Gasprijs werd steeds laag gehouden Vijftig jaar geleden opende burgemeester Knottenbelt de gasfabriek Personeel krijgt reis aangeboden GOUDEN ECHTPAAR Filmavond Pro Juventute Bestuursverkiezing G. en J. ter Horststichting Uitslagen schaakclub Kiekt ees op oezelf Inbraak Kunst naar Kracht speelt Poespas Vandalisme Vrijdag 20 november 1964 42e jaargang no. 46 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Op woensdag 18 november 1914 vond in Rijssen een belangrijke gebeurtenis plaats. De toenmalige burgemeester J. Knottenbelt opende in aanwezigheid van zijn beide wethouders en de raadsleden op officiële wijze de gasfabriek* Belangrijk als de gasfabriek voor de Rijssense bevolking een halve eeuw geleden reeds was, niet minder belangrijk is het Rijssense Ge meentelijke Energiebedrijf voor de Rijssenaren van vandaag. Voordat burgemeester Knottenbelt de gasfabriek kon openen waren er een reeks van moeilijkheden overwonnen, tal van bespre kingen gevoerd en vele berekeningen gemaakt. Het moet voor de Rijssenaren 50 jaar geleden een geweldige in druk hebben gemaakt, toen op de avond van de opening van de gas fabriek 5 gaslantaarns werden ontstoken. Concessies Doorzetten Op eigen benen Gedwongen verhoging Concurrentie Moeilijke tijd Opbouw Aardgas Ruimteverwarming Goedkope tarieven WEEKBLAD VOOR RUSSEN Het heldere licht van de gaslantaarn trok vele belangstellenden en men was het er roe rend over eens, dat de nieuwe straatverlichting een geweldige verbetering was, en dat de „kunst voor niets stond". De inwoners van Rijssen waren wat huis- en straatverlichting betreft niet verwend. De straatverlichting had voor de intrede van het gas in Rijssen bestaan uit enkele lan taarns met petroleumbranders. Arend Meijer was van gemeentewege be last met de verzorging van de lantaarns. Hij zorgde voor het aansteken en doven van de lantaarns en ook voor het bijvullen. Hij had een ladder, een emmer met petroleum en een scbep(je) bij zich, met welke attributen hij de lantaarns ontstak. Begrijpelijk, dat de straatverlichting via gaslantaarns een grote verbetering werd ge acht. De mogelijkheid van benutting van gas, ge wonnen uit steenkool werd in Rijssen in ver gelijking met andere steden niet vroeg uit gebuit. Steden als Amsterdam en Rotterdam hadden reeds een gasproduktiebedrijf in 1826. Almelo stichtte een gasfabriek in 1882, Goor in 1867 en Raalte in 1909. De basis van de gemeentelijke gasfabriek werd gelegd door de Maatschappij tot bouw en ex ploitatie van gasfabrieken (MABEG) die op 21 mei 1912 een verzoek indiende om een con cessie voor de oprichting van 'n gasfabriek en de levering van steenkolengos in de kom van Rijssen. De gemeenteraad beschikte in de raadsvergadering van 30 sept. 1912 afwij zend op het verzoek van de MABEG. Mien vreesde dat de winst uit de gas- en cokes exploitatie voor de gemeente verloren zou gaan en uitsluitend ten bate van de oprichter van de gasfabriek zou komen. Wel zag de gemeenteraad in de exploita tie van een gasbedrijf een gemeentelijk be lang en men besloot in principe een gemeen telijk gasbedrijf te stichten. Enkele gemeen teraadsleden waren van mening dat een gas bedrijf niet alleen uit een oogpunt van even tuele winst voor de gemeente Rijssen belang rijk was, maar dat de verbeterde straat- en wondngverlichting een enorme vooruitgang moest worden genoemd waaraan medewer king diende te worden verleend. Ruim 1 jaar na de concessieaanvrage door de MABEG werd (om precies te zijn op 28 oktober 1913) een zeer belangrijke raads vergadering gehouden onder voorzitterschap van burg. Knottenbelt. Aan de orde was toen n.l. 't door de Ma- beg ontworpen plan tot stichting van een gas fabriek in Rijssen. In het overgelegde ex ploitatieschema konden 750 verbruikers van licht en kookgas worden voorzien, waarnaast nog 101 gaslantaarns konden worden aange sloten. In de stokerij was slechts 1 oven geprojec teerd, maar in het plan op de toekomst ge richt zijnde was een mogelijkheid om tot uit breiding met 3 ovens over te kunnen gaan. Teneinde aan de wens van meerdere raads leden tegemoet te komen, dat op de gasfa briek 's zondags niet gewerkt behoefde te worden werd een gashouder met grote ca paciteit ingericht (4.000 m3). De totale bouw kosten zouden bedragen 210.512,75. De verkoopsprijs van het gas (4500 calorie- en) werd geraamd op 8 cent voor gewoon en op 9 cent voor munitgas, terwijl voor straat verlichting 1 1/4 cent per branduur/paalgloei- kousje in rekening zou worden gebracht. De MABEG begrootte het jaarlijkse winst- saldo op f 3146,80 welke winst voor de helft ten goede van de gemeentekas zou komen. De gemeenteraad verklaarde zich met 9 tegen 2 stemmen voorstander van het plan, waarbij de exploitatie voorlopig aan de MABEG zou worden opgedragen. De Gedeputeerde Staten waren niet zo ent housiast voor het Rijssense plan, in verband met recente besprekingen over een toekomstig interprovinciaal elektrisch kabelnet voor Gel derland Overijssel en Drenthe. Denk er nog eens over na, was de mening van G.S. Maar het Rijssense college van b en w, gesteund door de mening van de ge meenteraad, liet de Ged. Staten in Zwolle we ten, dat men er lang over had nagedacht en dat de stichting van een gasfabriek door moest gaan. Op 23 december 1913 berichtten G.S. dat men de Rijssense plannen goedkeurde, op 27 ja nuari 1914 verwierf de gemeente Rijssen even eens de goedkeuring van G.S. op de pachtover eenkomst met de MABEG op 3 maart 1914 wer den de definitieve plannen en tekeningen goed gekeurd. Nu was het zeker, dat de bouw van de fabriek door kon gaan. In maart 1914 werd aan het grondwerk begonnen en eveneens maakte men een aanvang met de bouw van het distributienet en de gashouder. Door het uitbreken van de le wereldoorlog op 1 augustus 1914 dreigde een belangrijke stagnatie in de bouw van de faibriek aan de Dannonberg. Ondanks de terugroeping van Duitse mon teurs. die in hun land gemobiliseerd wee- der »n ondanks de stagnerende gevolgen van de Nederlandse mobilisatie bleek, dat het werk toch al zo ver gevorderd was, dat door met man en macht door te zetten op 18 november 1914de fabriek kon worden geopend. (De opening was aanvankelijk ge pland op begin oktober 1914. Op 16 november was het eerste koolgas in Rijssen geproduceerd en op 18 november kon den 406 gebruikers hun gasgloeikous aanste ken, en konden de eerste kooktoestellen voor hun doel worden benut, 't Voordeel en vooral het gerief van het gas werd in Rijssen, waar men ook toentertijd in het algemeen argwa nend en zeker afwachtend stond tegenover nieuwigheden, van stonde af aan erkend en geleidelijk steeg het aantal verbruikers. Op 30 juni 1916 beschikte het gasbedrijf over 805 perceel- en 108 lantaarnaansluitingen. Was de exploitatie aanvankelijk dus in ham den gelegd van de MABEG, de Rijssense raad wilde graag „op eigen benen staan" en steeds kwam het verlangen de fabriek in eigen be heer te nemen naar voren, vooral omdat van den beginne af bleek dat een goede exploi tatie mogelijk was. Bij de totstandkoming van de eerste overeen komsten was de mogelijkheid opengelaten de fabriek na 2 jaar in eigen beheer te nemen en op 25 juli 1916 weird een voorstel in de raad behandeld het bedrijf in eigen exploitatie te nemen. Het voorstel van b. en w. werd met algemene stemmen aangenomen. Ingaande 1 juli 1917 nam de gemeente Rijs sen de gasfabriek in eigen beheer. Aan de Mabeg werd een afkoopsom uitgekeerd, zoals in het contract bepaald was. Deze afkoopsom bedroeg 22.100,- De directeur van de MABEG de heer H. Oos- terbaan werd overgeplaatst naar Brielle en als eerste directeur van het gemeentelijk gas bedrijf werd benoemd de heer 3. S. Theu- nissen te Zierikzee. De heer Theumssen kneeg de leiding van het bedrijf in een zeer moeilijke tijd, waarin hij o.a. te kampen had met ko- lenschaarste en stijgende kolenprijzen ten gevolge van de oorlog. De gastarieven moes ten tengevolge van deze omstandigheden wor den verhoogd. Deze verhoging werd door de bevolking na tuurlijk ongaarne geaccepteerd, hoewel men wel begrip zal hebben gehad voor de oorzaak. Met ingang van 1 mei werd die gasprijs ver hoogd van 8 en 9 eenit tot 10 en 11 cent per m3 in Deventer werd de meterprijs weer 2 cent hoger, waarbij de noodzakelijke maatregel moest worden toegepast die voorschreef dat het verbruik tot 75 pet moest worden beperkt. Werd de 75 pet overschreden dan moest vroor het meerverbruik 2 ct per m3 extra wor den betaald. De schaarste bleef aanhouden en de gemeenteraad bepaalde, geadviseerd dooi de commissie van bijstand dat weer een ver hoging moest plaats hebben tot 14 en 15 cent per m3. Het verbruik moest worden beperkt tot 65 pet. Voor hef meerverbruik werd 19 en 20 cent berekend. Na de oorlog nam het aantal gasaansluitin- gen regelmatig toe en ook uiteraard de gas- afgifte. In 1925 werd een mijlpaal bereikt door dat de gasverkoop was gestegen tot 500.000 m3 per jaar In 1926 nam de IJsselcentral* de electrioi- Burgemeester J. KNOTTENBELT ....vooruitziende blik.... teitsvoorziening' ter hand in Rijssen, nadat men elders hiervan reeds had kunnen profiteren in 1914. Het elktrisch licht werd een grote concur rent voor de gasgloeikous en ook in Rijssen lieten verscheidene inwoners hun woning voor zien van een aansluiting op het electrisch net. In 1926 vertrok de heer Theunissen naar Bolsward en werd opgevolgd door Ir. D. J. Adriaanse. Ondanks de ooncwrren.ue van de electrici- •teit voor vérlichtingsdoeievïden bleek dat ets, gasbedrijf nog een goede toekomst voor zich had, In 1928 werd ir. Adriaanse opgevolgd door de heer H. Batelaan, die de leiding van het bedrijf op zich nam in een min of meer ongunstige tijd. Daling van het gasverbruik door toenemen de elektrificatie en door de economische cri sis waren voor het bedrijf ongunstige factoren In de periode 1931-1936 moest een daling van het gasverbruik worden geconstateerd, ondanks het feit, dat de gasprijs was gedaald tot (ge middeld) 8,36 cent per m3. In 1933 werd het Rijssense elektriciteitsbe drijf overgenomen van de IJsselcentraie, zo dat van die tijd af het Lichtbedrijf Rijssen zich toelegde op de levering van gas en elektri citeit. In 1938 bedroeg het afgeleverde aantal m3 gas 975.120 tegen een gemiddelde, prijs van 7,1 cent per m3. De oorlog 1940-1945 was voor het lichtbedrijf Rijssen natuurlijk een uitzonderlijk moeilijke tijd, waarvan de moeilijkheden voor zover mo gelijk moesten worden opgelost, door de direc teur de heer P. Bosman, diein 1941 als op volger van de heer Batelaan in functie was getreden. Leek de gas en elektriciteitsvoorziening de eerste jaren nog te kunnen worden gehand haafd, vooral tengevolge van de spoorweg staking was de gaslevering in de periode 7 september - 20 november 1944 nog slechts zeer beperkt mogelijk en op 21 november toen de fabriek door de Duitse bezetters met de voorraad kolen en gas in beslag werd genomen werd de gasproduktie en de levering aan de ge bruikers volkomen stilgelegd. Hoeveel ongerief dit meegebracht heeft we ten alleen diegenen die die tijd bewust heb ben meegemaakt. Bijna 1000 gezinnen wa ren wat de verlichting betreft aangewezen op gas. Na de oorlog brak voor het Rijssense Lichtbedrijf ook de tijd van opbouw aan. Reeds op 26 juli 1945 kon weer gas, zij het in beperk te mate worden geleverd. Op 1 mei 1946 vertrok de heer Bosman naar Harlingen en nam de huidige directeur de heer Zaterdag j.l. vierde het echtpaar E. J. Vrug- gink-Brinks haar gouden huwelijksjubileum. Het echtpaar wonende op de boerderij leiding 7 kan zich niet begrijpen, dat het zaterdag al een halve eeuw was geleden dat ze elkaar het jawoord hadden gegeven. Zowel de heer Vrugging als zijn vrouw heb ben altijd veel werk moeten verrichten, maar ze heben dat altijd met plezier gedaan. Tegen het werk hebben zij niet opgezien en het gouden echtpaar is dankbaar, dat het kan zeggen dat zij nog een goede gezondheid genieten. Het gouden bruidspaar heeft 11 kinderen ge had waarvan er nog 7 in leven zijn. Deze kin deren vierden met de kleinkinderen van het gouden bruidspaar deze bijzondere dag in dankbaarheid. De heer Vruggink, die altijd op de boerde rij heeft gewoond is een groot liefheber van bijenhouden, en daarover kan hij door zijn lan ge ervaring veel wetenswaardigheden vertel len. Vrijdag (heden) avond wordt in de Huishoud school van Ter Horst ein Co. een filmavond gehouden, uitgaande van de vereniging Pro Ju ventute. De titel vain de film is: „Waarom zijn zij tegen ons". Na vertoning van de film zal een forum worden gevormd, die vragen zal beantwoorden en jeugdproblemen zal be handelen, Het forum zal bestaan uit een 4-tal personen, uit de Jeugdver, van de Ger. kerk en van de Herv. Jeugdver. Horststichting heeft bij brief d.d. 4 november 1964 medegedeeld, dat de heer J. Gooserg Haarstraat 72, aan de beurt is voor periodieke aftreding als bestuurslid. De heer Goosen heeft zich herkiesbaar ge steld. B en w stellen de raad voor in de vacature te voorzien. Voor de onderlinge competitie van de schaak vereniging Rijssen werden in Lunchroom De Goeijen de volgende partijen gespeeld. H. P. StokerH J. Tempel 1-0. J. Kieven J. Marra 0-1. G. J. KoedijkG. Troost Vs-Va. J. ter HarmselJ. C. G. Keulemanis 0-1. K. MunnekeH. Waanders 1-0. SmitC. Pijffers. 1-0. A. PouwFr. Krommendijk 0-1. H. J. FidderM. te Wierik 0-1. M. H. BaltusJ. Le- verink 1-0. W. ter HarmselJ. Lichtenberg 1-0. H. JorissenWesterik regl. 1-0 H. JansH. Wilmink regl. 1-0, Ieder meanske hef zin hüfke Boordevol met onkroed stoan, Mear daor wordt toch duur de meessen Niks of waejneg an edoan, Wiej laot 't roet mear rusteg wassen, Vaafce daw we jums neet zeet Det er nog zoo heel, heel vuile Rommel in cons hüfke steet. Mear 't is gek, het roet biej 'n aander, Nee, dat geet oons ech neet mis, Nee, det is oons alle daage Wier opaiiej ne oargernis. Is det non gin groote skaande Wordt ezeg of wordt edach, Nee, dan hebbe wiej 't dr earlke Vuile better of ebrag. 't Is mear good det neet elk meanske Vuur de platte steet eskreewn Wat edaon hef en wber met hee In gebreeke is ebleewn, Loawe toch oons eengne hüfke Skoome hooln, want dan zal bliekng', Awwe 't good weelt doon dan hew' gin Tied mear um op ried te kiekng. J. ROZENDOM, RUSSEN. (Herplaatst op verzoek). «osMMtmisiiitiBiiiHiitiiiiiiiniuiiiinaiiiiiiifiiirifiitiiiiMtifHiiifWtfltfffiiiiitl Onbekenden hebben zich door verbreking va» een slot op de deur toegang weten te ver schaffen tot de woning van de fa. T. aan 6e Enterstraat. Hoewel er wel het een en ander overhoop werd gehaald, wordt niets vermist. Tijdens afwezigheid van de berwonero heb ben onbevoegden zich toegang weten te ver schaffen tot de woning van de fam, V. nebij het bosbad de Koerbelt aan de Arendbaanjtr, Er werd niets vermist. Zondagavond speelt de r.k. toneelverwügthg „Kunst naar kracht" een klucht fat het Jfaaèf- gebouw te Rij seen a.1. Poespas ven Ton va» Vuuren. Gezien de reputatie, die de» ver eniging heeft rijn de verwachtingen spannen. Op een van de nieuwe terreinen van het Sportveldencomplex, in gebruik bij Sport club Rijssen werden in een der doelmanden 15 stuk geslagen flessen gevonden, terwijl een VW paal werd uitgerukt. Een vorm va» vernielzucht, tegen de daders daarvan meet streng worden opgetreden. J. J. Capelle de leiding van het Rijssense Licht bedrijf op zich. De vraag naar gas was in deze periode nog steeds stijgende, het materiaal was gebrekkig en de straatverlichting verkeerde in een slech te toestand. De heer Capelle heeft aan de opbouw van t bedrijf een groot aandeel gehad en wist de bedrijfsvoering zo te leiden dat in de naoor logse jaren rendabele resultaten konden wor den bereikt. Toen in de 50-er jaren de aard gasvondsten een grote omwenteling in de gas- producerende bedrijven aankondigden ver diepte de heer Caipelle zich zodanig in de hier mee samenhangende problemen, dat hij des kundige adviezen kon geven en vooral dat hij verantwoorde maatregelen wist te treffen. Voor het Gemeentelijk Energiebedrijf was 13 september 1955 een historische datum toen overgeschakeld werd op de distributie van aard gas. De productie was door de prijsstelling van het nieuwe gas, niet lonend meer, althans waren de voordelen van de aardgasinkoop en distributie zodanig dat de gemeenteraad be sloot över te schakelen op aardgas. In de 50 jaren van haar bestaan heeft het GEB dus geen gemakkelijke tijd gehad. Aanpassing is altijd haar devies geweest en ook thans verkeert het bedrijf in een over gangsperiode. De grote vondsten van oardfl* in Groningen (Slochteren heeft voor dm toe komst (nog) onafzienbare gevolgen Was in de halve eeuw van haar bestaan de gaslevering in hoofdzaak afgesteld voor ver lichting en huishoudelijke doeleinden, de gro te hoeveelheid van aardgas fa» Groningen opent perspectieven voor de ruimteverwarming, hetgeen tcrt voor enkele jaren geleden voor velen als een onbetaalbare mogelijkheid moest worden beschouwd- De gunstige prijsstelling van hel door de bedrijven te leveren gas heeft tot gevolg dat velen tot ruimteverwarming met aardgas over gaan. Wellicht door de gunstig* tarieven in Rijs sen (de gastarieven kurmen in Rijssen war den gerekend tot de laagste in het hele land) heeft al enige honderden Rijssenaren doen be sluiten een gaskachel aan te schaffen. De voordelen van het verwarmen met aardgas worden algemeen erkend. De gasafgifte in Rijs sen zal in het komende jaar naar schatting stij gen tot 2,2 miljoen m3 Wordt in Rijssen sinds 1959 aardgas uit de z.g. Twentse putten geleverd begin December maakt men gebruik van het Slochterengas met een lagere calorische waarde. Op de tarieven heeft dit echter geen invloed. Al zal de me terprijs lager zijn de calorische waarde is dat eveneens. Door de ruimteverwarmingsmogelijkheden via aardgas heeft het Rijssense GEB een goede toekomst voor zich, gelet op de rendabiliteit van het bedrijf althans. De verwachting is dat in 7 8 jaar 70 pet van de woningen met aard gas zal wonden verwarmd. Door de stijging van de gasafgifte suöen er in de naaste toekomst aan het net waar schijnlijk voorzieningen getroffen moeten wor den door de aanleg van eet» apart midden- druk net. De tarieven in Rijssen, die zoals gezegd tot de laagste in Nederland kunnen worden ge rekend zijn vastgelgd in 3 groepen. In groep A bedraagt het tarief 27 cent per mï vermeerd met een vastrecht van f 9,-. In groep B kost het gas 11 cent per mS vermeerd met een vastrecht van ƒ48,-. en in groep C lo cent per m3 vermeerd met een vast recht van 96,- per jaar. Aan hat jubileum is geen grote aandacht ge wijd. Het personeel van het bedrijf heeft een reis aangeboden gekregen, maar het ge meentebestuur heeft geen aanleiding gezien tot een grootse herdenking.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1