Woningnood nog niet opgeheven Burgemeester Landweer hield Oudejaarsrede Rij ssen beleefde (weer) rumoerige jaarwisseling BELANGRIJK W.H.C.-EXCELSIOR Bibliotheek leende 100.000ste boek uit HET WAS WEER ZOVER Wijziging spreekuren Dr. KUNST Weer ging een jaar voorbij Autoboxen MEDISCHE DIENST Kerkenbouw in plan Zuid Industrie Dia-avond Aldolem Kampioenen bij de E.R.K.V. Vrijdag 8 januari 1965 43e jaargang no. 1 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 f05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Groeiende bevolking 17 raadsvergaderingen Onderbezetting Brandweer Culturele leven Geen slecht jaar Sanering Scholenbouw Politie greep in Raddraaiers WEEKBLAD VOOR RIJSSEN einde jan de begrotingsvergadering hield burgemeester Landweer een oude jaarsrede. Internationaal gezien, aldus burgemeester Landweer, is 1964 een jaar van ver rassingen geweest, waarbij hij o.a. de verdwijning van Chroetsjew releveerde en het feit dat m Engeland de Labourpartij aan de macht is gekomen. President Johnson van Amerika behaalde de overwinning op zijn rivaal Barry Goldwater. er naar uit, aldus burgemeester Landweer, dat de vreedzame coëxistentie zal blijven bestaan. Het bestaan van de EEG hing aan een zijden draad, mede door een ulti matum van de Franse president De Gaulle, maar op het laatste ogenblik kon een breuk worden voorkomen. Ten aanzien van de binnenlandse politiek releveerde spreker de situatie rond de REM, de moeilijkheden tussen de minister van Bin nenlandse Zaken mr. Toxopeus en het ge meentebestuur van Amsterdam over de Bijl mermeer en vooral ook de loon- en prijspoli tiek. Wat betreft de gemeente Rijssen kan het volgende worden gereleveerd. De bevolking is nog steeds groeiende, Op 1 januari 1964 telde Rijssen 15.195 inwoners, welk getal op 1 januari zal liggen rond de 15.550. Het aantal huwelijken bedroeg dit jaar 134 (144 in 1963) Er werden geen echtscheidingen ingeschre ven. Het geboortecijfer is vrij constant al dus de burgemeester. Er wei-den 310 babies geboren in Rijssen en 50 babies van Rijssense ouders zagen elders het eerste levenslicht. In 1964 overleden 91 Rijssenaren, waarvan elders 16, Gerekend naar de stand op 24 december 1964 vertrokken er in dit jaar 434 personen en kwamen 428 personen van elders naar hier. Gelet op het feit, dat in juli 3 ambonese gezinnen, in totaal 22 personen, naar Indone sië vertrokken kan een licht migratiesaldo geconstateerd worden. De raad kwam dit jaar 17 keer bijeen ter behandeling van 250 voorstellen van het colle ge van b en w. Het raadslid de heer Smeijers kon wegens ziekte een aantal vergaderingen niet bijwonen. Wethouder Scholman en het raadslid de heer A. J. Hodes vierden in september een zilve ren jubileum. Zij maakten toen 25 jaar deel uit van de Rijssense raad. De diverse raadscommissies vergaderden intensief. De verstandhouding was goed te noe men. Het dagelijks bestuur van de gemeente vergaderde wekelijks, enkele malen 2 keer per week. Na de diverse personeelsmutaties gereleveerd te hebben wijdde de burgemeester aandacht aan de woningbouw. Dit jaar werden 248 bouwvergunningen verleend, zowel voor nieuwbouw als voor uit breiding en wijziging aldus spreker. In totaal werd vergunning gegeven voor 252 nieuwbouwwoningen, waaronder 176 wo ningwetwoningen en 76 particuliere wonin gen. Aan 10 personen werd vergunning verleend voor vrijetijdsbouw. Aan 31 personen werd premie toegekend en 38 rijksgoedkeuringen werden afgegeven voor de bouw van 'n woning. school vordert gestaag en zal in 1965 betrok ken kunnen worden. De nieuwe industriehal in de Mors kwam gereed en werd betrokken door de NV Kroon van Twenthe en door de fa. Körbl. Ook de andere industrieën breidden zich uit. De Rijkspolitie moest ook in 1964 met een onderbezetting werken. Ondanks deze handi cap vervult het politiecorps haar taak naar behoren aldus de burgemeester. De groeps commandant adj. v.d. Vegt ging met pen sioen. Een opvolger is tot op heden nog niet benoemd Een nieuw groepsbureau is in aan bouw en zal hopenlijk in 1965 kunnen worden betrokken. De ontvanger van de rijksbelastingen de heer G. A. Schot ging met pensioen, het kan toor werd opgeheven en het personeel naar Almelo verplaatst. De burgemeester releveerde de midden standstentoonstelling Rijlito 3 die vele bezoe kers trok en duidelijk naar voren bracht, hoe Rijssen 'n winkelcentrum is voor de omgeving. De brandweer moest in 1964 6 keer uitruk ken. „Op 2 september worden wij opgeschrikt door een fabrieksbrand hij de NV Ter Horst en Co. Er deden zich geen persoonlijke onge lukken, voor maar de materiële schade was groot" aldus de burgemeester. De teamgeest bij de brandweer is als steeds goed en aan het onderhoud van het materiaal wordt zeer veel zorg besteed aldus de burge meester. Bij de Ger. Gem.. Noorderkerk deed ds. Bregman zijn intrede als 2e predikant maar enkele maanden later vertrok ds. Van Haaren, zodat deze grote gemeente weer door één voorganger moet worden bediend. In 1964 zijn verschillende nieuwe zakenpan- den verrezen, andere zijn uitgebreid en ge moderniseerd, hetgeen er op wijst dat de plaatselijke middenstand met de tijd mee gaat en deze verstaat, aldus spreker. Advertentie Supportersver. Excelsior stelt heel Rijssen in de gelegenheid de belangrijke wedstrijd bij te wonen. Leden der supp.ver. f 1.50, niet leden f 2.-. Opgave tot zaterdag 16 jan. 10 uur 's morgens MOLENSTRAAT 12. Excelsior aanhang stel ons niet teleur. Het Besituur. Ook het culturele leven in Rijssen mag zich in een goede ontwikkeling verheugen. De successen van het Rijssem Mannenkoor kun nen o.a. met ere worden genoemd. De Chr. Oratoriumvereniging Hozanna leed een gevoelig verlies door het overlijden van haar dirigent de heer Gerrit Peuscher. De door de VW ingestelde culturele raad tracht door coördinatie het culturele leven te stimu leren. De stichting Vorming Bedrijfsjeugd is met haar werkzaamheden begonnen. Internationaal aldus burgemeester Landweer tot slot hebben wij een prettig contact gelegd met de Stadtrat uit Borghorst. De gemeenteraad van deze Duitse stad zal in februari een bezoek aan Rijssen bren gen. Met goede wensen voor de raadsleden en hun gezinnen besloot burgemeester Landweer dit oudejaarsoverzicht. Ter gelegenheid van de uitlening van het 100.000ste boek, ont ving mevrouw Ter armsel een kleine attentie in de vorm van een boekenbon. Op de achtergrond de voorzitter der Cen trale Plattelands bi bliotheek (afd. Rijs sen), de heer Schol man. Ondanks het feit, dat 1964 wat betreft zowel de rijksgoedkeuringen als de premie aanvra gen geen slecht jaar is geweest, wachten toch nog 39 personen op een premietoekenning waaronder 23 van de maatschappij Oost Ne derland. Zeer binnenkort zullen er nog 40 aanvra gen van werknemers van de NV Ter Horst en Co. bijkomen zodat het totaal aantal premie- aanvragen dan 79 zal bedragen. Nog 38 personen wachten op een rijksgoed keuring voor de bouw van een woning. Het verzorgingstehuis met woningen van de Grietje en Jan ter Horststichting „De Wel- lehof" werd officieel in gebruik genomen. De burgemeester sprak de hoop uit, dat in 1965 het bejaardencentrum van de Herv. Stich ting voor bejaardenzorg betrokken zou kun nen worden. Ondanks al deze gunstige factoren is de woningnood in Rijssen nog niet opgeheven. Wel is 't aantal woningzoekenden verminderd. Momenteel staan ingeschreven 229 gehuwde woningzoekenden en 74 ongehuwden. (In 1963 waren deze cijfers, resp. 281 en 96). Schoten hebben luid geklonken In de donk're oud'jaarsnacht En het jaar dat ging verdwijnen Werd een laatste groet gebracht. Afscheid hebben wij genomen Van het jaar dat henenging, Menigeen kwam bij dit scheiden Heel veel in herinnering. Velen gingen in gedachten Weer terug een jaar geleên, Toen dit jaar ons kwam begroeten En 't toen oude jaar verdween. Wat zou 't nieuwe jaar ons brengen, Niemand die het antwoord wist, Vragen die ons hart vervulden Heeft het oude jaar beslist. Nu is 't oude jaar verdwenen, 't Heeft nu geen geheimen meer, 't Oude jaar lei bij het scheiden Ook de laatste sluier neer. 't Nieuwe jaar is aangebroken Heeft zijn intree reeds gedaan, Ook nu rijzen er veel vragen, Hoe zal het dit jaar vergaan. Wat de toekomst heeft verborgen, Wat dit jaar ons brengen gaat, 't Antwoord op die vele vragen Klinkt als 't uur van scheiden slaat. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Advertentie Vanaf heden wordt het middagspreekuur voor particuliere patiënten opgeheven. Spreekuur is dus thans uitsluitend: 's MORGENS VAN 8—9.S0 UUR en volgens afspraak De sanering van de binnenstad heeft nu door het vaststellen van het uitbreidingsplan Zuid een vastere vorm gekregen. Met het rea liseren van dit plan is een begin gemaakt door de aankoop van diverse panden. Verwacht mag worden, dat deze aankopen geleidelijk door zullen gaan. In plan Zuid zijn de wegen aangelegd even als op het industrieterrein Helaas zijn nog al tijd onteigeningen noodzakelijk om noodzake lijke gronden in bezit te krijgen aldus burge meester Landweer. i De onteigeningen voor het sportveldencbmplex en voor de le en 2e fase van plan Zuid bevinden'zich nu in een eindstadium. De onteigening van gronden in de 3e fase van plan Zuid is voorlopig goedgekeurd. Voor de scholenbouw was 1964 een belangrijk jaar. De christelijke landbouwhuishoudschool werd in gebruik genomen evenals de Chr. Ulo school en de Delleschool. De bouw van de nieuwe lagere Technische De Plattelandsbibliotheek in Rijssen voor ziet in een grote behoefte. Het grote aantal leden en de opmerkelijk grote intensieve uitlening van boeken is daar van een overduidelijk bewijs. Maandagmiddag werd een hoogtepunt bereikt door de uitle ning van het 100.000ste boek in 1 jaar. Deze mijlpaal is voor geheel Overijssel uniek en het was daarom vanzelfsprekend, dat het bestuur van de stichting zich hierover zeer verheugd toonde. Het 100.000ste boek werd uitgereikt door de voorzitter de heer J. A. Scholman aan mevr. Ter Harmsel Wierdensestraat 30. De heer Scholman was verheugd, dat de bibliotheek zich in zulk een grote belangstelling mag ver heugen. Het aantal leden bedraagt ongeveer 1500. Werd op 1 oktober j.l. het 73.000ste boek uitgeleend, vandaag bereiken wij het 100.000 ste boek, dat in 1 jaar tijds is uitgeleend aldus spreker. Het grote succes van de bibliotheek is al dus de heer Scholman voor een groot deel te danken aan de activiteit van het personeel, dat het publiek op voortreffelijke wijze be dient, behulpzaam is bij de keuze van de boeken en vooral ook haar voorlichtende taak serieus opvat. Het vorig seizoen konden wij de 100.000ste uitlening niet halen maar nu is dat dus het geval. Een teken, dat de belangstelling ook in 1964 vooruit is gegaan. De heer Scholman bood mevr. Ter Harm sel een boekenbon aan. De jaarwisseling is in Rijssen weer rumoerig verlopen. Het afsteken van vuurwerk kreeg een gevaarlijk karakter en het slepen van „roerende goederen" nam een vorm aan, die meer van een ordeverstoring weg had, dan van een traditioneel gebruik. Overigens is het slepen geen Rijssense traditie. Het heeft er de schijn van dat het is „overgewaaid" uit naburige gemeenten, maar de wijze, waarop het dit jaar in Rijssen gebeurde, droeg meermalen een gevaarlijk en ordeverstorend karakter. De politie kon deze gang van zaken niet lijdelijk aanzien en was genoodzaakt in te grijpen. Aan de achterzijde van de gemeentewoningen aan de Graaf Ottostraat (linkerzijde) zullen door de gemeente autoboxen worden gebouwd. De boxen zullen worden gebouwd door de NV. Mavobouw te Markelo. De NV. levert de ze verplaatsbare geheel uit één stuk vervaar digde boxen klaar op het werk voor de prijs van f 2250.- per stuk. Hoewel op deze plaats 26 boxen kunnen worden geplaatst heeft de raad op voorstel van b en w besloten voor lopig een 10 tal boxen te plaatsen. Op de advertentie voor opgave van gega digden kwamen 10 aanmeldingen binnen. Het ligt in de bedoeling de autoboxen te verhu ren voor 17.50 per maand. Het rumoer begon ongeveer om 10 uur 's a- vonds in de Wierdensestraat nabij de Rozen- gaarde. Er hadden zich een paar honderd jon gelui verzameld, die dachten met het afsteken van vuurwerk meer gezelligheid te kunnen vinden dan met een gezellige viering van oud en nieuw in de huiselijke dring. Evenals vorige jaren zag de politie het af steken van vuurwerk (strikt genomen verboden) door de vingers, maar het werpen van projec tielen naar het voorbijgaande verkeer (dat ge vaarlijke vormen aan nam,) kon niet wor den getolereerd. Ook werd passerend publiek gegooid met afgestoken vuurwerk en lastig gevallen. Toen op een gegeven moment een boeren wagen op de Grotestraat werd gereden als een soort barricade besloot de politie in te grij pen, en ook het verbranden van materiaal midden op de voorrangsweg kon de politie niet toestaan. Na herhaalde aanmaningen waaraan geen gevolg werd gegeven, besloot de politie ge bruik te maken van de gummiknuppel, waar door de samenscholing uiteen werd gedreven. Na dit incident werd het voltallige politie personeel opgeroepen om verdere moeilijkheden de kop in te drukken. De politie ging inten sief patrouilleren om zoveel mogelijk samen scholingen, hinderen van het verkeer en slepen tegen te gaan. Te middernacht bereikte het rumoer een hoogtepunt. Een samengeschoolde menigte van mis schien wel 1000 personen liet het hele scala van vuurwerk bij grote hoeveelheden het nodige la waai maken, hetgeen door de politie oogluikend werd toegelaten. Tot een en ander ontaardde in een rel. Er heerste een gevoel van dreigen de spanning op het Schild. Een aantal jongelui (door de politie de rad draaiers genoemd) deponeerde allerlei voor werpen op de rijweg als vuilnisemmers, olie- blikken, rijwielhekken en grote autobanden van vrachtauto's. Bovendien werd een vrachtauto opgeduwd. Na een waarschuwing via de mobilofoon van de surveillance auto, om zich van het Schild en van het centrum te verwijderen en hier aan geen gehoor gegeven werd, moest ook hier de politie hardhandig optreden, hierbij flinke klappen werden uitgedeeld. Tegen 3 personen werd proces verbaal op gemaakt. Geleidelijk keerde de rust weer en had Rijssen een jaarwisseling beleefd met excessen, die door elk welbekand mens zeer ongewenst worden genoemd. Behalve waarschijnlijk door die ouders die de „euvele moed" hadden om met hun vaak nog zeer jonge kinderen de Oudejaarsnacht (uit zucht naar sensatie) op het Schild door te brengen. De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dokter L. Kunst, Wierdensestraat 77c, tel. 2204. De dienst der dierenartsen wordt waargenomen door dokter J. Siebelink Wierden, tel. 05486-1298. De gemeenteraad heeft goedkeuring ver leend aan het voorstel van b en w tot ver koop van een terrein aan de kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente Noorderkerk in plan Zuid. Men is voornemens hierop een kerk te bouwen. Het betreft een terrein samenge steld uit diverse perceelsgedeelten samen groot ongeveer 4915 m2 omsloten door de Pau- lus Potterstraat, Hendrik Jan van Opstallstraat, Jacob Ruijsdaelstraat en de Gerard ter Borch- straat. In verband met de gewijzigde bestem ming, in afwijking van de exploitatieopzet van de le fase van plan Zuid werd de prijs vastgesteld op f 15.- per m2. Het totale ter rein werd verkocht voor de prijs van 73.725.- In dezelfde vergadering besloot de raad goed keuring te verlenen asm het voorstel van b en w tot verkoop van een terrein in plan Zuid aan het college van kerkvoogden van de Ned. Herv. Gemeente. Dit terrein is gelegen in de 2e fase van plan Zuid. Het terrein groot ongeveer 9.692 m2 werd verkocht voor de prijs van 162.825,60 Aan de heer T. Winter wonende te Vollen- hove werd een bouwterrein geschikt voor de bouw van een industriegebouw met een be drijfswoning verkocht, voor de prijs van 14.265.- 1585 m2 a 9.-) De A.F.V.Aldolem organiseert hedenavond in de Neutrale Kleuterschool eeri dia-avond. Vertoond zullen worden series van drie A vier dia's die tezamen één geheel vormen. Verder zal het van de beschikbare tijd af hangen of ook de serie ingeleverde foto's be sproken zullen worden. Bij gebrek aan tijd zal hiervoor een speciale avond in de maand februari worden uitgetrokken. Leden van de E.R.K.V. namen met hun vo gels deel aan de gewestelijke tentoonstelling die te Amersfoort werd gehouden voor de provincies Gelderland en Overijssel. Het to taal aantal, inzendingen bedroeg 850 vogels. De heer B. Schepers behaalde met zijn Wa terslagers in de klasse met 2 vogels evenveel punten als de kampioen n.l. 180 punten, hij werd echter 2e en kreeg 2 ereprijzen. Met zijn Harzers in de hoofdklasse met 4 vogels kreeg de heer W. de Wilde met 325 punten de 5e prijs. In de klasse met 1 vogel werd de heer De Wilde zelfs kampioen met 81 punten. Hij won tevens 4 ere-prijzen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1