SGP TEGEN ONTVANGST SINTERKLAAS - - Jk 11 $1 RAAD RIJSSEN Pand reeds 360 jaar oud Confectiezaak ,Wilm van de Krone werd uitgebreid Sinterkloas Ernstig ongeluk Vrijdag 27 november 1964 42e jaargang no. 47 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting De vrij onbelangrijke raadsvergadering die vrijdagavond in Rijssen werd gehouden, kreeg een merkwaardig slot door een ver klaring afgelegd namens de fractie van de SGP door de heer J. H. WOLTERINK. Deze had namelijk bezwaar tegen de ontvangst van Sint Nicolaas door de meerderheid van het college van b. en w. „Sinterklaas te ontvangen op het bordes van het stadhuis is niet in overeenstemming met de waardigheid van het college van b. en w. aldus de heer Wolterink. De SGP fractie acht deze ontvangst in strijd met Gods woord, omdat een doodgewoon mens een eer wordt bewezen als ware hij God zelf. Vele vormen van de Sinter klaasviering, aldus de heer Wolterink zijn niet in overeenstemming met de Calvinistische levensbeschouwing van een deel van de Rijs- sense bevolking. Dat stuit ons tegen de borst aldus de heer Wolterink die terug greep op het standpunt, ingenomen door de A.R-professor Anema, die tegen officiële ontvangsten van Sinterklaas ook ontstemd was. Bevreesd Geschokt Samenvoeging adm. Verantwoord Clubhuiswerk Parkeerstrook Veel verkeer Legesverordening Wachtverbod Bittere noodzaak ;"x C- 2s® '4 f NisKAÉI - II«swS"* I V "V f 4^ OOO0OOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOO Nadeel Vervolg op pagina 5 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Ik ben sprakeloos aldus de reactie van de Heer J. H. Pluimers (PvdA). De burgemeester zag geen bezwaar in de be groeting van Sinterklaas op het Stadhuis. Daar zijn toch geen principiële bezwaren aan ver bonden. Het moet gezien worden in het raam van het kinderfeest zoals het Sinterklaasfeest al sinds vele jaren is. Wij zien geen bezwaar daaraan eniger mate mede te werken. De heer Janssen was bevreesd, dat het stand punt van de SGP-fractie, vertolkt door de heer Wolterink gevolgen zou hebben. Spr. herin nerde aan het feesetelijk aanzien dat de Gro testraat enige jaren geleden omstreeks Kerst mis gegeven was door de plaatsing van Kerstbomen. Van SGP zijde is daar destijds bezwaar te gen gemaakt. Een volgend jaar weiden geen kerstbomen meer aangebracht. Nu ben ik bang, dat de korte ontvangst op het stadhuis gevaar loopt, omdat de SGP fractie daar bezwaar tegen heeft. Dat zou al dus de heer Janssen zeer te betreuren zijn. De heer Hodes die naar hij zei aanvankelijk perplex had gestaan en later weer was bijge komen vond de opmerking van de heer Wolte rink zo boud, dat 't aan 't ongelooflijke grenst zo zei hij letterlijk. Daarop kwam de heer Wolterink nog even terug: De heer Pluimers kan wel sprakeloos ge staan hebben, maar hij alsook de heren Jans sen en Hodes hebben een andere levensbe schouwing dan wij Zij hebben het recht hun mening te zeggen, maar dat hebben wij ook. De heer Wolterink bleef er bij dat het col lege van b. en w. (een overheidslichaam) niet moest medewerken aan de ontvangst van Sinterklaas. Dat is niet alleen mijn mening, maar dat is de mening van de SGP. Als het een kinderfeest is, waarom doen volwassenen daar dan aan mee. Sinterklaas wordt ingehaald als een vorst. Daar was de heer Wolterink het niet mee eens. Waarom ging de intocht het vorig jaar niet door. Omdat de wereld toen geschokt was door de moord op president Kennedy. Mis schien zo was de sombere opmerking van de heer Wolterink moet er weer iets der gelijks gebeuren, om aan te tonen dat het on juist is. De heer Jansen ging ook daar op in. Dat men het vorig jaar de feestelijke intocht afgelastte is juist prijzenswaardig. Dat bewijst, dat men overal rekening mee houdt. Nu gaan we weer verder. We kunnen daar niet stil bij blijven staan. De hele we reld was toen geschokt. Ook de organisatoren van het St. Nicolaasfeest. De raadsvergadering was begonnen met de beëdiging van de heer H. Borghuis tot waar nemend gemeenteontvanger. Nadat de heer Borghuis de eed afgelegd had zei burgemees ter Landweer te hopen, dat hij gedurende de tijd dat hij als waarnemer van de ge meenteontvanger zou moeten optreden zijn taak op goede wijze zou vervullen, waarna de heer Borghuis de raadszaal verliet. Het voorstel van b. en w. tot het beschik baar stellen van een crediet voor inrichting van het pand Haarstraat 7 was aanleiding tot enige discussie. De bedoeling is dat de administratie van de gemeenteontvanger en dat van de afd. financieën samengevoegd worden, waarvoor een mogelijkheid is in het pand Haarstraat 7 (Kantoor van de v.m. rijksontvanger). Tengevolge van het feit, dat de afd. financiën van de gemeente de Schildschool verlaat, ko men 2 lokalen van dit schoolgebouw vrij. Is daarvoor al een bestemming gevonden vroeg de heer Janssen. (PvdA). Weth. Scholman antwoordde dat het college van b. en w. overweegt, of dit ingebruik kan wor den gegeven aan de stichting olub- en buurt huiswerk. De heer Haase wilde graag weten of de wo ning, bewoond door de v.m. rijksontvanger bin nenkort vrij zou komen. Spr. was van mening, dat men voornemens is met de afd. financiën „binnenkort ergens anders naar toe te gaan". Is het, zo vroeg de heer Haase, nu wel ver antwoord om voor een paar maanden een bedrag van 7 a 8 duizend gulden uit te geven, want als de woning nog enige maanden be woond blijft, is de tijdelijke periode waarin de afd. financiën in het pand Haarstraat 7 ge huisvest kan worden wel erg kort. Dan kost het de gemeente ongeveer 1000,- per maand. De voorzitter veronderstelde, dat de wo ning nog dit jaar beschikbaar zou kunnen komen. De heer Haase: Dan resten nog maar een maand of zeven. Dat is nog 1000 per maand. De voorzitter wees er op, dat de wijziging van die administratie van de ontvanger en de afd. financiën samen gevoegd moeten wor den. Wij achten de inrichting van de nieuwe ruim te „erg noodzakelijk". Er kunnen klemmende argumenten voor worden aangevoerd. De concentratie dient zo gauw mogelijk door gevoerd te worden aldus de voorzitter. De heer Pluimers vroeg of de ruimte, die beschikbaar gesteld zou kunnen worden vooi bet club- en buurthuiswerk niet te klein zal zijn. Spr. pleitte er in dit verband voor, contact met het bestuur van de stichting op te nemen. Weth. Scholman was er van overtuigd, dat de behoefte aan lokaliteiten van de stich ting club en buurthuiswerk zo groot is, dat het bestuur er zeer blij mee zal zijn. Ze zullen de handen in elkaar klappen aldus weth. Schol man. Het voorstel van b. en w. werd overigens aangenomen, nadat de heer Hodes had vast gesteld, dat de verbeteringen, aangebracht in het pand Haarstraat 7, ook van dienst konden zijn voor een eventuele volgende gebruiker. Aan de beurt voor periodieke aftreding in 't bestuur van de Grietje en Jan ter Horststich ting was de heer J. Goosen die zich herkies baar stelde. De heer Haase vroeg; „Hoeft hier eigenlijk geen tegencandidaat te worden gesteld? Het scheen dat dit niet nodig was. De heer Nijland (SGP) vroeg: Is de heer Goosen niet te jong om met oude mensen om te gaan? De voorzitter (ad rem): Dat wordt iedere dag beter. De heer Goosen werd (her)benoemd met algemene stemmen. Het voorstel van b. en w. tot verhoging van de subsidies aan de Kraamcentra werd zonder discussie aangenomen. De Kraamcentra Almelo en Raalte zullen van deze verhoogde subsidie kunnen profite ren. De subsidies zijn nu bepaald op 50 pet van het rijkssubsidie naar rato van het aantal verzorgingsdagen in de gemeente. Teneinde een parkeerstrook aan te leggen in de Graaf Ottostraat in de omgeving van de Chr. ULO school stelden b. en w. voor hier voor een crediet van 8350,- beschikbaar te stellen. De heer Hodes (KVP) van mening zijnde, dat een dergelijk voorstel eerst in de verkeers- commissie besproken had moeten worden, ver klaarde het niet verantwoord te vinden voor een parkeerstrook een bedrag van ruim 8000 uit te geven. Er is voldoende ruimte om te parkeren in de straat, omdat deze -breed genoeg is. Als slechts aan 1 zijde geparkeerd wordt tenmins te. Als men aan beide zijden parkeert wordt het natuurlijk wat anders, maar dat kan onder vangen worden. Spr. verklaarde zich tegen het voorstel. „Het is beslist onnodig" aldus de heer Hodes. De voorzitter wees er op, dat in deze straat vrij veel verkeer doors trocv.t. omdat deze straat contact heeft met de isfoerstraat. De voorzitter achtte een parkeerstrook van belang, omdat verschillende leraren van de school hun auto moeten kunnen parkeren en als in die buurt het politiebureau is gevestigd brengt dit ook weer extra verkeer mee. De heer Haase was een heel andere mening toegedaan, dan de heer Hodes. Ik ben blij met dit voorstel aldus spr. We moeein niet Advertentie lilU«HII!ll!li!lll||||)lllllllII!llllllllll!IIII|||||||||||||l|||t||||||||||<|||||ii|||||||i|| ACCOUNTANTSKANTOOR I POUW Enterstraat 33, Rijssen, telefoon 2737 BEHARTIGT: BELASTINGZAKEN •pimiiiiiii lanii'ti! iiiiiiiiiiiiuiiiii!iiiii!iiiitiiuiiiiiia>ti milium iiiiiiitiini ii alleen verboden uitvaardigen, maar ook par keergelegenheid scheppen. Met de stem van de heer Hodes tegen werd het voorstel aan genomen. De heer Haase had een aanmerking op een tarief opgenomen in de nieuwe legesveror dening 1964. Voor gebruik van de citograph (gemechaniseerd bevolkings- en verblijfs register) is een tarief opgenomen van 3,- per machine kwartier. De heer Haase vond dit tarief wel wat laag, rekening houdende met de kosten van het du re apparaat. De voorzitter: „We kunnen er ook 5,- van maken. De heer Janssen had „wel graag 'n bereke ning waarop het tarief was gebaseerd". De voorzitter achtte het maar beter dat het voorstel tot de volgende vergadering werd aangehouden, om een verantwoorde bereke ning te laten maken. Nadat een voorstel van b. en w. tot instel ling van een wachtverbod, uitgezonderd voor personenauto's voor de z.g. Driehoek en het Stationsplein na uitvoerige discussie in een vorige vergadering was aangehouden, werd dit punit thans opnieuw aan de orde gesteld. Zijdelings merkte de heer Hodes op, dat het zeer gewenst was, de z.g. Driehoek een of ficiële naam te geven. Er is al door de een of ander de naam Europaplein bedacht en wij praten over de Driehoek. Gedacht kan worden aan Raadhuis plein, aldus spr. De voorzitter had begrip voor de opmerking van de heer Hodes. Wij zullen ons er op bera den en u in de volgende vergadering een voor stel terzake doen toekomen. De heer Pluimers was de eerste, die zijn mening gaf over het voosrstei van b. en w. Ik heb het rapport van de dienst gemeente werken gelezen aldus spr. maar dat zegt wei nig. Er staat in, wat ieder raadslid al weet. De verordening wordt gemaakt voor bepaal de personen. Wat moet een vreemde expediteur dan, als hij eens een vrachtwagen moet par keren. Door deze verordening worden vrachtwagens uit de binnenstad geweerd. De voorzitter: „Ja we moeten vrachtwagens in ieder geval weren van deze pleinen. We moeten parkeergelegenheid over houden voor personenauto's. De kwestie is aldus replioeerde de heer Pluimers, dait u er niets tegenover stelt. U maakt alleen maar een verbod. We doen het niet graag, aldus de voorzitter, maar het is een bittere noodzaak. We moe ten de ruimte reserveren voor personen auto's. De heer Haase wist, dat de heer Hesselman gebruik maakte van de pleinen niet alleen uit protest maar ook „omdat het gemakkelijk !Si l ij's-A - is» ItftövsBI V. '^§§§^11 Het opvallende winkelpand van de fa. Koe dijk aan de Grotestraat (Wilm van de Kro ne) heeft een uitbreiding en modernisering ondergaan, waardoor het fraaie interieur van deze bekende zaak in heren en jongens- confectie nog beter tot zijn recht komt, dan tot nu toe reeds het geval was. De verbouwing is niet zo erg ingrijpend geweest, maar door de uitbreiding heeft men kunnen bewerkstelligen, dat de totale zaak gezelliger en sfeervoller is geworden. De verbouwing is niet zo erg ingrijpend geweest, maar door de uitbreiding heeft men kunnen bewerkstelligen, dat de totale zaak, gezelliger en sfeervoller is geworden. Het belangrijkste is echter, dat door de ver groting de totale ruimte effectiever kan worden benut. Reeds vanuit de etalages krijgt men een veelbelovende indruk van de zaak. De verwachtingen worden in de winkels nog over troffen. Thans heeft men de beschikking over ruime stellages, waar de collectie overhemden en andere artikelen overzichtelijk is samen gebracht. De meerdere ruimte is zeer goed benut door de rekken jassen, herenkostuums, etc, terwijl veel aandacht is besteed aan het gezellig heidselement. Vooral 's avonds maakt de winkel door de prachtige verlichting een schitterende indruk Deze zeer geslaagde uitbreiding is weer een belangrijke verbetering te noemen aan een der oudste winkelpanden van Rijssen. Vast staat, dat dit winkelpand in de Grotestraat meer dan 360 jaar oud is. De geval met vakwerk is een typisch voor beeld van Saksische bouwkunst om het behoud waarvan vele besprekingen zijn gevoerd. Toen de fa. Koedijk het pand wilde moder niseren bleek dat 't pand voorkwam op de lijst van monumentenzorg tengevolge waarom niet iedere willekeurige verbouwing doorge voerd kan worden. Met medewerking van wijlen architect Jan Jans, werd een compromis gevonden en kon een moderne winkel worden gecreëerd waar bij het exterieur voor een groot deel behouden kon blijven. Deze verbouwing vond 11 jaar geleden plaats (ook rond de St. Nicolaasperiode). De verbouwing is zonder twijfel geslaagd te noemen. Wij wensen de fam. Koedijk veel succes met de heropening van haar fraaie zaak. 't Is de tied wier det de wichter 'n Kloomp of skoon 's oawnds zet biej 'n heerd, Met ne wottel of 'n stukn stoete Vuur de oole baas zin peerd. Want hee rit wier met zins kimmel Elke nach van dak op dak, Zwatte Piet dreg de kadootjes In nen heeln grootn juttezak. Alle wichter kriengnt 'n kadootje, Mear hee dech ook an de grootn, Sinterkloas den zol neet gearne Wee dan ook, vuur 'n kop wiln stootn. Mear hee zal an d' aandre kaante Vast en zeeker vuur gin geeld Biej dee leu komm, joa dee zeent er, Dee't neet op um zeent esteald. Nee, hee wil gin meanske oargern, Drokte maakng hooit hee neet van Niimme wiej doar allemoale, Det zol good wean, 'n vuurbeald an. Sinterkloas wlej zeent nlejsklereg Wat of iej oons hebt ekoch, Wiej harn al ne tied eleene, Vuur oons zelf wat oet ezoch. Sinterkloas doot dus oew beste En komt oons ees wier verwenn, Doot ze vol de kloomp' en skoone, Loat oe ook van 't joar neet kenn. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Op het gevaarlijke kruispunt in Eisen is woensdagmorgen de 57-jarige Rijssenaar H. K. bij een aanrijding vrij ernstig gewond en naar een ziekenhuis te Almelo overgebracht. De heer K. naderde vanaf Rijssen genoemd kruispunt toen vanuit de richting Markelo een vrachtwagen naderde, bestuurd door v. B. uit Etten (N. Br.). De bestuurder van de vrachtwagen verleende geen voorrang, met het gevolg dat de personenauto door de ach terzijde van de vrachtauto werd geraakt. K. hep een schedelbasisfractuur op, brak zijn pols en kreeg inwendige kwetsuren. De auto werd vrijwel geheel vernield. De vracht wagen werd slechts licht beschadigd. De heer Haase zou het op prijs stellen, als de gemeente medewerking zou geven voor het bouwen van een garage door de fa. Hessel man op de Enterweg. De voorzitter: Deze men sen moeten geen eigen rechter spelen. De gro te vrachtwagens moeten niet midden in Rijs sen geparkeerd worden. De heer Haase: Wij zijn niet in de wereld om elkaar te pesten. Hesselman moet de ge meente niet pesten en de gemeente Hessel man niet. Laat deze firma een reële aanvraag indienen voor het bouwen van een garage. De heer Hodes was het opgevallen, dat ook in deze vergadering, evenals in de vorige steeds de naam Hesselman viel. Er zijn ook andere bedrijven, die precies'het zelfde doen. Een wachtverbod, voor vracht wagens zoals nu voorgesteld, is zonder meer beroerd voor de betrokken-en. Ze hebben nu een maal een bedrijf en de wagens moeten ze er gens kwijt. Iemand, die een fabriek heeft dient te zorgen voor een fabrieksgebouw of hal en deze bedrijven moeten kunnen beschik ken over een garage waarin de vrachtwagens ondergebracht kunnen worden. Bij sommigen spelen financiële moeilijkhe den een rol. Daar kan ik begrip voor hebben. Ik heb de indruk echter dat financiële moei lijkheden hier geen beletsel vormen voor het bouwen van een garage. De raad wil daar graag aan meewerken. Maar er moet geen maatregel genomen worden uit protest. Wij hebben geen bezwaar tegen het bouwen van een garage aan de Enterweg. Dat is al meer dere malen] vastgesteld. Andere instanties maken dat echter onmogelijk. Overigens al dus de heer Hodes ben ik nogmaals van me ning, dat, als de meerderheid van de raad hier duidelijk voor is, er nogmaals getracht moet worden hier iets aan te doen. Ik zou hierover graag een uitspraak horen. Als er geen enkele andere mogelijkheid meer is, moet ik wijzen op het industrieterrein van de gemeente. In het verleden konden wel eens bezwaren worden ingebracht door de lange wachttijden voor de overweg in de Dannenberg. Maar het indus trieterrein aan de Nijverdalseweg kan ook be reikt worden via deze weg, waarin een AHOB installatie is aangebracht. De voorzitter: In de Dannenberg komt in 1965-66 ook een AHOB. De heer Wolterink zag in het voorstel tot het instellen van een wachtverbod een groot nadeeli Het gevolg is misschien, dat de vracht wagens geparkeerd worden op de openbare weg. Er is in de algemene politieverorde ning een artikel aangenomen, maar dat is onverbindend. De voorzitter: Als de wagens op de openba re weg geparkeerd worden moeten we weer middelen zoeken om dat te verhinderen. De heer Ter Avest was van mening, dat in deze vergadering geen enkel punt naar vo ren was gekomen, dat al niet in een vorige vergadering ter sprake was geweest. Wat betreft de bouw van de garage aan de Enterweg zou de hele raad de fa. Hesselman willen steunen. Maar als hij nu zijn terrein aan de Enterweg anders dan via de provinciale weg kan bereiken, kan hij toch zelf een op lossing zoeken?.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1