RAAD RIJSSEN m Vroede vaderen waren het (weer) niet eens. Stemmen over motie staakten. - „De Goede Woning" bouwt 87 woningen. Hiervan zijn er 25 bestemd voor Ter Horst Co. - „Europaplein" krijgt een prachtige naam: „DE DRIEHOEK" KERSTFEEST Dinsdag 22 december 1964 42e jaargang no. 52 JDa abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Afbraak Geen sta in de weg Niet weggooien Nog lange wachtlijst Tweestrijd Door nood gedreven Verzoek om adhesie In de knel Niet doorkruisen V oetgangers-oversteekplaats Nieuw licht voor Gemeentewerken 87 min 25 Nu op request Voorkeurwoningen Vrachtwagen in sloot Europapleït» kreeg (betere?) naam Misselijk Rommelige indruk Vervolg op pagina 3 VOOR RUSSEN In de raadsvergadering, die vrijdagavond werd gehouden werden geen grote beslis singen genomen en er ontwikkelden zich geen heftige debatten, hoewel ook weer niet gezegd kan worden, dat de vroede vaderen het roerend met elkaar eens wa ren. Voor de eigenlijke raadsvergadering be gon werd eerst een aanloop genomen met het punt ingekomen stukken. Daarbij was een rapport over de situatie rond de woning Lentfersweg 71, die naar het voornemen van b en w zal worden afgebro ken. Deze afbraak werd betreurd door de heer W. Haase. Hoewel de heer Haase besefte, dat een besluit tot afbraak behoorde tot de competentie van b en w wilde spreker toch graag een advies uitbrengen aan het college de woning nog te sparen, De woning ziet er nog zeer goed uit, en in verband met de nog steeds heersende woningnood, ben ik van me ning, dat deze woning moet blijven staan aldus de heer Haase. Wethouder Goosen vond het standpunt van de heer Haase vreemd. In het verleden heeft de heer Haase altijd verkondigd, dat wonin gen, eigendom van de gemeente zijnde, staan de in uitbreidingplannen, of in 't saneringsplan zijn ondergebracht zo snel mogelijk geliqui deerd moeten worden. Dat was dan vaak voor het college moei lijk. Er moesten andere behoorlijke woningen beschikbaar gesteld worden, hetgeen niet al tijd mogelijk was. Nu is er een kentering in de woningnood. Nu is het college van me ning, aldus wethouder Goosen: Wij moeten handelen en ook de woning Lentfersweg 71 afbreken, vooral ook omdat de huidige bewo ners bereid zijn een andere woning te be trekken. De heer Haase kwam nog graag even op de opmerkingen van wethouder Goosen terug. Natuurlijk ben ik in bepaalde gevallen voor afbreken van woningen. Dat zou ik ook zijn voor dit geval. Als dat huis op een andere plaats zou staan. Als afbraak noodzakelijk is. Natuurlijk. Maar deze woning staat niemand in de weg. Het huis bevindt zich nog in be hoorlijke toestand, belemmert geen uitzicht en is geen sta-in-de-weg in verband met enige verkeerssituaties. Er zijn genoeg andere wo ningen, die er veel slechter uitzien, (spr. noemde o.a. woningen aan het Hogepad). Breek die eerst af, aldus de heer Haase. Wethouder Goosen weer: Het gaat er niet om of een woning in de weg staat of niet. Het gaat om het feit, dat dit huis staat in het uitbreidingsplan, waar voor deze woning geen plaats is. Deze woning moet in de toekomst verdwijnen. Nu hebben we de kans schoon. En wij zijn van mening, dat we deze kans moeten benutten. De heer Haase: er is niemand mee gebaat. Weth. Goosen: Als we zouden besluiten de woning te laten staan, b.v. voor een paar jaar, dan komen we later voor moeilijkheden die we nu bij voorbaat kunnen voorkomen. Als we andere bewoners zouden toestaan het huis te betrekken, hoe krijgen we deze er over een paar jaar weer uit. U weet nog niet half hoe moeilijk het vaak is, mensen uit een wo ning te krijgen. De heer Ter Avest wilde over deze kwestie ook graag zijn visie laten horen. Wat de heer Haase zegt: Laat die woning staan, och dat is een punt dat wil er wel in, maar we dienen voor ogen te houden, dat de raad gebonden is aan besluiten, ten aanzien van b.v. uitbreidingsplannen, die ze zelf geno men heeft. Het college van b en w moet deze beslui ten tot uitvoering brengen. Inderdaad aldus de heer Ter Avest, er zijn slechtere wonin gen, dan die welke nu in bespreking is. Maar wat wil men. De huidige bewoners, weten dat ze er over enige tijd uit moeten en kunnen geen verbeteringen aanbrengen, en iemand tijdelijk in dit huis te laten wonen, is ook moeilijk. Men moet het huis aankleden er worden kosten gemaakt op ander gebied en voor een korte tijd heeft dat geen zin. Als deze woning nu leeg kan komen moet men het niet aan anderen verhuren. En tot om wonenden, die in die omgeving hebben ge bouwd is altijd gezegd, dat op en rond de plaats van deze woning een plantsoen zou komen. Een duidelijke toezegging. Die moeten we, dat zijn we verplicht honoreren. De heer Averesch, was ook tegenstander van afbraak van zo'n goed huis. Nog steeds geldt aldus spr: Men moet geen oude schoe nen weggooien voor men nieuwe heeft ge kocht. Wethouder Scholman reageerde op de stand punten van de aan het woord geweest zijnde raadsleden met te zeggen „dat de huidige be woners herhaaldelijk gevraagd hadden, hoe lang ze nog konden blijven wonen in de wo ning Lentfersweg 71. Als dat nog een aantal jaren het geval zou zijn, dan wilde men de woning nog wat opknappen etc, zo kon het eigenlijk niet lan ger. Maar als dat maar voor een korte tijd was, dan wilde men geen kosten maken en liefst zo spoedig mogelijk naar een ander huis. Hier doet zich nu de kans voor, een woning, die verdwijnen moet volgens het uit breidingsplan, ook inderdaad te laten ver dwijnen. Want het is vaak uiterst moeilijk de mensen in zulke gevallen te bewegen het huis te verlaten. De heer Hodes meende „ook na het stand punt van wethouder Scholman beluisterd te hebben, dat men in deze tijd van woningnood uiterst zuinig moest zijn met woonruimte. De woningnood is nog lang niet opgelost, de lange wachtlijst van woningzoekenden is daar van een droevig bewijs. Vooral in verband met de goede situatie waarin de woning zich nog bevindt, zouden we moeten zeggen: Laten we deze woning nog voor een jaar of 3 verhuren, hetzij aan de huidige bewoner of aan een andere. Er zijn liefhebbers genoeg. Natuurlijk weet ik, dat volgens het uitbreidingsplan dit huis op den duur moet verdwijnen maar (woning) nood breekt wet, aldus de heer Hodes. Ook de heer Wolterink stelde zich achter het advies, dat de heer Haase aan b en w had uitgebracht (niet afbreken) „met dezelfde motivering als de heer Hodes" aldus spreker. De heer Janssen stond in tweestrijd. Ik wil wel met de heer Haase meegaan aldus spreker, maar ook wel met het college van b en w. Dat kan natuurlijk niet, daarom moest de heer Janssen een keuze doen. Inderdaad het is nog een goede woning, de gedachte van de heer Haase is niet onlogisch aldus spreker, maar van de andere kant moet de raad de bestemming aan het uitbreidings plan geven zoals ze die zelf heeft vastgesteld. Dt heer Haase (voor de laatste maal hl dit verband): Het gaat niet alleen om het feit, dat de woning zich nog in zulk een goede staat bevindt. Het gaat er mij om, dat dit huis niemand in de weg staat. Het is geen verkeersobstakel of iets van dien aard. Enige jaren geleden was ik voorstander de woning van Pennings op de Driehoek af te breken. Maar die woning staat er nog. Toen maakte het college van b en w (en nog steeds niet) geen haast. Waarom nu dan wel? Wethouder Goosen: Toen was de woning nood veel groter dan nu. Die woning hebben we laten staan omdat we door de nood ge dreven werden. Wethouder Scholman: Binnenkort wordt de woning Kerkstraat 16 (bewoond door de heer Bak) ook afgebroken. Dat is ook nog een goede woning. De heer Haase: Dat is heel wat anders. Die woning moet verdwijnen om redenen die voor het huis Lentfersweg niet gelden. Ja, maar toch aldus weth. Scholman kan er in de raad worden geadviseerd die woning nog maar te laten staan. Maar we moeten nu eenmaal soms beslissingen nemen, al zijn die wel eens moeilijk. Na al het heen en weer gepraat werd geen andere beslissing geno men. De tegenstanders hadden niets bereikt. Een ander ingekomen stuk, was ook aanlei ding tot een uitwisseling van (verschillende) meningen. Het betrof hier een motie van de raad van Utingeradeel, welke raad verzocht adhesie te betuigen aan een verzoek aan de minister van binnenlandse zaken de uitkering uit het gemeentefonds te verhogen met een hoger percentage dan 4 pot, zoals dat tot nu toe i n de bedoeling ligt. De verhoging is door de minister gekoppeld aan het nationale inkomen met als conclusie, dat de verhoging maximaal 4 pet zal bedra gen. Uit deze verhoging moet o.a. gefinancierd worden de salarisverhogingen, terwlij de uit voering van kapitaalswerken belangrijk duur der is geworden. De gemeenten komen in moeilijkheden. Dat is de mening van de raad van financiën van de vereniging voor Nederlandse gemeen ten en ook die van de raad van de Friese gemeenten Utingeradeel, die besloot een motie te zenden aan de minister en deze motie ter adhesie toe te zenden aan alle Nederlandse gemeenten. Het college van b en w stelde voor deze motie voor kennisgeving aan te nemen. De heer Janssen wilde graag de motie steu nen. De motie vloeit eigenlijk voort uit het ad vies van de vereniging voor Nederlandse ge meenten en van de raad van gemeentefinan- ciën. Van deze zijden wordt de gemeenten gewezen op de noodzakelijkheid van een zeer voorzichtig beleid te voeren. De motie van de raad van Utingeradeel heeft zeker zin aldus de heer' Janssen. We attenderen dan op de ongewenste toe stand, die er nu gaat heersen. De gemeenten komen sterk in de knel. De voorzitter was van mening, dat de vereniging van Nederlandse gemeenten waar bij ook Rijssen is aangesloten, het juiste or gaan was, dat ons adviseert en ook namens ons stelling neemt in bepaalde situaties. We moeten het over die boeg blijven gooien, aldus spreker. Daar was wethouder Scholman het ongeveer mee eens. „Het heeft weinig zin met overbodige moties bij de minister t,e ko men aandragen". De heer Janssen meende, dat blijven aan dringen resultaten kon hebben. Men denke maar aan de actie ronde de E-8. De gemeenten komen in de klem als er niets wordt veranderd. De motie acht ik be langrijk aldus spreker. Ook de heer Haase dacht, „hoe meer actie, hoe beter" De voorzitter: Och, als de raad van financiën van de Ver. van Neder landse gemeenten bij voortduring voor de be langen van de gemeenten opkomt, lijkt het mij weinig zin te hebben als nog eens weer een afzonderlijke motie wordt ingediend. De heer Ter Avest, was van mening, dat wanneer een bestuur een bepaalde actie on derneemt, die niet moet worden doorkruist met afzonderlijke stappen van de leden. Er waren dus verschillende standpunten naar voren gebracht, en de heer Janssen had be reikt, dat over zijn voorstel, de motie van Utingeradeel te steunen, gestemd moest wor den. De uitslag van de stemming leverde even veel voor- als tegenstanders op 7 voor en 7 tegen. Voor stemden de hertn Janssen, Kreijkes, Pluimers, Geuzendam, Haase, Averesch en Ho- desch tegen de heren Woiterink, Rosman, Go- sen, Scholman, Oosthoek Ter vest en Nijland. In een volgende verg lering zal de stem ming herhaald moeten erdetv, Wanr in een raadsvergadering al geen probleem van kan worden gemaakt. Dat was dan de inleiding van de raadsver gadering waarin ook overigens geen belangrij ke, althans geen spectaculaire besluiten wer den genomen. De raad ging akkoord met het voorstel van b. en w. tot aanwijzing van een aantal voetgangersoversteekplaatsen in ,plan Zuid. De heer Wolterink herinnerde aan een be sluit in de verkaerscommissie genomen om in de Molenstalweg nabij de Haarstraat een zebra te doen aanleggen. Hoe staat het daar eigenlijk mee vroeg hij. De voorzitter deelde mee, dat dit bij de rijkswaterstaat aanhan gig was gemaakt. De heer Wolterink Wordt deze zebra dan ook verlicht: De voorzitter Inderdaad. Ook gaf de raad zijn fiat aan het voorstel van b en w tot het beschikbaar stellen van een krediet voor uitbreiding van de lichtin stallatie in het kantoor van gemeentewerken. De heer Pluimers vond het begrote bedrag nogal hoog. Maar de voorzitter wees er op, dat de aan te brengen lichtbakken nogal kost baar zijn, en dat de lichtsterkte moet wor den verbeterd. Advertentie iiatiiiiiniiiiiiitiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiitfaniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii»!»»1! ACCOUNTANTSKANTOOR f POUW I Enterstraat 33, Rijssen, telefoon 2737 i behartigt: Boekhoudingen. Ïliailllll!lll!ll!|!llllllll!llltl!!llll!ll!llllllllllltlllllliaillllll!llllllllllll«lllllllll7l We gaan natuurlijk niet iets doen wat over bodig is aldus de voorzitter. De raad keurde ook het voorstel van b en w goed, betreffende overdracht van 87 woningwetwoningen aan de Chr. Woning bouwvereniging „De Goede woning". Door een vraag van de heer J. H. Nij land werd een bijzonder licht geworpen op dit voorstel. De heer Nijland vroeg n.l.Is het bestuur van de woningbouwvereniging De Goede Wo ning op de hoogte met de voorwaarden waar onder de 87 woningen aan haar werden over gedragen. Van dit contingent van 87 woningen moe ten er n.l. 25 bestemd worden voor werknemers van Ter Horst en Co. Deze onderneming heeft natuurlijk belang bij een goede huisvesting van haar personeel. Aanvragen om woningen door Ter Horst en Co. hebben in het verleden niet altijd resul taat gehad. Men kreeg vaak nul op het re quest, aldus de heer Nijland. De fa. Ter Horst is toen in hoger beroep gegaan, en nu moeten 25 woningen worden ge reserveerd voor arbeiders van Ter Horst en Co. aldus spreker. Dat liet wethouder Schol man zich niet zeggen. Steeds nul op het request? Dat is een scheve veronderstelling van zaken of beter gezegd onjuist. Door de grote woningnood konden wij na tuurlijk de aanvragen van Ter Horst en Co evenmin honoreren als van andere bedrijven en van particuliere woningzoekenden. Wij hebben de directie, van Ter Horst en Co. zelf geadviseerd zich tot Gedeputeerde Staten te wenden om te trachten woningen voor werknemers van het bedrijf toegewezen te krijgen. Dat advies hebben wij ook aan andere be drijven gegeven. Ter Horst en Co heeft nu re sultaten gehad. Van de 87 extra woningen moeten, er 25 worden toegewezen aan werknemers van Ter Hd'St **rl Co. De heer Nijland herinnerde aan de financiële steun, die Ter Horst en Co in 1948 in het raam van de woningbouw heeft gegeven. Van de zijde van de gemeente is toen toegezegd, dat 32 woningen voor werknemers van Ter Horst en Co zouden worden bestemd. Daar schijnt niets van terecht gekomen te zijn. Ook daar gaf weth. Scholman zijn visie op. Die 32 woningen heeft Ter Horst en Co; toen gekregen. Maar daar komt wat bij. Als de arbeiders bij deze onderneming weggaan, zijn wij niet in staat of gerechtigd deze woning weer vrij te maken. Het is echt niet zo, dat Ter Horst en Co. niet aan zijn trekken zou zijn gekomen. De heer Kreijkes wilde er ook nog meer van weten. Zijn deze 25 woningen dan te be schouwen als voorrkeurswoningen? Wethou der Scholman antwoordde dat dit niet zo ge steld kon worden. In eerste instantie worden ze op basis van de woningwet toegewezen aan Ter Horst en Co. Als de bewoners van deze woningen later gaan werken bij een ander bedrijf, heeft Ter Horst en Co niet het recht deze woning weer op te eisen. Overigens aldus weth. Scholman ben ik blij, dat Ter Horst en Co geschreven heeft naar Gedeputeerde Staten. Het ongeval dat de chauffeur van een Bel gisch transportbedrijf vrijdag overkwam had ernstiger gevolgen kunnen hebben. Toen de chauffeur komende uit de richting Wierden de Stationsdwarsweg in wilde slaan, werd dat niet of te laat opgemerkt door zijn collega die van mening was, dat nog verder recht door moest worden gereden. Deze kon niet tijdig stoppen, kwam in aanraking met zijn voor ganger en de transportauto geraakte in de sloot langs de Wierdenseweg. Gelukkig bleef het ongeval bij (grote) ma teriële schade. Met. een takelwagen werd de vrachtauto vlot getrokken. Een lied weeklonk in Bethl'hems velden, Een Eng'lenkoor kwam 't wonder melden, De wereld sliep toen in die nacht De blijde boodschap werd gebracht. De Eng'len lieten 't kerstlied horen, Zij zongen: Christus is geboren, De wereld sliep en hoorde niet Het wonder dat er was geschied. De herders waren niet gaan slapen, De herders waakten bij de schapen, Zij hoorden wel de Eng'ien-stem Die sprak van 't Kind in Bethlehem. Zij hoorden hoe in Bethl'hems dreven Het Eer Zij God werd aangeheven Voor 't Kind dat op de wereld kwam En in een stal Zijn intrek nam. Zij hoorden hoe de Hemelboden Hen naar de schaam'le kribbe noodden, En toen het Eng'lenkoor verdween, Spoedden zij zich naar Jezus heen. Een lied weeklinkt in Bethl'hems velden, Een Englenheir komt 't wonder melden, De blijde boodschap wordt gebracht, Waakt, als de herders in die nacht. Laat U ook door de Hemelboden Naar Jezus in de kribbe noden, O luistert naar de EngTenstem, Gaat naar de stal in Bethlehem. J. ROZENDOM, RIJSSEN. De naamgeving van het plein, omsloten door de Kerkstraat, Rozengaarde en Elzener straat, onofficieel de Driehoek genoemd had heel wat voeten in de aarde. De raad ging hierover zelfs een tijdje voor in besloten zitting. In een vorige vergadering was door een der raadsleden aangedrongen voor de onofficiële naam De Driehoek een officiële waardige naam in de plaats te stel len. „De naam De Driehoek komt ons geschikt voor", zo had b en w in het betreffende voor stel gesteld. De heer Pluimers vond de naam „Driehoek" fantasieloos. Kan er nu echt geen betere naam voor dit plein worden gevonden. De heer Hodes wilde dit plein gaag John. Kenne- dy-plein noemen, daarmede een wereldfiguur erende, die nog ontelbare mensen in de vrije wereld aanspreekt. Omdat ook de naam raadhuisplein gevallen was, merkte, de heer Hodes op, dat tegen de tijd, dat de plannen tot de bouw van een nieuw raadhuis goedgekeurd zijn, er mis schien heel andere inzichten zijn omtrent de bestemming van dit plein. Er komen steeds meer autorijders. Hier ver toont zich het beeld, dat 15 jaar geleden in Amerika te zien was. We moeten zuinig zijn met dit plein, want de auto's moeten toch ergens naar toe, voor al ook, omdat in de nabijheid hiervan een winkelcentrum zal komen. De heer Ter Avest was het met het inzicht van de heer Hodes lang niet eens. Hoe het ook zal lopen aldus de heer Ter Avest, als de Driehoek een plein zou blijven, zou ik dat een misselijk iets vinden. Bezoekers van het centrum moeten aan de rand daar van parkeren, niet op het plein. Als men de „Driehoek" plein wil laten ben ik daar vier kant tegen aldus de heer Ter Avest. De heer Hodes reageerde daarop met de volgende ontboezeming: De heer Ter Avest loopt achter. Hij ziet alleen de Rozengaarde en de Elzenerstraat. Men moet echter verder zien. De Rozengaarde wordt een winkelgalerij en aan de ene wand van de Elzenerstraat worden allemaal winkels gebouwd. Aestetisch gezien zou het plein niet moeten worden bebouwd. Men heeft 'n prachtig gezicht op de Ned. Herv. Kerk aan het Schild en op de R.K. kerk. Bovendien aldus de heer Hodes met aestetica zijn we er niet. We moeten praktisch blijven. De heer Ter Avest: We hebben toch een stedebouwkundige, die zijn gemaakte plannen vaak op sterke wijze kaïn verdedigen. Stedebouwkundigen zijn deskundigen, die zeker niet achter lopen. Ik wil het daar wel graag mèe eens zijn. We moeten verant woorde plannen niet opofferen aan auto's. Als parkeerplaats zou het plein zeer zeker een rommelige indruk maken, aldus de heer Ter Avest tot slot: „Als we de kaart van Rijs sen rustig bekijken, dan zien we, dat er heus nog wel mogelijkheden zijn om parkeerplaat sen te scheppen. De heer Pluimers vond dat de heer Hodes een rare ommezwaai had gemaakt. Een jaar of 3 geleden was hij er voorstander van het nieuwe raadhuis op de driehoek te doen bou-

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1