Bij direkteurswisseling bedankte aantal leden RUSSENS MANNENKOOR (100 LEDEN) NEEMT BELANGRIJKE PLAATS IN, IN RIJSSEN'S CULTURELE LEVEN 1 EXCLUSIEVE BRUIDSJAPONNEN Alle Rijssenaren kunnen weer worden „doorgelicht" Alle DEKENS 15 PCT KORTING FA. B. ES HU IS Pufkes (Olieboln) A J. VOORTMAN OVERLEDEN Ontwikkeling gasbedrijf vraagt maatregelen Nieuwe roltrommel IN BELANG VAN VOLKSGEZONDHEID Jubilea bij Ter Horst en Co. Aanleg Pelmolenweg Vrijdag 18 december 1964 42e jaargang no. 51 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting I f: 1liÊé. -f,.. Het Rijssens Mannenkoor, dat dit jaar op 5 december wel een zeer aangename surprise kreeg door de aanmelding van het 100ste lid, maakt momenteel een bloeiperiode door, welke door het be reiken van de mijlpaal van het 100ste lid min of meer geaccentueerd wordt. In de bijna 38 jaar van zijn bestaan heeft het Rijssens Mannen koor een grote bijdrage geleverd aan de culturele vorming van vele Rijssenaren. Door het koor, dat bij de oprichting in 1927, in een grote behoefte voorzag, zijn vele Rijssenaren in aanraking gekomen met de schoonheid van de koorzang, en hebben velen begrip en waardering gekregen voor de betekenis van vooraanstaande vocale werken en van de vertolking daarvan. Ereleden Grote successen Moeilijke taak mm, Grammofoonplaat MEDISCHE WEEKENDDIENST Geringe kosten WEEKBLAD VOOR RUSSEN Het R ijssens Man nenkoor zoals 't zich enige jaren geleden aan pers en publiek presenteerde. In een ziekenhuis te Deventer overleed in de nacht van dinsdag op woensdag de in Rijs- sense voetijplkringen zeer bekende heer J. Voortman. Hij bereikte de leeftijd van 59 jaar. De voetbalvereniging Excelsior verliest in hem een stimulerende en zeer gewaardeerde kracht. De heer Voortman was mede-oprichter van de (thans bloeiende) supportersvereniging, waar van hij bijna constant het voorzitterschap bekleeedde. Verder was hij vele jaren lid van de elftal commissie. hoogste afdeling het hoogste aantal punten. (371). De jury waardeerde de vertolking van Het Trinklied van Zoltan Kodalij en het „Merck toch hoe sterck" van Henk Badings als de bes te prestatie. Met gevolg van dit schitterende succes was, dat het Rijssens Mannenkoor werd uitgenodigd te concerteren voor de radio. Door de AVRO werd een Kerstconcert opgenomen op 28 nov. j.l. en door de NCRV werd een opname ge maakt van o.a. de beide concoursnummers (koorfestival). Het bestuur van het koor beseft, dat men de belangstelling die er in Rijssen voor de koorzang in hoge mate bestaat moet vast hou den en dat men het lidmaatschap aantrekke lijk moet maken. Dat is een goed inzicht, .Mi - 'J, «Éb -M-e: 'k Wol vuur 'n speeltuin van Irene Gearne hier wat klaantn ophuern, Leu noar wee ze d'aandre wekke 'n Breef met olieboln kuent stuern. 'k Weet neet of iej ze al earder Van Irene hebt ehad, As det wal zoo is, dan nemm iej Non in elk geval dr wat. Want ze smaakt bezuender lekker, Doar kan ik oe borg vuur stoan, Dus bestelt nen buul vol pufkes, Loat dee kaans oe neet ontgoan. Ook al mag iej ze neet gearne, Nemt er toch wat disse keer, Doar met dooj 'n speeltuin Irene, Earlke woar een groot plezeer. Loawe zorgen det Irene, Woer ze woarkt met man en mach, In heeln kortn tied alle pufkes Met vul weens hef vot ebrag. Leu in Riessen, d'aandre wekke Pufkes etn, almoa een poar, Dee poar seantn maakt oons neet oarmer, Doarumm' haal wiej wal niej joar. J. ROZENDOM, RIJSSEN. In de (karige) kring van culturele vereni gingen in Rijssen neemt het Rijssens Mannen koor met de Chr. Oratoriumvereniging Hosan na een belangrijke plaats in. Naast de bete kenis, die het koor heeft voor de vele leden en oud-leden, moet vastgesteld worden dat door het Rijssens Mannenkoor zeer velen in aanraking zijn gebracht met wat culturele ont wikkeling kan worden genoemd. Degenen, die bijna 38 jaar geleden het Rijssens Mannenkoor hebben opgericht, heb ben daarmede een daad gesteld, warvan het belang nauwelijks kan worden overschat. In dit verband kunnen met ere de namen worden genoemd van de heer H. J. Beverdam, die vanaf de oprichting tot 1961, dus 34 jaar de voorzittershamer van het Mannenkoor heeft gehanteerd en die van de heer H. Meyerink, 35 jaar lid, en (35 jaar) penningmeester. Nadat het koor de eerste jaren onder leiding had gestaan van de heren Geels en Pardoen werd tot dirigent aangesteld de heer A.E.P. Sommer uit Almelo. De heer Sommer, een bekwaam en ener- In maart 1962 vierde het Rijs sens Mannenkoor zijn 35-jarig jubileum. Ter gelegenheid hier van ontving de heer Beverdam de gouden speld van het Zan gersverbond, Voorzitter Rozen- dom speldt zijn voorganger het gouden kleinood op. il .1 B I I I I I I I i I I I i I I giek musicus, die de kunst verstond met de Riessendr om te gaan, heeft het Mannenkoor op een hoog peil weten te brengen. Keer op keer wist de heer Sommer op con coursen successen met „zijn koor" te behalen en oudere leden spreken nog graag over de tijd van vroeger, toen ze vaak beladen met successen terugkeerden van concoursen in ver schillende plaatsen in Nederland. Zoals voor zovele verenigingen was ook de oorlogstijd voor het Mannenkoor een tijd van stilstand. Omdat men zich niet wenste aan te sluiten bij de „Kulturkammer", wei-den de repetities en 1942 gestaakt. Na de oorlog werd weer een goede geest vaardig over het bestuur de dirigent en de le den van het Rijssens Mannekoor. De heer Sommer wist met zijn koor grote suc cessen te boeken en sleepte ook meer dan eens de directeursprijs in de wacht, daarmee, zijn deskundigheid en vaardigheid bewij zende. De successen behaald in Brammen,, Doesburg Dieren, en de hoge ogen, die gegooid werden op het Ned. Koorfestifal zijn bij vele huidige leden van h't koor nog dankbare herinneringen. Een bijzonderheid is ook, dat het Rijssens' Maankoor in de finale van het NED. Koor- festival de le plaats moest gunnen aan Het Krommenies Mannenkoor, o.l. van een des tijds in Rijssen betrekkelijk onbekende diri gent n.l. de heer Ber Joosen. Dat was toen wel een teleurstelling, yoör de Rijssenaren. Ergens had men gehoopt, ook voor de heer Sommer, de overwinning in die finale te behalen. De toenmalige dirigent van het Krommenies Mannenkoor is sedert 2 januari I960 dirigent van het Rijssens Mannenkoor. Voor het Rijssens Mannenkoor is het be danken van de heer Albert Sommer als diri gent een gevoelige klap geweest. De Almelose musicus, die meer dan 25 jaar de leiding had gehad over het Rijssens koor, had een groot overwixht op de Rijssense Mannen. Hij was een vertrouwde figuur geworden, een groot aantal koorleden konden zich geen andere di rigent herinneren dan de heer Sommer. Teleurgesteld bedankten een aantal leden. Aan een andere dirigent kon men niet wen nen, dat wist men bij voorbaat. De heer Joosen kreeg toen wel een heel moeilijke taak. De reputatie van zijn voorgan ger was groot; de bewondering die de Rijs sense koorleden voor de heer Sommer had den, had tot gevolg, dat men die nieuwe dirigent min of. meer terughoudend begroet te. Maar ook de heer Joosen. Kreeg geleidelijk vat op de Rijssenaren. Voor zijn optreden, voor zijn grote kennis van zaken en voor zijn overwicht kreeg men respect en al gauw wist de nieuwe dirigent een sfeer van enthousias me op te roepen, die niet zonder gevolgen bleek. Naast de repetities voor de traditionele Kerst concerten werd er gerepeteerd voor deel name aan zangersdagen als o.a. te Lochem, Goor, Deventer Zwolle en Winterswijk. Ook nu staat men dicht voor het Kerstcon cert Dit jaar heeft het Mannenkoor de mede werking van het bekende jongenskoor uit En schede onder leiding van de heer Vrielink. Het jaar 1964 is een belangrijk jaar geweest voor het Mannenkoor. Men behaalde op het Ned. Koorfestival op 30 mei uitkomende in de J. ROZENDOM ...voorzitter R.M... J. H. BEVERDAM ...oud voorzitter... temeer omdat het Rijssens koor zoveel betrek kelijk jonge leden in zijn gelederen heeft. Men heeft contacten gelegd voor de opname van een grammofoonplaat. En men is voorne mens in de zomer een concertreis te maken naar Traben Trarbach aan de Moezel Duits land). Ondanks het grote ledenaantal past het Man nenkoor geen ledenstop toe. Nieuwe leden wor den na het Kerstconcert met open armen be groet, zo verzekerde ons een der bestuurs leden. Een vreugdevol geluid voor jonge leden, die belangstelling hebben voor koorzang, temeer omdat er in het grote koor een prettige sfeer heerst. Lid te zijn van zulk een vereniging, moet, als men de juiste instelling heeft veel voldoe- nieng geven. In verband met de ontwikkeling van het gasbedrijf dienen maatregelen genomen te worden om voldoende toevoer van gas aan de verbruikers te verzekeren aldus het college van b en w in een nota aan de raad. In verband hiermede overwegen b en w het Gasinstituut van de Vereniging van Exploitan ten en Gasbedrijven in Nederland op te dra gen een ontwerp te maken voor de aanleg van een middendrukgasnet in de gemeente, voor d^ capaciteitsvergroting van het gasontvang- station, voor de aanpassing van het gasont- vangstation op middendrakdistributie, voor aanpassing van het gasontvangstation op droge gasberging en voor een droge gasberging. De kosten van het ontwerp worden door de directeur van het G.E.B. begroot op 7.000.- welke kosten kunnen worden bestreden uit de te verwachten uitkering van de Gasunie, die naai verwachting 87.000.- zal bedragen voor vergoeding in de ombouwkosten. Het col lege van b en w stelt de raad voor het beno digde krediet beschikbaar te stellen. Het college van b en w adviseert de raad een krediet beschikbaar te stellen van 7.875.- voor het aanschaffen van een (gebruikte) roltrom mel voor het ophalen van huisvuil De thans nog in gebruik zijnde roltrommel schijnt helemaal versleten te zijn en kan al leen met hoge kasten bedrijfsvaardig worden gehouden. Advertentie ONTVANGEN NIEUWE COLLECTIES RIJSSEN. De dienst van de huisartsen wordt dit week einde waargenomen door dokter N. L. J. Zil- linger Molenaar, Haarstraat 14, tel. 2280. De dienst der dierenartsen wordt waarge nomen door dokter J. P. van Nouhuys, Rijs sen, tel. 2487. Rijssen is de eerste Overijsselse gemeen te waar in 1965 een' massaal onderzoek op tu berculose zal plaats hebben. Dit onderzoek zal n.l. worden gehouden van 4 tot 12 januari in een lokaal van de Schildschool. Er wordt evenals dat bij vorige onderzoe ken het geval was, een grote belangstelling verwacht, omdat gebleken is, dat ook de Rijs sense bevolking het belang van dit soort onderzoeken duidelijk beseft, Het laatste massale bevolkingsonderzoek werd gehouden in 1962. De bevindingen waren toen minder goed te noemen, dan bij het onder zoek in 1959, hoewel er in dat jaar ook minder personen onderzocht waren. In 1962 werd bij 3 patiënten actieve t.b.c. ge vonden. Alleen in de constatering van deze feiten is het belang, de noodzaak van een re gelmatige controle bewezen. In 7 gevallen wer den afwijkingen geconstateerd, die geen direc te behandeling noodzakelijk maakten maar wel een verdere controle behoefden. In ruim 350 gevallen werden inactieve tuber culose resten c.q. z.g. „geringe stoornissen" aangetroffen Van deskundige zijde werd opge merkt,' dat het voorkomen van deze kleinere afwijkingen, die ook vaak bij jeugdige perso nen werden aangetroffen een aanwijzing is, dat het besmettingsreservoir bij de Rijssense bevolking nog betrekkelijk groot te noemen is. Mede in aanmerking genomen deze bevindin gen heeft de medisch leider van het bureau be volkingsonderzoek te Zwolle het noodzakleijk geacht, het onderzoek in 1965 (van 4 tot 12 ja nuari dus) te herhalen. De kosten aan dit onderzoek zijn (voor de deelnemers althans) zeer gering. Van de gecon sulteerde personen wordt slechts een bijdrage van 1,75 gevraagd. Voor wie deze bijdrage een bezwaar zou zijn, kan nog een nadere re geling worden getroffen. In vroegere jaren werd voor de propagande van het bevolkingsonderzoek een beroep ge daan op vrijwilligers, die alle daarvoor in aan merking komende personen bezochten. Later werd gewerkt met schriftelijke oproepen, het geen goede resultaten heeft gehad. De opkomst was in 1962 beter dan in 1959. Hopelijk is de belangstelling ook in 1965 weer groot, omdat hier sprake is van een groot be lang voor de volksgezondheid. In verband met hun 40 jarig dienstjubile- um bij ter Horst en Co N.V. werden de ju bilarissen ontvangen op het directiekantoor. De heren W. Baan, Weilleweg 14. H. van Brus sel Haarstraat 146, en J. H. Nijland Water molen 37 ontvingen uit handen van burgemees ter landweer de bronzen ere-medaille verbon den aan de Orde van Oranje Nassau, welke de jubilarissen bij Koninklijk Besluit was toe gekend. Namens de directie werd het woord ge voerd door de heer A. H. ter Horst die de jubi larissen hartelijk feliciteerde met de konin klijke onderscheiding, hen dank bracht voor de wijze waarop zij ter Horst en Co. gedurende 40 jaar hadden gediend en hen een cadeau on der couvert en 't insigne 40 jaar trouwe dienst uitreikte. Ook de heer A. Nijkamp Vennekesgaarden 23 werd op het directie-kantoor ontvangen in varband met zijn 40-jarig jubileum. Ook deze jubilaris werd door de heer A. H. ter Horst toegesproken. De heer Nijkamp ont ving het gebruikelijk geschenk en het insigne, en hem werd dank gebracht voor de wijze waarop hij gedurende een reeks van 40 jaar ter Horst en Co had gediend. De werkzaamheden aan de lagere technische school, in aanbouw aan de Wierdensestraat vorderen gestadig „zodat het voornemen be staat om deze school met ingang van het vol gende cursusjaar te openen aldus b en w in een schrijven aan de raad". Het is noodzakelijk dat ten speodigste wordt overgegaan tot aanleg van de Pelmo lenweg, waarvan de kosten geraamd worden (inclusief riolering) op f 260.000.-. B en w stellen de raad voor het benodigde krediep beschikbaar te stellen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1