II 8» IN MEMORIAM F. J. NIJIIUS 157. f BESTELAUTO VERNIELDE ETALAGERUITEN Gin vis Roode Kruis vierde 4e lustrum Fa.B. ESHUIS -"1 r 11 Politie verleende eerste hulp 9 M I 7| Grote belangstelling bij teraardebestelling van F. J. Nijhuis Verkoop garage Zangdienst in Geref. kerk, Boomkamp Klemvee-tentoonstelling in „De Halte' CLUBHUISWERK VANGT WEER AAN Kamerlid Boode spreekt voor C.H.U. Schoorsteenbrand Vrijdag 30 oktober 1964 42e jaargang no. 44 kip De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal voor postabonnees f 1 95 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 f05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Naast de droefheid, die er heerst bij de kinderen, familieleden en vrienden heeft het overlijden van de heer F. J. Nijhuis (61 jaar) ook grote verslagenheid teweeg gebracht in kringen van collega's maar vooral bij het personeel van het aannemingsbedrijf B. J. Nij huis N.V., waarvan de overledene de oudste directeur was, en dat, mede door zijn werkkracht, inzicht en initiatief uitgegroeid is tot een grote onderneming op het gebied van de rationele woningbouw. Vooral bij het personeel van dit omvangrijke bedrijf stond de heer Nijhuis in groot aanzien. Hij was een beminnelijke eenvoudige per soonlijkheid. De gemoedelijkheid, die van deze leidinggevende fi guur van een der grootste woningbouwondernemingen van Neder land uitging, was groot en mede daardoor droegen zijn personeels leden hun oudste directeur een warm hart toe. ALLE DEKENS KORTING Innemend persoon Rationalisatie Bouw Westerkerk Specialisatie Grote opdrachten "1 Evacué's VOOR v'v-". - In de oorlog richtte wijlen de heer F. J. Nij huis en zijn broer Johan zich op de toekomst. In 1945 herstelde men de spoorbrug in Rijs sen en in Almelo en in 1946 kreeg het Rijssen- se aannemersbedrijf een grote opdracht tot de bouw van 300 woningen, een opdracht, die in die dagen als ongelooflijk werd geken schetst. Men bouwde een fabriek voor Ten Cate in Nijverdal en 2 fabrieken voor deze onderne ming in Almelo. Wijlen de heer F. J. Nijhuis was er niet op uit populariteit te veroveren. In het ver enigingsleven, op welk gebied dan ook, speel de hij geen grote rol, althans niet op de voor grond, maar was niettemin een man van grote capaciteiten. Mede daardoor heeft het bouwbedrijf een grote ontwikkeling doorgemaakt. De heer Nijhuis was een man met een goed inzicht, durfde initiatieven te nemen, hield de details in het oog, maar zijn denken was gericht op het grote geheel. Zijn innemende persoonlijkheid belette hem niet zakenman te zijn, juist door zijn eenvoud had hij een groot overwicht op allen die met hem in aanraking kwamen, omdat zijn ideeën en zijn initiatieven vaak geniaal wa ren. Zijn grote betrouwbaarheid was de basis van de goede naam, die hij zich in vele krin gen wist te verwerven, en hierdoor en door zijn zakelijke capaciteiten mocht hij beleven, dat zijn aannemersbedrijf zich ontwikkelde op een wijze, die hem nu en dan zelf kon verwonderen. kreeg in die jaren al een vertrouwde klank. In meerdere plaatsen (Almelo 84 wonin gen) werden series arbeiderswoningen ge bouwd. In 1940 moesten Jan (F. J.) en Johan Nij huis een gevoelige slag incasseren, toen hun broer Gerard overleed. De oorlog remde de ontwikkeling in be- Vanzelfsprekend, dat deze ontwikkeling hei en zijn medewerkers niet op een presentee blaadje wem liangeboden. Er moest voor ge werkt worden, op een betrouwbare en tech nisch verantwoorde wijze. Een van zijn grote verdiensten is gweeest, de juiste waarde te beseffen van rationalisatie in de woningbouw, met gebruikmaking uiteraard van de mogelijk heden tot mechanisatie. Tengevolge hiervan was de N.V. Nijhuis in staat grote opdrachten uit te voeren, op een wijze, die gemeentes als Hengelo, En schede en Deventer haar grote woningbouw- objecten onderhands deden toewijzen. Op zeer jeugdige leeftijd kwam wijlen de heer Nijhuis in het bedrijf van zijn vader de heer B. J. Nijhuis, die later zijn 2 zoons Johan en Gerard eveneens opnam in zijn bedrijf. Door het initiatief van de jonge garde, werd het aannemers bedrijf Nijhuis (in Rijs sen bekend als „Kruut'n Bearnd") geleidelijk groter. In de jaren 1924-1925 kreeg dit aannemers bedrijf een grote opdracht, tot uitbreiding van de Ned. Herv. Kerk (Schildkerk) en ongeveer 5 jaar later ontving men de eervolle opdracht de Westerkerk te bouwen. De heer F. J. Nijhuis, als een der leidinggevende figuren was toen 27 jaar oud. Het Rijssense bedrijf zocht het niet alleen in Rijssen. Het was de laagste inschrijver op 'n kerk in Zwolle en in de crisisjaren bouw de men in deze stad een serie arbeiderwonin gen. De grondslag voor de grote ontwik keling die de onderneming later zou doorma ken werd wellicht toen gelegd. Het bedrijf van de fa. Nijhuis, geleid door de gebroeders Jan (F. J.) Johan en Gerard Hoe groot de waardering voor de persoon van de heer F. J. Nijhuis, vooral in de kring van het personeel der onderneming is geweest, bleek uit de uitzonderlijk grote belangstelling op de begrafenis. In de Ned. Herv. Kerk, waar de rouwdienst werd gehouden, waren honderden belangstellenden die de overledene de laatste eer willen bewijzen, verzameld. De rouwdienst werd geleid door ds. A. Kool pre dikant der Ned. Herv. Gem. te Rijssen. Ds. Kool sprak naar aanleiding van psalm 103 vers 14. Vanaf het Schild voegden zich nog velen bij de begrafenisstoet, die werd gevormd door naar schatting, duizend belangstellen den. Op de begraafplaats Het Lentfert werd de baar met het stoffelijk overschot gedragen door een deputatie van het personeel, samengesteld uit een deel van de naaste medewerkers van de overledene. Namens het personeel voerden het woord de heer H. van Dijk en de heer P. Smit Sr. Nadat de heer P. Nijhuis namens de familie de aanwezigen dank had gebracht voor de laat ste eer aan hun vader bewezen, sloot ds. Kool de plechtigheid met het lezen van enkele ver zen uit Openbaringen. In de aula van de begraafplaats Het Lentfert maakten zeer velen gebruik tot het nemen van afscheid van de familie. f*"'. langrijke mate. Toch gingen de firmanten niet bij de pakken neerzitten. In die jaren zag men mogelijkheden in de vervaardiging van wasknijpers mede om hiermede het bedrijf op gang te houden maar ook om de personeels leden aan het werk te houden. Nadien ging men zich specialiseren. De Gebr. Nijhuis waren het er over eens, dat specialisatie, rationalisatie en mechanisatie ook in de woningbouw doorgevoerd moesten worden. Is dit begrip nu door velen aanvaard, het initiatief vooral in het oosten van het land met de methodes die bij het Rijssense bedrijf werden ontwikkeld, was in die jaren revolu tionair. Deze nieuwe aanpak heeft het bedrijf met de heer F. J. Nijhuis en zijn broer Johan aan het hoofd gemaakt tot de grote onderneming die in brede kring «ulk een grote bekendheid verwierf, vooral doordat ook de 3 zoons van wijlen de heer F. J. Nijhuis hun aandeel in de verdere uitbouw gingen geven. In Enschede werden op het Stadsveld 300 woningen gebouwd, in Deventer 160 stuks, in Hengelo na de bouw van 84 huizen voor Humanitas werd de Rijssense N.V. actief op Klein Driene eerst met 450 woningen, la ter met 662 stuks. In Enschede werkt de N.V. momenteel aan een object van 756 woningen in Apel doorn aan een erie van 1100, in Hengelo heeft men 1300 woningen innaanbouw, kort om werkt men aan enige duizenden wo ningen, terwijl ook grote aantallen in voorbe reiding zijn. Dat hij zijn werkkracht en zijn capaciteiten aan dit grote bedrijf heeft mogen geven, dat hij er zicb van bewust was, mede te kunnen writ -n pr het terugdringen van het spook van de woningnood, waarmee Neder land nog steeds te kampen heeft, heeft wijlen de heer Nijhuis grote voldoening gegeven. Met de erkenning dat h(j door zijn capacitei ten daarvan een belangrijk aandeel heeft kunnen leveren, werd deze bijdrage bedoeld als een in memoriam, in eerbied voor hem geschreven. Een enorme klap, een doordringend gerin kel van ruiten en een hartverscheurend gegil van 2 gewonden, in het holst van de nacht ver stoorden de nachtelijke rust (van zaterdag op zondag) in het hart vav Rijssen (de Gro testraat). De oorzaak hiervan was het feit, dat een be stelwagen, bestuurd door een jeugdige chauf feur (waarschijnlijk rijdend met te hoge snel heid) de macht over het stuur verloor, en met volle kracht een verkeerspaal ramde daar na over het trottoir schoot en niet eerder tot stilstand kwam, dan nadat 2 grote etala geruiten van de Coöperatieve winkelvereni ging op het Schild werden vernield, in de eta lages zelf werd een grote ravage aangericht. De chauffeur G. T. (27 jaar) werd minder ernstig gewond dan de bijrijder A. K. Deze laatste elip, door de vernielde voorruit van de automobiel en door scherven van de etala geruiten ernstige wonden op aan het hoofd. Beiden werden door een wachtmeester van het Rijssense politiekorps naar een ziekenhuis te Almelo vervoerd, waarbij de politieman (EH BO-er zijnde) door een deskundige ingreep het bloedverlies van de ongelukkige A. K. kon beperken. Midden in de nacht moesten timmer lieden de gesneuvelde etalageruiten vervangen door een houten betimmering. Ten overstaan, van notaris Van Schooten vond dinsdagavond in hotel Gijsbers de ver koop plaats van de garage aan de Boomkamp (garage Bleeker). Het pand werd gemijnd door de heer H. Markvoort (Trompstraat) voor 85.000. Op zaterdag 31 oktober a.s. (morgen) zal in verband met de herdenking van de Kerkhervorming in de Geref. Kerk een zang- dienst worden gehouden die onder leiding staat van de heer G. Kaspersma. De medewerkenden zijn: D. v.d. Lee (Liturgie), het meisjeskoor van M. Walinga o.l.v. G. Kaspersma, B. J. Stegeman (Trompet) en A. Nawijn (orgel). De zangdienst die om half acht begint zal ongeveer een uur duren. De toegang is vrij doch er zal een collecte worden gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de „Wartburg" te Velp. De Rijssense pluimvee en konijnenfokkers vereniging „De Eendracht" hield haar maan delijkse leden vergadering in café „Jan Ku- per". In zijn openingswoord feliciteerde de voorzit ter de heer A J. Tijhof de leden met de fraaie resultaten vehaald op de jngdierententoon- stelling van „Ornithophilia" in Utrecht. De secretaris de heer Nijzink deelde mee, dat de te houden tentoonstelling mocht worden on dergebracht in de lokalen van de voormalige lagere huishoudschool „De Halte". Hierdoor kunnen de ingezonden dieren veel overzichte lijker worden tentoongesteld, wat het geheel ten goede komt. De tijdens de tentoonstelling te houden ver loting belooft een succes te worden daar nu reeds bijna alle loten verkocht zijn. Verschillende werkzaamheden voor de ten toonstelling werden besproken en onderling verdeeld. Tenslotte werd besloten om naar de tentoonstellingen te Barneveld en de ,Oneto' te Enschede de dieren gezamenlijk in te schrijven en te verzenden. Het bestuur Clubhuiswerk verzoekt ons, de kinderen, die zich hebben opge 'geven voor handenarbeid, handwerk- of zangcRfö' le wil len attenderen op de advertentie die volgende week in dit blad zal verschijnen. In deze advertentie zal bekend gemaakt worden, waar en hoe laat de diverse clubs weer een aan vang zullen nemen. Voor de timmerclubs heeft men helaas tot nog toe geen lokaliteit doch het bestuur hoopt dat ook dit in de loop van de volgende week in orde zal komen. De kiesvereniging van de Chr. Historische Unie houdt op vrijdag 6 november in het ge bouw Jeruel een vergadering waar de heer Boode lid van de 2e Kamer en zBurge- meester der gemeente Elburg een inleiding zal houden over „Actuele politieke vraagstuk ken". Ook niet leden zijn op deze avond hartelijk welkom. Graads was nog een betje sloereg, Nog niks lekker in de hoed, Mear hee wol vandaage visken, Mos dus vroo het berre oet. Hee har gistem op dee brulfte Earlke wat te vuile haad, Mear het zol wal zakng wonear hee Ees mear an het waater zat. 't Zol um good doon 'n eannken fietsen, Daor wur hee wier heelder van, En zoo jaggen Graads heel heaneg, Tied genog, op 't waater an. Zee, dach Graads, ik zin het eeste, Daor is nog gin man of moes, 't Goa vanoawnd heel vast' en zeeker Met een bes moal vis naor 't hoes. Mear 't vul teeng hee kreeg gin bette, 'n Dober bleef mear rusteg driewn, e 't Kossen Graads heel vuile müejte Um doar wakker biej te bliewn. Graads den stun gewoon te dommeln, 'dOonge vuln um ongemoarkt, Zol 't van sloap wean, zoo mear dichte, Of was 'n draank neet oet ewoarkt. Dan wier vuur- dan achterouwer, Graads pas op, det geet te vear, Bom, doar kuekeln hee in 't waater, Sjonge, sjonge, wat ne plear. Graads was non ineenn kloar wakker En klum gaauw wier 't waater oet, Mear hee har, det kuej wal noagoan, Ginnen drueng droad mear an d'hoed. Rap zat hee wier op de fietse, Oongeliek kuej um neet geewn, Graads, dach, det mut neet bekeand worn, Want dan wordt er ouwer skreewn. En dan hebt de leu mear wille, Nee det wol hee leever neet. Graads nem iej het miej neet kwaolek Det 't toch in de kraante steet. J. ROZENDOM, RIJSSEN. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIBII'IIIIIUUIIIH De brandweer werd dinsdag gealarmeerd voor een schoorsteenbrand, uitgebroken bij de fam Hospers op de Lichtenberg. De brand werd in de kiem gesmoord met behulp van de z.g. rameneur. De afd. Rijssen van het Nederlandse Rode Kruis bestaat 20 jaar. Tijdens een speciaal daartoe belegde bestuursvergadering werd dit 4e lustrum herdacht. Hierbij werden een 6-tal bestuursleden, die vanaf de oprichting lid zijn geweest, de zilveren gesp opgespeld. Dit geschiedde door de vice-voorzitter de heer E. A. Witkop. In de vacature ontstaan we gens bedanken van mevr. S. C. ter Horst-van Een overzicht van de ravage, die de nu deerRjk gehavende bestelauto zaterdag nacht op het Schild veroorzaakte. De bei de inzittenden werden naar een ziekenhuis gebracht. Dorp, werd gekozen mevr. G. ter Horst-Lilie. Een ereteken wegens het 20-jarige bestuurs lidmaatschap ontvingen: dr. P. Oosthoek erevoorzitter, mevr. S. C. M. ter Horst-van Dorp, H. Oldekamp, penningmeester, G. W. ter Horst, J. Jansen en B. Meinders. Wegens het tienjarig bestuurslidmaatschap ontving de heer W. G. Spekhorst een medaille. Dr. E. A. Witkop gaf tijdens deze verga dering een overzicht van de afd. sinds de oprichting in 1944. Toen in oktober 1944 een gedeelte van Gel derland en Limburg door de Duitsers ont ruimd werd, had dit tot gevolg, dat ook in Rijssen veel evacué's arriveerden. De huis houdschool van Ter Horst in de Wierdensestraat werd als noodziekenhuis, de r.k. Meisjesschool als gaarkeuken ingericht. Via een collecte wer den gelden verzameld voor het aanschaffen van meubels. De vluchtelingen werden in scho len en bij particulieren ondergebracht. Aan gezien de meéste vluchtelingen slechts enkele dagen, vaak zelfs maar een nacht hier ver bleven, moest telkens voor onderdak worden gezorgd, terwijl de vluchtelingen vaak eerst medisch onderzocht moesten worden. Geluk kig meldden zich toen diverse helpers en help sters aan, de eerste leden dus van de toen op gerichte Rode Kruis afd. Rijssen. In 1949 werd hulp aan Indonesië verleend. Ook werd in dat jaar voor het eerst een Bloed- plasma-campagne gehouden. In 1950 werd de transportcolonne opgericht. In 1951 werd steun verleend aan de Ambonnezen en het Geleide- fonds. In 1953 werden naast de collecte 25000 stuks goed aan de geëvacueerden uit Ooster- land, die getroffen waren door de Watersnood ramp gestuurd. Voor 1000 werden oliepak- ken naar Zeeland verzonden. In 1957 werd gecollecteerd voor Hongarije, in 1959 voor Tu nesië. Verder dient vermeld het Wellfa- re werk, waardoor heel wat zieken etc op be paalde feestdagen werden verrast met pakket jes etc Daarnaast werden bezoeken aan zie ken gebracht om te trachten deze 'Ttjnden- arbeid aan te leren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1