ds. Aangeen brug stemt tot dankbaarheid en de herden kingssteen die heden is gelegd dient tevens te zijn een waarschuwing, en moet ons er aan herinneren, dat we de Hulpe des Heeren altijd van node zijn. Ook de aannemers en de werknemers, die volop bezig zijn het werk te voltooien hebben de hulpe des Heeren van node en spr. sprak de hoop uit, dat zij allen na voltooiing van bun taak zouden kunnen zeggen: Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Onze gemeente een kleine gemeente zijnde aldus Ds. Aangeenbrug heeft de bouw niet mogelijk gemaakt door het brengen van giften üe jeugddrumband Irene kan weer een aantel leden plaatsen. De band wordt geoe fend door enige voortreffelijke instructeurs en heeft de beschikking over uitstekend mate riaal. Moesten in het verleden verschillende aspi rant-leden teleurgesteld worden, omdat de bezetting voldoende was, thans kan men zowel hoornblazers als tamboers gebruiken. De contributie kan in deze tijd voor niemand een bezwaar zijn. Deze bedraagt n,l. 25 cent Jongens en meisjes van 8 tot ongeveer 14 jaar, die graag lid willen worden of meer willen weten van de jeugddrumband kunnen zich aanmelden of vervoegen iedere donder dagavond van 19 uur tot 20.30 uur in het ge bouw van de speeltuinvereniging Irene aan de Vennekesgaarden. De vergadering van de A.R. kiesvereniging „Nederland en Oranje", die vrijdag 22 janu ari zou worden gehouden kan geen doorgang vinden wegens ziekte van mevr. Brink-Bijle- veld, die in die vergadering een inleiding zou hebben gehouden. Dinsdagavond werd in gebouw Jeruel een filmavond gehouden, georganiseerd door het bestuur van Sportclub Rijssen waarvoor de eigen junioren waren uitgenodigd en ook die van de voetbalvereniging Excelsior. De films zijn beschikbaar gesteld door de afd. Twenthe van de KNVB. Er werden ver schillende voetbaitechnisehe films vertoond o.a. over diverse trainingsmethoden en ook konden de jonge voetballers genieten van en kele beelden uit historische voetbalwedstrij den o.a. uit de wedstrijd Engeland-Hongarije Dat de jongens zich zeer hebben geamuseerd spreekt vanzelf. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dokter N. L. J. Zillinger Molenaar, Haar- straat 14, telefoon 2280. De dienst der dierenartsen wordt waarge nomen door dokter J. Siebelink, Wierden, tele foon 05496-1298. of gaven, maar 'aldus spr. „er zijn grote of fers gebracht". De bouw van het kerkgebouw staat onder architectuur van .de heer H. Voortman, die ongeveer 2 jaar als architect in Rijssen werk zaam is. Hiermede heeft de heer Voortman, die ver schillende woningen heeft ontworpen zijn eer ste grote opdracht gekregen, hetgeen hem ui teraard veel voldoening heeft gegeven. Over het tempo waarin de bouw vordert was de heer Voortman zeer tevreden. „Wij zijn over de helft" deelde de heer Voortman ons me de. Met de bouw van de kerk werd begonnen De bouw van de nieuwe Eskerk op de hoek Esstraat-Bleekstraat vordert gestaag. Woensdagavond metselde ds. Aangeenbrug de herdenkingssteen in. Deze maquette toont u hoe de nieuwe Eskerk, die gebouwd wordt onder architectuur van de heer Voortman, er straks zal uitzien. op 14 sept. 1964. Mede doordat de vorst tot nog toe geen stagnatie teweeg heeft gebracht is de bouw in zulk een ver gevorderd stadi um gekomen. De nieuwe kerk wordt een stabiel gebouw, dat uit chestetisoog punt op de hoek Esstraat Bleekstraat een gunstige indruk zal maken. De kerk zal 800 zitplaatsen tellen, waarvan 600 op de begane grond en 200 op de galerij. In het gebouw, dat 25 meter lang zal wor den en 18 a 19 meer breed zal naast de kan sel siermetselwerk worden uitgevoerd, terwijl de binnenmuren zullen worden uitgevoerd in schoon geel (genuanceerd) metselwerk. Aan ds zijde van de Bleekstraat komt een catechisatielokaal, van waaruit de kerk ka.n worden bereikt. De kerk kan verwarmd wor den door een centrale verwarmingsinstalla tie, gevoed door aardgas. Zonder twijfel zal de mededeling die het hoofd van de Wilhelminaschool de heer Altena aan de leerlingen van zijn school heeft ge daan n.l. dat een 3-tal leerlingen van de school mag deel nemen aan een wedstrijd, die voor de NCRV Televisie zal worden uitgezonden, veel vreugde hebben veroorzaakt. Speciaal de leerlingen van de hoogste klas sen verheugen zich op het vooruitzicht mee te mogen reizen naar de TV-studio in Laren om de 3 bevoorrechte deelnemers aan te moe digen. De grote dag is op 8 februari en het bui- De postduivenvereniging „Het Luchtver- maak" heeft de gemeente verzocht om 'n club gebouw in de omgeving van de Gravenstraat te mogen plaatsen. B en w zijn voornemens dit verzoek toe te staan. Het te plaatsen gebouw, groot 8.50 m x 24 meter is geheel samengesteld uit uit- neembare dubbelwandige schotten. Aan de vereniging zal op dit terrein recht van opstal worden verleend. B en w .stellen de raad voor met het voor nemen van b en w in principe akkoord te gaan. De tafeltennisclub van het club- en buurt huiswerk is toegetreden tot de Ned. Tafel- tennisbond. Met veel enthousiasme wordt er in de di verse clubs gespeeld. Onlangs konden 2 prach tige nieuwe speeltafels in gebruik worden ge nomen. Meisjes en jongens boven 12 jaar die be langstelling hebben voor deze sport kunnen zich als lid opgeven op de oefenmiddag (zater dags) in gebouw Jeruel. De gemeenteraad van Rijssen komt dinsdag 26 januari in openbare vergadering bijeen. Er worden momenteel pogingen gedaan in Rijssen weer een tafeltennisclub op te richten. Enkele jaren geleden bestand zulk een ver eniging in Rijssen, maar o.a. door zaalmoei lijkheden heeft men indertijd de activiteiten moeten staken. In de commissie tot wering van schoolw. zuim zijn dit jaar aftredend de heren J. H. F. Brand en B. J. Kappert. B en w stellen de raad voor, beiden opnieuw te benoemen. tenkansje is te danken aan een wedstrijd serie, waarvoor de NCRV een loting heeft ver richt met als kandidaten 1 school voor iedere provincie. De Rijssense Wilhelminaschool kwam uit de bus voor wat betreft de provin cie Overijssel. Als men als winnaar uit het strijdperk komt heeft men kans aan de landelijke finale te mogen deelnemen, waarop de hoop van de hele school natuurlijk gevestigd is. De wedstrijd is een test in behendigheid en intelligentie in de serie ,,'t Is een to(e)ur." In verband met hun 40-jarig dienstjubilium bij ter Horst en Co werden een 4-tal arbei ders op het kantoor van de directie ontvan gen, waar burgemeester Landweer mededeling deed van het feit, dat aan de jubilarissen bij Koninklijk Besluit de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau was toegekend. Het betrof de heren J. Harmsen Esch- straat 98, copsspoeler, H. Pluimers, Lentfers- weg 61 poetser, W. Nieuwenhuis, Prins Frede- rik Hendrikstraat 7, en D. Spenkelink Holter- straatweg 31, weger. De jubilarissen werden verder toegesproken door de heer A. H. ter Horst, namens de direc tie. Spreker feliciteerde de jubilarissen met de Koninklijke onderscheiding en bracht hen dank voor de wijze waarop zij gedurende 40 jaar de belangen van ter Horst en Co had den gediend. De heer ter Horst bood hen een cadeau on der couvert aan alsmede het ereinsigne „40 jaar trouwe dienst". In Utrecht is in de ouderdom van 77 jaar overleden ds. H. Ligtenberg, predikant bij de geref. gem. in Nederland, aldaar. Ds. H. Lig tenberg die in 1887 te Rijssen werd gebo ren, kwam eerst op gevorderde leeftijd tot het predikambt dat hij op 6 september 1934 te Lis- se aanvaardde. Hij diende de gemeenten van Kampen, Vlaardingen en Rotterdam-West. In laatstgenoemde plaats onttrok hij zich in 1956 aan het kerkverband en vormde met een aan tal predikanten en gemeenten de gerefor meerde gemeenten in Nederland. Op 7 decem ber 1961 deed hij intrede te Utrecht. Vrijdag- (heden) middag zal zijn stoffelijk overschot op Crooswijk te Rotterdam ter aarde worden besteld. In de raadsvergadering van dinsdag a.s. zal o.a. een voorstel van b en w aan de raad aan de orde komen tot aankoop van het pand van de heer Hodes aan de Kerkstraat. Dit pand, waarin een ijsbar en een cafeta ria gevestigd zijn, staat in het uitbreidings plan en zal na goedkeuring tot aankoop door de raad en Ged. Staten worden afgebroken. Ook is de gemeente voornemens het pand, bewoond door de heer J. Bak in de Kerkstraat af te breken. De heer Bak en een medebewoner van dit pand hebben een andere woning toegewezen gekregen. Met deze afbraak komt de sanering van de Driehoek in een verder stadium. Nog geen overeenstemming heeft men verkregen met de heer Fuit, die eigenaar is van de dubbele woning bewoond door de families Bak en Heijn. Ook met de Gebr. Struik (smederij) is de gemeente nog niet tot overeenstemming kun nen komen. De huurder van het voormalig Hotel de Kroon de heer G. H. Roelofs te Wormerveer heeft huur te willen beëindigen. Uit dc verschillende gegadigden voor huur van het voormalige hotel stellen b en w de raad voor het gebouw te verhuren aan mevr. Tim merman te Almelo, die samen met haar zoon hat in het pand gevestigde pensionbedrijf wil voortzetten De huurprijs zal bedragen 534.40 per maand. Het gebouw zal worden verhuurd van 1 fe bruari 1965 tot 1 januari 1966, daarna voor onbepaalde tijd, met dien verstande, dat op zegging ten allen tijde kan plaats vinden met een opzegtermijn van 3 maanden. Goajt den zag ne dikke rotte, Achter in de skuure loopm, Hee mos nuereg ees ne katte Of een heel bes huennken koopm. Kiek doar zatte, biej dee zakke, Woch dach Goajt, den is vuur miej, 'k Stek um zoo an disse greepe, Zachjes küm hee dichterbiej. Mear het skeen wal of de rotte, Zik nog neet zoo bange maakng, 't Kon ook det hee biej zikzelven Dach, iej kuent miej toch neet raakng. Goajt was hoaste biej de rotte. Nog ne meeter ongevear, Pakng de greepe steweg vaste, Steuk, zag ginne rotte mear. Nee, woer Goajt ook keek doar was non Ginne rotte mear te zeen, Goajt greep noar de boksenpiepe, Want hee veuln wat loopm langs 't been. Gettegat, non op de basse, Goajt wus neet woer hee mos griepm, Mear inweaneg ook nog bange, Um de rotte dood te kniepm. Mear de rotte nüm het wisse Vuur 't onwisse, zag een gat, Sprung doar duur en Goajt den zuehen: Jongs det hewwe wier ehad. Goajt den krig de aandre wekke, Zoo hee zear, nen bessen hoond, Tot zoo lange lüp de rotte Rusteg in de skuure roond. J. ROZENDOM, RIJSSEN. AANRIJDING Woensdagochtend in alle vroegte werd de 49-jarige A.B., die op zijn bromfiets op weg was naar zijn werk in Goor, door een vracht auto gegrepen. B. heeft waarschijnlijk de vrachtauto te laat opgemerkt. De chauffeur, G.Z. uit Wierden, kon de brom fietser niet meer ontwijken. B. werd ernstig gewond naar het Irene-ziekenhuis te Almelo gebracht. Het ongeluk gebeurde op het kruispunt El- senerstraat-Oranjestraat-Tabaksgaarde. De amateurfotografenvereniging Alf/JVJem hield in de neutrale kleuterschool een con tactavond, waar o.m. een aantal fato's uit een bondscollectie werden besproken. Op de landelijke tentoonstelling van pluim vee- sierduiven en konijnen te Zwolle, welke werd georganiseerd door een tiental verenigin gen in Overijssel onder de naam „Plusiko" (waar ruim 2300 dieren waren ingezonden) behaalden enige leden der Rijssense pluimvee- en konijnenfokkersvereniging met hun dieren fraaie prijzen en ereprijzen. Combinatie Ter Harmsel-Pjjffers; Met Ma- leiers groot, haan oud 1 ZG en ereprijs, idem hen oud 1 ZZG en ereprijs, idem 2 ZG en ereprijs, idem haan jong 1 ZZG en 7 ereprij zen, waaronder een beker voor het mooiste nummer grote hoenders, idem 5 GG, idem hen jong 1 ZZG en ereprijs. J. Boeve met Maleier groot haan jong 2 ZZG G. J. Slagman met Maleier kriel haan oud 1 ZG en ereprijs, idem haan jong 3 ZZG, idem hen jong 1 ZZG en 5 ereprijzen waaronder een beker voor 't mooiste nummer dwerghoenders, idem 2 ZZG en ereprijs, idem 5 ZZG, IDEM ZG, idem GG. Joh. Scheppink met moderne Engelse Vecht- kriel pile haan jong 1 ZG en ereprijs, idem hen jong 1 ZG en ereprijs. J. H. Schooten met Hollands krielen zilver De volksuniversiteit Rijssen had in het ge bouw Jeruel de 4e avond in dit seizoen voor haar leden georganiseerd. Na een kort ope- nigswoord door de heer Dasselaar, die me dedeelde, dat de volgende avond zal worden verzorgd door de heer Kamperman uit Olst met het onderwerp: „Kunstmanen en ruim tevaart," werd het woord gegeven aan de heer Fopma van Shell-Nederland, die een voor dracht hield over „Van plankton tot plastic". Velen zullen zich bij het gebruik van in plas tiek uitgevoerde huishoudelijke voorwerpen afvragen, waar de grondstof ervoor vandaan komt en hoe eze zaken worden gefabriceerd. Spreker gaf door middel van deze voordracht en een fraaie serie dia's op al deze vragen een duidelijk antwoord. Plankton zijn de klei ne in zee levende diertjes, microscopisch klei ne dierlijke en plantaardige organismen uit de oertijd, die via de vorming van aardolie er toe hebben meegewerkt, dat wij heden pro fiteren van het plastiek, aldus spreker. De plankton sterft af en zakt naar de bodem der zee. Met hst zand en de klei vormt dit wel een laag van 100 m dik. Spreker belicht te uitvoerig het aardolieonderzoek, o.a. via de seismische metingen van de bodem, hoe daar na de boringen worden verricht. De diepste boring in Nederland is in Drenthe met ruim 3700 meter. In Amerika is de diepste me ting 7700 meter. De boring in Slochteren gaat tot 3000 meter. Verder behandelde spreker het olievervoer naar Pernis en de kraakgassen, hoe hieruit de bouwstoffen voor de chemische industrie worden gevonden en ook de plastieks worden hier gemaakt en wel in tientallen soorten. Spreker vertoonde op het doek een kamer, waarin alles van plastiek of kunststoffen was gemaakt, en wel uit aardolie of aardgas. Na deze interessante lezing werden door de talrijke aanwezigen vele vragen gesteld en door spr. beantwoord. Als afsluiting van deze goed geslaagde avond werden een tweetal films vertoond be trekking hebbend op het behandelde onderwerp. Patrijs haan jong 1 GG, idem 2 G, idem hen jong 2 GG,. M. Boerman met Plymouth Rock kriel donker gestreept, hen oud 2 G idem haan jong 1 ZG en 4 ereprijzen, idem 7 G. Afdeling konijnen. J. Zijlstra met Vlaamse Reus konijngrijs, voedster jong 1 ZZG en 3 ereprijzen. B. J. Schreurs met Vlaamse Reus oranje voedster jong GG. Dezelfde met Klein Chin chilla ram jong 1 GG, idem voedster jong 2 ZG, idem 5 ZG. Gerh. Baan met klein Chincilla zwart voed ster oud 1 ZG, idem voedster jong 1' ZG en ereprijs. Dezelfde met Hollander blauw ram jong 2 ZG, idem voedster jong 1 ZG. Combinatie Ter Harmsel Vos met Klein Chinchilla zwart ram jong 2 GG, idem 3 GG, Combinatie Ter Harmsel-Pluimers met Pa- pillon zwart ram jong 2 GG, idem madagas- car ram jong 2 ZG en ereprijs, idem voed ster jong 1 ZG, idem isabel ram jong 1 ZG, H. Preuter met Rex wit ram jong ZG, idem voedster jong GG, J. ter Harmsel Enter met Hollanders zwart ram oud 1 ZG en ereprijs, idem 2 ZG, idem voedster jong 1 ZG, idem madagascar ram oud 1 ZG en ereprijs, idem voedster jong 1 ZG. Op deze tentoonstelling had de Maleier en Vechthoenderclub haar clubshow onderge bracht. 22 januari Amateurfotografenvereniging Al dolem le cursus D. Helffrich neutrale kleu terschool 22 januari A.R. Kiesvereniging Nederland en Oranje, mevr Brink-Bijleveld, Gezin en Pers Heka, 8 uur. 9 februari Algemene Ledenvergadering Rijs sen Vooruit Hotel Gijsbers 8 uur. 19 februari Ledenvergadering PvdA Spreker oud-minister J .G. Suurhoff café Hegeman. 19 februari Volksuniveriteit Jan Kamperman uit Olst over Kunstmanen en ruimtevaart Jeruel 8 uur. 20 februari Wiilhelminaconcert Parkgebouw 8 uur. 23 februari Streekconcert „Stem des Volles" Parkgebouw 8 uur. 5 maart A.R. Kiesvereniging Nederland en Oranje, Wethouder Scholman, onderwerp: Gemeente-Politiek, Heka 8 uur. 5 april Ledenvergadering PvdA café Hegeman Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven.)

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1